تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
کد خبر: ۷۱۴۷
تعداد نظرات: ۵۳ نظر
تعبیر خواب ازدواج معمولا نمادی از اتحاد و پیوند دو بخش متفاوت از وجود فرد مانند عقل و احساس، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه و ... است. همچنین ازدواج نشانه‌ای از تعهد، هماهنگی یا تحول نیز می تواند باشد.
تعبیر خواب عروس شدن خودم - تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد - تعبیر خواب عروس شدن دختر - تعبیر خواب ازدواج مجدد

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه - هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ
خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.
اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.
 

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
 1. بزرگی و مقام
 2. زیادتی مال
 3. سرحالی وآسایش
 4. خرمی و شادی
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب اردواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود، 


تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب ازدواج مجدد

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.


تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:
 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.
کتاب سرزمین رویاها
 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.
 

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۵۳
در انتظار بررسی: ۱
امیر
07:10 - 1397/11/25
باسلام ، دیدم خدا راشکر جواب خوابهای افراد را میدهید گفتم لطف کنید جواب منم بدید،من خواب دیدم که خواهر متاهلم که دوتابچه هم دارد...مجرد است و ازدواج میکند خواستم ببینم تعبیرش چه باشد؟تشکر
ازدواج در خواب، اشاره به اشتراکات و پیوند های فکری جدیدی دارد که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه خاطره ای را بیش از همه برای شما یاد آور می شود؟ درسی که از این خاطره می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
بهار
23:36 - 1397/11/22
من دم صبح خواب دیدم با رهبر ازدواج کردم و در حین نماز خوندن پشت سرش بعد از نماز ازم خواستگاری کرد .برام جالب بود بدونم تعبیرش چیه ‌
ازدواج در خواب، نشان دهنده ی اشتراکات و پیوند های فکری جدیدی است که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن فرد خاص، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
عاطفه
18:28 - 1397/11/20
سلام لطفا بگین تعبیرش چیه
خواب دیدم ک یه پسری ک دوستم داشت از پنجره اتاق باهم حرف میزدیم منم دوستش داشتما بم گفت دستاتو بم بده بش گفتم دیوونه نیوفتی درحالی ک گریه هم میکردم دستامو بش دادم
یعنی چی؟ من توی خوابام همیشه یه پسری رو میبینم
فردی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل اهداف و انگیزه های شخصی خودتان در زندگی می باشد که ممکن است در این زمان، نسبت به رسیدن به آن ها دچار احساس دلسردی و ناامیدی داشته باشید. گریه در خواب سمبل نوعی ناراحتی درونی سرکوب شده است که لازم است در مورد این ناراحتی، با صراحت بیشتری با دیگران صحبت کنید.
احسان
13:30 - 1397/11/20
درود بیکران
دیشب در خواب دیدم مراسم ازدواجم هست, عروس را اصلا ندیدم جز برادرش ک نمیشناختم,وسط مراسم دیدم لباسم اسچرت و غیر رسمیست, بسوی خانه رفتم ک کت و شلواری ک تو ذهن داشتم بپوشم ک اتفاقات دیگری افتاد ,,, لطفا تعبیر
ازدواج در خواب، اشاره به موقعیت های جدید و مثبتی دارد که در زندگی بیداری در حال تجربه ی آن ها هستید. این موقعیت ها صرفا عاطفی و رمانتیک نیستند. این خواب از شما می خواهد تا شرایطی که به شما کمک می کند تا کسب و کار خود را گشترش دهید یا به یادگیری مهارتی جدید بپردازید را شناخته و از این شرایط جدید، برای رسیدن به اهداف شخصی خود استفاده کنید.
.
18:11 - 1397/11/18
سلام من چندروز پیشا خواب دیدم باکسی که میشناسم (توبیداری )و اصلن ازش خوشم نمیاد ازدواج کردم و توخوابم دارم ازدواجمو بهم میزنم ناراحتموگریه میکنم راستش این بار دومه من همچین خوابی میبینم و خیلی فکرمودرگیرکرده هردوبارم با1فردبوده
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند و از پذیرفتن مسئولیت هایی که در راستای اهداف و انگیزه های واقعی شما نیست خودداری کنید.
آر
12:45 - 1397/11/16
سلام
من بعد اذان صبح خواب دیدم مراسم عقدمه به جای محضر رفتیم توی ارامگاه قسمت غسالخونه اونجا سفره عقد بود منم مانتو شلوار سفید تنم بود خیلی ترسیدم تعبیرش چیه
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید توجه به فقدان ها و شکست های گذشته، شما را از پیگیری خواسته ها و انگیزه های جدید ناامید کند.
شکیبا
01:55 - 1397/11/13
من دختر مجرد هستم و خواب دیدم که یک عروسی بسیار بسییییار مجللی هست و من عروس مجلس هستم و لباس خیلی فاخر و ظاهری بسیار زیبا و اراسته دارم ولی داماد نبود و میهمان ها بامن صحبت می کردن و من خیلی خوشحال نبودم
این خواب اشاره به موقعیت های شغلی یا تحصیلی جدیدی دارند که در زندگی شما ایجاد می شوند و لازم است ارزش این موقعیت های را شناخته و از آن ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.
Ati
22:44 - 1397/11/12
سلام تروخدا بگین این خواب یعنی چی
دیشب خواب دیدم پدر خدابیامرزم رو در حالی ک میخندید منو بغل کرده بود منم گریه میکردم
و دوم اینه ک با مردی خوشتیپ و ازدواج کردم ولی اولش راضی نبودم
گریه در خواب اشاره به مشکلاتی دارد که در زندگی بیداری احساسات شما را به چالش کشیده اند و لازم است درباره ی این احساسات با صراحت بیشتری با اطرافیان خود صحبت کنید.
ازدواج در خواب اشاره به اشتراکات و پیوند های فکری جدیدی دارد که در زندگی بیداری در معرض آن ها قرار گرفته اید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند.
فاطممه
10:53 - 1397/11/11
سلام من خواب دیدم که پدرم منو به زورکی میخواد به عقد یک نفر دربیاره اون پسره هم غریبه بود حتی تا الان ندیده بودم بعد سره سفره ی عقد من لباس سیاه پوشیدم بعد سره سفره عقد عاقد داشت میخوند من غش کردم بعد عقد کنسل شد
این خواب اشاره به اشتراکات و پیوند های فکری جدیدی دارد که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. مثل موقعیت های شغلی یا تحصیلی جدید یا گروه های دوستی جدید. لازم است تا ماهیت این موقعیت های جدید را شناخته و اجازه ندهید که فکر یا عقیده ای بر خلاف میل باطنی تان، به شما تحمیل شود و اقتدار و استقلال فکری خود را به دیگران ثابت کنید.
Fereshte
17:42 - 1397/11/05
سلام من خواب ديدم بزور با مردي ازدواج كردم بدون اينكه لباس عروس بپوشم خودمم نفهميدم چجوري شد اونو دوست نداشتم ولي اون دوسم داشتو بهم ميگفت دوسم داره من حامله شدم همه خوشحال بودن من بهش زنگ زدم گفتم كجايي گفت ك بيرونم داد زدم يا همين الان مياي خونه يا ديگه هيچ وقت نمياي ب من گفت ك ١٠ صبح ميادو گوشي رو قطع كرد شخصيتش جوري بود ك منو ميخواست ولي ميخواست اذيتم كنه و مغرور بود من هم چشام پر اشك بود رفتم به خوانوادم گفتم كاش همه اين ها خواب بوده باشه همون لحظه هم دلم واسه دوس پسرم كه اولين و اخرين پسري بود كه ميخواستمش و خودم كات كردم تنگ شد به خودم گفتم كاش زمان برگرده واسش ميفرستادم دلم واست تنگ شده همينجور ك ميگفتم كاش خواب باشه از خواب پا شدم ممنون ميشم تعبيرشو بگين
این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو شده اید و به واسطه ی این موقعیت ها، مسئولیت هایی به شما تحمیل شده اند که تمایلی به پذیرفتن آن ها نداشته اید. این موضوع می تواند زمینه های شغلی یا تحصیلی زندگی تان را شامل شود. لازم است تا ماهیت این موقعیت های تحمیلی را شناخته و از معاشرت با انسان ها یا محیط هایی که بر خلاف خواسته ها یا عقاید شخصی تان هستند خودداری کنید. این خواب بیانگر وقوع اتفاقی بد در آینده نیست.
آیدا
09:00 - 1397/11/04
سلام ...من همین دیشب خواب دیدم با پسری که الان با هم در ارتباطیم و خیلی خیلی هم و دوس داریم نشستم پای سفره عقد و عقد کردیم و مراسم تموم شد جالب اینکه خونه ای که قرار بود توش زندگی کنیم اتاق من بود..همین اتاقی که خونه پدر و داخل حیاطه...اما اتاقم بزرگ تر شده بود انگار..بعد از عقد به این فکر افتادم که از الان زود بود عقد کنم راه دیگه ای نبود که ازدواج کنیم و از مادرم پرسیدم و گفتم مامان بجای عقد میشد صیغه شیم مامان هم گفت خودت خواستی..و بعدش من حس دلشوره و پشیمونی گرفتم که ای کاش بجای عقد صیغه میکردیم..میشه بگید چه تعبیری داره خیلی مهمه برام لطفا بگید
این خواب اشاره به اشتراکات و پیوند های فکری جدید شما در زندگی بیداری دارد که شما را یک گام به اهداف و خواسته هایتان نزدیک تر می کند. این پیوند ها صرفا عاطفی و رمانتیک نیستند و می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. مانند زمانی که یک رشته ی تحصیلی جدید را آغاز می کنید یا مشغول کسب مهارتی جدید می شوید.
زینب
06:18 - 1397/11/02
سلام
من خواب دیدم که ی خونه ای بود و مجلس شلوغی بود...جوری بود ک انگار چن روز قبلش من و با اون کسی ک خیلی دوسش دارم نامزدی کردم.من ی چادر پوشیده بودم و نامزدم هم ی لباس قهوه ای وشلوار قهوه ای...اون همون پیرهنی بود ک من چن سال پیش تو بیداری بزاش انتخاب کرده بودم ک بخره....(لباس مورد علاقه من رو پوشیده بود)
بعدش داشتیم صبحونه مبخوردیم.من لقمه میگیرفتم میدادم به اون....
انگار ی جوری نشون میداد ک توخواب من با اون کسی ک دوسش دارم نامزدی ام.ولی من محلس نامزدیم رو ندیدم...انگار بهم میگفتن چن روز پیش اینجا مراسم نامزدیت بوده.
بعدش یکی از اقوان دورمون خیلب اتفاقی دیدمش .بلند بلند میگقت ک گزی ک خواهرت بهمون داد خیلی بد بهش بگو....ولی تو خواب ی شیرینی وصال داشتم.خیلی خوابم شیرین بود...
برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این تفراد چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ رسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟ این خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های فکری جدیدی که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید اشاره داشته باشد.
Hn
15:24 - 1397/10/24
سلام من 4 تا از دوستانم با فاصله ی حدودا یک ماه خواب دیدند که من ازدواج کرده ام. یک نفرشان این را هم دیده بود که بچه دار شده ام و دوقلو دختر و پسر است. اگر تعبیرش را بگویید ممنون میشوم
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به این اشخاص، چه احساس یا خاطره ای را در شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟ ازدواج در خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدیدی اشاره داشته باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید و به شما کمک می کند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
مریم
12:15 - 1397/10/24
من ازدواج کردم و خواب دیدم با شوهرم باز هم ازدواج کردم و داشتیم غذا میخوردیم بعد توی همون موقع عروسی یکی دیگه از اقوام هم بود ضمنا عروسی خودمون توی خونه ای که در اون زندگی میکنیم بود میشه بگید تعبیرش چیه؟
این خواب به اشتراکات و پیوند های جدیدی اشاره داد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. این خواب از شما می خواهد تا این موقعیت ها یا دیدگاه ها یا انگیزه های جدید را شناخته و از این انرژی های جدید برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
Bahar
16:42 - 1397/10/17
سلام من چندین بار خواب دیدم که منو به زور مجبور به ازدواج با کسی کردن که اصلا نمیشناختمش درحالی که به مدته دو ساله که با یه نفر توی رابطه عمیق احساسی هستم و خیلی دوستشون دارم ولی خانواده ام مخالفت کردن و گفتن فعلا نمیشه و همچنین خانواده ایشون و توی بیشتر خواب هام مامانم مسبب ازدواج جدایی ما بود و منو به زور به ازدواج کس دیگه ای در میاورد حتی یه بار از من جلوی مخاطبم بدمیگفت که منو ول کنه و اونم منو ول کرد و منو به کسی دادن که نمیشناختمش ولی چهره اشو تو خواب دیدم (فقط یک بار چهره اش رو دیدم اونم نه واضح)ولی توی بیشتر خواب هام اون طرفی که من باهاش ازدواج میکنم بهم تجاوز میکنه و من فقط از اول تا اخر خوابم گریه میکنم و جیغ میزنم و این خواب ها واقعا منو پریشون کردن اگر میشه تعبیر خوابشون رو بگید ممنون میشم
ازدواج اجباری می تواند اشاره به شرایطی داشته باشد که در زندگی بیداری، احساس می کنید به شما تحمیل شده است. این خواب، صرفا به جنبه های رمانتیک زندگی شما اشاره نداشته و حتی می تواند به افکار یا ارزش هایی اشاره داشته باشد که در حال تحمیل کردن آن ها به خودتان هستید. این خواب از شما می خواهد تا این ارزش ها که از والدین به شما ارث رسیده اند را شناخته و اجازه ندهید که وفاداری به این ارزش ها، موجب ایجاد استرس، تنش و انفعال در شخصیت شما شود.
..
13:58 - 1397/10/17
خواب دیدم که با دختر عمه ام برای عقد کردن نشسته ایم تعبیرش چه میشود
این خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدیدی اشاره داشته باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. این پیوند ها صرفا عاطفی نیستند و می توانند به عقاید یا افکار جدیدی اشاره داشته باشند که در معرض پذیرششان هستید. فردی که در خواب می بینید سمبل بخشی از افکار و شخصیت خپدتان است. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص، چه احساس، فکر یا خاطره ای را در شما زنده می کند؟ درسی که از این شخص می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
Pink
10:41 - 1397/10/11
سلام من خواب دیدم زیر یه سقف خیلی بلند راه می‌رفتم وب سقف نگاه میکردم. تعبیر ش چیه؟؟؟
این خواب می تواند به قدرت روانی شما برای درک آرامش روانی و تعالی پیدا کردن در این زمینه اشاره داشته باشد. مثل فردی که پتانسیل و موقعیت خوبی برای یادگیری و طی کردن دوره های رشد روانی دارد(مثل یوگا، مدیتیشن و غیره) این خواب از شما می خواهد تا این پتانسیل درونی را شناخته و از آن برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
مهدیه
00:43 - 1397/10/11
سلام من خواب دیدم با یه فرد خیلی پولدار که خودش زن داره فقط سر لجبازی و اینکه قدرتشو ثابت کنه ازدواج کردم و هیچکس هم راضی نبود و منم تو لباس عروس با بغض میرقصیدم و سر هر فرصتی گریه میکردم تعبیرش چیه؟
این خواب اشاره به اشتراکات و پیوند های جدید فکری و عقیدتی شما در زندگی بیداری دارد. ممکن است در این زمان در حال تحمیل برخی عقاید و افکار به خودتان باشید. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
المیرا
10:12 - 1397/10/10
سلام من درحال حاضر با ی پسری توی رابطه هستم و اون راضی نمیشه ک من ازدواج کنم ولی دیشب خواب دیدم ک ی لباس عروس ساده تنمه و مادرم توی حیاط خونه قبلیمون میگه توداری عروس میشی ولی من نمیتونم بگم ک نمیخام عروس شم و یکی دیگ رو میخام همش منتظرم ک این اقا ب من بگه عروسی نکن ولی خبری ازش نمیشه همه میان و بهم تبریک میگن بعد من ب طبقه بالا میرم و ماشینشو از پنجره میبینم وباخودم میگم پس چرا نمیاد اگ امروز من بله رو بگم دیگ کار از کار میگذره ولی توخواب طوری بودم ک انگار اون اقا خبر ازازدواجم نداشت ومنم انگار باهاش قهربودم
عروسی در خواب می تواند اشاره به اشتراکات و پیوند های جدید در زندگی بیداری داشته باشد. این پیوند ها صرفا عاطفی یا مربوط به مسائل زناشویی نیستند. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی انگیزه های خود در زندگی بیداری با خودتان صادق بوده و بر اساس خواسته های قلبی خود پیش بروید.
Mehrana
13:02 - 1397/10/09
سلام
من خواب دیدم مادر کسی ک دوسش دارم بهم میگه من تورو خیلی دوست دارم و هرجور شده تورو عروس خودم میکنم حتی اگه خودت نخوای بعد من خجالت میکشم و سرمو میندازم پایین اون فکر میکنه من دارم میخندم میگه چرا میخندی دسته گل میگیریم شیرینی میگیریم ایشالا واسه پسرم میایم واست خواستگاری من تو خواب انقدر خوشحال میشم ک حس میکردم واقعیته و تو دنیای واقعی همچین حرفی بهم زده ادامه خوابمو یادم نیس ولی مثل اینکه میخواست برام لباس و...هم بگیره
تعبیرش چیه؟
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا در قبال خود و اهداف و انگیزه هایتان مانند یک مادر با مسئولیت برخورد کرده و تصمیم گیری کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا سریع تر به اهداف خود در زندگی بیداری دست پیدا کنید.
نفس
07:14 - 1397/10/04
سلام,من خوب دیدم یه بازیگر معروف ایرانی تو ماشین پیش پدر و مادرم از من خواستگاری کرد ,خیلی با عشق منو نگاه میکرد,من حتی لباس نامزدی هم پوشیده بودم و اون فرد گفت اگه جوابت مثبته همین الان با پدر و مادرت بریم سفر ,منم گفتم من و شما خیلی فرق داریم با هم ,شما خیلی پولدار هستید , اون فردم گفت این چه حرفیه من که چیزی ندارم ,همش مال شماست,من داشتم از داشبورد ماشین تاج و دسته گل انتخاب میکردم که کدوم رو به سرم بزنم, گفتم من برای عرووس دسته گل رنگی دوست ندارم , لباس نامزدی که تنم بود هم بنفش بو, به تاج سفید بزرگ انتخاب کردم و زدم به سرم و جواب بله دادم,و من جواب بله دادم و ما نامزد شدیم ,و با هم رفتیم سفر
این خواب اشاره به پیوند ها یا اشتراکات جدیدی دارد که در زندگی بیداری و به طور ناگهانی در معرض آن ها قرار گرفته اید. این موقعیت ها صرفا عاطفی نیستند و می توانند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شوند. لازم است تا ماهیت این موقعیت ها را شناخته و اجازه ندهید که شرایط یا فشار یا ظاهر فریبی، باعث شود تا موقعیت هایی را بپذیرید که بر خلاف ارزش های شخصی شما می باشند.
Yas
20:21 - 1397/09/28
سلام
من خواب دیدم که با یه شخص قدبلند و هیکل ازدواج کردم و تو بغلش خوابیدم و کلییی حس خوب و ارامش داشتم کنارش بقدری ک تو خواب رفت تا یکجایی و برگشت من دلتنگش شدم...انگارخیلی عاشقش بودم
میشه تعبیرشو بگید؟
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه ها و اهداف جدیدی است که هم اکنون و در زندگی بیداری برای شما ایجاد شده است. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این انگیزه های جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید. این انگیزه های صرفا عاطفی و رمانتیک نیستند.
علی لری
16:58 - 1397/09/25
من دم صبح بود که خواب دیدم دارم برای دامادی اماده میشوم و عروس هم زنعموی خودم میباشد و همه ی خاله ها و عمه ها مرا برای دامادی اماده میکنند
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به رو به رو شدن شما با موقعیت هایی اشاره داشته باشد که بر خلاف ارزش ها و اهداف شما می باشد. این موقعیت ها صرفا عاطفی نیستند و می تواند گروه های دوستی یا پیشنهادات شغلی را شامل شوند. لازم است تا این موقعیت های جدید را مورد بازبینی قرار داده و از پذیرش شرایطی که با ارزش های شما همخوانی ندارد خودداری کنید.
فاطمه
11:39 - 1397/09/23
سلام من دختر مجردم.دیشب خواب دیدم پای تلویزیون نشسته بودیم یهو یادم اومد ک قراره عروسی کنم.بلند شدم و شروع به آماده شدن کردم و موهای خواهرامو درست کردم بعد چمدون اوردم لباسامو گذاشتم توش ک برای جهاز برون ببریمشون.تعبیرش چیه؟
این خواب می تواند به موقعیت های جدیدی اشاره داشته باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. لازم است تا پیش از پذیرش مسئولیت ها یا افکار جدید، ماهیت آن ها را مورد پژوهش قرار داده و از پذیرش کورکورانه ی آن ها خودداری کنید.
امیر
09:28 - 1397/09/22
باسلام اگه میشه این جوابمو بدین عروسیمو با چشام دیدم و تو عروسیم گفتم من که هنوز سنی ندادم چرا دارم عروسی میکنم و اسم شخصی که داشتم باهاش عروسی میکردم رو نمیدونستم و هیچیش معلوم نبود تعبیر خوابای خیلی دیدم که میگفتن مردن زود خواهش میکنم جواب بدین دارم میپیرم از ترس
عروسی در خواب می تواند نشان دهنده ی اشتراکات و پیوند های جدیدی باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. این خواب از شما می خواهد تا از پذیرش مسئولیت هایی که احساس می کنید از عهده ی شما خارج است خودداری کنید.
بدون نام
08:26 - 1397/09/22
سلام.خداخیرتون بده.
من مدتیه با نامزدم که الان در دوران عقد هستیم مشکل شدید داریم و از هم دوریم.دیشب خواب دیدم مادرش در گوشم میگه 28 همین ماه تاریخ عروسیمونه.بعد من باخوشحالی ازش میپرسم یعنی تاریخو مشخص کردین? که اونا گفتن اره خود نامزدت مشخص کرده.بعد من خیلی توخواب خوشحال بودم.همش تو این فکر بودم زودتر وسایلمو اماده کنم.
ولی متاسفانه بیدار که شدم دیدم خواب بوده.
میشه زودتر تعبیرش کنید.ممنونم
انسان هایی که به هر ترتیب در خواب شما ظاهر شده اند سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدیدی که در زندگی بیداری پیش روی خود احساس می کنید مرتبط باشد. این خواب همچنین از شما می خواهد تا ماهیت عقاید یا پیشنهادات و شرایط جدید را شناخته و از پذیرش کورکورانه ی موقعیت ها خودداری کنید.
هانیه
17:30 - 1397/09/17
سلام .من خواب دیدم که سر کلاس درس بودم یه دفعه مامانم اومد و بهم گفت امشب شب عروسیته .من حتی اسم فردی که قرار بود باهاش ازدواج کنم رو هم نمیدونستم و از اینکه مادر و پدرم واسم ارزش قائل نشدن که ازم نظر بخوان خیلی ناراحتم و دارم گریه میکنم.تعبیرش چیه؟
این خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدیدی که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که ارزش های عرفی و سنتی مسیر زندگی شما را تعیین کرده و در تصمیم گیری ها، آرامش شخصی خود را در نظر بگیرید.
HAni
11:43 - 1397/09/16
سلام خسته نباشید
من تو خواب یه عروس دومادو دیدم که دوماد پسری بود که من قبلا بهش علاقه داشتم ولی خیلی وقته جداشدیم و عروس یه تور روی سرش بود که صورتش دیده نمیشد ولی وقتی دوماد تور رو از صورتش برداشت تو آینه دیدم عروس خودمم و صورت جفتمونو تو آینه دیدم تعبیرش چیه؟
این خواب می تواند به اهداف و انگیزه هایی اشاره داشته باشد که احساس می کنید مدت ها پیش از پیگیری آن ها دست کشیده اید اما آن ها به طور غیر مستقیم در حال تاثیر گذاری بر زندگی شما و گسترش مهارت های شما هستند. این خواب از شما می خواهد تا موقعیت های ارزشمن خود در زندگی بیداری(صرفا موقعیت های احساسی نیستند) را شناخته و از استعداد های خود بهره ببرید.
ali
17:41 - 1397/09/13
سلام من خواب دیدم دارم با كسی كه دوسش دارم ازدواج موقت میكنم و هیچ مراسمی در كار نبود خواب میدیدم دارم دوتا فرم پر میكنم كه مربوط به از ازدواج موقته و اسم ما دوتا توشه تعبیرش نیست لطفا بگید برام مهمه
ازدواج در خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدیدی اشاره داشته باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. این خواب می تواند به موقعیت هایی که موقتا برای شما ایجاد شده اما بسیار برای شما ارزشمند است اشاره داشته باشد. شما احساس می کنید که لازم است برای حفظ موقعیت خود تلاش کنید. مثل یک قرارداد شغلی یا یک موقعیت خوب تحصیلی.
Negar
06:37 - 1397/09/12
سلام من خواب دیدم با یه بچه تقریبا شیش ساله داشتم ازدواج میکردم اما وسط مراسم ازدواج وقتی رفتارای بچگونشو دیدم پشیمون شدم و ازدواجو خواستم بهم بزنم ک خانواده اون بچه قبول نمیکردن
این خواب می تواند به اشتراکات و پیوند هایی در زندگی بیداری شما اشاره داشته باشد که از ادامه دادن آن ها احساس پشیمانی می کنید اما قادر نیستید تا خود را از آن ها جدا کنید. مثل گروه دوستانی که با ارزش ها و خواسته های شما ناسازگار است. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی این احساس عدم تمایل با خودتان صادق بوده و حقوق خود را به سادگی تسلیم نکنید.
ندا
13:24 - 1397/09/02
سلام من تو خواب دیدم با پسر همسایمون که در واقعیت زن داره ازدواج کردم ولی عروسی ندیدم فقط میدونستم که اللن شوهرم هس خانواده ها داشتن با هم حرف میزدن ک من یهو تو دلم گفتم اخه من چرا با این ازدواح کردم ترس کل وجودمو برداشت گفتم به اونی که دوسش دارم چی بگم جوابشو چی بدم بعد یهو با ترس از خواب پریدم
ازدواج در خواب می تواند با پیوند ها و اشتراکات فکری و عقیدتی جدیدی که در زندگی بیداری و در زمینه های مختلف با آن رو به رو هستید مرتبط باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما موقعیت تا موقعیت های جدیدی که در معرض پذیرش آن ها هستید را شناخته و از پذیرش شرایطی که با ارزش ها و خواسته ی قلبی شما مغایرت دارد خودداری کنید.
si
18:59 - 1397/08/25
سلام من خواب دیدم ک عموم ی پسریو میشنهاد داد و همراه خانواده من میخواستن من بزور بااون پسر ازدواج کنم منم از خونه عموم اومدم بیرون و ادرس خونه اون پسر رو ازشون گرفتم هرچقد گشتم خونشونو پیدا نکردم تصمیم گرفتم برگردم خونه خودمون وقتی رسیدم تو خونم مث مهمونی و بعد دیدم خانوادم هنوز از خونه عموم برنگشتن و اونایی ک تو خونم جم شدن خلاف کارن و اون پسر بهم کمک کرد اونا رو از خونه بیرون کردیم بعد ازینکه باهاش ازدواج کرده بودم خیلی راضی بودن تعبیرش چیه؟
ازدواج در خواب می تواند نشان دهنده ی پیوند ها و اشتراکات جدید فکری یا موقعیت های شغلی و تحصیلی جدید در زندگی بیداری باشد. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش موقعیت ها، ماهیت آن ها را به شیوه ای منطقی مورد بررسی قرار داده و از پذیرش افکار و عقاید و شرایطی که بر خلاف ارزش های شخصی شما هستند و آرامش شما را مختل می کنند خود داری کنید.
Farnaz
12:23 - 1397/08/25
سلام ببخشید من خواب دیدم با برادرم ازدواج کردم و از او حامله هستم و در خوابم بسیار ناراحتم هستم ممنون میشم جواب بدید ممنون از سایت خوبتون
ازدواج می تواند به اشتراکات و پیوند های جدید در زندگی بیداری مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا این پیوند های فکری جدید را شناخته و اجازه ندهید که افکار و عقایدی که بر خلاف ارزش های شخصی شما هستند بر شما تحمیل شده و احساس بدی را در شما ایجاد کنند. این خواب می تواند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شود، مثل پذیرش یک شغل بی ارزش یا ادامه دادن به یک رشته ی تحصیلی که با اهداف شما سازگاری ندارد.
Hanieh
09:50 - 1397/08/25
سلام .من خواب دیدم باسی که ازش خوشم نمیاد و خانوادم هم باهلش مشکل دارن ازدواج کردم .البته توی خواب خیلی خوشحال بودم .میشه تعبیرش رو بهم بگین؟
این خواب از شما می خواهد تا درباره ی موقعیت های جدیدی که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو شوید، مطلوب خود را در نظر گرفته و اجازه ندهید که دیدگاه های عرفی، یا افکاری که از دیگران به شما ارث رسیده است، افکار شما را کنترل کرده و به جای شما تصمیم بگیرند.
Samira
13:10 - 1397/08/24
سلام من خواب دیدم یه مرد هندی بهم پیشنهاد ازدواج داد من قبول نمیکردم ولی اخرسر با مادرم حرف زدم اونم گفت ازدواج کن منم قبول کردم! و قرار شد ازدواج کنم
ازدواج در خواب می تواند اشاره به پیشنهادات و اشتراکات جدید در زندگی بیداری داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا پیش از هرگونه پذیرش افکار و عقاید جدید، با استفاده از منطق خود این افکار را مورد بازبینی قرار داده و از پذیرش گروه ها، یا افکاری که بر خلاق منطق و ارزش های شخصیت شما هستند خود داری کنید. این خواب به نوعی نیاز درونی برای کسب استقلال فکری اشاره دارد.
M.N
11:00 - 1397/08/08
سلام وقت بخیر.
ببخشید من تو خواب دیدم که دختری رو که دوستش دارم باهاش عقد میکنم البته دختری که من دوستش دارم هیچی چیزی درباره علاقه من نسبت به خودش نمیدونه.یعنی چیزی بهش نگفتم و خواب دیدم که باهم عقد کردیم.میشه تعبیرش رو بگید چون ذهنم خیلی درگیر شده در واقع بهترین خوابی بود که تا حالا دیده بودم .
دختری که به او علاقه دارید، زمانی که در خواب ظاهر می شود سمبل آن دسته از افکار و درونیات شماست که برای شما تعیین کننده ی هدف و انگیزه هستند. او می تواند به بخش زیادی از افکار و درونیات شما در زندگی بیداری و در زمینه های مختلف زندگی اشاره داشته باشد. زمانی که در خواب خود را در حال عقد مشاهده می کنید یعنی به نوعی شناخت اولیه نسبت به درونیات و اهداف تعیین کننده ی زندگی خود رسیده اید و هم اکنون نیاز مند حرکت به محدوده های جدیدی از زندگی خود هستید. دختری که در خواب به او علاقه دارید همچنین نشان دهنده ی توقع شما از شخصیت خودتان و انسانی که دوست دارید باشید است. این خواب از شما می خواهد تا اهداف و انگیزه های خود را بازبینی کرده و به سمت اهدافی حرکت کنید که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.
پاسخ ها
M.N
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
خیلی ممنون از لطفتون
مهسا
05:28 - 1397/08/07
سلام ببخشین من خواب دیدم با کسی که دوسش دارم ازدواج کردم این تعبیرش چی میتونه باشه؟و اینکه کلا چند هفته ای میشه فکرم بدجور مشغوله نمیدونم میتونه مرتبط باشه یا نه
ازدواج در خواب می تواند به ایجاد اشتراک و پیوند های فکری جدید در زندگی بیداری اشاره داشته باشند. مثل فردی که به دنبال ایجاد انگیزه ها و اهداف جدید در جنبه های مختلف زندگی خود است. فردی که به او علاقه دارید سمبل شخصیتی است که دوست دارید باشید و استعاره از ایده آل های شما درباره ی خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا از فرصت های موجود استفاده کرده و انسانی که دوست دارید را از خودتان بسازید. این کار کمک خواهد کرد تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته و اعتماد به نفس شما تقویت شود.
Z.emadi
08:42 - 1397/08/01
سلام من خواب دیدم در حال اماده شدن مراسم عقدم هستم تو خواب همش با خودم میگفتم من دیگه متعد هستم اما داماد بدون من رفته بود محضر عقد غیابی کرده بود منم دعواش کردم و ناراحت بودم
عقد در خواب می تواند به دیدگاه های شما درباره ی پذیرش موضوعات جدید در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. مثل قبول یک کار جدید، یک تفکر جدید یا یک رابطه ی عاطفی جدید. انسانی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل افکار و عقاید جدیدی است که به تازگی در درون شما شکل گرفته است. این خواب از شما می خواهد تا پیش از هرگونه پذیرش مسئولیت یا عملی کردن افکار و ایده های جدید، درباره ی ماهیت آن ها اطمینان پیدا کنید. اجازه ندهید که پذیرش احساسی یا بی پایه ی افکار، و عملی کردن آن ها در زندگی، شما را دچار مشکل کند. مردی که بدون توجه به تصمیم شما، اقدام به عقد غیر حضوری می کند، سمبل انتظارات برآورده نشده ی شماست. مثل همراه شدن با دوستانی که در نهایت، بدون توجه به علایق گروه، دست به اقداماتی می زنند که خوشایند شما نیست.
با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، خود را در معرض پذیرش چه افکار یا موقعیت های جدیدی مشاهده می کنید؟ این موقعیت های جدید را بر چه اساس می پذیرید؟ تا چه اندازه به ماهیت این افکار یا موقعیت ها می توان اعتماد کرد؟
z.....
21:36 - 1397/07/28
من یه بار قبلا خواب کوتاهی دیدم که در آن با پسری که دوستش می داشتم عقد کرده ام . میشه تعبیرش رو بفرمایید ؟
انسان هایی که در زندگی بیداری با آن ها آشنایی داریم، به واسطه ی اخلاق و منش و روحیات خود، تاثیر عمیقی بر ما گذاشته و جزئی از اخلاق و شخصیت ما می شوند. بسیار اتفاق می افتد که در رویاهای خود با فردی که به او علاقه داریم رو به رو شویم. در این حالت باید بدانیم که او سمبل بخش زیادی از خواسته ها و آرزو های ماست. شخص مورد علاقه می تواند سمبل آن دسته از ایده آل هایی باشد که دوست داریم خودمان کسب کنیم. او سمبل شخصیتی است که در حقیقت دوست داریم باشیم. ازدواج می تواند به مشارکت ها و انگیزه ها و اهداف جدیدی اشاره داشته باشد. این رویا می تواند سمبل یک تحول فکری باشد که پیش روی خود و به واسطه ی انگیزه های جدیدی که در شما شکل گرفته است احساس می کنید. این رویا از شما می خواهد تا قدر این انگیزه های جدید شکل گرفته در درون خود را بدانید و از آن ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید. این انگیزه ها صرفا به مسائل عاطفی مربوط نمی شوند و می توانند بخش زیادی از اهداف شما در زمینه های مختلف زندگی مثل کار، تحصیلات یا دیدگاه های فکری شما درباره ی جهان را در بر بگیرند.
نادیا
11:41 - 1397/07/19
سلام من خانمی مجرد هستم،خواب دیدم باردارم و در حال زایمان خانمی که ماما بودن به این دلیل که از شدت درد به خودم می پیچیدم یه آقایی رو پیشم آوردن وگفتن این شخص همسر شماست وکنارم اومد،من با تعجب به ایشان نگاه میکردم،ایشان شخصی نا زیبا بودن ته ریش داشت ،بلند قد و فوق العاده مهربان طوری که تویه خواب عاشق ایشان شدم،طوری که حس غرور بهم دست میداد که با ایشان راه میرم،پسر نحیف به دنیا اوردم ،طوری که نیاز به مراقبت داشت ومرتب در بیمارستان با همسرم رفت وامد داشتیم. بعداز بیرون اومدن از بیمارستان به عروسی رفتیم ،عروسی کاملا شلوغی بود ولی بدون رقص ،عروس هم دختر بچه ایی بود و من به این موضوع اعتراض داشتم.ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.
بارداری در رویا می تواند استعاره ای از تلاش شما برای تحقق یک هدف در دنیای واقعی باشد. فردی که برای رسیدن به هدف خود در تلاش است و ممکن است هم اکنون به نتایجی نیز رسیده باشد. ازدواج نیز به معنای مشارکت ها و تعامل های ما با افکار و دیدگاه های جدید یا انسان های جدید در زندگی واقعی می باشد. انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خوده ما هستند. زمانی که کودکی متولد می شود، یعنی بعد جدیدی به شخصیت ما اضافه می شود. فردی که در رویا بسیار به او علاقه دارید، بخشی از افکار و شخصیت شماست که عمده ی توجه شما به این دسته از افکار و ارزش ها می باشد. عروسی ای که به آن دعوت می شوید، سمبل بخشی از نگرانی ها و چالش هایی است که پیش روی خود احساس می کنید. مسائلی که احساس می کنید بر ضد ارزش های شما هستند مانند ازدواج کودکان. آن کودک سمبل بخشی از شخصیت شماست که هنوز نیازمند توجه و پرورش است. این رویا از شما می خواهد تا با مسائل و اتفاقات و خواسته هایی که بر ضد ارزش های شما هستند و با منطق همخوانی ندارند مبارزه کنید و اجازه ندهید که در معرض عمل انجام شده قرار بگیرید.
صدف
13:32 - 1397/07/04
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم به طور ناگهانی متوجه شدم که به عقد پسری دراومدم که دوست صمیمی شوهرخواهرم هست و چندین ماه قبل بهش علاقه داشتم ولی بعد منصرف شدم.بعد عقدمون بهم خورد چون رفت سمت نامزد قبلیش و من دوباره متوجه شدم به عقد پسر فامیلمون دراومدم و اصلا خوشحال نیستم و کسی متوجه ناراحتیم نمیشد.دلیل ناراحتیم این بود که من به شخص دیگه ای علاقه دارم و تو خواب مدام به این فکر میکردم که پس اون پسر چی میشه؟دیگه بهش نمیرسم؟
و این که این خواب ها رو حتی بعد از بیدار شدن هم ادامه اش رو میدیدم
تعبیرش چی میشه؟
ممنون از زحماتتون
عقد و عروسی در رویا می تواند اشاره به شراکت ها و روابطی داشته باشد که صرفا شامل روابط احساسی شما نمی شود. این رویا از شما می خواهد تا درباره ی خواسته هایتان با خود رو راست باشید. انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید تا حد زیادی بیانگر جنبه های مختلف شخصیت خود شما هستند. این رویا نشان می دهد که چگونه و به خاطر قرار گرفتن در موقعیت عمل انجام شده، ممکن است پیرو برخی افکار و اعتقادات ناخواسته شوید و از خواسته ها و اهداف اصلی خود باز بمانید. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست که خواستار شفاف سازی و توجه به درونیات می باشد.
سهیل
12:11 - 1397/06/24
سلام
من یه پسر هستم
دیشب خواب دیدم که دارم عروسی می کنم اما عروس را نمی شناسم و خیلی خلوت بود یه دلم می گفت عروسیه یه دلم می گفت یه چیز دیگه است لطفا جواب بدید تعبیر خواب من چیه؟؟ با تشکر
امیرحسین
15:22 - 1397/05/24
سلام ببخشید من خواب دیدم که دختری که بهش علاقه دارم ازدواج کرده و این خبر رو برادر داماد بهم میگه و اسم دادمادم تو خواب میگن مجید
پریا
16:06 - 1397/05/21
تو خواب دیدم با پسری که ازدواج کردم نمیشناسمش ولی میگن پسر خالته . لطفأ تعبیرشو بگید  
این رویا ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. ازدواج به معنای جفت شدن است.
علی
21:12 - 1397/05/09
متاهل هستم دوفزنددارم خواب دیدم که مراسم عروسی داشتم ویهو متوجه شدم که کت وشلواردامادی ام کهنه است وناراحت بودم که ای کاش اومده بودکه کت وشلوارنو بخرم
نیلوفر
19:11 - 1397/05/09
سلام.من چند ماه پیش خواب دیدم یه خانمی از اقواممون از ماشینمون داره پیاده میشه و با خوشرویی به من میگه اواخر نود و هفت میاد..بعد صحنه خوابم عوض شد و خودمو تو دفترخونه ازدواج دیدم ک مانتو و شال رنگ روشن پوشیدم و دسته گل دستمه و دست یه مرد دیدم که داره دفتر رو امضا می کنه (مثلا داماد) بعد صحنه خوابم باز عوض شد یه تصویر محو از خودم و یه اقای جوون دیدم لباس عروس تنم بود و اونم کت شلوار و مادرم هم دیدم.. البته جشن ندیدم اصلا...فقط دم در سالن انگار ایستاده بودیم مادرمم بود ...بعد از اونم خواب دیدم یبار که لباس عروس تنمه... و سوزن هم دیدم .(البته تو تعبیر خواب سوزن نماد نیروی مذکر بود. لباس عروس نماد فصل جدید زندگی)ولی ممنون میشم اگه خوابمو تعبیر کنید چون ی ذره نگرانم ک نکنه معنی بدی داشته باشه.
ممنون.
بدون نام
08:40 - 1397/03/05
سلام خوب هستین مطالبتون عالیه ببخشید من پشت سرهم خاب دیدم شوهرم اول بهم خیانت کردهمون شب دوباره خواب دیدم میخواد ازدواج مجدد کنه
پاسخ ها
بیلبو
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
سلام چون دیدم از خیانت صحبت شد اینو میگم و تو همون بخش خیانت نشد اینو بنویسم اینکه میگین مردی که راحت از ارزو هاش و اهدافش با شما صحبت میکنه و به شما میگه دلش تنگ شده و .. دوستون داره اصلا ملاک خوبی نیس چون عکسش به من ثابت شده
یاس
15:49 - 1397/01/24
خواب دیدم با یک پسر غیر ایرانی میخواستم ازدواج کنم و خوشحال بودم و به سراغ کارهای عقد و ارگ رفتیم اما ناگهان من پشیمان شدم و هیچ عابدی را در خواب ندیدن همه خوشحال و منتظر جشن بودند
Donya
16:41 - 1397/01/23
سلام من خواب دیدم با پسرخالم نامزد کردم میشه بگین تعبیرش چیه؟!
امین
21:11 - 1396/11/06
خواب ازدوج با اشنا رو دیدم ولی هنوز عروسی درکار نبود خیلی باهم خوب بودیم وقصد امیزش هم بینمون دیده نمیشد
پاسخ ها
ناشناس
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
خواب دیدم سیدی میگه تو با دختر عموت ازدواج میکنی
مطالب پیشنهادی