تعبیر خواب اسب (بر اساس تفسیر معبرین اسلامی)

با تعبیر خواب اسب قهوه ای، تعبیر خواب اسب سیاه و سفید، تعبیر خواب اسب سواری، تعبیر خواب اسب تازی و تعبیر خواب اسب مادیان آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – در خواب می‌توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می‌گذرد آگاه شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب می‌توانند به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب اسب (بر اساس تفسیر معبرین اسلامی)

 

تعبیر خواب اسب

جاحظ می‌گوید: اسب در خواب، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هوای نفس او صعب‌تر بود به بدی، و بدانکه هر اندامی از اندام‌های اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود. اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن اسب کار بالا گیرد
 • هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است

 

تعبیر خواب اسب (بر اساس تفسیر معبرین اسلامی)

 

تعبیر خواب اسب تازی (عرب)

حضرت دانیال گوید: 
 • اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عز و جاه بود.
 • اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب.
 • اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یا زین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.
 • اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند.
 • اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود.
 • اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.

 

تعبیر خواب اسب برهنه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود.

 

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب

ابن سیرین گوید:
 •  اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید.
 • اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرفو بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

 

دیدن اسب به رنگ‌های مختلف در خواب

ابراهیم کرمانی گوید: 
 • اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند.
 • اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود.
 • اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد.
 • اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه.
 • اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود.
 • اگر بیند بر اسب جرمه بود، دلیل است بر خیر و صلاح.
 • اگر دید که بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد.
 • اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد.
 • اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد.

 

تعبیر خواب تاختن با اسب

ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.
 • اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیج خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد.
 • اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند.
 • اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا درکوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد.
 • اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود، یا بمیرد.

 

تعبیر خواب گرفتن اسب مادیان

جابر مغربی گوید: 
 • اگر بیند اسب مادیان فرا گرفت، یا شخصی بد داد و بر وی نشست، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود.
 • اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد.
 • اگر بییند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد.
 • اگر آن مادیان جرمه باشد، دلیل که آن زن خوب روی و با جمال است.
 • اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد.
 • اگر اشقر بود، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود.
 • اگر کمیت بود، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود.
 • اگر دید آن مادیان کره داشت، دلیل کند که زن را فرزند بود، چنانکه اگر کره او نر بود، دلیل که آن زن را پسر است.
 • اگر ماده باشد، دلیل کند که فرزند زن دختر بود.
 • اگر بیند گوشت اسب همی خورد، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید.
 • اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود، تابع او شود
 • اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود.

 

تعبیر خواب اسب به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق می‌فرماید:
دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.

 

 1. عز و احترام
 2. مقام ومرتبت
 3. فرمانروایی
 4. بزرگی وعظمت
 5. خیرو برکت

 

تعبیر خواب پرواز با اسب

ابن سیرین می گوید: اگر خواب ببینید که سوار بر اسب شده اید و پرواز می کنید و یا اینکه اسب مثل پرنده ها بالدار می باشد و پرواز می کند نشانه آن است که در دنیا و دین به عزت و شرافت و بزرگی می رسید و یا اینکه صاحب اسب به مسافرت خواهد رفت.

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر خواب ببینید که با اسب پرواز کردید و بعد فرود آمدید یعنی اینکه به وسیله پادشاه هلاک و نابود خواهید شد.

 

تعبیر خواب اسب سفید

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید که مشغول تماشای اسب سفید هستید و یا سوار آن شدید نشانه معاشرت با مردان و زنان خوش برخورد خواهد بود 

 • اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده خواهد کرد.

 • و اگر یک زن خواب ببینید که سوار بر اسبی سفید شده است نشانه این است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.

 

تعبیر خواب اسب به رنگ تیره

ابن سیرین می‌گوید: دیدن اسب هایی با رنگ تیره در خواب نشانه این است که برخی از لذت های زودگذر را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب اسب خال دار

ابن سیرین می‌گوید: دیدن اسب خال دار در خواب نشانه آن است که دست به هر کاری که بزنید سودآور خواهد بود.

تعبیر خواب اسب از نژاد اصیل

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید که بر اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید نشانه این است که به ثروتی دست خواهید یافت
 • اگر یک زن چنین خوابی ببینید نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفت های زودگذر و مادیات خواهد کرد.

تعبیر خواب دم اسب

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید که بر اسبی دم دراز سوار هستید به اندازه درازی دم اسب طرفدار پیدا می کنید 
 • اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب لقد زدن اسب

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر خواب ببینید که اسب به شما لگد زد و یا تو را گاز گرفت یعنی یک زن به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می شود.

ابن سیرین می گوید: لگد زدن اسب نشانه این است که کار شما دچار اشکال و اختلال می شود.

تعبیر خواب خوردن گوشت اسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: خوردن گوشت اسب در خواب نشانه رسیدن سود و منفعت از پادشاه یا مقام بالایی به تو است.

جابر مغربی می گوید: خوردن گوشت اسب اینکه پادشاه یا مقام بالایی تو را طلب می کند و تو را از نزدیکان خودش می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید:

 • خوردن قلیه ای از گوشت اسب یا کباب و بریان اسب ، نشانه رسیدن منفعت از پادشاه یا مقام بالایی به تو است.
 • اگر خواب ببینی که گوشت اسب خشک کرده (قدید) می خوری نشانه این است که مردم تو را غنیمت می نمایند.

تعبیر خواب اسب ابن سیرین

تعبیر خواب اسب بالدار

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز می‌کنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار می‌باشد و پرواز می‌کند، در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی می‌رسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

تعبیر خواب سوار شدن بر اسب

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی، بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری
 • اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

 

اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای:

ابن سیرین می‌گوید:گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد.

تعبیر خواب اسب رام و اهلی:

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای،شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و آن اسب هم برروی پشت بام خانه یا روی دیوار ایستاده است،گناهان بزرگ و زیادی انجام خواهی داد.

اگر ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری:

ابن سیرین می‌گوید: مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.

اگر ببینی مانند اسب می‌روی:

ابن سیرین می‌گوید:

 • یعنی دچار تنگدستی می‌شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت.
 • تعبیر گله‌بانی و چوپانی اسب، حکومت و بزرگی می‌باشد.

تعبیر دیدن مدفوع و پهن اسب و گاو:

ابن سیرین می‌گوید: مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.
6 Comments
 1. سلام … خواب دیدم در یک مکان اسب های وحشی زیادی وجود دارند که در کوچه و پس کوچه میچرخند و مردم قادر به ارام کردن انها نیستند …. اسب های نیرو مند و قوی من و یک سگ که همراهم بود فقط قصد گذشت از ان دهکده را داشتیم که این صحنه را دیدیم .

  • سلام! خوابتان یعنی گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. حاکی از انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست گویای کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند. بیانگر محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است.

 2. سلام چند شب پیش خواب دیدم در راه باغمان هستیم که پدرم برای کمک به یک پیر زن از ماشین پیاده شد و رفت تابرگشتنش زمان زیادی طول کشی در این مدت اتفاقات عجیبی افتاد اول یه گله بسیار بزرگ از اسب ها شاید بیش از هزار اسب از کنارما عبورکردن که تمامی رنگ ها از ابلع قهوه ای کیمت سرخ کهر سفید سیاه و… رو شامل میشد ازمیان گردخاک اسب ها لکه سیاهی در دور دست ظاهرشد ودرخال نزدیک ترشدن بود و واظح تر میشد تاجاییکه به کنار مارسید وفضا اطراف رو کلا تغییر داد دیوار چین بود و فصا بیابونی جاده کلا سنگی شد و انگار کنارمونبه دریا متصل شد که ته دیوار مانند اسکله دریا بود وکف جاده سنگی شده بود ماننده جنس خود دیوار من با دیدنش تعجب کرده بودم بودم ولی ذوق زده بودم مادرم و برادرم هم برای بازدید پیاده و به سمت دیوار رفتند من هم از دیوار عکس میگرفتم که ازخواب بیدار شدم

  • سلام! خوابتان نشانگر چهره ی «پیرزن خردمند» است؛ بنابراین به پرورش یا عطوفت اشاره می کند. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ نمایانگر جنبه های خاصی از خودتان است که نادیده گرفته شده یا چشم پوشی شده اند. نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کلا سنگی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

   • وفضای بیابونی کلا سنگی شد بود مانند چنس دیوار من با دیدنش تعجب کرده بودم ولی ذوق زده بودم تادرم وبرادرم هم برای بازدید پیاده وبه سمت دیوار رفتند من هم از دیوار عکس میگرفتم که از خواب بیدار شدم

    • در ادامه: علامتی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید! مهم است. اگر سخت است، یعنی می کوشید هویت تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده تان است. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور