تعبیر خواب اره؛ اره کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب اره توسط امام جعفر صادق، تعبیر خواب بریدن درخت با اره، تعبیر خواب خریدن اره، تعبیر خواب اره فرسوده و... همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب اره نشانه‌ای از انرژی فرد برای تغییر دادن نگرش‌ها و رفتارهای قدیمی، انتقاد، طعن و کنایه، حالت ذهنی پرسشگرانه، پرس و جو، تحقیق، قطع کردن اظهارات دیگران یا تجربه خود است. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ)
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب اره و اره کردن

 

تعبیر خواب اره

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
اره درخواب دیدن بر سه وجه بود.
۱- فرزند
۲- خواهر
۳- انباز (شریک)

یونگ می‌گوید: دیدن یا استفاده از اره در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید دست از انجام چیزی بردارید. چیزی در زندگی‌تان است که نیاز دارید از شرش خلاص شوید ( ببرید بندازیدش دور ). خواب ممکن است خلاصی از چیزی باشد که شما دیده‌اید یا می‌بینید.

تعبیر خواب بریدن با اره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی‌برد و کاری انجام نمی‌دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیاناً این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می‌کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می‌شود و بین آن‌ها مفارقت اتفاق می‌افتد. 
 
اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی و همه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می‌شوند. چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می‌شوید و چنان چه متأهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می‌فرماید. اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می‌دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با اره دستی چوبی را اره می‌کنید، علامت آن است که زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که با اره درختی برید، دلیل است که از صحبت مردی که تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جوید و او را بیازارد. و تأویل هر درختی در حرف (دال) بیان نمائی‌ام. اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به دو پاره ببرید، دلیل است که مانند این، وی را فرزندی دیگر بیابد، یا بردار یا خواهر.

 

تعبیر خواب خریدن اره

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید که اره فرا گرفت یا بخرید یا شخصی بدو داد، دلیل است که اگر پسر دارد، وی را پسری دیگر آید، و اگر دختر دارد، وی را دختری دیگر آید، و اگر فرزند ندارد، چهارپای دارد. دلیل است که چهارپائی مثل آن نصیب گردد.

 

تعبیر خواب اره‌ های مختلف از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن اره‌های بزرگ که با نیروی برق کار می‌کنند، علامت آن است که پذیرفتن وظیفه ای بزرگ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.
 • دیدن اره فرسوده که دندانه‌هایش شکسته است، علامت آن است که با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شکست را خواهید چشید.
 • گم کردن اره در خواب، علامت آن است که دست به کارهایی می‌زنید که برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می‌آورد.
 • شنیدن صدای اره کردن در خواب، نشانه رسیدن به سعادت و خوشبختی است.
 • پیدا کردن اره ای مستعمل در خواب، نشانه آن است که کارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.
 • اگر خواب ببینید اره ای را روی شانه خود حمل می‌کنید، علامت آن است که مسئولیت‌هایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب اره برقی

یونگ می گوید:

 • دیدن اره برقی در خواب‌تان بیانگر این است که چیزی شدید برای شما اتفاق می‌‌افتد. موفقیت، تنها، از طریق اراده‌ی قوی رخ خواهد داد.
 • تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما درست و سریع، به قلب هدف می‌زنید.
 • دیدن اره برقی در خواب‌تان بیانگر این است که توانایی دارید به اصل قضیه برسید. شما می‌دانید که چگونه سریع نکته را بگیرید.

 

تعبیر خواب خاک اره

یونگ می‌گوید: دیدن خاک اره در خواب‌تان بیانگر این است که شما نیاز دارید زخمی عاطفی را که تازه سر باز کرده است، تمیز کنید.

از اینکه با تعبیر خواب اره همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.
6 Comments
 1. سلام .من خواب دیدم که یک دفعه یک مرد که بنظرم اشنا بود پای منو کشید ودر همون لحظه ی چاقو بلند مثل ساطور اومد تو دستم و اون اقا میخواست منو با اره از وسط اره کنه من خیلی ترسیده بودم و فقط میگفتم یا حسین .اون اقا هم حرف نمیزد فقط خیلی عصبانی بود که از نگاهش میشد فهمید میخواد منو نصفه کنه..و من میخواستم خودمو با چاقو بکشم که اون اقا نتونه منو بکشه و بعد از خواب پریدم.تعبیر این خواب چی میشه

  • سلام! خوابتان یعنی قدرت و کنترل روی مسیری که پیش می روید را ندارید. حس می کنید مجبورید چیزی را بینجامید که واقعا دوست ندارید را بینجامیدش. تعبیر دیگر: علامتی از بی میلی تان در کوشیدن برای چیزی است. شاید حس می کنید بی انگیزه هستید یا برانگیخته نمی شوید. سهم مناسب و عادلانه تان را نمی انجامید. حاکی از خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه ی بیشتری بیندازید. چیزی در زندگی تان هست که باید آن را ببرید و از آن خلاص شوید. شاید در حال کوشش برای قطع رابطه هستید یا روابط تان را با کارتان قطع کنید. از سوی دیگر، علامتی از عصبانیت، پرخاشگری و ترس است. همچنین می تواند بگوید که مشکلات تان را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اون اقا میخواست منو» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • اون اقا میخواست منو با اره از وسط اره کنه من خیلی ترسیده بودم و فقط میگفتم یا حسین .اون اقا هم حرف نمیزد فقط خیلی عصبانی بود که از نگاهش میشد فهمید میخواد منو نصفه کنه..و من میخواستم خودمو با چاقو بکشم که اون اقا نتونه منو بکشه و بعد از خواب پریدم.تعبیر این خواب چی میشه

    • در ادامه: روی موقعیت یا رابطه ای، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی تان باشد. ترسی درونی دارید. حس بی کفایتی یا مظلوم بودن می کنید. لازمست دست از انجام چیزی بردارید. چیزی در زندگی تان است که نیاز دارید از شرش خلاص شوید (ببرید بندازیدش دور). ممکنست جناسی از چیزی باشد که شما دیده اید یا می بینید. حاکی از احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید.

 2. سلام

  خواب دیدم که همسر با اره درخت هارو قطع میکنه و ازریشه درخت چیزایی رو درمیاره من ک زیر درخت ایستاده بودم میترسیدم درخت قطع شده بیوفته روم فرار میکردم و از زیر درخت ها درمیومدم

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. انرژی، زمان و پول‌تان را صرف پیگیری و دنبال کردن چیزهای بیهوده می‌کنید. لازمست دست از انجام چیزی بردارید. چیزی در زندگی‌تان است که نیاز دارید از شرش خلاص شوید (ببرید بندازیدش دور). ممکنست جناسی از چیزی باشد که شما دیده‌اید یا می‌بینید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور