مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
کد خبر: ۷۱۲۹
تعداد نظرات: ۴۶ نظر
با تعبیر خواب ادرار بچه،تعبیر خواب پاشیدن ادرار،تعبیر خواب ادرار زیاد،تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران و تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد آشنا شوید
تعبیر خواب ادرار - ادرار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - بنابر تفسیر برخی از معبرین دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند. البته در نظر داشته باشید که مطیعی تهرانی دیدن ادرار کردن را دارای نشانه‌های خوبی هم برای بیننده خواب می‌داند و هم برای فرد دیده شده در خواب. با تعبیر خواب ادرار همراه تعبیر خواب ستاره باشید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب ادرار کردن

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار می‌کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب ادرار: مورد تحقیر قرار می‌گیرید.
 
مطیعی تهرانی: دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا می‌بیند که دیگری ادرار می‌کند. به هر حال دیدن ادرار در خواب بد نیست.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه جایتان را خیس می‌کنید، بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی‌های زیادی دارید. شما ممکن است نگران این باشید که به خاطر باور‌ها یا رفتار هاتان مقبول واقع نشوید.
 • دیدن ادرار در خوابتان بیانگر احساساتی است که رد کرده اید.
 • خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
 • بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید.
 • اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می‌کنید (در شلوارتان ادرار می‌کنید)، بیانگر این است که در آستانه‌ی طغیان و انفجار احساسی هستید. شما مستاصل هستید که همه‌ی احساساتی که درون خود نگه داشته اید و به نقطه‌ی اوج خود رسیده است را آزاد کنید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن جلوی دیگران

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می‌کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله‌ی شخصی است.
 • تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید محدوده‌تان را ایجاد و قلمروتان را مشخص کنید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن در محلی به غیر از مستراح

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.
 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت، دلیل کند که او را فرزند اید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می‌رفت، دلیل کند که او را فرزندی‌اید به تن معلول. 
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همی کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • در تخت خود ادرار می‌کنید: منفعت‌های عالی در کار
 • به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می‌گیرد.
 • یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.
اما تعبیر خواب مستراح، توالت و یا دستشویی در خواب چیست؟
 

تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
بعضی از معبران گفته‌اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.
 

تعبیر خواب ادرار کردن زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هایی که دارید از بین می‌رود. این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می‌کند نیک است. 
 

تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران

مطیعی تهرانی گوید: چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده‌اید ادرار می‌کند. اگر دیدید دیگری ادرار می‌کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می‌کنید که رفع می‌شود. 
 
بیتون گوید: دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند.
 
کتاب سرزمین رویاها: دیگران به دیوار ادرار می‌کنند: رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.
 
کارل گوستاو یونگ:‌ خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می‌کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می‌کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید.
 

تعبیر خواب پاشیدن ادرار

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می‌ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.
 
دیدن ادرار و مدفوع از جمله مواردی هستند که بسیار فراوان در خواب‌ها رویت می‌گردند. تفسیر این گونه خواب‌ها چگونه است؟
 
 

دیدن ادرار در خواب به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
ادرار کردن در خواب به موقع خویش. به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.
 • بنده را آزادی بود
 • بیمار را شفا بود
 • محبوس را فرج بود
 • مسافر را باز آمدن بود
 • عامل را معزولی بود
 • خلیفه را مرگ بود
 • قاضی را عزل بود
 • بازرگان را زیان باشد در تجارت
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشواری‌هایی خواهید داشت. 
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد.
 

تعبیر خواب ادرار بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌ها ادرار می‌کنند: علامت سلامتی
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۰
امیر۷۰
۷ روز پیش
با سلام
۳ شبه پشت سرهم خوابای مختلف درمورد ادرار میبینم.شب اول خواب دیدم روی بدنه آلتم چند سوراخ دیگه هم وجود داره و به اطراف میپاشه و در خواب خیلی حول کرده بودم ک چرا اینجوریه
شب دوم در خواب در شلوار خود بی اختیار ادرار کردم و متعجب بودم چرا ب دستشویی نرفتم
شب سوم خواب دیدم چاه دستشویی وسط سالن خونه مادر بزرگمه و فامیل هم بودن و منو میدیدن عموم در حال نماز بود و من از شدت ادرار مجبور شدم همون وسط ادرار کنم اما احساس کردم ک عفونت ادراری دارم چون از قسمت سر آلت ب صورت چند شاخه میومد و ب اطراف میپاشید و خیلی زیاد بود.
اینم بگم ک چند روز قبل واقعا احساس کردم احتمالا کمی عفونت ادراری دارم و در موارد احساسی هم کمی درگیری ذهنی در یک رابطه دارم. حالا نمیدونم کدومش باید درنظر گرفته بشه
ممنون میشم توضیح مفیدی بدید
ادرار کردن در خواب اشاره به فراغت شما از ناراحتی ها و غم هایی است که این روزها درگیرش هستید. هرچه ادرار بیشتر باشد فراغت شما نیز بیشتر خواهد بود. از طرفی دیگر عفونت در خواب به درگیری های فکری شما در این روزها اشاره دارد. شما از آنچه نگران و ناراحت هستید رها خواهید شد.
الی
۹ روز پیش
سلام خواب دیدم ادرارم خونی بود و یهو‌متعجب شدم وترسیدم ولی بعدش گفتم اشکال نداره سنگ کلیه ام دفع شده احتمالا ( در واقعیت سنگ‌کلیه دارم و زحمت زیادی برای دفعش کشیدم و ،،،)
ادرار کردن در خواب اشاره به فراغت شما از ناراحتی ها و غم هایی است که این روزها درگیرش هستید. هرچه ادرار بیشتر باشد فراغت شما نیز بیشتر خواهد بود. از طرفی دیگر خون در خواب به درگیری های فکری شما در این روزها اشاره دارد. شما از آنچه نگران و ناراحت هستید رها خواهید شد.
شهاب
۱۵ روز پیش
درحال راه رفتن ادرار می کردم تعبیر خواب چیست ممنون میشم به ایمیلم جواب بدین
راه رفتن در خواب اشاره به حرکت شما در جهت خواسته ها و علایق تان است. این خواسته های شما مربوط به افکار و اهداف این روزهای شماست. ادرار کردن حین راه رفتن در خواب نماد رهایی از مشکلات و ناراحتی های شما در پرداختن به این اهداف تان است.
یوسف
۱۵ روز پیش
سلام من خواب دیدم به حرم حضرت یوسف رفتم با پسر خالم و وقتی وارد حرم شدیم جلوی حرم سرویس بود که اول پسر خالم رفت ادرار کرد و بعد من بعد که میخواستیم زیارت کنیم کسی اومد که می خواست ما رو تو حرم زندانی کنه که فرار کردیم ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید
زیارت حضرت یوسف در خواب به رهایی از مشکلات مادی شما اشاره دارد و ادرار کردن در خواب نماد رهایی از ناراحتی های فکری شما و آنچه موجب سرکوب تان میشود است. این خواب به شما میگوید بعد از رهایی و عبور از مشکلات فکری به رهایی از مشکلات مادی خواهید رسید.
مريم
۲۶ روز پیش
سلام من خواب ديدم روي لباس نمازم كه تنم بود ادرار ميكنم
بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
مانیا
۲۶ روز پیش
سلام
خواب دیدم ک جایی هستیم مامانم و مامان بزرگمم هستن بعد من دستشویی داشتم جوری ک نمیتونستم خودمو کنترل کنم همونجا بین مامانم و مامان بزرگم نشستم و ادرار کردم انقد زیاد بود ک بند نمیومد خیلی بود جوری ک خودمم تو عالم خواب میگفتم چرا بندنمیاد

لطفا تعبیر کنید
با سلام اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم ان شا الله فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود و این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد هرچه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است
شکیب
۱ ماه پیش
خواب دیدم در دستشویی بزرگی در حضور خواهرزاده خود ادرار زیاد میکنم و البته فبل ازآن هر چه سعی میکردم درب دستشویی را ببندم ولی باز داخل دستشویی پیدا بود
در حین ادرار خواهرزاده ام وارد شد و همان جا ایستاد و شاهد ادرار من بود تا اینکه به او گفتم خارج شود
لطفا تعبیر کنید
ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید. این احساس معذب بودن یا نوعی خجالت، میتواند چیزی شبیه رفتارهای خواهرزاده تان باشد. یا اینکه برخی رفتارهای او میتواند اشاره به راه حلی برای حل این مسئله باشد.
سیروان
۱ ماه پیش
با سلام
در خواب دیدم که با پسرداییم در دستشویی هستیم. من بدون خجالت جلو او شروع به ادرار می کنم او هم همین کار را انجام می دهد. و ادرار من بسیار زیاد بود و بر روی پاهای خودم و او می پاشید. البته با توجه به پاسخ شما به کامنت های قبلی باید بگم که اولین چیزی که از فکر کردن به پسرداییم به ذهنم میرسه مجرد بودن او با وجود سن بالاش است. لطفا تعبیرش را بفرمایید.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. که این افکار موجب غافل ماندن شما از مسئولیت ها و دیگر اهداف تان خواهد شد. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید. آنچه از پسر خاله تان بیان کردید بی ارتباط با این مسئله نیست.
Sanaz
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با یه آقایی( که قبلا تو زندگیم رابطه داشتم)رابطه داشتم و اون رو بدن من ادرار کرد خودش هم متوجه نشد بعد دیدیم که ادراره میشه بگید تعبیرش چیه؟
ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
sera
۱ ماه پیش
با سلام
چند وقت پیش خواب دیدم که وارد حرم حضرت ابوالفضل شدم از ورودی باب القبله، یکی دو متر که جلو رفتم متوجه شدم که وضو ندارم وبرگشتم و وارد سرویس بهداشت کنار حرم شدم کهبسیار تمیز تر از واقیت موجود بود. به همراه دوستم از سنگ توالت های استفاده کردیم که در یک اتاق بزرگ بود و هردو روبه روی هم قرار گرفته بودیم .و بعد از استفاده از سرویس در حال عجله برای وضو گرفتن و رفتن به حرم از خواب بیدار شدم
ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید
این خواب به موقیتی در زندگی شما اشاره دارد که احساس سختی میکنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
Z
۱ ماه پیش
سلام
بنده خوابیدیدم که تعبیر ان را از شما میخواهم
بنده خواب دیدم که ادرار کردم اما سبز رنگ بود
و کمی هم جامد
تعبید این خواب چی میتواند باشد
این خواب به رهایی از غم و ناراحتی هایی که موجب معذب بودن شما بوده است اشاره دارد. رنگ سبز آن اشاره به خرمی و منفعتی است که از این موقعیت بدست خواهید آورد. و جامد بودنش بیانگر بزرگی این موقعیت.
امیر
۲ ماه پیش
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم، بنده خوابی دیدم که خواهشمندم تعبیر فرمایید.
من و شریکم مدتی هست کاری را شروع کردیم .
در خواب دیدم که داخل تپه از کود گوسفندی که داخل آن مغز پسته مخلوط شده است و من در حال ادرار روی آن بودم.
با تشکر از همه عزیزیان و سروران گرامی
این خواب به سود و منفعتی در موقعیتی از زندگی شما اشاره دارد که همراه با سختی ها و مشقت بدست خواهد آمد اما برخی از اهداف و افکار شما نسبت به این موقعیت موجب کاهش بهره وری از این فرصت خواهد شد. افکاری که خودتان هم از ابرازش شرم دارید. یا به نوعی در حال سانسور آن هستید که حس معذب بودن نیز خواهید کرد.
مهدی
۲ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
بنده خواب دیدم با اقوام(داداشم و دایی و شوهرخاله) بیرون هستیم تو خیابان و یکی از اونها چیزی خواست از من در رابطه با دوستان من تو خارج و من گفتم اجازه بده برم توالت و بیام و راه رفتم سمت توالت که یه مقداری دور بود و صدای تظاهرات میومد و ملت ریخته بودن برای تظاهرات اونجا من خواستم وارد توالت بشم پلیس نمیزاشت اما من و یه شخص دیگه ای وارد شدیم که نمی‌شناختمش اون شخص به محض رسیدن به توالت بدون اینکه وارد بشه فورا شلوارش و کشید پایین و ایستاده جلوی در توالت شروع به ادرار کرد کم مونده بود منو کثیف کنه و اعتراض کردم و نزاشتم روی من ادرار کنه خودم وارد توالت شدم خواستم ادرار کنم دیدم جا مناسب نیست و احتمال کثیف کاری است داخل لیوان ادرار کردم دو تا لیوان پر شد اما دیدم ادرارم زیاده بقیه رو تو توالت ادرار کردم در این حین هم پلیس ها و نگهبانا میومدن و میگفتن سریع تر ادرار کن و...بعد اتمام رفتم بیرون باز تظاهرات و... بود و رفتم خونه... منون میشم تعبیرش رو بفرمایید
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
ی آدمیزاد
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو ی کلاس شلوارم خیس شد مطمعنم ادرار بود وقتی پامو یکم باز کردم دیدم اصلا ادرار نیومده تعدادی افراد تو کلاس بودن ولی نفهمیدن
این خواب به رفتارهایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که خودتان را انجامشان سرزش میکنید. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
تیلا
۲ ماه پیش
سلام .خواب دیدم مادر همسرم که سه ساله فوت شده، نمرده و زنده شده و در ظرفی بزرگ ادرار کرده و من اون ظرف ادرار رو به قصد خارج کردن از اتاق دیدم برداشتم .و ادرار رو دیدم .میشه تعبیرش رو بگید
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. ادرار کردن در خواب نیز بیانگر خروج از تنگناها و راحت شدن از سختی ها در موقعیتی خاص است.
میثم
۲ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم‌تو کوه هستم وادرارم بند اومده ی پزشک اومد میل بزنه تا خوب بشم و ادرارم بیاد.میشه تفسیرش کنید.خیلی برام‌مهمه‌
تشکر از لطفتون.
این خواب به موقیتی در زندگی شما اشاره دارد که احساس سختی میکنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
ناشناس
۳ ماه پیش
سلام خواهرم خواب دیدن که توی ی خونه ی خیلی بزرگ بودن ولی میدونستن مال خودشون نبوده بعد دختربزرگشون بچه شده بوده توی خواب که سریه فرش داخل این خونه جیش کرده بوده بعد ایشون که میخواسته لباسشو عوض کنه بچه لج کرده بوده و هرچی باهاش حرف میزده لباس رو در نمیاورده ..محکم میگفته نمیخوام و همه اطرفیان داشتن نگاه میکردن از این حرکت دخترش
پری
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که روی جای داداشم ادرار میکنم و ادرارم هم خیلی زیاده و خجالت میکشیدم و از بقیه قایمش میکردم

میشه راهنمایی کنید تعبیر کنید لطفا
سلام. برادر شما در خواب نماد بخشی از شخصیت شماست که توجه لازم باید در آن داشت. تا از استعدادها و مهارت های درونی خود به نحو بهتری استفاده کنید. به برادتان فکر کنید و آن حس و نوع عاطفی که در ذهنتان تداعی شد، بیانگر راهنمای شما درخواب برای رسیدن به موقعیت های جدید در زندگی واقعی است.
ننننن
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم رفتم دسشویی نشستم ادرار کنم کاسه توالت پر آب زلال بود ادرار که کردم ادرارم قرمز خونی بود ادرارم که با آب زلال قاطی میشد خونی نمیشد زلال میشد ینی یه مقدار آبی رنگ میشد بعد آخر چند قطره از ادرارم رو شلوارم ریخت تعبیرش فرزند ناقص میشه ؟
سلام. به طور کلی تعبیر هیچ خوابی معنای بدی نخواهد داشت اگر به راهنمایی و نشانه های آن خواب توجه کافی داشته باشید. لازم است تا حدی از توانایی و استعداد ها خود را بدون نگرانی به معرض شکوفایی برسانید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الناز
۵ ماه پیش
درود
دوشب پیش.توخواب دیدم.خوابیده بودم ک از خیسی لباسم بیدار شدم.دیدم فرش همه خیس شده بصورت خیلی عجیب خییییلی زیاد ک من اصلا متوجه نشدم چطور ادرار کردم ولی لباسم خیس بود فرش و انداختم تو حیاط و شستم.ولی دیشب خواب دیدم تو یه خونه ک مهمونی بودبزرگ و اتاقهای زیادی داشت یه مردی ک نمیشناختمش حواسش بمن بود و انگار تو خواب یه ارتباطی بامن داشت.توبغلم ی بچه 6یا7ماهه بود ک حس مادرانه ای بهش داشتم اونم همبنطور انگار ک من مادرش بودم اروم با لالاییم میخوابید تو بغلم و خیلی دوسش داشتم اونم خیلی وابسته بهم بود خودشو خیس کرد منم لباس و بدنم خیس شداصلا ناراحت نشدم فقط تو کمد دنبال لباس بودم ک لباس تمیز بپوشم.ولی انگارامانت بود دستم.خیلی مواظبش بودم(مجردم)تاحالاخواب ادرارندیده بودم. برام عجیبه دوشب پشت هم ازاین خوابا دیدم.
پیشاپیش از پاسخگوییتون متشکرم
بچه در خواب نماد مسئولیت و فرصت های جدید در زندگی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. که این افکار موجب غافل ماندن شما از مسئولیت ها و دیگر اهداف تان خواهد شد. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام من خواب ديدم روي جا نمازي (سجاده)ادرار كردم تعبيرش چيه
بهزاد
۵ ماه پیش
من خواب دیدم به همراه عشقم که الان از هم جدا شدیم و من هنوز نتونستم فراموشش کنم رفتیم دسشویی اون گفت اول تو ادرار کن منم قبول کردم در حال ادرار بودم که اونم نگاه میکرد بعد رفت بیرون منم درب رو قفل کردم مقداری ادرار روی لباس و کفشم ریخت و در ضمن خیلی ادرار کردم وقتی اومدم بیرون داشتیم کت و شلوار میپوشیدیم که بریم مهمونی من خواستم از عشقم نظر بپرسم که از خواب پریدم و اونم خیلی دور ایستاده بود
علی
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم در کوچه ی که خونمون داخلشه هستیم بعد انگار که کنترلم دست خودم نباشه درب خونه همسایه روبه رویمان ادرار زیادی کردم ولی خودمو نگه داشتم بلند شدم ولی باز ادرار داشتم خونه ی کناریش هم جلوی دربش ادرار کردم بعد سریع برگشتم خونه پشت در وایساده بودم دیدم صدای یکی درامد به خاطر همون حرکت ولی تو خواب کسی از همسایه ها منو ندید منم ترسیدم نکنه فهمیده باشن کار منه میشه لطف کنید و تعبیرشو بگید ممنون می‌شم
بانو
۶ ماه پیش
سلام .وقتتون بخیر.من دیشب خواب یک نفر که الان زندان هستن درون مطبخی میخواهد بخوابد ومن به اون مطبخ رفتم ودرآنجا ادرار کردم وبا آب خودم وطهارت کردم وبیرون آمدم .لطفا تعبیرش روبرام بگین..ممنون میشم
مریم
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که داخل یه گودلی که تو خونه های قدیمی اصولا کنارش همه کاراشون میکردن رفتم و از جنس سنگ بود داشتم ادرار میکردم و خواهرزادمم اون بالا مشغول شستن میوه بود کمی از ادرارم روی دامنم ریخت گفتم شلنگ بده خودم بشورم بدتر خیس شدم.لطفا تعبیرش کنی
سامیه
۶ ماه پیش
سلام. وقت بخیر
من خواب دیدم ی جنازه اوردن توی خونه ام بعد همه بهم میگن جنازه امام جعفر صادق از توی تابوت ب هم یه چیزی میدن ب من یک بسته پول 500تومانی دادن بعد اونجا یهو خواهرم و زنداداشمو دیدم ک ب اونا چیزی نرسیده من بسته پولمو نصف کردم نصفشو دادم ب خواهرم و یدونه دادم ب زنداداشم، یهو بهم گفتن نیاید چیزایی ک بهتون دادن ب کسی دیگه بدبد چون دیگه چیزی نسیبتون نمیشه، پول خواهرمو نگرفتم، اما پولی ک ب زنداداشم داده بودم گرفتم، فقط هم زیر لب دعا میکردم میگفتم ب حق اما جعفر بخت خواهرم بلز بشه

میشه راهنمایی کنید و تعبیرشو بگید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا استعداد ها و مهارت های خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید.
Agahi90.iR
۵ ماه پیش
زمان خواب دیدن در خواب و زمان آن در بیداری بسیار مهم است
مسعود ۶/۱/۹۸
۶ ماه پیش
با سلام و خدا قوت،من خواب دیدم که خیلی ادرار دارم و نتونستم خودمو کنترل کنم و تا رسیدن به دستشویی خونه ادرار به شلوارم ریخت و جلوی شلوارم خیس شد و بقیه ادرار رو توی دستشویی دفع کردم در ضمن تمام تین اتفاقات داخل خونه ی خودم اتفاق افتاد. اگه امکان داره برام تفسیرش کنید
با تشکر فراوان
این خواب نشان دهنده ی موقعیت های جدیدی است که پذیرش آن ها می تواند برای شما تنگنا یا احساس اضطراب ایجاد کند. مثل قبول درخواست هایی که در روابط دوستانه بر خلاف میل باطنی تان مطرح می شوند.
فرحناز
۷ ماه پیش
من در خواب دیدم که پدر بزرگم که فوت کرده ادرارش روی لباسام ریخته و یک بچه کوچک هم که در خواب بچه خواهرم بود ولی هم شباهت به من داشت هم به خواهرم اون هم روی من ادرار میکنه. تعبیرش رو میفرمایید؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الی
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه قابلمه برداشتم و میخوام چیزی رو پوست بگیرم و روی زمین بی فرش بدونی که از کارم دست بردارم شلوارمو در آوردم و همونجا ادرار کردم بعد مادرم اومد و منم گفتم مامان ببخشید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن، زندگی روزمره ی شما را محدود و مختل کند.
سیمین
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دختر همسایمون که ۳ سالشه اومده خونمون و روی فرشمون ادرار میکنه منم خیلی ناراحت میشم و تو گوش اون بچه میزنم دائم هم درحال جلوگیری بودم که این کارو انجام نده مامانش میاد میبینه من او رو زدم ولی چیزی نمیگه چون میدونه کار بچش بد بوده..در ضمن اون بچه دختره ولی من تو خواب براش آلت مردونه میدیدم و ادرارش رو فرش و دیوار میریخت و ب حرف منم گوش نمیکرد...اینم بگم که در واقعیت من اون بچه رو خیلی دوست دارم و کتک زدن و اینجور چیزا با رفتار من جور در نمیاد ..تعبیرش چیه؟؟و ممنون ک همیشه تعبیر خواب ها رو جواب میدید سایتتون درجه یکه.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن آرامش شما را مختل کرده و برای شما درگیری های فکری یا احساس سرزنش ایجاد کند.
پانته آ
۸ ماه پیش
سلام‌ من خواب دیدم در یک قبرستان داخل یک جنگل هستم و روی هر قبری یک مرد برهنه سرپا ایستاده و درحال ادرار برروی آن قبر است. ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
زویا
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی توالت ادرار میکنم ولی ادرارم خیلی زیاد و بلند بود که با فشار زیاد به فاصله دور میریخت و من هرچی سعی میکردم نمیتونستم کنترلش کنم و ادرارم به دیوار روبه رو و اطراف میریخت و بعد به اطراف پاشیده میشد..تمامی هم نداشت یعنی انقدر طولانی شد که از خواب بیدار شدم
توالت و سمبل های مرتبط با آن اشاره به افکار زائدی دارند که لازم است آن ها را دور بریزیم. اما این خواب نشان می دهد که شما در این زمینه دچار چالش های فکری شده اید. مانند زمانی که احساس معذب بودن به حالت افراطی در شما ایجاد شده است و مانع از آن می شود که به گونه ای موثر با دیگران ارتباط بر قرار کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن احساسات منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
احسان
۸ ماه پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم تو ی کوچه ای هستم بعد دسشوییم میگیره میرم در حالت ایستاده تو ی گوشه خیابون با خیال راحت ادرار میکنم دستامم تو جیبیم بعد سرمو اوردم پایین دیدم ادارم داره میخوره گوشه پاچه شلوارم از روش رد میشه میره رو کفشمو بعد میره تو کوچه باز ادامه دادم تا تموم شد بعد رفتم کفشمو آب کشیدم.
ممنون میشم تو تعبییرش راهنماییم کنین پیشاپیش تشکر فراوان
این خواب اشاره به افکاری دارد که باعث می شود در روابط روزمره ی خود با احساس معذب بودن پیش بروید و برای خود نوعی تنگناهای خود خواسته را ایجاد کنید. لازم است تا منشا این افکار سرکوب کننده را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
م
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دختر بچه ۳سالم مدام در خانه ادرار میکنه ووقتی ک تو خونه جیش میکنه بعد مبگه مامان جیشم ریخت من هم همش تنبیه ش میکردم و چهار بار همینطور این تو خونه ادرار کرد حتی یه جا من خیلی وسواسیت نشون میدادم ک نَشینم جای نجس اخرش هم نشستم .ممنون از پاسخگویی تون
کودک شما زمانی که در خواب ظاهر می شود می تواند اشاره به وظایفی داشته باشد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید و ممکن است در این زمان احساس کنید که در رسیدگی به این وظایف دچار مشکل شده اید. این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر تصمیمی، آرامش روانی خود را بازیابی کرده و اجازه ندهید که تداوم این افکار، قوای روانی شما را از بین ببرد.
Behnam
۹ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم توی توالت منزل خودمون هستم هرچقدر ادرار میکنم تموم نمیشه ادرارم بنفش رنگ بود اصلا تموم نمیشد.میخواستم ببینم تعبیرش چیه
توالت در خواب اشاره به آن دسته افکاری دارد که در زندگی بیداری در شما احساس موذب بودن ایجاد کرده اند. رنگ بنفش می تواند با مفاهیم شهودی مرتبط باشد و این خواب اشاره به زوائد فکری ای دارد که در زمینه ی مطالعه درباره ی شهود یا مسائل و ترس های مرتبط با متافیزیک در شما ایجاد شده است. این خواب از شما می خواهد تا تاثیر انرژی های منفی را شناخته و از آن ها رها شوید.
حميد رضا زماني
۹ ماه پیش
خواب ديدم در كنار عورت من سوراخي هست كه از اونجا براحتي ادار كردم
این خواب از شما می خواهد تا از قدرت خود برای رها شدن از افکار و ناراحتی هایی استفاده کنید که در طول روز و در حین انجام کار های روزمره، برای شما ناراحتی ایجاد می کنند.
سامیه
۹ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم رفتم توی حموم ادرار کردم، مقدار ادلر هم زیاد بود
این خواب از شما می خواهد تا ذهن خود را به طور مداوم از زوائد و افکاری که شما را از مسیر و اهداف زندگی تان منحرف می کنند یا در شما احساس اضطراب را ایجاد می کنند پاک کنید و به این وسیله قدرت روانی خود را افزایش دهید.
Maryam1379
۹ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که مادرشوهرم توی پله های خونمون...یعنی پله هایی که به خونه ی ما ختم میشه ادرار میکنه
اول از راهروی خونمون شروع شد...نشست ادراد کرد...بعد بلند شد رفت پله های پایین دوباره ادرار کرد...یعنی به اینصورت بود که پله هارو پایین میرفت و مینشت ادرار میکرد و بلند میشد بعد دوباده پایین تر مینشست ادرار میکرد...من هم دم در واحدمون داشتم نگاهش میکردم


اینم بگم که اولین ادرارش توی راهروی خونمون بود.
ممنون میشم زود جواب بدید چون استرس دارم.
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا موانع فکری ای که باعث عدم ارتباط شما با دیگران می شوند را شناخته و اجازه ندهید که سرکوب و احساس موذب بودن شما را دچار انزوا کند.
ممد
۱۰ ماه پیش
سلام من خاب دیدم که تو اتاقم همه‌ی خانوادم نشستن بعد من توالت فرنگی رو برمی‌دارم میرم گوشه اتاق ادرار میکنم کارم که تموم میشه یه نگاه میندازم به توالت میبینم خیلی زیاد ادرار کردم بعد از چن ثانیه میبینم توالت فرنگی سوراخ شده و ادرار پخش شده و کفشم هم خیس بعد خودمو میزنم به نفهمی میرم گوشه سفره می‌شینم بعد بابام منو نگاه می‌کنه حواسش نیست و قاشقش رو میزنه به ادرار و میخوردش منم هیچی نمیگم بقیه هم فکر کردن بابام قیمه خورده چون رنگش قهوه‌ای بود.. ممنون میشم تعبیرشو بگین
این خواب به ترس درونی شما از بیان افکار و عقایدتان در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان دچار نوعی افراط و تفریط در دیدگاه های خود در مورد روابط اجتماعی شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا معذوریت ها و ترس ها یا نگرانی های خود را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار، موجب بروز رفتار هایی از شما شود که موجب آزار و عدم آرامشتان می شود.
چنار
۱۰ ماه پیش
در خواب دیدم خانه پسرعمویم هستم من از کمر به بالا لخت بودم من هراندازه تلاش می کردم نمی تونستم خودموبپوشونم لباسهای جلوی درحمام پسر پسرعموم که بزرگ هم هست می خواست ادرار کند که قسمت زیادی از ادراش روی لباسهای من و مادرش ریخته شد جوری که وقتی دست زدن کاملا خیس بود تو خواب از این موضوع شکایت می کردم
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل دغدغه ها و ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که زوائد فکری و چالش های احساسی، موجب ایجاد حس سرزنش یا خودخوری در درون شما شود و خود را مقصر به وجود آمدن اتفاقاتی مشاهده کنید که هیچ ارتباطی با عملکرد شما ندارند.
سامیه
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در حال عبور از خیابون یه مکث کوچیک کردم وسط خیابون سرپا بدون اینکه لباسمو در بیارم ادرار کردم بعد راه خودم ادامه دادم چند تا خانوم بودن اما هیچکس چیزی نگفت اصلا توجه نکردن
ادرار کردن در خواب می تواند به مسائلی اشاره داشته باشد که ذهن شما را به خود مشغول کرده و باعث ایجاد احساس بی قراری یا حالت های عصبی در شما می شود. این خواب از شما می خواهد تا این افکار را شناخته و در موقعیت های مناسب و با تمرکز از آن ها جدا شوید و اجازه ندهید که تداوم این افکار در طول روز، باعث اختلال در روابط اجتماعی شما شود.
کورش
۱ سال پیش
با سلام؛ من خواب دیدم که از خانه ای که در خواب متعلق به من بود بیرون آمدم و در کنار خانه رودی از ادرار بود که البته عمقش کم بود ولی عریض بود مثلا حدود ده متر اگر بخواهم درکی از آن داده باشم، جاهیایی هم سفید رنگ بود و مثل این بود که شبیه سنگهای آهکی که یعنی به مرور ادار روی آن ته نشین شده ، بخشی از کفشهایم توی آن رود ادراد به ادراد آلوده شد، برگشتم ببینم که این رود ادراد از سمت در خروجی خانه روان است یا از سمت در ورودی، خانه در جایی شبیه روستا بود و این رود از سمت بالا می آمد و از کنار خانه می گذشت، ممنون می شوم اگر بتوانید تعبیر آن را ارسال فرمایید، با تشکر
محیطی که در رویا مشاهده می کنید استعاره ای از فضای فکری شماست. خانه ای در روستا می تواند به فضا و افکاری اشاره داشته باشد که برای شما ایجاد آرامش و راحتی می کنند. ادرار در رویا می تواند اشاره به زوائد فکری و نگرانی های روزمره ای داشته باشد که ممکن است به محدوده ی آرامش شما راه پیدا کرده باشند. همه ی انسان ها در برخورد با روزمره و چالش های آن دچار زوائد فکری می شوند. زمانی که افکار و دیدگاه های مختلف از دیگران را دریافت می کنیم، بخشی از آن ها را که به نظر نامناسب و آلوده هستند را دور میریزیم. این رویا از شما می خواهد تا این زوائد را شناخته و اجازه ندهید که در شرایطی که نیاز به آرامش دارید، به افکار شما نفوذ کرده و آرامش شما را مختل کنند.
_مهدی
۱ سال پیش
من تو خواب دیدم روی سجاده ظرفی است و من در ان ادرار میکنم و مقداری روی سجاده و فرش میریزد من سریع از روی خجالت رفتم ظرف را خالی کردم و جا نماز رو شستم ولی آثار ادرار روی فرش مانده بود ومن استرس داشتم چطوری پاکش کنم از خواب که بیدار شدم دیدم ۱۵دقیقه مونده تا نمازم قضا بشه بعدشم که خدا میدونه .ممنون میشم اگه نظری دارید در این مورد برام توضیح بدید
این رویا می تواند به نگرانی شما درباره ی مشکلات فکری و چالش های روانی و تاثیر آن ها بر روند رسیدن شما به اهدافتان در زندگی بیداری اشاره دارد. شما در حال تجربه ی تنش هایی در طول روز هستید که ممکن است آن ها را بیهوده انگاشته یا نادیده بگیرید. این رویا از شما میخواهد تا دلیل این نگرانی را بررسی کرده و از خودتان بپرسید که چه ایراداتی را در نحوه ی کنش رفتاری خود در موقعیت های حساس مشاهده میکنید؟ به طور مثال ممکن است خود را دچار مشکل روانی خاصی احساس کنید در حالی که سلامت بوده یا واقعا مشکل شما جدی نباشد. این رویا از شما می خواهد تا به توانایی ها و راه حل هایی که در چالش های مختلف دارید اعتماد کرده و اجازه ندهید که نگرانی درباره ی بروز یک مشکل ناگهانی، در شرایط مختلف شما را تعقیب کند.
ابراهیم
۱ سال پیش
سلام من یه خواب دیدم که نتونستم معنیش رو بفهمم
خوابم رو شب 28 تم که خوابیدم دیدم .
دو قسمت بود ولی بینش از خواب بیدار نشدم
اول خواب دیدم تو یه اتوبوس نشستم و از فشار مجبور شدم ادرار کنم و گرفتم به دیوار کنار اتوبوس و ادرار کردم اونجا 2 نفر هم بودن ولی واکنششون زیاد منفی نبود .خیلی هم ادرار کردم .بعد با تاخیر نمیدونم ادامه همون ادار بود یا نه ولی دیدم بعد از ادرارم وایسادم سره پا و التم رو تگاه کردم 2 تا سر داشت از سر سمت چپی بعد ادرار کمی خون اومد خیلی کم
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
قسمت اول رویا مسیر زندگی شما را نشان می‌دهد. در این مسیر سعی در تخلیه خود از غم‌ها دارید تا به آرامش برسید و نگاه دیگران چندان اهمیتی برایتان ندارد. به تعبیر معبرین اسلامی دو قسمت شدن آلت تناسلی به معنای بزرگی و خون خارج شدن از آن رابطه با شخصی است. در مجموع شما بایستی بر اساس زندگی شخصی و شرایطی که در آن هستید خواب خود را تفسیر نمایید و تعابیر گفته شده کلی هستند.
ناشناس
۶ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم که یک بچه پسر دارم یهو تو خونه ادرار کرد فرش موکت همه جارو کثیف کرد معنایش چیه
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۰
امیر۷۰
۷ روز پیش
با سلام
۳ شبه پشت سرهم خوابای مختلف درمورد ادرار میبینم.شب اول خواب دیدم روی بدنه آلتم چند سوراخ دیگه هم وجود داره و به اطراف میپاشه و در خواب خیلی حول کرده بودم ک چرا اینجوریه
شب دوم در خواب در شلوار خود بی اختیار ادرار کردم و متعجب بودم چرا ب دستشویی نرفتم
شب سوم خواب دیدم چاه دستشویی وسط سالن خونه مادر بزرگمه و فامیل هم بودن و منو میدیدن عموم در حال نماز بود و من از شدت ادرار مجبور شدم همون وسط ادرار کنم اما احساس کردم ک عفونت ادراری دارم چون از قسمت سر آلت ب صورت چند شاخه میومد و ب اطراف میپاشید و خیلی زیاد بود.
اینم بگم ک چند روز قبل واقعا احساس کردم احتمالا کمی عفونت ادراری دارم و در موارد احساسی هم کمی درگیری ذهنی در یک رابطه دارم. حالا نمیدونم کدومش باید درنظر گرفته بشه
ممنون میشم توضیح مفیدی بدید
ادرار کردن در خواب اشاره به فراغت شما از ناراحتی ها و غم هایی است که این روزها درگیرش هستید. هرچه ادرار بیشتر باشد فراغت شما نیز بیشتر خواهد بود. از طرفی دیگر عفونت در خواب به درگیری های فکری شما در این روزها اشاره دارد. شما از آنچه نگران و ناراحت هستید رها خواهید شد.
الی
۹ روز پیش
سلام خواب دیدم ادرارم خونی بود و یهو‌متعجب شدم وترسیدم ولی بعدش گفتم اشکال نداره سنگ کلیه ام دفع شده احتمالا ( در واقعیت سنگ‌کلیه دارم و زحمت زیادی برای دفعش کشیدم و ،،،)
ادرار کردن در خواب اشاره به فراغت شما از ناراحتی ها و غم هایی است که این روزها درگیرش هستید. هرچه ادرار بیشتر باشد فراغت شما نیز بیشتر خواهد بود. از طرفی دیگر خون در خواب به درگیری های فکری شما در این روزها اشاره دارد. شما از آنچه نگران و ناراحت هستید رها خواهید شد.
شهاب
۱۵ روز پیش
درحال راه رفتن ادرار می کردم تعبیر خواب چیست ممنون میشم به ایمیلم جواب بدین
راه رفتن در خواب اشاره به حرکت شما در جهت خواسته ها و علایق تان است. این خواسته های شما مربوط به افکار و اهداف این روزهای شماست. ادرار کردن حین راه رفتن در خواب نماد رهایی از مشکلات و ناراحتی های شما در پرداختن به این اهداف تان است.
یوسف
۱۵ روز پیش
سلام من خواب دیدم به حرم حضرت یوسف رفتم با پسر خالم و وقتی وارد حرم شدیم جلوی حرم سرویس بود که اول پسر خالم رفت ادرار کرد و بعد من بعد که میخواستیم زیارت کنیم کسی اومد که می خواست ما رو تو حرم زندانی کنه که فرار کردیم ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید
زیارت حضرت یوسف در خواب به رهایی از مشکلات مادی شما اشاره دارد و ادرار کردن در خواب نماد رهایی از ناراحتی های فکری شما و آنچه موجب سرکوب تان میشود است. این خواب به شما میگوید بعد از رهایی و عبور از مشکلات فکری به رهایی از مشکلات مادی خواهید رسید.
مريم
۲۶ روز پیش
سلام من خواب ديدم روي لباس نمازم كه تنم بود ادرار ميكنم
بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
مانیا
۲۶ روز پیش
سلام
خواب دیدم ک جایی هستیم مامانم و مامان بزرگمم هستن بعد من دستشویی داشتم جوری ک نمیتونستم خودمو کنترل کنم همونجا بین مامانم و مامان بزرگم نشستم و ادرار کردم انقد زیاد بود ک بند نمیومد خیلی بود جوری ک خودمم تو عالم خواب میگفتم چرا بندنمیاد

لطفا تعبیر کنید
با سلام اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم ان شا الله فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود و این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد هرچه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است
شکیب
۱ ماه پیش
خواب دیدم در دستشویی بزرگی در حضور خواهرزاده خود ادرار زیاد میکنم و البته فبل ازآن هر چه سعی میکردم درب دستشویی را ببندم ولی باز داخل دستشویی پیدا بود
در حین ادرار خواهرزاده ام وارد شد و همان جا ایستاد و شاهد ادرار من بود تا اینکه به او گفتم خارج شود
لطفا تعبیر کنید
ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید. این احساس معذب بودن یا نوعی خجالت، میتواند چیزی شبیه رفتارهای خواهرزاده تان باشد. یا اینکه برخی رفتارهای او میتواند اشاره به راه حلی برای حل این مسئله باشد.
سیروان
۱ ماه پیش
با سلام
در خواب دیدم که با پسرداییم در دستشویی هستیم. من بدون خجالت جلو او شروع به ادرار می کنم او هم همین کار را انجام می دهد. و ادرار من بسیار زیاد بود و بر روی پاهای خودم و او می پاشید. البته با توجه به پاسخ شما به کامنت های قبلی باید بگم که اولین چیزی که از فکر کردن به پسرداییم به ذهنم میرسه مجرد بودن او با وجود سن بالاش است. لطفا تعبیرش را بفرمایید.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. که این افکار موجب غافل ماندن شما از مسئولیت ها و دیگر اهداف تان خواهد شد. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید. آنچه از پسر خاله تان بیان کردید بی ارتباط با این مسئله نیست.
Sanaz
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با یه آقایی( که قبلا تو زندگیم رابطه داشتم)رابطه داشتم و اون رو بدن من ادرار کرد خودش هم متوجه نشد بعد دیدیم که ادراره میشه بگید تعبیرش چیه؟
ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
sera
۱ ماه پیش
با سلام
چند وقت پیش خواب دیدم که وارد حرم حضرت ابوالفضل شدم از ورودی باب القبله، یکی دو متر که جلو رفتم متوجه شدم که وضو ندارم وبرگشتم و وارد سرویس بهداشت کنار حرم شدم کهبسیار تمیز تر از واقیت موجود بود. به همراه دوستم از سنگ توالت های استفاده کردیم که در یک اتاق بزرگ بود و هردو روبه روی هم قرار گرفته بودیم .و بعد از استفاده از سرویس در حال عجله برای وضو گرفتن و رفتن به حرم از خواب بیدار شدم
ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید
این خواب به موقیتی در زندگی شما اشاره دارد که احساس سختی میکنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
Z
۱ ماه پیش
سلام
بنده خوابیدیدم که تعبیر ان را از شما میخواهم
بنده خواب دیدم که ادرار کردم اما سبز رنگ بود
و کمی هم جامد
تعبید این خواب چی میتواند باشد
این خواب به رهایی از غم و ناراحتی هایی که موجب معذب بودن شما بوده است اشاره دارد. رنگ سبز آن اشاره به خرمی و منفعتی است که از این موقعیت بدست خواهید آورد. و جامد بودنش بیانگر بزرگی این موقعیت.
امیر
۲ ماه پیش
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم، بنده خوابی دیدم که خواهشمندم تعبیر فرمایید.
من و شریکم مدتی هست کاری را شروع کردیم .
در خواب دیدم که داخل تپه از کود گوسفندی که داخل آن مغز پسته مخلوط شده است و من در حال ادرار روی آن بودم.
با تشکر از همه عزیزیان و سروران گرامی
این خواب به سود و منفعتی در موقعیتی از زندگی شما اشاره دارد که همراه با سختی ها و مشقت بدست خواهد آمد اما برخی از اهداف و افکار شما نسبت به این موقعیت موجب کاهش بهره وری از این فرصت خواهد شد. افکاری که خودتان هم از ابرازش شرم دارید. یا به نوعی در حال سانسور آن هستید که حس معذب بودن نیز خواهید کرد.
مهدی
۲ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
بنده خواب دیدم با اقوام(داداشم و دایی و شوهرخاله) بیرون هستیم تو خیابان و یکی از اونها چیزی خواست از من در رابطه با دوستان من تو خارج و من گفتم اجازه بده برم توالت و بیام و راه رفتم سمت توالت که یه مقداری دور بود و صدای تظاهرات میومد و ملت ریخته بودن برای تظاهرات اونجا من خواستم وارد توالت بشم پلیس نمیزاشت اما من و یه شخص دیگه ای وارد شدیم که نمی‌شناختمش اون شخص به محض رسیدن به توالت بدون اینکه وارد بشه فورا شلوارش و کشید پایین و ایستاده جلوی در توالت شروع به ادرار کرد کم مونده بود منو کثیف کنه و اعتراض کردم و نزاشتم روی من ادرار کنه خودم وارد توالت شدم خواستم ادرار کنم دیدم جا مناسب نیست و احتمال کثیف کاری است داخل لیوان ادرار کردم دو تا لیوان پر شد اما دیدم ادرارم زیاده بقیه رو تو توالت ادرار کردم در این حین هم پلیس ها و نگهبانا میومدن و میگفتن سریع تر ادرار کن و...بعد اتمام رفتم بیرون باز تظاهرات و... بود و رفتم خونه... منون میشم تعبیرش رو بفرمایید
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
ی آدمیزاد
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو ی کلاس شلوارم خیس شد مطمعنم ادرار بود وقتی پامو یکم باز کردم دیدم اصلا ادرار نیومده تعدادی افراد تو کلاس بودن ولی نفهمیدن
این خواب به رفتارهایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که خودتان را انجامشان سرزش میکنید. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
تیلا
۲ ماه پیش
سلام .خواب دیدم مادر همسرم که سه ساله فوت شده، نمرده و زنده شده و در ظرفی بزرگ ادرار کرده و من اون ظرف ادرار رو به قصد خارج کردن از اتاق دیدم برداشتم .و ادرار رو دیدم .میشه تعبیرش رو بگید
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. ادرار کردن در خواب نیز بیانگر خروج از تنگناها و راحت شدن از سختی ها در موقعیتی خاص است.
میثم
۲ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم‌تو کوه هستم وادرارم بند اومده ی پزشک اومد میل بزنه تا خوب بشم و ادرارم بیاد.میشه تفسیرش کنید.خیلی برام‌مهمه‌
تشکر از لطفتون.
این خواب به موقیتی در زندگی شما اشاره دارد که احساس سختی میکنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
ناشناس
۳ ماه پیش
سلام خواهرم خواب دیدن که توی ی خونه ی خیلی بزرگ بودن ولی میدونستن مال خودشون نبوده بعد دختربزرگشون بچه شده بوده توی خواب که سریه فرش داخل این خونه جیش کرده بوده بعد ایشون که میخواسته لباسشو عوض کنه بچه لج کرده بوده و هرچی باهاش حرف میزده لباس رو در نمیاورده ..محکم میگفته نمیخوام و همه اطرفیان داشتن نگاه میکردن از این حرکت دخترش
پری
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که روی جای داداشم ادرار میکنم و ادرارم هم خیلی زیاده و خجالت میکشیدم و از بقیه قایمش میکردم

میشه راهنمایی کنید تعبیر کنید لطفا
سلام. برادر شما در خواب نماد بخشی از شخصیت شماست که توجه لازم باید در آن داشت. تا از استعدادها و مهارت های درونی خود به نحو بهتری استفاده کنید. به برادتان فکر کنید و آن حس و نوع عاطفی که در ذهنتان تداعی شد، بیانگر راهنمای شما درخواب برای رسیدن به موقعیت های جدید در زندگی واقعی است.
ننننن
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم رفتم دسشویی نشستم ادرار کنم کاسه توالت پر آب زلال بود ادرار که کردم ادرارم قرمز خونی بود ادرارم که با آب زلال قاطی میشد خونی نمیشد زلال میشد ینی یه مقدار آبی رنگ میشد بعد آخر چند قطره از ادرارم رو شلوارم ریخت تعبیرش فرزند ناقص میشه ؟
سلام. به طور کلی تعبیر هیچ خوابی معنای بدی نخواهد داشت اگر به راهنمایی و نشانه های آن خواب توجه کافی داشته باشید. لازم است تا حدی از توانایی و استعداد ها خود را بدون نگرانی به معرض شکوفایی برسانید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الناز
۵ ماه پیش
درود
دوشب پیش.توخواب دیدم.خوابیده بودم ک از خیسی لباسم بیدار شدم.دیدم فرش همه خیس شده بصورت خیلی عجیب خییییلی زیاد ک من اصلا متوجه نشدم چطور ادرار کردم ولی لباسم خیس بود فرش و انداختم تو حیاط و شستم.ولی دیشب خواب دیدم تو یه خونه ک مهمونی بودبزرگ و اتاقهای زیادی داشت یه مردی ک نمیشناختمش حواسش بمن بود و انگار تو خواب یه ارتباطی بامن داشت.توبغلم ی بچه 6یا7ماهه بود ک حس مادرانه ای بهش داشتم اونم همبنطور انگار ک من مادرش بودم اروم با لالاییم میخوابید تو بغلم و خیلی دوسش داشتم اونم خیلی وابسته بهم بود خودشو خیس کرد منم لباس و بدنم خیس شداصلا ناراحت نشدم فقط تو کمد دنبال لباس بودم ک لباس تمیز بپوشم.ولی انگارامانت بود دستم.خیلی مواظبش بودم(مجردم)تاحالاخواب ادرارندیده بودم. برام عجیبه دوشب پشت هم ازاین خوابا دیدم.
پیشاپیش از پاسخگوییتون متشکرم
بچه در خواب نماد مسئولیت و فرصت های جدید در زندگی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. که این افکار موجب غافل ماندن شما از مسئولیت ها و دیگر اهداف تان خواهد شد. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام من خواب ديدم روي جا نمازي (سجاده)ادرار كردم تعبيرش چيه
بهزاد
۵ ماه پیش
من خواب دیدم به همراه عشقم که الان از هم جدا شدیم و من هنوز نتونستم فراموشش کنم رفتیم دسشویی اون گفت اول تو ادرار کن منم قبول کردم در حال ادرار بودم که اونم نگاه میکرد بعد رفت بیرون منم درب رو قفل کردم مقداری ادرار روی لباس و کفشم ریخت و در ضمن خیلی ادرار کردم وقتی اومدم بیرون داشتیم کت و شلوار میپوشیدیم که بریم مهمونی من خواستم از عشقم نظر بپرسم که از خواب پریدم و اونم خیلی دور ایستاده بود
علی
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم در کوچه ی که خونمون داخلشه هستیم بعد انگار که کنترلم دست خودم نباشه درب خونه همسایه روبه رویمان ادرار زیادی کردم ولی خودمو نگه داشتم بلند شدم ولی باز ادرار داشتم خونه ی کناریش هم جلوی دربش ادرار کردم بعد سریع برگشتم خونه پشت در وایساده بودم دیدم صدای یکی درامد به خاطر همون حرکت ولی تو خواب کسی از همسایه ها منو ندید منم ترسیدم نکنه فهمیده باشن کار منه میشه لطف کنید و تعبیرشو بگید ممنون می‌شم
بانو
۶ ماه پیش
سلام .وقتتون بخیر.من دیشب خواب یک نفر که الان زندان هستن درون مطبخی میخواهد بخوابد ومن به اون مطبخ رفتم ودرآنجا ادرار کردم وبا آب خودم وطهارت کردم وبیرون آمدم .لطفا تعبیرش روبرام بگین..ممنون میشم
مریم
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که داخل یه گودلی که تو خونه های قدیمی اصولا کنارش همه کاراشون میکردن رفتم و از جنس سنگ بود داشتم ادرار میکردم و خواهرزادمم اون بالا مشغول شستن میوه بود کمی از ادرارم روی دامنم ریخت گفتم شلنگ بده خودم بشورم بدتر خیس شدم.لطفا تعبیرش کنی
سامیه
۶ ماه پیش
سلام. وقت بخیر
من خواب دیدم ی جنازه اوردن توی خونه ام بعد همه بهم میگن جنازه امام جعفر صادق از توی تابوت ب هم یه چیزی میدن ب من یک بسته پول 500تومانی دادن بعد اونجا یهو خواهرم و زنداداشمو دیدم ک ب اونا چیزی نرسیده من بسته پولمو نصف کردم نصفشو دادم ب خواهرم و یدونه دادم ب زنداداشم، یهو بهم گفتن نیاید چیزایی ک بهتون دادن ب کسی دیگه بدبد چون دیگه چیزی نسیبتون نمیشه، پول خواهرمو نگرفتم، اما پولی ک ب زنداداشم داده بودم گرفتم، فقط هم زیر لب دعا میکردم میگفتم ب حق اما جعفر بخت خواهرم بلز بشه

میشه راهنمایی کنید و تعبیرشو بگید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا استعداد ها و مهارت های خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید.
Agahi90.iR
۵ ماه پیش
زمان خواب دیدن در خواب و زمان آن در بیداری بسیار مهم است
مسعود ۶/۱/۹۸
۶ ماه پیش
با سلام و خدا قوت،من خواب دیدم که خیلی ادرار دارم و نتونستم خودمو کنترل کنم و تا رسیدن به دستشویی خونه ادرار به شلوارم ریخت و جلوی شلوارم خیس شد و بقیه ادرار رو توی دستشویی دفع کردم در ضمن تمام تین اتفاقات داخل خونه ی خودم اتفاق افتاد. اگه امکان داره برام تفسیرش کنید
با تشکر فراوان
این خواب نشان دهنده ی موقعیت های جدیدی است که پذیرش آن ها می تواند برای شما تنگنا یا احساس اضطراب ایجاد کند. مثل قبول درخواست هایی که در روابط دوستانه بر خلاف میل باطنی تان مطرح می شوند.
فرحناز
۷ ماه پیش
من در خواب دیدم که پدر بزرگم که فوت کرده ادرارش روی لباسام ریخته و یک بچه کوچک هم که در خواب بچه خواهرم بود ولی هم شباهت به من داشت هم به خواهرم اون هم روی من ادرار میکنه. تعبیرش رو میفرمایید؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الی
۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه قابلمه برداشتم و میخوام چیزی رو پوست بگیرم و روی زمین بی فرش بدونی که از کارم دست بردارم شلوارمو در آوردم و همونجا ادرار کردم بعد مادرم اومد و منم گفتم مامان ببخشید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن، زندگی روزمره ی شما را محدود و مختل کند.
سیمین
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دختر همسایمون که ۳ سالشه اومده خونمون و روی فرشمون ادرار میکنه منم خیلی ناراحت میشم و تو گوش اون بچه میزنم دائم هم درحال جلوگیری بودم که این کارو انجام نده مامانش میاد میبینه من او رو زدم ولی چیزی نمیگه چون میدونه کار بچش بد بوده..در ضمن اون بچه دختره ولی من تو خواب براش آلت مردونه میدیدم و ادرارش رو فرش و دیوار میریخت و ب حرف منم گوش نمیکرد...اینم بگم که در واقعیت من اون بچه رو خیلی دوست دارم و کتک زدن و اینجور چیزا با رفتار من جور در نمیاد ..تعبیرش چیه؟؟و ممنون ک همیشه تعبیر خواب ها رو جواب میدید سایتتون درجه یکه.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن آرامش شما را مختل کرده و برای شما درگیری های فکری یا احساس سرزنش ایجاد کند.
پانته آ
۸ ماه پیش
سلام‌ من خواب دیدم در یک قبرستان داخل یک جنگل هستم و روی هر قبری یک مرد برهنه سرپا ایستاده و درحال ادرار برروی آن قبر است. ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
زویا
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که توی توالت ادرار میکنم ولی ادرارم خیلی زیاد و بلند بود که با فشار زیاد به فاصله دور میریخت و من هرچی سعی میکردم نمیتونستم کنترلش کنم و ادرارم به دیوار روبه رو و اطراف میریخت و بعد به اطراف پاشیده میشد..تمامی هم نداشت یعنی انقدر طولانی شد که از خواب بیدار شدم
توالت و سمبل های مرتبط با آن اشاره به افکار زائدی دارند که لازم است آن ها را دور بریزیم. اما این خواب نشان می دهد که شما در این زمینه دچار چالش های فکری شده اید. مانند زمانی که احساس معذب بودن به حالت افراطی در شما ایجاد شده است و مانع از آن می شود که به گونه ای موثر با دیگران ارتباط بر قرار کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن احساسات منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
احسان
۸ ماه پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم تو ی کوچه ای هستم بعد دسشوییم میگیره میرم در حالت ایستاده تو ی گوشه خیابون با خیال راحت ادرار میکنم دستامم تو جیبیم بعد سرمو اوردم پایین دیدم ادارم داره میخوره گوشه پاچه شلوارم از روش رد میشه میره رو کفشمو بعد میره تو کوچه باز ادامه دادم تا تموم شد بعد رفتم کفشمو آب کشیدم.
ممنون میشم تو تعبییرش راهنماییم کنین پیشاپیش تشکر فراوان
این خواب اشاره به افکاری دارد که باعث می شود در روابط روزمره ی خود با احساس معذب بودن پیش بروید و برای خود نوعی تنگناهای خود خواسته را ایجاد کنید. لازم است تا منشا این افکار سرکوب کننده را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
م
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دختر بچه ۳سالم مدام در خانه ادرار میکنه ووقتی ک تو خونه جیش میکنه بعد مبگه مامان جیشم ریخت من هم همش تنبیه ش میکردم و چهار بار همینطور این تو خونه ادرار کرد حتی یه جا من خیلی وسواسیت نشون میدادم ک نَشینم جای نجس اخرش هم نشستم .ممنون از پاسخگویی تون
کودک شما زمانی که در خواب ظاهر می شود می تواند اشاره به وظایفی داشته باشد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید و ممکن است در این زمان احساس کنید که در رسیدگی به این وظایف دچار مشکل شده اید. این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر تصمیمی، آرامش روانی خود را بازیابی کرده و اجازه ندهید که تداوم این افکار، قوای روانی شما را از بین ببرد.
Behnam
۹ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم توی توالت منزل خودمون هستم هرچقدر ادرار میکنم تموم نمیشه ادرارم بنفش رنگ بود اصلا تموم نمیشد.میخواستم ببینم تعبیرش چیه
توالت در خواب اشاره به آن دسته افکاری دارد که در زندگی بیداری در شما احساس موذب بودن ایجاد کرده اند. رنگ بنفش می تواند با مفاهیم شهودی مرتبط باشد و این خواب اشاره به زوائد فکری ای دارد که در زمینه ی مطالعه درباره ی شهود یا مسائل و ترس های مرتبط با متافیزیک در شما ایجاد شده است. این خواب از شما می خواهد تا تاثیر انرژی های منفی را شناخته و از آن ها رها شوید.
حميد رضا زماني
۹ ماه پیش
خواب ديدم در كنار عورت من سوراخي هست كه از اونجا براحتي ادار كردم
این خواب از شما می خواهد تا از قدرت خود برای رها شدن از افکار و ناراحتی هایی استفاده کنید که در طول روز و در حین انجام کار های روزمره، برای شما ناراحتی ایجاد می کنند.
سامیه
۹ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم رفتم توی حموم ادرار کردم، مقدار ادلر هم زیاد بود
این خواب از شما می خواهد تا ذهن خود را به طور مداوم از زوائد و افکاری که شما را از مسیر و اهداف زندگی تان منحرف می کنند یا در شما احساس اضطراب را ایجاد می کنند پاک کنید و به این وسیله قدرت روانی خود را افزایش دهید.
Maryam1379
۹ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که مادرشوهرم توی پله های خونمون...یعنی پله هایی که به خونه ی ما ختم میشه ادرار میکنه
اول از راهروی خونمون شروع شد...نشست ادراد کرد...بعد بلند شد رفت پله های پایین دوباره ادرار کرد...یعنی به اینصورت بود که پله هارو پایین میرفت و مینشت ادرار میکرد و بلند میشد بعد دوباده پایین تر مینشست ادرار میکرد...من هم دم در واحدمون داشتم نگاهش میکردم


اینم بگم که اولین ادرارش توی راهروی خونمون بود.
ممنون میشم زود جواب بدید چون استرس دارم.
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا موانع فکری ای که باعث عدم ارتباط شما با دیگران می شوند را شناخته و اجازه ندهید که سرکوب و احساس موذب بودن شما را دچار انزوا کند.
ممد
۱۰ ماه پیش
سلام من خاب دیدم که تو اتاقم همه‌ی خانوادم نشستن بعد من توالت فرنگی رو برمی‌دارم میرم گوشه اتاق ادرار میکنم کارم که تموم میشه یه نگاه میندازم به توالت میبینم خیلی زیاد ادرار کردم بعد از چن ثانیه میبینم توالت فرنگی سوراخ شده و ادرار پخش شده و کفشم هم خیس بعد خودمو میزنم به نفهمی میرم گوشه سفره می‌شینم بعد بابام منو نگاه می‌کنه حواسش نیست و قاشقش رو میزنه به ادرار و میخوردش منم هیچی نمیگم بقیه هم فکر کردن بابام قیمه خورده چون رنگش قهوه‌ای بود.. ممنون میشم تعبیرشو بگین
این خواب به ترس درونی شما از بیان افکار و عقایدتان در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان دچار نوعی افراط و تفریط در دیدگاه های خود در مورد روابط اجتماعی شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا معذوریت ها و ترس ها یا نگرانی های خود را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار، موجب بروز رفتار هایی از شما شود که موجب آزار و عدم آرامشتان می شود.
چنار
۱۰ ماه پیش
در خواب دیدم خانه پسرعمویم هستم من از کمر به بالا لخت بودم من هراندازه تلاش می کردم نمی تونستم خودموبپوشونم لباسهای جلوی درحمام پسر پسرعموم که بزرگ هم هست می خواست ادرار کند که قسمت زیادی از ادراش روی لباسهای من و مادرش ریخته شد جوری که وقتی دست زدن کاملا خیس بود تو خواب از این موضوع شکایت می کردم
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل دغدغه ها و ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که زوائد فکری و چالش های احساسی، موجب ایجاد حس سرزنش یا خودخوری در درون شما شود و خود را مقصر به وجود آمدن اتفاقاتی مشاهده کنید که هیچ ارتباطی با عملکرد شما ندارند.
سامیه
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در حال عبور از خیابون یه مکث کوچیک کردم وسط خیابون سرپا بدون اینکه لباسمو در بیارم ادرار کردم بعد راه خودم ادامه دادم چند تا خانوم بودن اما هیچکس چیزی نگفت اصلا توجه نکردن
ادرار کردن در خواب می تواند به مسائلی اشاره داشته باشد که ذهن شما را به خود مشغول کرده و باعث ایجاد احساس بی قراری یا حالت های عصبی در شما می شود. این خواب از شما می خواهد تا این افکار را شناخته و در موقعیت های مناسب و با تمرکز از آن ها جدا شوید و اجازه ندهید که تداوم این افکار در طول روز، باعث اختلال در روابط اجتماعی شما شود.
کورش
۱ سال پیش
با سلام؛ من خواب دیدم که از خانه ای که در خواب متعلق به من بود بیرون آمدم و در کنار خانه رودی از ادرار بود که البته عمقش کم بود ولی عریض بود مثلا حدود ده متر اگر بخواهم درکی از آن داده باشم، جاهیایی هم سفید رنگ بود و مثل این بود که شبیه سنگهای آهکی که یعنی به مرور ادار روی آن ته نشین شده ، بخشی از کفشهایم توی آن رود ادراد به ادراد آلوده شد، برگشتم ببینم که این رود ادراد از سمت در خروجی خانه روان است یا از سمت در ورودی، خانه در جایی شبیه روستا بود و این رود از سمت بالا می آمد و از کنار خانه می گذشت، ممنون می شوم اگر بتوانید تعبیر آن را ارسال فرمایید، با تشکر
محیطی که در رویا مشاهده می کنید استعاره ای از فضای فکری شماست. خانه ای در روستا می تواند به فضا و افکاری اشاره داشته باشد که برای شما ایجاد آرامش و راحتی می کنند. ادرار در رویا می تواند اشاره به زوائد فکری و نگرانی های روزمره ای داشته باشد که ممکن است به محدوده ی آرامش شما راه پیدا کرده باشند. همه ی انسان ها در برخورد با روزمره و چالش های آن دچار زوائد فکری می شوند. زمانی که افکار و دیدگاه های مختلف از دیگران را دریافت می کنیم، بخشی از آن ها را که به نظر نامناسب و آلوده هستند را دور میریزیم. این رویا از شما می خواهد تا این زوائد را شناخته و اجازه ندهید که در شرایطی که نیاز به آرامش دارید، به افکار شما نفوذ کرده و آرامش شما را مختل کنند.
_مهدی
۱ سال پیش
من تو خواب دیدم روی سجاده ظرفی است و من در ان ادرار میکنم و مقداری روی سجاده و فرش میریزد من سریع از روی خجالت رفتم ظرف را خالی کردم و جا نماز رو شستم ولی آثار ادرار روی فرش مانده بود ومن استرس داشتم چطوری پاکش کنم از خواب که بیدار شدم دیدم ۱۵دقیقه مونده تا نمازم قضا بشه بعدشم که خدا میدونه .ممنون میشم اگه نظری دارید در این مورد برام توضیح بدید
این رویا می تواند به نگرانی شما درباره ی مشکلات فکری و چالش های روانی و تاثیر آن ها بر روند رسیدن شما به اهدافتان در زندگی بیداری اشاره دارد. شما در حال تجربه ی تنش هایی در طول روز هستید که ممکن است آن ها را بیهوده انگاشته یا نادیده بگیرید. این رویا از شما میخواهد تا دلیل این نگرانی را بررسی کرده و از خودتان بپرسید که چه ایراداتی را در نحوه ی کنش رفتاری خود در موقعیت های حساس مشاهده میکنید؟ به طور مثال ممکن است خود را دچار مشکل روانی خاصی احساس کنید در حالی که سلامت بوده یا واقعا مشکل شما جدی نباشد. این رویا از شما می خواهد تا به توانایی ها و راه حل هایی که در چالش های مختلف دارید اعتماد کرده و اجازه ندهید که نگرانی درباره ی بروز یک مشکل ناگهانی، در شرایط مختلف شما را تعقیب کند.
ابراهیم
۱ سال پیش
سلام من یه خواب دیدم که نتونستم معنیش رو بفهمم
خوابم رو شب 28 تم که خوابیدم دیدم .
دو قسمت بود ولی بینش از خواب بیدار نشدم
اول خواب دیدم تو یه اتوبوس نشستم و از فشار مجبور شدم ادرار کنم و گرفتم به دیوار کنار اتوبوس و ادرار کردم اونجا 2 نفر هم بودن ولی واکنششون زیاد منفی نبود .خیلی هم ادرار کردم .بعد با تاخیر نمیدونم ادامه همون ادار بود یا نه ولی دیدم بعد از ادرارم وایسادم سره پا و التم رو تگاه کردم 2 تا سر داشت از سر سمت چپی بعد ادرار کمی خون اومد خیلی کم
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
قسمت اول رویا مسیر زندگی شما را نشان می‌دهد. در این مسیر سعی در تخلیه خود از غم‌ها دارید تا به آرامش برسید و نگاه دیگران چندان اهمیتی برایتان ندارد. به تعبیر معبرین اسلامی دو قسمت شدن آلت تناسلی به معنای بزرگی و خون خارج شدن از آن رابطه با شخصی است. در مجموع شما بایستی بر اساس زندگی شخصی و شرایطی که در آن هستید خواب خود را تفسیر نمایید و تعابیر گفته شده کلی هستند.
ناشناس
۶ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم که یک بچه پسر دارم یهو تو خونه ادرار کرد فرش موکت همه جارو کثیف کرد معنایش چیه