تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۴
کد خبر: ۷۱۲۹
تعداد نظرات: ۱۹ نظر
با تعبیر خواب ادرار بچه،تعبیر خواب پاشیدن ادرار،تعبیر خواب ادرار زیاد،تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران و تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد آشنا شوید
تعبیر خواب ادرار زیاد - تعبیر خواب ادرار بچه - تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران - ادرار در خواب بزرگسالان - تعبیر خواب پاشیدن ادرار - تعبير خواب ادرار كردن مرده


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - بنابر تفسیر برخی از معبرین دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند. البته در نظر داشته باشید که مطیعی تهرانی دیدن ادرار کردن را دارای نشانه‌های خوبی هم برای بیننده خواب می‌داند و هم برای فرد دیده شده در خواب. با تعبیر خواب ادرار همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار می‌کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب ادرار: مورد تحقیر قرار می‌گیرید.
 
مطیعی تهرانی: دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا می‌بیند که دیگری ادرار می‌کند. به هر حال دیدن ادرار در خواب بد نیست.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه جایتان را خیس می‌کنید، بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی‌های زیادی دارید. شما ممکن است نگران این باشید که به خاطر باور‌ها یا رفتار هاتان مقبول واقع نشوید.
 • دیدن ادرار در خوابتان بیانگر احساساتی است که رد کرده اید.
 • خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
 • بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید.
 • اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می‌کنید (در شلوارتان ادرار می‌کنید)، بیانگر این است که در آستانه‌ی طغیان و انفجار احساسی هستید. شما مستاصل هستید که همه‌ی احساساتی که درون خود نگه داشته اید و به نقطه‌ی اوج خود رسیده است را آزاد کنید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن جلوی دیگران

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می‌کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله‌ی شخصی است.
 • تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید محدوده‌تان را ایجاد و قلمروتان را مشخص کنید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن در محلی به غیر از مستراح

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.
 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که در جایگاهی مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جای ادرار خون همی رفت، دلیل کند که او را فرزند اید و اگر بیند که به جای ادرار چرک و خون می‌رفت، دلیل کند که او را فرزندی‌اید به تن معلول. 
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که اندر چاهی ادرار کرد، دلیل کند که از کسی مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همی کرد، دلیل کند که او را فرزندی آید که قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخی از ادرار ریخت و برخی با خود داشت، دلیل کند که برخی از مال وی برود و برخی اندوه وغم از وی جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وی همی مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندی آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • در تخت خود ادرار می‌کنید: منفعت‌های عالی در کار
 • به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می‌گیرد.
 • یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.
اما تعبیر خواب مستراح، توالت و یا دستشویی در خواب چیست؟
 

تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
بعضی از معبران گفته‌اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.
 

تعبیر خواب ادرار کردن زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هایی که دارید از بین می‌رود. این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می‌کند نیک است. 
 

تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران

مطیعی تهرانی گوید: چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده‌اید ادرار می‌کند. اگر دیدید دیگری ادرار می‌کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می‌کنید که رفع می‌شود. 
 
بیتون گوید: دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند.
 
کتاب سرزمین رویاها: دیگران به دیوار ادرار می‌کنند: رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.
 
کارل گوستاو یونگ:‌ خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می‌کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می‌کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید.
 

تعبیر خواب پاشیدن ادرار

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می‌ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.
 
دیدن ادرار و مدفوع از جمله مواردی هستند که بسیار فراوان در خواب‌ها رویت می‌گردند. تفسیر این گونه خواب‌ها چگونه است؟
 
 

دیدن ادرار در خواب به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
ادرار کردن در خواب به موقع خویش. به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.
 • بنده را آزادی بود
 • بیمار را شفا بود
 • محبوس را فرج بود
 • مسافر را باز آمدن بود
 • عامل را معزولی بود
 • خلیفه را مرگ بود
 • قاضی را عزل بود
 • بازرگان را زیان باشد در تجارت
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشواری‌هایی خواهید داشت. 
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد.
 

تعبیر خواب ادرار بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌ها ادرار می‌کنند: علامت سلامتی
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۶
سامیه
02:55 - 1398/01/12
سلام. وقت بخیر
من خواب دیدم ی جنازه اوردن توی خونه ام بعد همه بهم میگن جنازه امام جعفر صادق از توی تابوت ب هم یه چیزی میدن ب من یک بسته پول 500تومانی دادن بعد اونجا یهو خواهرم و زنداداشمو دیدم ک ب اونا چیزی نرسیده من بسته پولمو نصف کردم نصفشو دادم ب خواهرم و یدونه دادم ب زنداداشم، یهو بهم گفتن نیاید چیزایی ک بهتون دادن ب کسی دیگه بدبد چون دیگه چیزی نسیبتون نمیشه، پول خواهرمو نگرفتم، اما پولی ک ب زنداداشم داده بودم گرفتم، فقط هم زیر لب دعا میکردم میگفتم ب حق اما جعفر بخت خواهرم بلز بشه

میشه راهنمایی کنید و تعبیرشو بگید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا استعداد ها و مهارت های خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید.
مسعود ۶/۱/۹۸
02:35 - 1398/01/08
با سلام و خدا قوت،من خواب دیدم که خیلی ادرار دارم و نتونستم خودمو کنترل کنم و تا رسیدن به دستشویی خونه ادرار به شلوارم ریخت و جلوی شلوارم خیس شد و بقیه ادرار رو توی دستشویی دفع کردم در ضمن تمام تین اتفاقات داخل خونه ی خودم اتفاق افتاد. اگه امکان داره برام تفسیرش کنید
با تشکر فراوان
این خواب نشان دهنده ی موقعیت های جدیدی است که پذیرش آن ها می تواند برای شما تنگنا یا احساس اضطراب ایجاد کند. مثل قبول درخواست هایی که در روابط دوستانه بر خلاف میل باطنی تان مطرح می شوند.
فرحناز
19:30 - 1397/12/14
من در خواب دیدم که پدر بزرگم که فوت کرده ادرارش روی لباسام ریخته و یک بچه کوچک هم که در خواب بچه خواهرم بود ولی هم شباهت به من داشت هم به خواهرم اون هم روی من ادرار میکنه. تعبیرش رو میفرمایید؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الی
07:12 - 1397/12/06
سلام خواب دیدم یه قابلمه برداشتم و میخوام چیزی رو پوست بگیرم و روی زمین بی فرش بدونی که از کارم دست بردارم شلوارمو در آوردم و همونجا ادرار کردم بعد مادرم اومد و منم گفتم مامان ببخشید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن، زندگی روزمره ی شما را محدود و مختل کند.
سیمین
22:52 - 1397/11/27
سلام من خواب دیدم که دختر همسایمون که ۳ سالشه اومده خونمون و روی فرشمون ادرار میکنه منم خیلی ناراحت میشم و تو گوش اون بچه میزنم دائم هم درحال جلوگیری بودم که این کارو انجام نده مامانش میاد میبینه من او رو زدم ولی چیزی نمیگه چون میدونه کار بچش بد بوده..در ضمن اون بچه دختره ولی من تو خواب براش آلت مردونه میدیدم و ادرارش رو فرش و دیوار میریخت و ب حرف منم گوش نمیکرد...اینم بگم که در واقعیت من اون بچه رو خیلی دوست دارم و کتک زدن و اینجور چیزا با رفتار من جور در نمیاد ..تعبیرش چیه؟؟و ممنون ک همیشه تعبیر خواب ها رو جواب میدید سایتتون درجه یکه.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن آرامش شما را مختل کرده و برای شما درگیری های فکری یا احساس سرزنش ایجاد کند.
پانته آ
09:57 - 1397/11/24
سلام‌ من خواب دیدم در یک قبرستان داخل یک جنگل هستم و روی هر قبری یک مرد برهنه سرپا ایستاده و درحال ادرار برروی آن قبر است. ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
زویا
23:09 - 1397/11/17
سلام من خواب دیدم که توی توالت ادرار میکنم ولی ادرارم خیلی زیاد و بلند بود که با فشار زیاد به فاصله دور میریخت و من هرچی سعی میکردم نمیتونستم کنترلش کنم و ادرارم به دیوار روبه رو و اطراف میریخت و بعد به اطراف پاشیده میشد..تمامی هم نداشت یعنی انقدر طولانی شد که از خواب بیدار شدم
توالت و سمبل های مرتبط با آن اشاره به افکار زائدی دارند که لازم است آن ها را دور بریزیم. اما این خواب نشان می دهد که شما در این زمینه دچار چالش های فکری شده اید. مانند زمانی که احساس معذب بودن به حالت افراطی در شما ایجاد شده است و مانع از آن می شود که به گونه ای موثر با دیگران ارتباط بر قرار کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن احساسات منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
احسان
08:08 - 1397/11/01
سلام وقت بخیر من خواب دیدم تو ی کوچه ای هستم بعد دسشوییم میگیره میرم در حالت ایستاده تو ی گوشه خیابون با خیال راحت ادرار میکنم دستامم تو جیبیم بعد سرمو اوردم پایین دیدم ادارم داره میخوره گوشه پاچه شلوارم از روش رد میشه میره رو کفشمو بعد میره تو کوچه باز ادامه دادم تا تموم شد بعد رفتم کفشمو آب کشیدم.
ممنون میشم تو تعبییرش راهنماییم کنین پیشاپیش تشکر فراوان
این خواب اشاره به افکاری دارد که باعث می شود در روابط روزمره ی خود با احساس معذب بودن پیش بروید و برای خود نوعی تنگناهای خود خواسته را ایجاد کنید. لازم است تا منشا این افکار سرکوب کننده را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
م
07:48 - 1397/10/19
سلام من خواب دیدم دختر بچه ۳سالم مدام در خانه ادرار میکنه ووقتی ک تو خونه جیش میکنه بعد مبگه مامان جیشم ریخت من هم همش تنبیه ش میکردم و چهار بار همینطور این تو خونه ادرار کرد حتی یه جا من خیلی وسواسیت نشون میدادم ک نَشینم جای نجس اخرش هم نشستم .ممنون از پاسخگویی تون
کودک شما زمانی که در خواب ظاهر می شود می تواند اشاره به وظایفی داشته باشد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید و ممکن است در این زمان احساس کنید که در رسیدگی به این وظایف دچار مشکل شده اید. این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر تصمیمی، آرامش روانی خود را بازیابی کرده و اجازه ندهید که تداوم این افکار، قوای روانی شما را از بین ببرد.
Behnam
09:04 - 1397/10/15
سلام.من خواب دیدم توی توالت منزل خودمون هستم هرچقدر ادرار میکنم تموم نمیشه ادرارم بنفش رنگ بود اصلا تموم نمیشد.میخواستم ببینم تعبیرش چیه
توالت در خواب اشاره به آن دسته افکاری دارد که در زندگی بیداری در شما احساس موذب بودن ایجاد کرده اند. رنگ بنفش می تواند با مفاهیم شهودی مرتبط باشد و این خواب اشاره به زوائد فکری ای دارد که در زمینه ی مطالعه درباره ی شهود یا مسائل و ترس های مرتبط با متافیزیک در شما ایجاد شده است. این خواب از شما می خواهد تا تاثیر انرژی های منفی را شناخته و از آن ها رها شوید.
حميد رضا زماني
17:33 - 1397/10/07
خواب ديدم در كنار عورت من سوراخي هست كه از اونجا براحتي ادار كردم
این خواب از شما می خواهد تا از قدرت خود برای رها شدن از افکار و ناراحتی هایی استفاده کنید که در طول روز و در حین انجام کار های روزمره، برای شما ناراحتی ایجاد می کنند.
سامیه
09:34 - 1397/10/04
سلام خسته نباشید
خواب دیدم رفتم توی حموم ادرار کردم، مقدار ادلر هم زیاد بود
این خواب از شما می خواهد تا ذهن خود را به طور مداوم از زوائد و افکاری که شما را از مسیر و اهداف زندگی تان منحرف می کنند یا در شما احساس اضطراب را ایجاد می کنند پاک کنید و به این وسیله قدرت روانی خود را افزایش دهید.
Maryam1379
14:19 - 1397/09/30
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که مادرشوهرم توی پله های خونمون...یعنی پله هایی که به خونه ی ما ختم میشه ادرار میکنه
اول از راهروی خونمون شروع شد...نشست ادراد کرد...بعد بلند شد رفت پله های پایین دوباره ادرار کرد...یعنی به اینصورت بود که پله هارو پایین میرفت و مینشت ادرار میکرد و بلند میشد بعد دوباده پایین تر مینشست ادرار میکرد...من هم دم در واحدمون داشتم نگاهش میکردم


اینم بگم که اولین ادرارش توی راهروی خونمون بود.
ممنون میشم زود جواب بدید چون استرس دارم.
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا موانع فکری ای که باعث عدم ارتباط شما با دیگران می شوند را شناخته و اجازه ندهید که سرکوب و احساس موذب بودن شما را دچار انزوا کند.
ممد
19:12 - 1397/09/21
سلام من خاب دیدم که تو اتاقم همه‌ی خانوادم نشستن بعد من توالت فرنگی رو برمی‌دارم میرم گوشه اتاق ادرار میکنم کارم که تموم میشه یه نگاه میندازم به توالت میبینم خیلی زیاد ادرار کردم بعد از چن ثانیه میبینم توالت فرنگی سوراخ شده و ادرار پخش شده و کفشم هم خیس بعد خودمو میزنم به نفهمی میرم گوشه سفره می‌شینم بعد بابام منو نگاه می‌کنه حواسش نیست و قاشقش رو میزنه به ادرار و میخوردش منم هیچی نمیگم بقیه هم فکر کردن بابام قیمه خورده چون رنگش قهوه‌ای بود.. ممنون میشم تعبیرشو بگین
این خواب به ترس درونی شما از بیان افکار و عقایدتان در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان دچار نوعی افراط و تفریط در دیدگاه های خود در مورد روابط اجتماعی شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا معذوریت ها و ترس ها یا نگرانی های خود را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار، موجب بروز رفتار هایی از شما شود که موجب آزار و عدم آرامشتان می شود.
چنار
08:37 - 1397/09/14
در خواب دیدم خانه پسرعمویم هستم من از کمر به بالا لخت بودم من هراندازه تلاش می کردم نمی تونستم خودموبپوشونم لباسهای جلوی درحمام پسر پسرعموم که بزرگ هم هست می خواست ادرار کند که قسمت زیادی از ادراش روی لباسهای من و مادرش ریخته شد جوری که وقتی دست زدن کاملا خیس بود تو خواب از این موضوع شکایت می کردم
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل دغدغه ها و ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که زوائد فکری و چالش های احساسی، موجب ایجاد حس سرزنش یا خودخوری در درون شما شود و خود را مقصر به وجود آمدن اتفاقاتی مشاهده کنید که هیچ ارتباطی با عملکرد شما ندارند.
سامیه
11:40 - 1397/08/19
سلام من خواب دیدم در حال عبور از خیابون یه مکث کوچیک کردم وسط خیابون سرپا بدون اینکه لباسمو در بیارم ادرار کردم بعد راه خودم ادامه دادم چند تا خانوم بودن اما هیچکس چیزی نگفت اصلا توجه نکردن
ادرار کردن در خواب می تواند به مسائلی اشاره داشته باشد که ذهن شما را به خود مشغول کرده و باعث ایجاد احساس بی قراری یا حالت های عصبی در شما می شود. این خواب از شما می خواهد تا این افکار را شناخته و در موقعیت های مناسب و با تمرکز از آن ها جدا شوید و اجازه ندهید که تداوم این افکار در طول روز، باعث اختلال در روابط اجتماعی شما شود.
کورش
09:53 - 1397/07/12
با سلام؛ من خواب دیدم که از خانه ای که در خواب متعلق به من بود بیرون آمدم و در کنار خانه رودی از ادرار بود که البته عمقش کم بود ولی عریض بود مثلا حدود ده متر اگر بخواهم درکی از آن داده باشم، جاهیایی هم سفید رنگ بود و مثل این بود که شبیه سنگهای آهکی که یعنی به مرور ادار روی آن ته نشین شده ، بخشی از کفشهایم توی آن رود ادراد به ادراد آلوده شد، برگشتم ببینم که این رود ادراد از سمت در خروجی خانه روان است یا از سمت در ورودی، خانه در جایی شبیه روستا بود و این رود از سمت بالا می آمد و از کنار خانه می گذشت، ممنون می شوم اگر بتوانید تعبیر آن را ارسال فرمایید، با تشکر
محیطی که در رویا مشاهده می کنید استعاره ای از فضای فکری شماست. خانه ای در روستا می تواند به فضا و افکاری اشاره داشته باشد که برای شما ایجاد آرامش و راحتی می کنند. ادرار در رویا می تواند اشاره به زوائد فکری و نگرانی های روزمره ای داشته باشد که ممکن است به محدوده ی آرامش شما راه پیدا کرده باشند. همه ی انسان ها در برخورد با روزمره و چالش های آن دچار زوائد فکری می شوند. زمانی که افکار و دیدگاه های مختلف از دیگران را دریافت می کنیم، بخشی از آن ها را که به نظر نامناسب و آلوده هستند را دور میریزیم. این رویا از شما می خواهد تا این زوائد را شناخته و اجازه ندهید که در شرایطی که نیاز به آرامش دارید، به افکار شما نفوذ کرده و آرامش شما را مختل کنند.
_مهدی
08:55 - 1397/07/09
من تو خواب دیدم روی سجاده ظرفی است و من در ان ادرار میکنم و مقداری روی سجاده و فرش میریزد من سریع از روی خجالت رفتم ظرف را خالی کردم و جا نماز رو شستم ولی آثار ادرار روی فرش مانده بود ومن استرس داشتم چطوری پاکش کنم از خواب که بیدار شدم دیدم ۱۵دقیقه مونده تا نمازم قضا بشه بعدشم که خدا میدونه .ممنون میشم اگه نظری دارید در این مورد برام توضیح بدید
این رویا می تواند به نگرانی شما درباره ی مشکلات فکری و چالش های روانی و تاثیر آن ها بر روند رسیدن شما به اهدافتان در زندگی بیداری اشاره دارد. شما در حال تجربه ی تنش هایی در طول روز هستید که ممکن است آن ها را بیهوده انگاشته یا نادیده بگیرید. این رویا از شما میخواهد تا دلیل این نگرانی را بررسی کرده و از خودتان بپرسید که چه ایراداتی را در نحوه ی کنش رفتاری خود در موقعیت های حساس مشاهده میکنید؟ به طور مثال ممکن است خود را دچار مشکل روانی خاصی احساس کنید در حالی که سلامت بوده یا واقعا مشکل شما جدی نباشد. این رویا از شما می خواهد تا به توانایی ها و راه حل هایی که در چالش های مختلف دارید اعتماد کرده و اجازه ندهید که نگرانی درباره ی بروز یک مشکل ناگهانی، در شرایط مختلف شما را تعقیب کند.
ابراهیم
11:09 - 1397/05/21
سلام من یه خواب دیدم که نتونستم معنیش رو بفهمم
خوابم رو شب 28 تم که خوابیدم دیدم .
دو قسمت بود ولی بینش از خواب بیدار نشدم
اول خواب دیدم تو یه اتوبوس نشستم و از فشار مجبور شدم ادرار کنم و گرفتم به دیوار کنار اتوبوس و ادرار کردم اونجا 2 نفر هم بودن ولی واکنششون زیاد منفی نبود .خیلی هم ادرار کردم .بعد با تاخیر نمیدونم ادامه همون ادار بود یا نه ولی دیدم بعد از ادرارم وایسادم سره پا و التم رو تگاه کردم 2 تا سر داشت از سر سمت چپی بعد ادرار کمی خون اومد خیلی کم
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
قسمت اول رویا مسیر زندگی شما را نشان می‌دهد. در این مسیر سعی در تخلیه خود از غم‌ها دارید تا به آرامش برسید و نگاه دیگران چندان اهمیتی برایتان ندارد. به تعبیر معبرین اسلامی دو قسمت شدن آلت تناسلی به معنای بزرگی و خون خارج شدن از آن رابطه با شخصی است. در مجموع شما بایستی بر اساس زندگی شخصی و شرایطی که در آن هستید خواب خود را تفسیر نمایید و تعابیر گفته شده کلی هستند.
چهره‌ها در ستاره