تعبیر خواب استخوان – دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب استخوان،تعبیر خواب استخوان مرده،تعبیر خواب استخوان با گوشت،تعبیر خواب استخوان بدن و تعبیر خواب استخوان حیوانات مختلف آشنا شوید
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن استخوان نمایانگر قدرت و توانایی بیننده خواب است در حالی که شکستن آن نشان دهنده از دست دادن قدرت و توانایی است. این گونه رویاها می‌تواند ناشی از ساختار و حمایت درونی شما باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب استخوان انسان - تعبیر خواب استخوان مرده- تعبیر خواب شکستن استخوان - تعبیر خواب استخوان گاو

 

تعبیر خواب استخوان

لیلا برایت می‌گوید: دیدن استخوان در خواب، نشانه‌ی انجام دادن کارهای زیاد است.
 
محمد بن سیرین: استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می‌بست، دلیل کند که بزرگی و صنعت‌های گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته‌اند: کار بینوائی از او به نوا گردد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.
 1. امل و آرزو
 2. خویشاوندان
 3. فرزند
 4. قیم خانه و سرپرست
 5. مال و ثروت
 6. برادران
 7. دوست وشریک بود
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالباً آن را (مال) تعبیر کرده‌اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان‌های محکم تر مجسم می‌شود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته اند. 

یونگ می‌گوید: 
 • دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز‌های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.
 • خواب دیدن استخوان شکسته بیانگر کشف یا درک این است که نقاط ضعفی در برنامه هاتان یا خط فکری‌تان وجود دارد.
 • خواب شما ممکن است، توجه فوری شما را به سمت موقعیتی خاص یا رابطه‌ای خاص جلب کند.
 • دیدن یک سگ که استخوان می‌خورد یا می‌جود، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است.
 

استخوان جناق

 یونگ می‌گوید: دیدنش در خوابتان بیانگر با هم بودن خانوادگی، جشن و امید است. اگر شما تکه‌ بزرگتر جناق را بشکنید، احتمالا یک تغییر مثبت در اتفاق‌ها را تجربه خواهید کرد. اگر شما تکه کوچک استخوان جناق نصیبتان شود، خواب به نا‌امیدی اشاره دارد.

 

تعبیر خواب استخوان با گوشت

ابن سیرین:  اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد.
 
مطیعی تهرانی: اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریباً بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد. داشتن استخوان در جیب، تأمین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می‌شود. بزرگ باشد تأمین بیشتر است و کوچک باشد تأمین کمتر.

 

تعبیر خواب دادن استخوان به دیگران

مطیعی تهرانی: 
دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما. اگر شما به کسی استخوان می‌دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می‌شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است. چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می‌آید که منع خیر می‌کنید. نه سودی به شما می‌رسد و نه راضی می‌شوید که دیگران از آن بهره مند شوند.
اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می‌گوید از طریق غیر مجاز نفعی می‌برید که بعدها و جدانتان احساس ناراحتی می‌کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می‌کنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می‌آید. اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می‌کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می‌شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالاً گچ گرفته‌اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده‌اید برای شما حادثه ای پیش می‌آید که صرفاً مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید می‌توانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می‌گیرد.

 

تعبیر خواب استخوان بدن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید استخوان‌هایتان از زیر پوست بدنتان بیرون زده است، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند.
 • دیدن تپه ای از استخوان در خواب، نشانه آثار قحطی و آلودگی است.
لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که دیگران محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند. 

 

تعبیرخواب استخوان مرده

لیلا برایت: اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • استخوان‌های بیرون کشیده شده از گوشت: بدبختی
 • اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد.
 • اسکلت یک زن: مرگ یک بچه
 • استخوان‌های حیوانات وحشی: اقدامات شما بیهوده خواهند بود.
 • استخوان‌های یک مرده: نگرانی و غم
 • استخوان ماهی: بیماری نزدیک است
 • استخوان نهنگ: شما گرایش به خود پسندی دارید.
 • حیوانات درحال جویدن استخوان: تباهی کامل22 Comments
 1. سلام من یه شب خواب دیدم یه دختره دست وپای خودشوقطع کرده بعد توی خواب غم شدیدوحقارت اون دختروحس میکردم ودلم به حالش میسوخت بازدوباره خواب دیدم داریم سوارقطارمیشیم که یه دختریازن بابی هواسی خودشوانداخت ریل قطاروقطارازروش ردشدومن با حس غم شدیدودلسوزی داشتم وبه بقیه میگفتم استخوناش خوردشد

  • سلام! خوابتان حاکی از سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. در زندگی تان فاقد کیفیت دلسوزی هستید. باید نسبت به دیگران، دلسوزتر باشید! علامتی از سفر زندگی شماست؛ یعنی، در زندگی تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می روید. تعبیر دیگر: عموما، بی آنکه نیاز باشد، همیشه نگرانید حتی برای موقعیت هایی که عموما در آخر درست می شوند. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 2. سلام لطفا خواب منو تعبیر کنی

  • سلام! به دلیل کثرت پیامها و ازدحام در شبکه ممکن است خوابتان ناقص بارگذاری شده باشد یا اصلا بارگذاری نشده باشد؛ ازین رو خوابتان را لطفا دو مرتبه ارسال کنید!

 3. سلام خسته نباشید

  من دوبار توی یک ماه یه خاب مشابه درمورد استخوان دیدم

  اولین خوابم این بود که باردارم . در حالی که در واقعیت من دخترم و رابطه ای نداشتم و کسیو ندارم . تو خواب هم کسیو نداشتم فقط باردار بودم داشتم زایمان میکردم درد زایمان رو حس کردم انگار کاملا واقعی داشتم زایمان میکردم بعد دیدم بچم یه اسکلت هست و اسکلت کوچولو . بغلش کردم و بهش شیر دادم اون اسکلت نوک سینم رو مک میزد و من خیلی دردم میگرفت اما دوسش داشتم بچم رو خیلی و خیلی وابستش شدم به قدری که وقتی از خواب بیدار شدم زدم زیر گریه که بچم فقط یه خواب بوده خلاصه چند روزی از این خواب گذشت که خواب بعدیم رو دیدم گم شده بودم یهو ب یه جاده رسیدم یه ماشین‌حرکت کرد سمت من توش اسکلت یه مرد بود تا منو دید ایستاد و از ماشین‌اومد بیرون ذهنم داشت بهم میگفت خطره و باید فرار کنم اما بدنم یاری نمیکرد همونجا بیتفاوت وایساده بودم و به اسکلتی که داشت میومد نزدیکم نگاه کردم یهو اومد نزدیکم و انگشتشو شبیه چاقو زد تو شکمم دردم گرفت خیلی انگشتشو در اورد دوباره ضربه زد تو شکمم با همون انگشتش بعد من چند قدم رفتم عقب ازش دور میشدم و اون فقط داشت نگام میکرد و دنبالم نیومد انگار فقط قصدش آسیب زدن بهم بود . همین . ممنون میشم تعبیرشو بدونم خیلی ذهنم درگیره . مرسی از سایت خوب و عالیتون

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر جنبه‌ای از خودتان یا زندگی شخصی‌تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکنست آماده‌ی صحبت یا اقدام کردن درباره‌اش نباشید. ممکنست نمایانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف تازه باشد. اندیشه یا فعالیتی نو را پدید می‌آورید. نمایانگر آغازی نو، دیدگاهی تازه یا واقعه‌ای عظیم است. تعبیر دیگر: نگاهتان را به کودکان درون‌تان جلب می‌کند و گنجایش‌تان برای نمو می‌باشد. نمایانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می‌کنید توسط مسأله‌ای احساسی، ضعیف می‌شوید. تعبیر دیگر: نمایانگر تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «دیدم بچم یه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

   • خواب بعدیم رو دیدم گم شده بودم یهو ب یه جاده رسیدم یه ماشین‌حرکت کرد سمت من توش اسکلت یه مرد بود تا منو دید ایستاد و از ماشین‌اومد بیرون ذهنم داشت بهم میگفت خطره و باید فرار کنم اما بدنم یاری نمیکرد همونجا بیتفاوت وایساده بودم و به اسکلتی که داشت میومد نزدیکم نگاه کردم یهو اومد

    • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 5:17 ق.ظ

     خواب‌تان به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی‌تان است. نمایانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. رابطه‌تان با کسی مدت‌هاست که مرده است.

 4. دیدم بچم یه اسکلت هست و اسکلت کوچولو . بغلش کردم و بهش شیر دادم اون اسکلت نوک سینم رو مک میزد و من خیلی دردم میگرفت اما دوسش داشتم بچم رو خیلی و خیلی وابستش شدم به قدری که وقتی از خواب بیدار شدم زدم زیر گریه که بچم فقط یه خواب بوده خلاصه چند روزی از این خواب گذشت

  • در ادامه: علامتی از گرمی، علاقه، مواظبت و محبت مادرانه می‌باشد. تعبیر دیگر: لازمست مواظب کسی باشید که به او اطمینان کامل دارید. نمایانگر چیزیست که کاملا توسعه نیافته است. ممکنست هنوز در مرحله‌ی برنامه‌ریزی برای موقعیت یا پروژه‌ای باشید. تعبیر دیگر: علامتی از مرگ، تحول یا تغییر است. لازمست به ته چیزی برسید. نمایانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می‌کنید توسط مسأله‌ای احساسی، ضعیف می‌شوید.

 5. نزدیکم و انگشتشو شبیه چاقو زد تو شکمم دردم گرفت خیلی انگشتشو در اورد دوباره ضربه زد تو شکمم با همون انگشتش بعد من چند قدم رفتم عقب ازش دور میشدم و اون فقط داشت نگام میکرد و دنبالم نیومد انگار فقط قصدش آسیب زدن بهم بود . همین . ممنون میشم تعبیرشو بدونم خیلی ذهنم درگیره . مرسی از سایت خوب و عالیتون

 6. من خواب دیدم مادرم داره کمرهر کدوم از خانواده مونو ماساؤ میده ولی هرکدومشون دنده هاشون زده بود بیرون و بعد میدیدم که داره دنده اش بخشیش میشکنه کمی گوشت به استخوان چسبیده خلاصه هرکاری میکردم مادرم اینکارو متوقف کنه نمیکرد یا اصلا اون شخص درد استخونش وشکستنش رو حس نمی کرد |(سپاس گزارم از سایت خوب وتعبیرتون)

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی در زندگی‌تان تحریک حسی یا جنسی ندارید. نیاز دارید بیشتر با احساسات و حواس‌تان همراه باشید. شاید نیاز دارید بهتر مراقب بدن‌تان باشید. نمایانگر راحتی و سادگی پرورش است. تعبیر دیگر: لازمست رهایش کنید و آنقدر تدافعی نباشید! بیانگر باهم بودن خانوادگی، جشن و امید است. بیانگر کشف یا درک اینست که نقطه‌ضعفی در برنامه‌هایتان یا خط فکری‌تان هست. ممکنست، توجه فوری‌تان را به موقعیتی خاص یا رابطه‌ای خاص جلب کند.

 7. سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون

  من خواب میدیدم که خیلی بدن درد دارم و دنده هام تیر میکشه جوری که نمیتونم دستمو بالا بیارم و مادرم گفت بریم عکس بگیریم از دنده هات و بعد از عکس گرفتن داشتیم میرفتیم خونه که نگاهم به یک زن افتاد که داشت زایمان میکرد و جیغ میزد و من نگران بودم کمکش کردیم و من دیدم که داخل خونه ایم و عکس دنده هامو که دیدم دنده دوم یا سوم سمت راست بدنم شکسته بود و من خیلی عصبانی شدم و داد میزدم سر بقیه (محور خوابم شکستن دنده هام بود)

  • خواب دیدن اینکه درد دارید، بیانگر تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. اینکه دارید از درد عذاب می‌کشید، بیانگر تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود. اینکه زایمان می‌کند، یعنی یک ایده یا پروژه‌ی تازه را متولد می‌کنید. بیانگر نگرشی نو، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است. تعبیر دیگر: توجهتان را به کودکان درون‌تان جلب کند و گنجایش‌تان برای رشد باشد. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. اینکه استخوان سینه‌تان شکسته است، بیانگر کشف یا درک اینست که نقطه‌ضعفی در برنامه‌هایتان یا خط فکری‌تان هست. ممکنست، توجه فوری‌تان را به موقعیتی خاص یا رابطه‌ای خاص جلب کند.

 8. ببخشید من قبل خواب از خدا خواستم که تو خواب ببینم واقعا اینده ازدواجم با شخص مورد نظرم چجوری میشخ

  بعد خواب دیدم یه جمعیتی از خانمهای چادری مشکی پوش فک کنم خونه مادرشوهر بودن و داخل بشقابهها تیکه ای از گوشتهای استخواندار بود که انگار خورده شده بود ولی کاملا استخوان نبودن و انگار مثلا نذری داده بودن من بعدش داشتم برای جمع آوری سفره و ظروف کمک میکردم و دو سه نفر از خانمها میگفتن عه این تازه عروسه بده جمع کنه و کار کنه الان ولی من میگفتم نه اشکالی نداره و کمک میکردم ..میشه لطفا تعبیرشو بگین

  • خواب دیدن زنان، بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر آنان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. اینکه چادرشان سیاه است، نمادی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، مرگ، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه‌توزی است. شما را به کنکاش ژرف‌تر در ضمیر ناخودآگاهتان وامی‌دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، بیانگر نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه‌ی مثبت‌تر: بیانگر احتمال‌ها، فرصت‌ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس‌تان خوشی و لذت باشد، پس می‌تواند بیانگر ویژگی‌های معنوی و صفت‌های الهی نهفته باشد. دیدن بشقاب، نمادی ازین است که تشنه‌ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می‌نمایانید. ممکنست نمادی ازین باشد که شما بار و وظیفه‌هایی بیش از توان‌تان را حمل می‌کنید. گوشت‌ها، یعنی به قلب مسأله‌ای می‌روید. انرژی‌های غریزی‌تان را شناسایی و استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر: می‌بینید دیگران آنچه هنوز برایش می‌کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند.

 9. ممنون از سایت خوبتان

  من خواب دیدم که داخل ماشین در حال رفتار استخوان کمر گوسفند فربه ایی در دست دارم(البته کباب بوده که گوشت اصلیش را خودم خوردم و حالا در زمان خواب دیدن قسمتهای از گوشت با رگهای استخوان باقیمانده که در حال خوردنشان با دندان هستم) جالب اینجاست که داخل ماشین چندین نفر هستند بجز یکیشون بقیه رو نمیشناسم و گویا از طرف همان شخصی که میشناسم کباب کمر برایم گرفته شده و این اشخاص دیگه بعدا داخل ماشین بلند شدن و هیئت هستند. ممنون که جوابم را ارائه میکنید.

  • خواهش می‌کنم. خواب دیدن اینکه ماشین می‌رانید، بیانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. استخوان، بیانگر کشف رازهای شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده‌اند. شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند.

 10. سلام من خواب دیدم که مادرم گفت قلمه ی گاو خریدم و دادش دستم داخل نایلون بود.یک تیکه قلمه ی گاو بود.ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور