تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
کد خبر: ۷۱۴۷
تعداد نظرات: ۶۸ نظر
تعبیر خواب ازدواج معمولا نمادی از اتحاد و پیوند دو بخش متفاوت از وجود فرد مانند عقل و احساس، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه و ... است. همچنین ازدواج نشانه‌ای از تعهد، هماهنگی یا تحول نیز می تواند باشد.
 
تعبیر خواب عروس شدن خودم - تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد - تعبیر خواب عروس شدن دختر - تعبیر خواب ازدواج مجدد


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه - هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ
خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.
اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.
 

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
      ۱ - بزرگی و مقام
      ۲ - زیادتی مال
     ۳ - سرحالی وآسایش
     ۴ - خرمی و شادی
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب اردواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.
ابراهیم کرمانی می گوید:  اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.
معبرین غربی می گویند: اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید: به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید. در واقع بازتابی از زندگی واقعی شما و نگرانی‌های شماست.

تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب ازدواج مجدد

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.
همچنین در این رابطه ابن سیرین می گوید:  اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود 

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

همچنین می گوید: اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، یـعـنـی خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .

تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تفاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:
 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.
کتاب سرزمین رویاها
 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.
 

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۶۸
در انتظار بررسی: ۱۵
رقیه
09:20 - 1398/02/25
سلام من خواب دیدم با یه پسری ازدواج میکنم که قبلا قتل غیر عمدانجام داده ومنو هم خیلی دوست داره ولی هنوز به طور کامل ازدواج نکرده بودیم ومن مردد بودم
ممنون میشم تعبیرشو بگین
سلام. این خواب اشاره به موقعیت ها جدید مالی یا عاطفی دارد که مسئولیت هایی را نیز باید بر عهده بگیرید. باید از ترس و نگرانی بیرون آیید و به خود اعتماد داشته باشید. تا آنچه مطلوب است نصیبتان گردد.
مريم
14:50 - 1398/02/24
سلام من خواب ديدم كه با پسر شاه عروسى ميكنم
Rashin
14:49 - 1398/01/12
من خواب دیدم توی خونه قبلیمون با یه پسر ک از خودم بزرگتره (و قراره که همسرم بشه ولی هنوز نشده و کاملا برای من غریبست و درست نمیشناسمش)بازی میکنم و بدو بدو دنبالمه بعد سر بازی برف شادی زد بهم و کل هیکلم کثیف شد ...دنبال حموم می گشتم که حس کردم یه خانومی که اتفاقا توی خواب نسبت خیلی نزدیک بهم داشت و مثل خواهرم بود همش پسره رو راهنمایی میکرد که هرجور شده منو تو اون وضعیتی که حوله فقط قسمتایی رو پوشونده و بقیه جاها مثل دستا و شونه و پاها لخته رو ببینه... همش اونو میکشوند سمت من و منم مقاومت میکردم و هرجور شده با یه چیزی کل بدنمو می پوشوندم!خودم اون پسرو خیلی دوست داشتم ولی نمیشناختمش با این وجود چهرش یکم اشنا بود...اخرای خوابم بود که من پوشیده نشسته بودم پشت سرش و داشت نصیحتم میکرد...میگفت تو برای خیلی کارا باید یه سری از سپرایی که واسه خودت ساختیو بشکنیو خیلی حرفای دیگه که اصلا یادم نیست ولی همش درباره این بود که یه اخلاق خیلی خیلی محافظه کارانه دارم ک اگر بامن بمونه نمیتونم خیلی موفق بشم!
این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید در زمینه های مادی یا شغلی از شما سوءاستفاده صورت بگیرد.
ساناز
11:30 - 1398/01/06
سلام من خواب دیدم نیمه گمشده ام رو میدا کردم و توی خواب دیدمش.آیا نشانه خاصیه؟
این خواب اشاره به اهدافی دارد که ممکن است مدت ها مایل به پیگیری آن ها باشید اما برای رسیدن به این خواسته ها لازم است پشتکار زیادی از خود نشان داده یا دست به ریسک های جدید بزنید.
عسل
07:32 - 1397/12/24
سلام من دختر مجردم. خواب دیدم با پسری ک دوسش دارم میخوایم عقد کنیم.لباسم لباس عروس نبود مشکی بود رنگش اما خوشحال بودم. کفشمو پام کرد نامزدم و بعدش هم بهم چادر مشکی دادن گفتن عاقد میخواد بیاد .من عاقد ندیدم چادر سیاهیم سرم نکردم .
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که شما را به بخشی از خواسته ها و مطالبات فعلی تان به خصوص در زمینه های مادی خواهد رساند اما هم زمان مسئولیت های جدیدی را برای شما به همراه خواهد داشت.
ilnaz
13:07 - 1397/12/21
من مجردم خواب دیدم ازدواج کردم خونمون توشهرستانه میاییم خونه پدریم برای مراسم عزا ک شوهرم ماشین گران وسیاه داره توجاده سرسبزودلنشین میرونه سمت راست پسرخاله ام نشسته منم اروم سرموانداختم پایین بی حوصله ام ولی شوهرم دلش بامنه نگرانه منه تاغصه نخورم بین راه نگه میداره منومیبوسه اونطرف پسرخاله ام باحسرت نگاه میکنه بعدش اومدیم جلوخونه پدریم پیاده شدیم صورت شوهرموندیدم ی پسردرش هیکل بودکت شلوارسیاه تنش بود
این خواب اشاره به تغییرات جدیدی دارد که در زندگی بیداری در حال تجربه ی آن ها هستید و لازم است در این دوره ی زمانی تمرکز خود را بالا برده و اجازه ندهید احساس دلسردی و ناامیدی شما را از رو به رو شدن با مسئولیت ها و شرایط جدید باز دارد.
النا
11:22 - 1397/12/19
سلام من مجرد،خواب دیدم از مسجدی اشنا در محله قدیم مادربزرگم اومدیم بیرون مراسم عقد بود ،اول ظاهرا خوشحال بودم لباس عروس تنم بود ،اما وقتی برگشتم جلو در مسجد فهمیدم داماد پسرخاله بزرگم با ۱۸ سال اختلاف سنی ،من هیچ علاقه ای به اون نداشتم(ندارمم واقعا)و همش فرار میکردم ،باهاش برخورد نکنم ؟؟؟،من قبلا خوابی با این مضمون دیدم ،میشه لطف کنید تعبیر بگید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران شما را در موقعیت عمل انجام شده قرار داده و مسئولیت هایی را به شما محول کنند که علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید یا کمکی به گسترش منافع شخصی شما در زندگی نمی کنند. این موقعیت های می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما شامل شوند. فضایی که در خواب مشاهده می کنید سمبلیک می باشد و لزوما به معنی وقوع اتفاق بدی در آینده نیست.
Smile
16:17 - 1397/12/17
سلام خسته نباشین خواب دیدم به یه جایی رفتم تا یکی از دوستامو ببینم و بعد اون توی ماشین عروس بودم، و چهار زوج بودیم و عروسیمون توی یه روز و یکجا بود(چون هممون فامیل بودیم) دومادو می‌شناختم و ازم کوچیکتره و خیلی ناراحت بودم ولی وبقیه بشدت خوشحال بودن و من عذاب می‌کشیدم و فکر می‌کردم که واقعیت داره و همه‌ش دلم می‌خواست که از خواب بیدار شم ولی مطمئن بودم که خواب نیست... میشه تعبیرشو بگین؟!
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زمینه های مادی و شغلی بر عهده ی خود احساس می کنید و لازم است که تصمیمات منطقی ای را برای به نتیجه رسیدن این مسئولیت ها و گسترش منافع خود اتخاذ کنید.
زینب
10:07 - 1397/12/13
سلام ، من خواب دیدم که با فردی که بهم علاقه داریم ولی مدتی هست که رابطمون شکرآب شده ازدواج کردم ، تعبیرش چی هست؟
ازدواج در خواب، اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. مثل مسئولیتی که در قبال احساس و عواطف دیگران بر عهده ی خود احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش هر رابطه و وظیفه ی جدیدی، توجه داشته باشید که این موقعیت جدید، تا چه اندازه مطابق خواست و هدف قلبی شما می باشد.
علی
01:55 - 1397/12/11
تعبیرخواب دیدام ازدواج کردام
ازدواج در خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت مسئولیت های جدیدی که در زندگی بیداری در حال محول شدن به شما هستند را شناخته و از پذیرش وظایفی که مطابق اهداف و برنامه های شخصی شما نیستند خودداری کنید.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۶۸
در انتظار بررسی: ۱۵
رقیه
09:20 - 1398/02/25
سلام من خواب دیدم با یه پسری ازدواج میکنم که قبلا قتل غیر عمدانجام داده ومنو هم خیلی دوست داره ولی هنوز به طور کامل ازدواج نکرده بودیم ومن مردد بودم
ممنون میشم تعبیرشو بگین
سلام. این خواب اشاره به موقعیت ها جدید مالی یا عاطفی دارد که مسئولیت هایی را نیز باید بر عهده بگیرید. باید از ترس و نگرانی بیرون آیید و به خود اعتماد داشته باشید. تا آنچه مطلوب است نصیبتان گردد.
مريم
14:50 - 1398/02/24
سلام من خواب ديدم كه با پسر شاه عروسى ميكنم
Rashin
14:49 - 1398/01/12
من خواب دیدم توی خونه قبلیمون با یه پسر ک از خودم بزرگتره (و قراره که همسرم بشه ولی هنوز نشده و کاملا برای من غریبست و درست نمیشناسمش)بازی میکنم و بدو بدو دنبالمه بعد سر بازی برف شادی زد بهم و کل هیکلم کثیف شد ...دنبال حموم می گشتم که حس کردم یه خانومی که اتفاقا توی خواب نسبت خیلی نزدیک بهم داشت و مثل خواهرم بود همش پسره رو راهنمایی میکرد که هرجور شده منو تو اون وضعیتی که حوله فقط قسمتایی رو پوشونده و بقیه جاها مثل دستا و شونه و پاها لخته رو ببینه... همش اونو میکشوند سمت من و منم مقاومت میکردم و هرجور شده با یه چیزی کل بدنمو می پوشوندم!خودم اون پسرو خیلی دوست داشتم ولی نمیشناختمش با این وجود چهرش یکم اشنا بود...اخرای خوابم بود که من پوشیده نشسته بودم پشت سرش و داشت نصیحتم میکرد...میگفت تو برای خیلی کارا باید یه سری از سپرایی که واسه خودت ساختیو بشکنیو خیلی حرفای دیگه که اصلا یادم نیست ولی همش درباره این بود که یه اخلاق خیلی خیلی محافظه کارانه دارم ک اگر بامن بمونه نمیتونم خیلی موفق بشم!
این خواب از شما می خواهد اجازه ندهید در زمینه های مادی یا شغلی از شما سوءاستفاده صورت بگیرد.
ساناز
11:30 - 1398/01/06
سلام من خواب دیدم نیمه گمشده ام رو میدا کردم و توی خواب دیدمش.آیا نشانه خاصیه؟
این خواب اشاره به اهدافی دارد که ممکن است مدت ها مایل به پیگیری آن ها باشید اما برای رسیدن به این خواسته ها لازم است پشتکار زیادی از خود نشان داده یا دست به ریسک های جدید بزنید.
عسل
07:32 - 1397/12/24
سلام من دختر مجردم. خواب دیدم با پسری ک دوسش دارم میخوایم عقد کنیم.لباسم لباس عروس نبود مشکی بود رنگش اما خوشحال بودم. کفشمو پام کرد نامزدم و بعدش هم بهم چادر مشکی دادن گفتن عاقد میخواد بیاد .من عاقد ندیدم چادر سیاهیم سرم نکردم .
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که شما را به بخشی از خواسته ها و مطالبات فعلی تان به خصوص در زمینه های مادی خواهد رساند اما هم زمان مسئولیت های جدیدی را برای شما به همراه خواهد داشت.
ilnaz
13:07 - 1397/12/21
من مجردم خواب دیدم ازدواج کردم خونمون توشهرستانه میاییم خونه پدریم برای مراسم عزا ک شوهرم ماشین گران وسیاه داره توجاده سرسبزودلنشین میرونه سمت راست پسرخاله ام نشسته منم اروم سرموانداختم پایین بی حوصله ام ولی شوهرم دلش بامنه نگرانه منه تاغصه نخورم بین راه نگه میداره منومیبوسه اونطرف پسرخاله ام باحسرت نگاه میکنه بعدش اومدیم جلوخونه پدریم پیاده شدیم صورت شوهرموندیدم ی پسردرش هیکل بودکت شلوارسیاه تنش بود
این خواب اشاره به تغییرات جدیدی دارد که در زندگی بیداری در حال تجربه ی آن ها هستید و لازم است در این دوره ی زمانی تمرکز خود را بالا برده و اجازه ندهید احساس دلسردی و ناامیدی شما را از رو به رو شدن با مسئولیت ها و شرایط جدید باز دارد.
النا
11:22 - 1397/12/19
سلام من مجرد،خواب دیدم از مسجدی اشنا در محله قدیم مادربزرگم اومدیم بیرون مراسم عقد بود ،اول ظاهرا خوشحال بودم لباس عروس تنم بود ،اما وقتی برگشتم جلو در مسجد فهمیدم داماد پسرخاله بزرگم با ۱۸ سال اختلاف سنی ،من هیچ علاقه ای به اون نداشتم(ندارمم واقعا)و همش فرار میکردم ،باهاش برخورد نکنم ؟؟؟،من قبلا خوابی با این مضمون دیدم ،میشه لطف کنید تعبیر بگید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران شما را در موقعیت عمل انجام شده قرار داده و مسئولیت هایی را به شما محول کنند که علاقه ای به پذیرش آن ها ندارید یا کمکی به گسترش منافع شخصی شما در زندگی نمی کنند. این موقعیت های می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما شامل شوند. فضایی که در خواب مشاهده می کنید سمبلیک می باشد و لزوما به معنی وقوع اتفاق بدی در آینده نیست.
Smile
16:17 - 1397/12/17
سلام خسته نباشین خواب دیدم به یه جایی رفتم تا یکی از دوستامو ببینم و بعد اون توی ماشین عروس بودم، و چهار زوج بودیم و عروسیمون توی یه روز و یکجا بود(چون هممون فامیل بودیم) دومادو می‌شناختم و ازم کوچیکتره و خیلی ناراحت بودم ولی وبقیه بشدت خوشحال بودن و من عذاب می‌کشیدم و فکر می‌کردم که واقعیت داره و همه‌ش دلم می‌خواست که از خواب بیدار شم ولی مطمئن بودم که خواب نیست... میشه تعبیرشو بگین؟!
این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زمینه های مادی و شغلی بر عهده ی خود احساس می کنید و لازم است که تصمیمات منطقی ای را برای به نتیجه رسیدن این مسئولیت ها و گسترش منافع خود اتخاذ کنید.
زینب
10:07 - 1397/12/13
سلام ، من خواب دیدم که با فردی که بهم علاقه داریم ولی مدتی هست که رابطمون شکرآب شده ازدواج کردم ، تعبیرش چی هست؟
ازدواج در خواب، اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. مثل مسئولیتی که در قبال احساس و عواطف دیگران بر عهده ی خود احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش هر رابطه و وظیفه ی جدیدی، توجه داشته باشید که این موقعیت جدید، تا چه اندازه مطابق خواست و هدف قلبی شما می باشد.
علی
01:55 - 1397/12/11
تعبیرخواب دیدام ازدواج کردام
ازدواج در خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت مسئولیت های جدیدی که در زندگی بیداری در حال محول شدن به شما هستند را شناخته و از پذیرش وظایفی که مطابق اهداف و برنامه های شخصی شما نیستند خودداری کنید.
چهره‌ها در ستاره