تعبیر خواب استغفار کردن

استغفار به معنای درخواست آمرزش از خداوند و دیدن آن در خواب بیانگر مال است.با تعبیر خواب استغفار کردن به روایت ابن سیرین و امام صادق آشنا شوید
تعبیر خواب استغفار
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن استغفار کردن و درخواست آمرزش از خداوند متعال در خواب در ابتدای امر به معنای دریافت مال و فرزند است. برای آگاهی از فضای کلی رویاهایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبير خواب استغفرالله گفتن – تعبیر خواب استغفار کردن – تعبیر خواب طلب آمرزش

 

تعبیر خواب استغفار کردن

بدان که استغفار کردن استغفرالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل.
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار می‌کرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد.

 

تعبیر خواب استغفار به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
استغفار کردن درخواب چهار وجه بود.
  1. مال
  2. فرزند
  3. آمرزش از حق تعالی
  4. توبه کردن از گناهان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo