تعبیر خواب اره؛ اره کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب اره توسط امام جعفر صادق، تعبیر خواب بریدن درخت با اره، تعبیر خواب خریدن اره، تعبیر خواب اره فرسوده و... همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب اره
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب اره نشانه‌ای از انرژی فرد برای تغییر دادن نگرش‌ها و رفتارهای قدیمی، انتقاد، طعن و کنایه، حالت ذهنی پرسشگرانه، پرس و جو، تحقیق، قطع کردن اظهارات دیگران یا تجربه خود است. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ)

 

تعبیر خواب اره

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
اره درخواب دیدن بر سه وجه بود.
۱- فرزند
۲- خواهر
۳- انباز (شریک)

یونگ می‌گوید: دیدن یا استفاده از اره در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دست از انجام چیزی بردارید. چیزی در زندگی‌تان است که نیاز دارید از شرش خلاص شوید ( ببرید بندازیدش دور ). خواب ممکن است خلاصی از چیزی باشد که شما دیده‌اید یا می‌بینید.

آنلی بیتون:

  • دیدن اره‌های بزرگ که با نیروی برق کار می‌کنند، علامت آن است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.
  • دیدن اره فرسوده که دندانه‌هایش شکسته است، علامت آن است که با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید.
  • گم کردن اره در خواب، علامت آن است که دست به کارهایی می‌زنید که برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می‌آورد.
  • شنیدن صدای اره کردن در خواب، نشانه رسیدن به سعادت و خوشبختی است.
  • پیدا کردن اره ای مستعمل در خواب، نشانه آن است که کارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.
  • اگر خواب ببینید اره ای را روی شانه خود حمل می‌کنید، علامت آن است که مسئولیت‌هایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب اره و اره کردن

 

تعبیر خواب بریدن با اره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی‌برد و کاری انجام نمی‌دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیاناً این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می‌کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می‌شود و بین آن‌ها مفارقت اتفاق می‌افتد. 
 
اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی و همه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می‌شوند. چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می‌شوید و چنان چه متأهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می‌فرماید. اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می‌دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با اره دستی چوبی را اره می‌کنید، علامت آن است که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که با اره درختی برید، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جوید و او را بیازارد. و تأویل هر درختی در حرف (دال) بیان نمائی‌ام. اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به دو پاره ببرید، دلیل است که مانند این، وی را فرزندی دیگر بیابد، یا بردار یا خواهر.

 

تعبیر خواب خریدن اره

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید که اره فرا گرفت یا بخرید یا شخصی بدو داد، دلیل است که اگر پسر دارد، وی را پسری دیگر آید، و اگر دختر دارد، وی را دختری دیگر آید، و اگر فرزند ندارد، چهارپای دارد. دلیل است که چهارپائی مثل آن نصیب گردد.

 

تعبیر خواب اره برقی

یونگ می گوید:

  • دیدن اره برقی در خواب‌تان بیانگر این است که چیزی شدید برای شما اتفاق می‌‌افتد. موفقیت، تنها، از طریق اراده‌ی قوی رخ خواهد داد.
  • تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما درست و سریع، به قلب هدف می‌زنید.
  • دیدن اره برقی در خواب‌تان بیانگر این است که توانایی دارید به اصل قضیه برسید. شما می‌دانید که چگونه سریع نکته را بگیرید.

 

تعبیر خواب خاک اره

یونگ می‌گوید: دیدن خاک اره در خواب‌تان بیانگر این است که شما نیاز دارید زخمی عاطفی را که تازه سر باز کرده است، تمیز کنید.

از اینکه با تعبیر خواب اره همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo