تعبیر خواب ارضا شدن

با تعبیر خواب ارضا شدن، تعبیر خواب شستشو پس از ارضا شدن، صحت تعبیر خواب ارضا شدن و جماع توسط معبران شرقی همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب ارضا شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب نزدیکی و پس از آن ارضا شدن می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند. پس همواره این نکته را در نظر داشته باشید.

 

تعبیر خواب ارضا شدن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب بیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

ابن سیرین می‌گوید: خارج شدن منی (همان ابی که از بدن با سرعت و شهوت خروج میشود) دلیل بر، براورده شدن حاجات است.

 

تعبیر خواب ارضا شدن

تعبیر خواب ارضا شدن

 

حضرت دانیال (ع) می‌گوید: تعبیر خواب آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصا اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است. اگر در خواب ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای، تعبیرش این است که آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.

امام صادق (ع) می‌گوید: اگر همراه آمیزش در جریانات خواب، در بیداری [انزال شده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [منظور این است که احتلام صورت بگیرد].

جابر مغربی می‌گوید: اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.

 

تعبیر خواب شستن پس از ارضا

اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، تمام برنیاید.

ابراهیم کرمانی گوید: 
  • اگر کسی در خواب خود را در حال ارضا شدن ببیند نشانه آن است که در انجام دادن کارهایش ناتوان می‌گردد. 
  • اگر در خواب ببیند که پس از ارضا شدن حمام رفته و خود را پاکیزه کند و لباس نو بپوشد به این معنی است که به درگاه خداوند توبه می‌کند.

چنانچه در مطالب گفته شده تحت عنوان تعبیر خواب ارضا شدن، مفهوم رویای خود را پیدا نکردید می‌توانید آن را در انتهای همین مطلب با کارشناسان ما در میان گذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo