مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
کد خبر: ۷۱۲۹
تعداد نظرات: ۲۹ نظر
با تعبیر خواب ادرار بچه،تعبیر خواب پاشیدن ادرار،تعبیر خواب ادرار زیاد،تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران و تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد آشنا شوید
تعبیر خواب ادرار زیاد - تعبیر خواب ادرار بچه - تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران - ادرار در خواب بزرگسالان - تعبیر خواب پاشیدن ادرار - تعبير خواب ادرار كردن مرده


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - بنابر تفسیر برخی از معبرین دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند. البته در نظر داشته باشید که مطیعی تهرانی دیدن ادرار کردن را دارای نشانه‌های خوبی هم برای بیننده خواب می‌داند و هم برای فرد دیده شده در خواب. با تعبیر خواب ادرار همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار می‌کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب ادرار: مورد تحقیر قرار می‌گیرید.
 
مطیعی تهرانی: دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا می‌بیند که دیگری ادرار می‌کند. به هر حال دیدن ادرار در خواب بد نیست.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه جایتان را خیس می‌کنید، بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی‌های زیادی دارید. شما ممکن است نگران این باشید که به خاطر باور‌ها یا رفتار هاتان مقبول واقع نشوید.
 • دیدن ادرار در خوابتان بیانگر احساساتی است که رد کرده اید.
 • خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
 • بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید.
 • اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می‌کنید (در شلوارتان ادرار می‌کنید)، بیانگر این است که در آستانه‌ی طغیان و انفجار احساسی هستید. شما مستاصل هستید که همه‌ی احساساتی که درون خود نگه داشته اید و به نقطه‌ی اوج خود رسیده است را آزاد کنید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن جلوی دیگران

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می‌کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله‌ی شخصی است.
 • تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید محدوده‌تان را ایجاد و قلمروتان را مشخص کنید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن در محلی به غیر از مستراح

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.
 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت، دلیل کند که او را فرزند اید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می‌رفت، دلیل کند که او را فرزندی‌اید به تن معلول. 
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همی کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • در تخت خود ادرار می‌کنید: منفعت‌های عالی در کار
 • به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می‌گیرد.
 • یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.
اما تعبیر خواب مستراح، توالت و یا دستشویی در خواب چیست؟
 

تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
بعضی از معبران گفته‌اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.
 

تعبیر خواب ادرار کردن زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هایی که دارید از بین می‌رود. این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می‌کند نیک است. 
 

تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران

مطیعی تهرانی گوید: چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده‌اید ادرار می‌کند. اگر دیدید دیگری ادرار می‌کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می‌کنید که رفع می‌شود. 
 
بیتون گوید: دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند.
 
کتاب سرزمین رویاها: دیگران به دیوار ادرار می‌کنند: رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.
 
کارل گوستاو یونگ:‌ خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می‌کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می‌کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید.
 

تعبیر خواب پاشیدن ادرار

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می‌ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.
 
دیدن ادرار و مدفوع از جمله مواردی هستند که بسیار فراوان در خواب‌ها رویت می‌گردند. تفسیر این گونه خواب‌ها چگونه است؟
 
 

دیدن ادرار در خواب به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
ادرار کردن در خواب به موقع خویش. به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.
 • بنده را آزادی بود
 • بیمار را شفا بود
 • محبوس را فرج بود
 • مسافر را باز آمدن بود
 • عامل را معزولی بود
 • خلیفه را مرگ بود
 • قاضی را عزل بود
 • بازرگان را زیان باشد در تجارت
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشواری‌هایی خواهید داشت. 
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد.
 

تعبیر خواب ادرار بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌ها ادرار می‌کنند: علامت سلامتی
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
پری
15:06 - 1398/02/19
سلام من خواب دیدم که روی جای داداشم ادرار میکنم و ادرارم هم خیلی زیاده و خجالت میکشیدم و از بقیه قایمش میکردم

میشه راهنمایی کنید تعبیر کنید لطفا
سلام. برادر شما در خواب نماد بخشی از شخصیت شماست که توجه لازم باید در آن داشت. تا از استعدادها و مهارت های درونی خود به نحو بهتری استفاده کنید. به برادتان فکر کنید و آن حس و نوع عاطفی که در ذهنتان تداعی شد، بیانگر راهنمای شما درخواب برای رسیدن به موقعیت های جدید در زندگی واقعی است.
ننننن
14:23 - 1398/02/18
سلام خواب دیدم رفتم دسشویی نشستم ادرار کنم کاسه توالت پر آب زلال بود ادرار که کردم ادرارم قرمز خونی بود ادرارم که با آب زلال قاطی میشد خونی نمیشد زلال میشد ینی یه مقدار آبی رنگ میشد بعد آخر چند قطره از ادرارم رو شلوارم ریخت تعبیرش فرزند ناقص میشه ؟
سلام. به طور کلی تعبیر هیچ خوابی معنای بدی نخواهد داشت اگر به راهنمایی و نشانه های آن خواب توجه کافی داشته باشید. لازم است تا حدی از توانایی و استعداد ها خود را بدون نگرانی به معرض شکوفایی برسانید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الناز
14:11 - 1398/02/11
درود
دوشب پیش.توخواب دیدم.خوابیده بودم ک از خیسی لباسم بیدار شدم.دیدم فرش همه خیس شده بصورت خیلی عجیب خییییلی زیاد ک من اصلا متوجه نشدم چطور ادرار کردم ولی لباسم خیس بود فرش و انداختم تو حیاط و شستم.ولی دیشب خواب دیدم تو یه خونه ک مهمونی بودبزرگ و اتاقهای زیادی داشت یه مردی ک نمیشناختمش حواسش بمن بود و انگار تو خواب یه ارتباطی بامن داشت.توبغلم ی بچه 6یا7ماهه بود ک حس مادرانه ای بهش داشتم اونم همبنطور انگار ک من مادرش بودم اروم با لالاییم میخوابید تو بغلم و خیلی دوسش داشتم اونم خیلی وابسته بهم بود خودشو خیس کرد منم لباس و بدنم خیس شداصلا ناراحت نشدم فقط تو کمد دنبال لباس بودم ک لباس تمیز بپوشم.ولی انگارامانت بود دستم.خیلی مواظبش بودم(مجردم)تاحالاخواب ادرارندیده بودم. برام عجیبه دوشب پشت هم ازاین خوابا دیدم.
پیشاپیش از پاسخگوییتون متشکرم
بدون نام
14:02 - 1398/02/11
سلام من خواب ديدم روي جا نمازي (سجاده)ادرار كردم تعبيرش چيه
بهزاد
18:12 - 1398/01/28
من خواب دیدم به همراه عشقم که الان از هم جدا شدیم و من هنوز نتونستم فراموشش کنم رفتیم دسشویی اون گفت اول تو ادرار کن منم قبول کردم در حال ادرار بودم که اونم نگاه میکرد بعد رفت بیرون منم درب رو قفل کردم مقداری ادرار روی لباس و کفشم ریخت و در ضمن خیلی ادرار کردم وقتی اومدم بیرون داشتیم کت و شلوار میپوشیدیم که بریم مهمونی من خواستم از عشقم نظر بپرسم که از خواب پریدم و اونم خیلی دور ایستاده بود
علی
16:14 - 1398/01/24
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم در کوچه ی که خونمون داخلشه هستیم بعد انگار که کنترلم دست خودم نباشه درب خونه همسایه روبه رویمان ادرار زیادی کردم ولی خودمو نگه داشتم بلند شدم ولی باز ادرار داشتم خونه ی کناریش هم جلوی دربش ادرار کردم بعد سریع برگشتم خونه پشت در وایساده بودم دیدم صدای یکی درامد به خاطر همون حرکت ولی تو خواب کسی از همسایه ها منو ندید منم ترسیدم نکنه فهمیده باشن کار منه میشه لطف کنید و تعبیرشو بگید ممنون می‌شم
بانو
08:47 - 1398/01/21
سلام .وقتتون بخیر.من دیشب خواب یک نفر که الان زندان هستن درون مطبخی میخواهد بخوابد ومن به اون مطبخ رفتم ودرآنجا ادرار کردم وبا آب خودم وطهارت کردم وبیرون آمدم .لطفا تعبیرش روبرام بگین..ممنون میشم
مریم
10:08 - 1398/01/20
سلام من خواب دیدم که داخل یه گودلی که تو خونه های قدیمی اصولا کنارش همه کاراشون میکردن رفتم و از جنس سنگ بود داشتم ادرار میکردم و خواهرزادمم اون بالا مشغول شستن میوه بود کمی از ادرارم روی دامنم ریخت گفتم شلنگ بده خودم بشورم بدتر خیس شدم.لطفا تعبیرش کنی
سامیه
02:55 - 1398/01/12
سلام. وقت بخیر
من خواب دیدم ی جنازه اوردن توی خونه ام بعد همه بهم میگن جنازه امام جعفر صادق از توی تابوت ب هم یه چیزی میدن ب من یک بسته پول 500تومانی دادن بعد اونجا یهو خواهرم و زنداداشمو دیدم ک ب اونا چیزی نرسیده من بسته پولمو نصف کردم نصفشو دادم ب خواهرم و یدونه دادم ب زنداداشم، یهو بهم گفتن نیاید چیزایی ک بهتون دادن ب کسی دیگه بدبد چون دیگه چیزی نسیبتون نمیشه، پول خواهرمو نگرفتم، اما پولی ک ب زنداداشم داده بودم گرفتم، فقط هم زیر لب دعا میکردم میگفتم ب حق اما جعفر بخت خواهرم بلز بشه

میشه راهنمایی کنید و تعبیرشو بگید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا استعداد ها و مهارت های خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید.
پاسخ ها
Agahi90.iR
|
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
زمان خواب دیدن در خواب و زمان آن در بیداری بسیار مهم است
مسعود ۶/۱/۹۸
02:35 - 1398/01/08
با سلام و خدا قوت،من خواب دیدم که خیلی ادرار دارم و نتونستم خودمو کنترل کنم و تا رسیدن به دستشویی خونه ادرار به شلوارم ریخت و جلوی شلوارم خیس شد و بقیه ادرار رو توی دستشویی دفع کردم در ضمن تمام تین اتفاقات داخل خونه ی خودم اتفاق افتاد. اگه امکان داره برام تفسیرش کنید
با تشکر فراوان
این خواب نشان دهنده ی موقعیت های جدیدی است که پذیرش آن ها می تواند برای شما تنگنا یا احساس اضطراب ایجاد کند. مثل قبول درخواست هایی که در روابط دوستانه بر خلاف میل باطنی تان مطرح می شوند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۲۹
در انتظار بررسی: ۰
پری
15:06 - 1398/02/19
سلام من خواب دیدم که روی جای داداشم ادرار میکنم و ادرارم هم خیلی زیاده و خجالت میکشیدم و از بقیه قایمش میکردم

میشه راهنمایی کنید تعبیر کنید لطفا
سلام. برادر شما در خواب نماد بخشی از شخصیت شماست که توجه لازم باید در آن داشت. تا از استعدادها و مهارت های درونی خود به نحو بهتری استفاده کنید. به برادتان فکر کنید و آن حس و نوع عاطفی که در ذهنتان تداعی شد، بیانگر راهنمای شما درخواب برای رسیدن به موقعیت های جدید در زندگی واقعی است.
ننننن
14:23 - 1398/02/18
سلام خواب دیدم رفتم دسشویی نشستم ادرار کنم کاسه توالت پر آب زلال بود ادرار که کردم ادرارم قرمز خونی بود ادرارم که با آب زلال قاطی میشد خونی نمیشد زلال میشد ینی یه مقدار آبی رنگ میشد بعد آخر چند قطره از ادرارم رو شلوارم ریخت تعبیرش فرزند ناقص میشه ؟
سلام. به طور کلی تعبیر هیچ خوابی معنای بدی نخواهد داشت اگر به راهنمایی و نشانه های آن خواب توجه کافی داشته باشید. لازم است تا حدی از توانایی و استعداد ها خود را بدون نگرانی به معرض شکوفایی برسانید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الناز
14:11 - 1398/02/11
درود
دوشب پیش.توخواب دیدم.خوابیده بودم ک از خیسی لباسم بیدار شدم.دیدم فرش همه خیس شده بصورت خیلی عجیب خییییلی زیاد ک من اصلا متوجه نشدم چطور ادرار کردم ولی لباسم خیس بود فرش و انداختم تو حیاط و شستم.ولی دیشب خواب دیدم تو یه خونه ک مهمونی بودبزرگ و اتاقهای زیادی داشت یه مردی ک نمیشناختمش حواسش بمن بود و انگار تو خواب یه ارتباطی بامن داشت.توبغلم ی بچه 6یا7ماهه بود ک حس مادرانه ای بهش داشتم اونم همبنطور انگار ک من مادرش بودم اروم با لالاییم میخوابید تو بغلم و خیلی دوسش داشتم اونم خیلی وابسته بهم بود خودشو خیس کرد منم لباس و بدنم خیس شداصلا ناراحت نشدم فقط تو کمد دنبال لباس بودم ک لباس تمیز بپوشم.ولی انگارامانت بود دستم.خیلی مواظبش بودم(مجردم)تاحالاخواب ادرارندیده بودم. برام عجیبه دوشب پشت هم ازاین خوابا دیدم.
پیشاپیش از پاسخگوییتون متشکرم
بدون نام
14:02 - 1398/02/11
سلام من خواب ديدم روي جا نمازي (سجاده)ادرار كردم تعبيرش چيه
بهزاد
18:12 - 1398/01/28
من خواب دیدم به همراه عشقم که الان از هم جدا شدیم و من هنوز نتونستم فراموشش کنم رفتیم دسشویی اون گفت اول تو ادرار کن منم قبول کردم در حال ادرار بودم که اونم نگاه میکرد بعد رفت بیرون منم درب رو قفل کردم مقداری ادرار روی لباس و کفشم ریخت و در ضمن خیلی ادرار کردم وقتی اومدم بیرون داشتیم کت و شلوار میپوشیدیم که بریم مهمونی من خواستم از عشقم نظر بپرسم که از خواب پریدم و اونم خیلی دور ایستاده بود
علی
16:14 - 1398/01/24
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم در کوچه ی که خونمون داخلشه هستیم بعد انگار که کنترلم دست خودم نباشه درب خونه همسایه روبه رویمان ادرار زیادی کردم ولی خودمو نگه داشتم بلند شدم ولی باز ادرار داشتم خونه ی کناریش هم جلوی دربش ادرار کردم بعد سریع برگشتم خونه پشت در وایساده بودم دیدم صدای یکی درامد به خاطر همون حرکت ولی تو خواب کسی از همسایه ها منو ندید منم ترسیدم نکنه فهمیده باشن کار منه میشه لطف کنید و تعبیرشو بگید ممنون می‌شم
بانو
08:47 - 1398/01/21
سلام .وقتتون بخیر.من دیشب خواب یک نفر که الان زندان هستن درون مطبخی میخواهد بخوابد ومن به اون مطبخ رفتم ودرآنجا ادرار کردم وبا آب خودم وطهارت کردم وبیرون آمدم .لطفا تعبیرش روبرام بگین..ممنون میشم
مریم
10:08 - 1398/01/20
سلام من خواب دیدم که داخل یه گودلی که تو خونه های قدیمی اصولا کنارش همه کاراشون میکردن رفتم و از جنس سنگ بود داشتم ادرار میکردم و خواهرزادمم اون بالا مشغول شستن میوه بود کمی از ادرارم روی دامنم ریخت گفتم شلنگ بده خودم بشورم بدتر خیس شدم.لطفا تعبیرش کنی
سامیه
02:55 - 1398/01/12
سلام. وقت بخیر
من خواب دیدم ی جنازه اوردن توی خونه ام بعد همه بهم میگن جنازه امام جعفر صادق از توی تابوت ب هم یه چیزی میدن ب من یک بسته پول 500تومانی دادن بعد اونجا یهو خواهرم و زنداداشمو دیدم ک ب اونا چیزی نرسیده من بسته پولمو نصف کردم نصفشو دادم ب خواهرم و یدونه دادم ب زنداداشم، یهو بهم گفتن نیاید چیزایی ک بهتون دادن ب کسی دیگه بدبد چون دیگه چیزی نسیبتون نمیشه، پول خواهرمو نگرفتم، اما پولی ک ب زنداداشم داده بودم گرفتم، فقط هم زیر لب دعا میکردم میگفتم ب حق اما جعفر بخت خواهرم بلز بشه

میشه راهنمایی کنید و تعبیرشو بگید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا استعداد ها و مهارت های خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید.
پاسخ ها
Agahi90.iR
|
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
زمان خواب دیدن در خواب و زمان آن در بیداری بسیار مهم است
مسعود ۶/۱/۹۸
02:35 - 1398/01/08
با سلام و خدا قوت،من خواب دیدم که خیلی ادرار دارم و نتونستم خودمو کنترل کنم و تا رسیدن به دستشویی خونه ادرار به شلوارم ریخت و جلوی شلوارم خیس شد و بقیه ادرار رو توی دستشویی دفع کردم در ضمن تمام تین اتفاقات داخل خونه ی خودم اتفاق افتاد. اگه امکان داره برام تفسیرش کنید
با تشکر فراوان
این خواب نشان دهنده ی موقعیت های جدیدی است که پذیرش آن ها می تواند برای شما تنگنا یا احساس اضطراب ایجاد کند. مثل قبول درخواست هایی که در روابط دوستانه بر خلاف میل باطنی تان مطرح می شوند.
چهره‌ها در ستاره