یلدا
سمیناری برای موفقیت 5
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
کد خبر: ۷۱۴۷
تعداد نظرات: ۲۷ نظر
تعبیر خواب ازدواج معمولا نمادی از اتحاد و پیوند دو بخش متفاوت از وجود فرد مانند عقل و احساس، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه و ... است. همچنین ازدواج نشانه‌ای از تعهد، هماهنگی یا تحول نیز می تواند باشد.
تعبیر خواب عروس شدن خودم - تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد - تعبیر خواب عروس شدن دختر - تعبیر خواب ازدواج مجدد

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه - هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ
خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.
اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.
 

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
 1. بزرگی و مقام
 2. زیادتی مال
 3. سرحالی وآسایش
 4. خرمی و شادی
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب اردواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود، 


تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب ازدواج مجدد

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.


تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:
 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.
کتاب سرزمین رویاها
 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.
 

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱
هانیه
17:30 - 1397/09/17
سلام .من خواب دیدم که سر کلاس درس بودم یه دفعه مامانم اومد و بهم گفت امشب شب عروسیته .من حتی اسم فردی که قرار بود باهاش ازدواج کنم رو هم نمیدونستم و از اینکه مادر و پدرم واسم ارزش قائل نشدن که ازم نظر بخوان خیلی ناراحتم و دارم گریه میکنم.تعبیرش چیه؟
این خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدیدی که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که ارزش های عرفی و سنتی مسیر زندگی شما را تعیین کرده و در تصمیم گیری ها، آرامش شخصی خود را در نظر بگیرید.
HAni
11:43 - 1397/09/16
سلام خسته نباشید
من تو خواب یه عروس دومادو دیدم که دوماد پسری بود که من قبلا بهش علاقه داشتم ولی خیلی وقته جداشدیم و عروس یه تور روی سرش بود که صورتش دیده نمیشد ولی وقتی دوماد تور رو از صورتش برداشت تو آینه دیدم عروس خودمم و صورت جفتمونو تو آینه دیدم تعبیرش چیه؟
این خواب می تواند به اهداف و انگیزه هایی اشاره داشته باشد که احساس می کنید مدت ها پیش از پیگیری آن ها دست کشیده اید اما آن ها به طور غیر مستقیم در حال تاثیر گذاری بر زندگی شما و گسترش مهارت های شما هستند. این خواب از شما می خواهد تا موقعیت های ارزشمن خود در زندگی بیداری(صرفا موقعیت های احساسی نیستند) را شناخته و از استعداد های خود بهره ببرید.
ali
17:41 - 1397/09/13
سلام من خواب دیدم دارم با كسی كه دوسش دارم ازدواج موقت میكنم و هیچ مراسمی در كار نبود خواب میدیدم دارم دوتا فرم پر میكنم كه مربوط به از ازدواج موقته و اسم ما دوتا توشه تعبیرش نیست لطفا بگید برام مهمه
ازدواج در خواب می تواند به اشتراکات و پیوند های جدیدی اشاره داشته باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. این خواب می تواند به موقعیت هایی که موقتا برای شما ایجاد شده اما بسیار برای شما ارزشمند است اشاره داشته باشد. شما احساس می کنید که لازم است برای حفظ موقعیت خود تلاش کنید. مثل یک قرارداد شغلی یا یک موقعیت خوب تحصیلی.
Negar
06:37 - 1397/09/12
سلام من خواب دیدم با یه بچه تقریبا شیش ساله داشتم ازدواج میکردم اما وسط مراسم ازدواج وقتی رفتارای بچگونشو دیدم پشیمون شدم و ازدواجو خواستم بهم بزنم ک خانواده اون بچه قبول نمیکردن
این خواب می تواند به اشتراکات و پیوند هایی در زندگی بیداری شما اشاره داشته باشد که از ادامه دادن آن ها احساس پشیمانی می کنید اما قادر نیستید تا خود را از آن ها جدا کنید. مثل گروه دوستانی که با ارزش ها و خواسته های شما ناسازگار است. این خواب از شما می خواهد تا درباره ی این احساس عدم تمایل با خودتان صادق بوده و حقوق خود را به سادگی تسلیم نکنید.
ندا
13:24 - 1397/09/02
سلام من تو خواب دیدم با پسر همسایمون که در واقعیت زن داره ازدواج کردم ولی عروسی ندیدم فقط میدونستم که اللن شوهرم هس خانواده ها داشتن با هم حرف میزدن ک من یهو تو دلم گفتم اخه من چرا با این ازدواح کردم ترس کل وجودمو برداشت گفتم به اونی که دوسش دارم چی بگم جوابشو چی بدم بعد یهو با ترس از خواب پریدم
ازدواج در خواب می تواند با پیوند ها و اشتراکات فکری و عقیدتی جدیدی که در زندگی بیداری و در زمینه های مختلف با آن رو به رو هستید مرتبط باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما موقعیت تا موقعیت های جدیدی که در معرض پذیرش آن ها هستید را شناخته و از پذیرش شرایطی که با ارزش ها و خواسته ی قلبی شما مغایرت دارد خودداری کنید.
si
18:59 - 1397/08/25
سلام من خواب دیدم ک عموم ی پسریو میشنهاد داد و همراه خانواده من میخواستن من بزور بااون پسر ازدواج کنم منم از خونه عموم اومدم بیرون و ادرس خونه اون پسر رو ازشون گرفتم هرچقد گشتم خونشونو پیدا نکردم تصمیم گرفتم برگردم خونه خودمون وقتی رسیدم تو خونم مث مهمونی و بعد دیدم خانوادم هنوز از خونه عموم برنگشتن و اونایی ک تو خونم جم شدن خلاف کارن و اون پسر بهم کمک کرد اونا رو از خونه بیرون کردیم بعد ازینکه باهاش ازدواج کرده بودم خیلی راضی بودن تعبیرش چیه؟
ازدواج در خواب می تواند نشان دهنده ی پیوند ها و اشتراکات جدید فکری یا موقعیت های شغلی و تحصیلی جدید در زندگی بیداری باشد. این خواب از شما می خواهد تا پیش از پذیرش موقعیت ها، ماهیت آن ها را به شیوه ای منطقی مورد بررسی قرار داده و از پذیرش افکار و عقاید و شرایطی که بر خلاف ارزش های شخصی شما هستند و آرامش شما را مختل می کنند خود داری کنید.
Farnaz
12:23 - 1397/08/25
سلام ببخشید من خواب دیدم با برادرم ازدواج کردم و از او حامله هستم و در خوابم بسیار ناراحتم هستم ممنون میشم جواب بدید ممنون از سایت خوبتون
ازدواج می تواند به اشتراکات و پیوند های جدید در زندگی بیداری مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا این پیوند های فکری جدید را شناخته و اجازه ندهید که افکار و عقایدی که بر خلاف ارزش های شخصی شما هستند بر شما تحمیل شده و احساس بدی را در شما ایجاد کنند. این خواب می تواند زمینه های مختلفی از زندگی شما را شامل شود، مثل پذیرش یک شغل بی ارزش یا ادامه دادن به یک رشته ی تحصیلی که با اهداف شما سازگاری ندارد.
Hanieh
09:50 - 1397/08/25
سلام .من خواب دیدم باسی که ازش خوشم نمیاد و خانوادم هم باهلش مشکل دارن ازدواج کردم .البته توی خواب خیلی خوشحال بودم .میشه تعبیرش رو بهم بگین؟
این خواب از شما می خواهد تا درباره ی موقعیت های جدیدی که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو شوید، مطلوب خود را در نظر گرفته و اجازه ندهید که دیدگاه های عرفی، یا افکاری که از دیگران به شما ارث رسیده است، افکار شما را کنترل کرده و به جای شما تصمیم بگیرند.
Samira
13:10 - 1397/08/24
سلام من خواب دیدم یه مرد هندی بهم پیشنهاد ازدواج داد من قبول نمیکردم ولی اخرسر با مادرم حرف زدم اونم گفت ازدواج کن منم قبول کردم! و قرار شد ازدواج کنم
ازدواج در خواب می تواند اشاره به پیشنهادات و اشتراکات جدید در زندگی بیداری داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا پیش از هرگونه پذیرش افکار و عقاید جدید، با استفاده از منطق خود این افکار را مورد بازبینی قرار داده و از پذیرش گروه ها، یا افکاری که بر خلاق منطق و ارزش های شخصیت شما هستند خود داری کنید. این خواب به نوعی نیاز درونی برای کسب استقلال فکری اشاره دارد.
M.N
11:00 - 1397/08/08
سلام وقت بخیر.
ببخشید من تو خواب دیدم که دختری رو که دوستش دارم باهاش عقد میکنم البته دختری که من دوستش دارم هیچی چیزی درباره علاقه من نسبت به خودش نمیدونه.یعنی چیزی بهش نگفتم و خواب دیدم که باهم عقد کردیم.میشه تعبیرش رو بگید چون ذهنم خیلی درگیر شده در واقع بهترین خوابی بود که تا حالا دیده بودم .
دختری که به او علاقه دارید، زمانی که در خواب ظاهر می شود سمبل آن دسته از افکار و درونیات شماست که برای شما تعیین کننده ی هدف و انگیزه هستند. او می تواند به بخش زیادی از افکار و درونیات شما در زندگی بیداری و در زمینه های مختلف زندگی اشاره داشته باشد. زمانی که در خواب خود را در حال عقد مشاهده می کنید یعنی به نوعی شناخت اولیه نسبت به درونیات و اهداف تعیین کننده ی زندگی خود رسیده اید و هم اکنون نیاز مند حرکت به محدوده های جدیدی از زندگی خود هستید. دختری که در خواب به او علاقه دارید همچنین نشان دهنده ی توقع شما از شخصیت خودتان و انسانی که دوست دارید باشید است. این خواب از شما می خواهد تا اهداف و انگیزه های خود را بازبینی کرده و به سمت اهدافی حرکت کنید که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.
پاسخ ها
M.N
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
خیلی ممنون از لطفتون
مهسا
05:28 - 1397/08/07
سلام ببخشین من خواب دیدم با کسی که دوسش دارم ازدواج کردم این تعبیرش چی میتونه باشه؟و اینکه کلا چند هفته ای میشه فکرم بدجور مشغوله نمیدونم میتونه مرتبط باشه یا نه
ازدواج در خواب می تواند به ایجاد اشتراک و پیوند های فکری جدید در زندگی بیداری اشاره داشته باشند. مثل فردی که به دنبال ایجاد انگیزه ها و اهداف جدید در جنبه های مختلف زندگی خود است. فردی که به او علاقه دارید سمبل شخصیتی است که دوست دارید باشید و استعاره از ایده آل های شما درباره ی خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا از فرصت های موجود استفاده کرده و انسانی که دوست دارید را از خودتان بسازید. این کار کمک خواهد کرد تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته و اعتماد به نفس شما تقویت شود.
Z.emadi
08:42 - 1397/08/01
سلام من خواب دیدم در حال اماده شدن مراسم عقدم هستم تو خواب همش با خودم میگفتم من دیگه متعد هستم اما داماد بدون من رفته بود محضر عقد غیابی کرده بود منم دعواش کردم و ناراحت بودم
عقد در خواب می تواند به دیدگاه های شما درباره ی پذیرش موضوعات جدید در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. مثل قبول یک کار جدید، یک تفکر جدید یا یک رابطه ی عاطفی جدید. انسانی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل افکار و عقاید جدیدی است که به تازگی در درون شما شکل گرفته است. این خواب از شما می خواهد تا پیش از هرگونه پذیرش مسئولیت یا عملی کردن افکار و ایده های جدید، درباره ی ماهیت آن ها اطمینان پیدا کنید. اجازه ندهید که پذیرش احساسی یا بی پایه ی افکار، و عملی کردن آن ها در زندگی، شما را دچار مشکل کند. مردی که بدون توجه به تصمیم شما، اقدام به عقد غیر حضوری می کند، سمبل انتظارات برآورده نشده ی شماست. مثل همراه شدن با دوستانی که در نهایت، بدون توجه به علایق گروه، دست به اقداماتی می زنند که خوشایند شما نیست.
با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، خود را در معرض پذیرش چه افکار یا موقعیت های جدیدی مشاهده می کنید؟ این موقعیت های جدید را بر چه اساس می پذیرید؟ تا چه اندازه به ماهیت این افکار یا موقعیت ها می توان اعتماد کرد؟
z.....
21:36 - 1397/07/28
من یه بار قبلا خواب کوتاهی دیدم که در آن با پسری که دوستش می داشتم عقد کرده ام . میشه تعبیرش رو بفرمایید ؟
انسان هایی که در زندگی بیداری با آن ها آشنایی داریم، به واسطه ی اخلاق و منش و روحیات خود، تاثیر عمیقی بر ما گذاشته و جزئی از اخلاق و شخصیت ما می شوند. بسیار اتفاق می افتد که در رویاهای خود با فردی که به او علاقه داریم رو به رو شویم. در این حالت باید بدانیم که او سمبل بخش زیادی از خواسته ها و آرزو های ماست. شخص مورد علاقه می تواند سمبل آن دسته از ایده آل هایی باشد که دوست داریم خودمان کسب کنیم. او سمبل شخصیتی است که در حقیقت دوست داریم باشیم. ازدواج می تواند به مشارکت ها و انگیزه ها و اهداف جدیدی اشاره داشته باشد. این رویا می تواند سمبل یک تحول فکری باشد که پیش روی خود و به واسطه ی انگیزه های جدیدی که در شما شکل گرفته است احساس می کنید. این رویا از شما می خواهد تا قدر این انگیزه های جدید شکل گرفته در درون خود را بدانید و از آن ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید. این انگیزه ها صرفا به مسائل عاطفی مربوط نمی شوند و می توانند بخش زیادی از اهداف شما در زمینه های مختلف زندگی مثل کار، تحصیلات یا دیدگاه های فکری شما درباره ی جهان را در بر بگیرند.
نادیا
11:41 - 1397/07/19
سلام من خانمی مجرد هستم،خواب دیدم باردارم و در حال زایمان خانمی که ماما بودن به این دلیل که از شدت درد به خودم می پیچیدم یه آقایی رو پیشم آوردن وگفتن این شخص همسر شماست وکنارم اومد،من با تعجب به ایشان نگاه میکردم،ایشان شخصی نا زیبا بودن ته ریش داشت ،بلند قد و فوق العاده مهربان طوری که تویه خواب عاشق ایشان شدم،طوری که حس غرور بهم دست میداد که با ایشان راه میرم،پسر نحیف به دنیا اوردم ،طوری که نیاز به مراقبت داشت ومرتب در بیمارستان با همسرم رفت وامد داشتیم. بعداز بیرون اومدن از بیمارستان به عروسی رفتیم ،عروسی کاملا شلوغی بود ولی بدون رقص ،عروس هم دختر بچه ایی بود و من به این موضوع اعتراض داشتم.ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.
بارداری در رویا می تواند استعاره ای از تلاش شما برای تحقق یک هدف در دنیای واقعی باشد. فردی که برای رسیدن به هدف خود در تلاش است و ممکن است هم اکنون به نتایجی نیز رسیده باشد. ازدواج نیز به معنای مشارکت ها و تعامل های ما با افکار و دیدگاه های جدید یا انسان های جدید در زندگی واقعی می باشد. انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خوده ما هستند. زمانی که کودکی متولد می شود، یعنی بعد جدیدی به شخصیت ما اضافه می شود. فردی که در رویا بسیار به او علاقه دارید، بخشی از افکار و شخصیت شماست که عمده ی توجه شما به این دسته از افکار و ارزش ها می باشد. عروسی ای که به آن دعوت می شوید، سمبل بخشی از نگرانی ها و چالش هایی است که پیش روی خود احساس می کنید. مسائلی که احساس می کنید بر ضد ارزش های شما هستند مانند ازدواج کودکان. آن کودک سمبل بخشی از شخصیت شماست که هنوز نیازمند توجه و پرورش است. این رویا از شما می خواهد تا با مسائل و اتفاقات و خواسته هایی که بر ضد ارزش های شما هستند و با منطق همخوانی ندارند مبارزه کنید و اجازه ندهید که در معرض عمل انجام شده قرار بگیرید.
صدف
13:32 - 1397/07/04
سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم به طور ناگهانی متوجه شدم که به عقد پسری دراومدم که دوست صمیمی شوهرخواهرم هست و چندین ماه قبل بهش علاقه داشتم ولی بعد منصرف شدم.بعد عقدمون بهم خورد چون رفت سمت نامزد قبلیش و من دوباره متوجه شدم به عقد پسر فامیلمون دراومدم و اصلا خوشحال نیستم و کسی متوجه ناراحتیم نمیشد.دلیل ناراحتیم این بود که من به شخص دیگه ای علاقه دارم و تو خواب مدام به این فکر میکردم که پس اون پسر چی میشه؟دیگه بهش نمیرسم؟
و این که این خواب ها رو حتی بعد از بیدار شدن هم ادامه اش رو میدیدم
تعبیرش چی میشه؟
ممنون از زحماتتون
عقد و عروسی در رویا می تواند اشاره به شراکت ها و روابطی داشته باشد که صرفا شامل روابط احساسی شما نمی شود. این رویا از شما می خواهد تا درباره ی خواسته هایتان با خود رو راست باشید. انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید تا حد زیادی بیانگر جنبه های مختلف شخصیت خود شما هستند. این رویا نشان می دهد که چگونه و به خاطر قرار گرفتن در موقعیت عمل انجام شده، ممکن است پیرو برخی افکار و اعتقادات ناخواسته شوید و از خواسته ها و اهداف اصلی خود باز بمانید. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست که خواستار شفاف سازی و توجه به درونیات می باشد.
سهیل
12:11 - 1397/06/24
سلام
من یه پسر هستم
دیشب خواب دیدم که دارم عروسی می کنم اما عروس را نمی شناسم و خیلی خلوت بود یه دلم می گفت عروسیه یه دلم می گفت یه چیز دیگه است لطفا جواب بدید تعبیر خواب من چیه؟؟ با تشکر
امیرحسین
15:22 - 1397/05/24
سلام ببخشید من خواب دیدم که دختری که بهش علاقه دارم ازدواج کرده و این خبر رو برادر داماد بهم میگه و اسم دادمادم تو خواب میگن مجید
پریا
16:06 - 1397/05/21
تو خواب دیدم با پسری که ازدواج کردم نمیشناسمش ولی میگن پسر خالته . لطفأ تعبیرشو بگید  
این رویا ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. ازدواج به معنای جفت شدن است.
علی
21:12 - 1397/05/09
متاهل هستم دوفزنددارم خواب دیدم که مراسم عروسی داشتم ویهو متوجه شدم که کت وشلواردامادی ام کهنه است وناراحت بودم که ای کاش اومده بودکه کت وشلوارنو بخرم
نیلوفر
19:11 - 1397/05/09
سلام.من چند ماه پیش خواب دیدم یه خانمی از اقواممون از ماشینمون داره پیاده میشه و با خوشرویی به من میگه اواخر نود و هفت میاد..بعد صحنه خوابم عوض شد و خودمو تو دفترخونه ازدواج دیدم ک مانتو و شال رنگ روشن پوشیدم و دسته گل دستمه و دست یه مرد دیدم که داره دفتر رو امضا می کنه (مثلا داماد) بعد صحنه خوابم باز عوض شد یه تصویر محو از خودم و یه اقای جوون دیدم لباس عروس تنم بود و اونم کت شلوار و مادرم هم دیدم.. البته جشن ندیدم اصلا...فقط دم در سالن انگار ایستاده بودیم مادرمم بود ...بعد از اونم خواب دیدم یبار که لباس عروس تنمه... و سوزن هم دیدم .(البته تو تعبیر خواب سوزن نماد نیروی مذکر بود. لباس عروس نماد فصل جدید زندگی)ولی ممنون میشم اگه خوابمو تعبیر کنید چون ی ذره نگرانم ک نکنه معنی بدی داشته باشه.
ممنون.
بدون نام
08:40 - 1397/03/05
سلام خوب هستین مطالبتون عالیه ببخشید من پشت سرهم خاب دیدم شوهرم اول بهم خیانت کردهمون شب دوباره خواب دیدم میخواد ازدواج مجدد کنه
پاسخ ها
بیلبو
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
سلام چون دیدم از خیانت صحبت شد اینو میگم و تو همون بخش خیانت نشد اینو بنویسم اینکه میگین مردی که راحت از ارزو هاش و اهدافش با شما صحبت میکنه و به شما میگه دلش تنگ شده و .. دوستون داره اصلا ملاک خوبی نیس چون عکسش به من ثابت شده
یاس
15:49 - 1397/01/24
خواب دیدم با یک پسر غیر ایرانی میخواستم ازدواج کنم و خوشحال بودم و به سراغ کارهای عقد و ارگ رفتیم اما ناگهان من پشیمان شدم و هیچ عابدی را در خواب ندیدن همه خوشحال و منتظر جشن بودند
Donya
16:41 - 1397/01/23
سلام من خواب دیدم با پسرخالم نامزد کردم میشه بگین تعبیرش چیه؟!
امین
21:11 - 1396/11/06
خواب ازدوج با اشنا رو دیدم ولی هنوز عروسی درکار نبود خیلی باهم خوب بودیم وقصد امیزش هم بینمون دیده نمیشد
پاسخ ها
ناشناس
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
خواب دیدم سیدی میگه تو با دختر عموت ازدواج میکنی
یلدا