مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۴
کد خبر: ۷۲۰۴
تعداد نظرات: ۳ نظر
تعبیر خواب انگور بنا به گفته معبرین اسلامی عزت و جاه و مقام (اگر انگور در فصلش باشد) و به گفته معبرین غربی نتیجه تلاش و زحمات بیننده خواب است.
تعبیر خواب انگور - دیدن انگور در خواب چه تعبیری دارد؟


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ

 • دیدن یا خوردن انگور در خواب و رویا بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد.
 • خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست.
 • دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است. تعبیر دیگر این است که تاک نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد.
 • دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.

 

تعبیر خواب انواع انگور 

انگور قرمز
ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد.
 • اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی ولی اگر فصلش نباشد، ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.
 
انگور سفید
ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد، چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می‌خوری، با سختی و مشقت مالی را بدست می‌آورد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی، ولی اگر فصلش نباشد، ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: چه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از:
 • فرزند نیک
 • علم فرائض دینی
 • مال حلال.
 
انگورسیاه
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر انگوری که ظاهرش سیاه است، غم و اندوه می‌باشد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی که از آن می‌خوری دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این است که دچار بیم و ترس خواهی شد.
بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: به تعداد هر دانۀ انگوری که خورده‌ای، به تو چوب یا تازیانه می‌زنند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • خوردن انگور، نشانه تب مختصر است.
 • چیدن آن جدایی غیر منتظره
 • انگور سفید یعنی شادمانی
 • انگور سیاه یعنی غصه
 • دیدن انگور یعنی شما به هدفتان خواهید رسید.
 • اگر کسی به شما انگور بدهد یعنی آشنایی‌های تازه و دیدن کشمش یعنی دعوا در همسایگی

تعبیر خواب فشردن انگور

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی معصر چوبی انگور می‌فشاری، به «پادشاهی» ستمگر خدمت می‌کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار خدمت می‌کنی، و اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد، تعبیرش این است که به پادشاه پرهیبتی خدمت می‌کنی، یا اگر انگور را در تشت می‌فشاری، به زن بزرگی خدمت می‌کنی، یا اگر کاسه باشد، به آدم خسیسی خدمت می‌کنی.

اگر در خدمت پادشاه هستی و در خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می‌فشاری، تو و اهل و عیالت در خدمت پادشاه به سود و منفعت می‌رسید، ولی اگر در خدمت پادشاه نیستی، مردی باعث می‌شود که کاری به دست آوری .

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از:

 1. مال با خیر و برکت
 2. فراخی و زیادی نعمت
 3. در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری

همانطور که در قرآن کریم آمده: ... عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ _ ... در آن سال مردم عصیر می‌گیرند.

تعبیر خواب خوشه انگور

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

تعبیر خواب خوشه انگور

 • دیدن انگور در خواب به رسیدن نعمت و شادی و روزی فراوان تعبیر می‌شود. اگر خواب ببنید که صاحب انگور قرمز و شیرین و پر آب هستید، شادی و نعمت و شادکامی به شما خواهد رسید. اگرخواب ببینید انگوری که می‌خورید پوست نازکی داشته باشد، به آسانی و به راحتی به ثروت می‌رسید اما اگر پوست انگور سفت باشد، رسیدن به آن مال و ثروت کمی سخت تر است.
 • اگر انگوری که می‌خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.
 • اگر خواب ببینید آب انگور قرمز را می‌گیرید، ثروتی به شما می‌رسد که شما را بسیار خرسند خواهد کرد. اما اگر خواب ببینید که می‌خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می‌رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.
 • اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می‌دهید، خیر شما به کسی می‌رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.
 • اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی‌تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.
 • اگر خواب ببینید انگوری که می‌خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

 • اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می‌چینید، و آن‌ها را به کسی می‌بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید. اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می‌چینید، و برای خودتان بر می‌دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.
 • اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می‌شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می‌شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

تعبیر خواب انگور یاقوتی

 • انگور یاقوتی در خواب، رسیدن به ثروتی است که باعث شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت بیشتر به امور جزیی و کوچک مربوط می‌شود؛ همانطورکه دانه‌های انگور یاقوتی ریز هستند.
 • اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته‌اند.
 • اگر شاخه‌های انگور یاقوتی که در خواب می‌بینید، سنگین و پر بار باشد، ثروتی زیاد و شادی آور به شما خواهد رسید.
 • اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشد، ثروت کمی به شما خواهد رسید که صرف امور جزیی زندگی خواهد شد اما با این وجود شما از رسیدن به آن شادمان خواهید گشت و احساس رضایت خواهید داشت.

تعبیر خواب دادن انگور به مرده

 • اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید.
 • اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالاً با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده‌اید، متناسب است.
 • اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته‌اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می‌خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید.
 • اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.تعبیر خواب باغ انگور

 1. اگر خواب ببینید که در باغ انگوری قدم می‌زنید که متعلق به شما نیست، خبرهای خوشی از اطرافیانتان به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید خودتان صاحب باغ انگور هستید، ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید که کسی از باغ انگور شما دزدی می‌کند، کسی به مال شما آشکارا چشم طمع دارد.
 2. اگر خواب ببینید که شما به عنوان کارگر در باغ انگور دیگران مشغول به کار هستید، و خودتان از انگورها چیزی نمی‌خورید یا به شما نمی‌دهند، دیگران به واسطه شما به ثروت خواهند رسید. اگر مجانی برای کسی انگور بچینید، باعث می‌شوید که دیگری به واسطه عملی که از شما سرخواهد زد، به شادکامی برسد.
 3. اگر ببینید که باغ انگور را آفت زده و حشرات ریزی روی انگورها راه می‌روند و یا آن‌ها را می‌خورند، دشمنانی داری که موزیانه به ثروت شما چشم دوخته‌اند.
 4. اگر خواب ببینید که با آرامش و شادی در یک باغ زیبای انگور راه می‌روید و از انگورها می‌چینید و می‌خورید، زندگی شما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. اگر آن باغ متعلق به خودتان باشد، به نهایت ثروت و شادی خواهید رسید.

تعبیر خواب خریدن انگور

مطیعی تهرانی:
 • خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است.
 • اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می‌فروشید، مردم از حرف‌های بد شما آزرده خواهند شد.
 • اگر خواب ببینید که انگور ترش می‌خرید، دیگران در مورد شما حرف‌های ناخوشایند خواهند زد.
 • اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می‌فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.
 • اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید.
 • اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی‌ها از زندگی شما خواهد رفت.
 • اگر خواب ببینید که انگور باغ خود را می‌فروشید و در ازای آن پولی دریافت می‌کنید، به شما سختی و ناراحتی خواهد رسید. در این صورت بهتر است با صدقه رفع بلا کنید.

 

 

منابع:

 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • خواب و رویا
 • یوتاب
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
بی نام*
08:25 - 1398/01/07
سلام،من خواب دیدم مادرپسری که دوستش دارم باخوش رویی بهم مقداری انگورسفیدداد،بااینکه توواقعیت باایشون ملاقاتی نداشتم
این خواب اشاره به گشایش ها و فرصت های جدیدی دارد که به شکل غیرمنتظره ای موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.
مریم
18:56 - 1397/12/04
سلام خسته نباشین
خواب دیدم ک خونه یکی از آشناهامون بودیم بعددرخت انگور داشتن ک انگار نرسیده بود غوره بود من خاسدم ک یکی بچینم اما خجالت کشیدم بعد همون فرد ی خوشه چید بهم داد منم خوردم مزش شیرین بود گف ک غوره هامون شیرینه اما من گفدم ن خوبه ترشه ک البته شیرین بود الانم ک فصل انگور و اینا نیس میشه تعبیرش کنید ممنون
انگور در خواب، اشاره به خرد، دانش و افکار جدیدی دارد که در حال درک و شناخت آن ها هستید. این خواب از شما می خواهد تا به مسیر یادگیری، به عنوان یک مسیر سرگرم کننده و مفرح نگاه کرده و شیوه ای سرگرم کننده را برای یادگیری علوم و مهارت های جدید در پیش بگیرید.
سوگند
10:33 - 1397/11/19
سلام من خواب دیدم پسر همسایمون از یه درختی انگور سبز چید به من داد من خوردم حتی تو خوابمم فصل انگور نبود میون زمستان بود ولی انگور وجود داشت
انگور در خواب، نشان دهنده ی خرد و دانشی درونی است که به شما کمک می کند تا به خواسته ها و اهداف جدید خود دست پیدا کنید. این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را تقویت کرده و اهداف واقعی خود را در زندگی بشناسید. این کار به شما کمک می کند تا مهارت های درونی خود را بروز داده و به خواسته های خود دست پیدا کنید.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
بی نام*
08:25 - 1398/01/07
سلام،من خواب دیدم مادرپسری که دوستش دارم باخوش رویی بهم مقداری انگورسفیدداد،بااینکه توواقعیت باایشون ملاقاتی نداشتم
این خواب اشاره به گشایش ها و فرصت های جدیدی دارد که به شکل غیرمنتظره ای موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.
مریم
18:56 - 1397/12/04
سلام خسته نباشین
خواب دیدم ک خونه یکی از آشناهامون بودیم بعددرخت انگور داشتن ک انگار نرسیده بود غوره بود من خاسدم ک یکی بچینم اما خجالت کشیدم بعد همون فرد ی خوشه چید بهم داد منم خوردم مزش شیرین بود گف ک غوره هامون شیرینه اما من گفدم ن خوبه ترشه ک البته شیرین بود الانم ک فصل انگور و اینا نیس میشه تعبیرش کنید ممنون
انگور در خواب، اشاره به خرد، دانش و افکار جدیدی دارد که در حال درک و شناخت آن ها هستید. این خواب از شما می خواهد تا به مسیر یادگیری، به عنوان یک مسیر سرگرم کننده و مفرح نگاه کرده و شیوه ای سرگرم کننده را برای یادگیری علوم و مهارت های جدید در پیش بگیرید.
سوگند
10:33 - 1397/11/19
سلام من خواب دیدم پسر همسایمون از یه درختی انگور سبز چید به من داد من خوردم حتی تو خوابمم فصل انگور نبود میون زمستان بود ولی انگور وجود داشت
انگور در خواب، نشان دهنده ی خرد و دانشی درونی است که به شما کمک می کند تا به خواسته ها و اهداف جدید خود دست پیدا کنید. این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را تقویت کرده و اهداف واقعی خود را در زندگی بشناسید. این کار به شما کمک می کند تا مهارت های درونی خود را بروز داده و به خواسته های خود دست پیدا کنید.
چهره‌ها در ستاره