مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
کد خبر: ۷۱۲۹
تعداد نظرات: ۸۶ نظر
تعبیر خواب ادرار کردن تعابیر گسترده‌ای از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی دارد. تعابیر دیدن ادرار کردن بچه در خواب، ادرار کردن مرده، ادرار خونی و... را در این بخش بخوانید.
تعبیر خواب شاشیدن
 
ستاره | سرویس سرگرمی - بنابر تفسیر برخی از معبرین دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند. البته در نظر داشته باشید که مطیعی تهرانی دیدن ادرار کردن را دارای نشانه‌های خوبی هم برای بیننده خواب می‌داند و هم برای فرد دیده شده در خواب. با تعبیر خواب ادرار همراه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

برای دسترسی آسان به گزیده مطالب این بخش، موضوع مورد نظر خود را از فهرست موضوعی زیر انتخاب کنید. 

تعبیر خواب ادرار 

در این بخش تعبیر خواب ادرار کردن به تفسیر معبرین معروف اسلامی و غربی را می‌خوانید.  
 
مطیعی تهرانی: دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا می‌بیند که دیگری ادرار می‌کند. به هر حال دیدن ادرار در خواب بد نیست.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار می‌کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.
 
 درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب ادرار: مورد تحقیر قرار می‌گیرید.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه جایتان را خیس می‌کنید، بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی‌های زیادی دارید. شما ممکن است نگران این باشید که به خاطر باور‌ها یا رفتار هاتان مقبول واقع نشوید.
 • دیدن ادرار در خوابتان بیانگر احساساتی است که رد کرده اید.
 • خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
 • بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید.
 • اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می‌کنید (در شلوارتان ادرار می‌کنید)، بیانگر این است که در آستانه‌ی طغیان و انفجار احساسی هستید. شما مستاصل هستید که همه‌ی احساساتی که درون خود نگه داشته اید و به نقطه‌ی اوج خود رسیده است را آزاد کنید.
معبران غربی می‌گویند: ادرار کردن در خواب نشانه این است که احساسات خود را رها کنید و تعبیر دیگر آن خرج کردن مقدار زیادی پول است. اگر در خواب ادرار خود را ببینی به این معناست که بعضی از مسائل در زندگی خارج از کنترل توست.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشواری‌هایی خواهید داشت. 
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب ادرار از نظر امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
ادرار کردن در خواب به موقع خویش. به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.
 • بنده را آزادی بود
 • بیمار را شفا بود
 • محبوس را فرج بود
 • مسافر را باز آمدن بود
 • عامل را معزولی بود
 • خلیفه را مرگ بود
 • قاضی را عزل بود
 • بازرگان را زیان باشد در تجارت

 

تعبیر خواب ادرار بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌ها ادرار می‌کنند: علامت سلامتی
 
معبران غربی می‌گویند: اگر در خواب ببینی که بچه ادرار می‌کند نشانه تجدید حیات و شروعی جدید است. این خواب معمولا زمانی دیده می‌شود که شما احساس می‌کنید نمی‌توانید به اهداف خود دست یابید. این خواب به شما هشدار می‌دهد که ذهن خود را از احساسات و نگرش منفی رها سازید. اگر در خواب پسر بچه‌ای را ببینید که در هوا ادرار می‌کند به معنای خوشحالی و راحتی شما در آینده است.

تعبیر خواب ادرار کردن پسر بچه 

به تعبیر معبرین غربی مشاهده ادرار کردن پسر بچه در خواب بدان معناست که در آینده ای نزدیک راحتی و شادی به شما روی خواهد آورد و شما از شرایطی که در آن قرار خواهید گرفت لذت خواهید برد. اگر در خواب خود بچه ای لخت را در حال ادرار کردن دیدید بدان معناست که خبری از جانب یکی از اعضای خانواده، شما را شگفت زده خواهد کرد.

تعبیر خواب ادرار بچه روی آدم

دیدن ادرار کردن بچه روی انسان در خواب به فعالیت‌های اجتماعی‌تان بستگی دارد. ممکن است بیننده خواب مدتی باشد که دوستان قدیم خود را فراموش کرده است.

 

تعبیر خواب ادرار زن

تعبیر دیدن ادرار کردن زن در خواب بدان معناست که لازم است روی حس زنانه خود کار کنید و به آن اهمیت دهید. این خواب همچنین می‌تواند بیانگر حس اضطراب در شما باشد. اگر زنی در خواب خود، ادرار کردن زن دیگری را ببیند به احساسات زنانه او باز می گردد. اگر مردی خواب ادرار کردن زنی را ببیند، از دیدگاه فروید بدان معناست که از لحاظ جنسی نا امید است.

 

تعبیر خواب ادرار مرده

خواب درباره اینکه مرده ادرار می‌کند بد و هشداری برای شما است. این خواب بدان معناست که شما فاقد جنبه‌های لازم برای دوست داشتن هستید. این خواب همچنین می تواند به معنای احتیاج شما به مراقبت بیشتر، پیش از قرار گرفتن در شرایط و موقعیت خاص باشد. مشاهده ادرار کردن مرده در خواب نشان دهنده بنیاد متزلزل شما در زندگی است. این خواب همچنین می تواند از اخباری بد نظیر بیماری یا مرگ به شما آگاهی دهد.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب مدفوع

 

تعبیر خواب ادرار سگ

دیدن ادرار سگ در خواب نشانه بیماری است که سلامت شما را به خطر خواهد انداخت. اگر شما در دنیای واقعی از بیماری رنج میبرید، این خواب به شما می‌گوید که بیماری‌تان تشدید خواهد شد و باید بسیار مراقب باشید.

 

تعبیر خواب ادرار زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هایی که دارید از بین می‌رود. این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می‌کند نیک است. 
 

تعبیر خواب ادرار خونی

حضرت دانیال گوید: اگر در خواب به جای ادرار، خون ببینی نشانگر این است که صاحب فرزندی ناقص خواهی شد و اگر به جای ادرار چرک بیرون آید نشانه این است که صاحب فرزندی معلول خواهی شد.

 

تعبیر خواب ادرار کردن جلوی دیگران

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می‌کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله‌ی شخصی است.
 • تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید محدوده‌تان را ایجاد و قلمروتان را مشخص کنید.
 

تعبیر خواب ادرار کردن در محلی به غیر از مستراح

محمد بن سیرین گوید: اگر ببینی در مکانی به غیر از مستراح ادرار می‌کنی، اگر غمگین و بدهکار هستی به این معناست که از غم رهایی یابی و بدهی تو پرداخت خواهد شد اما اگر ثروتمند هستی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر در توالت ادرار و مدفوع کنی به معنای خرج کردن مال و اموالت است.
 
حضرت دانیال گوید: اگر در خواب ببینی در جایی ادرار کرده‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای به این معناست که با زنی ازدواج خواهی کرد و یا کنیزکی به دست می‌آوری.
 
ابراهیم کرمانی گوید: 
 • اگر در خواب ببینی که در چاهی ادرار کرده‌ای نشانه کسب مال و اموال حلال است.
 • اگر ببینی مردم از ادرار تو مسح می‌کنند نشانگر این است که صاحب فرزندی عالم می‌شوی که مردم از او پیروی خواهند کرد. 
 • اگر در خواب ببینی که به طور کامل ادرار نکردی و مقداری را نگه داشته‌ای به این معناست که مقداری از مال و اموال و غم و انروه تو از بین خواهد رفت.
کتاب سرزمین رویاها:
 • در تخت خود ادرار می‌کنید: منفعت‌های عالی در کار
 • به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می‌گیرد.
 • یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.
اما تعبیر خواب مستراح، توالت و یا دستشویی در خواب چیست؟
 
معبران غربی می‌گویند: اگر در خواب ببینید که در خیابان ادرار می‌کنید به این معناست که باید حریم شخصی خود را در زندگی حفظ کنید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب شستن مدفوع


تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
بعضی از معبران گفته‌اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.
 

تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران

مطیعی تهرانی گوید: چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده‌اید ادرار می‌کند. اگر دیدید دیگری ادرار می‌کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می‌کنید که رفع می‌شود. 
 
بیتون گوید: دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند.
 
کتاب سرزمین رویاها: دیگران به دیوار ادرار می‌کنند: رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.
 
کارل گوستاو یونگ:‌ خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می‌کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می‌کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید.

معبران غربی می‌گویند: اگر در خواب ببینی که سگ ادرار می‌کند نشان دهنده این است که دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانواده شما در آینده نزدیک با شما وقت می‌گذراند.
 

تعبیر خواب پاشیدن ادرار

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می‌ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.

برگرفته از: auntyflo.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۶
در انتظار بررسی: ۰
ahmad
۳ روز پیش
سلام
خواب دیدم خیلی شدید دستشویی دارم رفتم دستشویی دیدم ادرارم خیلی شدید داره میاد بعضی جاهاش توش خون بود خیلی ادرارم شدید و زیاد بود پسر خاله ام هم داشت منو نگاه میکرد و من هم داد میزدم مامان ادرارم خونیه از محسن بپرس دببداره میبینه میشه تعبیرشو بگید
ممنونم
سلام! خواب‌تان نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. بیانگر احساساتی است که رد کرده‌اید. نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب‌شده است. بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از اینست که روی زندگی‌تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. به معنای واقعی کلمه، عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از نبود حریم خصوصی درباره‌ی مسأله‌ای شخصی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید محدوده‌تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید. نمادی از ناامیدی می‌باشد.
زهرا
۱۷ روز پیش
سلام خواب دیدم که همسایمون باپسرش که حدود پنج سالش بود اومدن خونمون انگاردعوتی اومده بودن اون پسره روی من ادارکرد طوری که گردن و سینه ام انگارشسته شده بودم من خیلی ناراحت شدم ولی هیچکس براش مهم نبود که اینقدرادارروی من ریخته رفتم حمام خودمو شستم لباسامو عوض کردم دوباره اومدم نشستم دیدم ایستاد روی فرش ادارکرد اونم خیلی زیاد
سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بار عاطفی کسی را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید. نمادی از نبود حریم خصوصی درباره‌ی مسأله‌ای شخصی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید محدوده‌تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید. بیانگر پاکسازی درون و بیرون‌تان است. زمان‌هایی که بهتان سخت گذشته است را می‌شویید و دور می‌ریزید. نمادی از اینست که از ایده‌های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه‌های قدیمی و منفی، رها می‌شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد.
عزیزاله
۱ ماه پیش
۱،خواب وسط روز تعبیر دارد
۲،ارخواب که بیدار میشی شلوارت راحتی ات اگه های خیس داره،که ادرار است و شخصی اون را می بینه بهت میگه،و من قصد انکار و تعویض شلوار راحتی را داری
اول سلام! ۱- بستگی به مؤلفه‌های بسیاری دارد. ۲- متوجه خواب‌تان نشدم. لطفا در انشای واژه‌ها دقت کنید!
امین
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم بالای پشت بوم وایستادم دارم تو یه حیاطی ادرار میکنم یعنی انقدر زیاد بوددکه کلا خیس کرده بود حیاط رو مثل بارون بوددکه داشت خیس میشد زمین میشه بگین تعبیرش چیه خودمم تو بند هستم و گرفتار
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب‌شده است. بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از اینست که روی زندگی‌تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. به معنای واقعی کلمه، عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید. گویای احساساتی است که رد کرده‌اید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام و عرض تشکر
من در خواب پدربزرگم که فوت شده را دیدم که سوار ماشین همسرم شده با هم جایی رفتیم و موقع پیاده شدن متوجه شدیم که روی صندلی ماشین ما ادرار کرده عمه ام گفت مریض شده بی اختیاری ادرار گرفته منم اظطراب داشتم که ماشین و چطوری تمیز کنیم.
سلام؛ خواب‌تان بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی‌تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب‌شده، احساسات بیان‌نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می‌شود. یعنی مسئولیت‌های بسیاری را به دوش می‌کشید. گویای احساساتی است که رد کرده‌اید. ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید.
معصومه
۱ ماه پیش
سلام تعبیر خواب فرستادم درباره ادرار پسر بچه یعنی کاملا توضیح دادم ولی اینجا نیست
سلام؛ تعبیر خواب‌تان در همین صفحه است. ↓
معصومه
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خونه قدیمی که چند سال پیش اونجا بودیم هستم و دم در دسشویی و برادرزادم که پسر هست تو خواب سنش کمتر به نظر میومد که مثلا ۴یا ۵ ساله هستش دسشویی داشت ولی نمیرفت و منم هی اصرار میکردم بره دسشویی و عصبانی شده بودم از دستش اونم رو من ادرار کرد و رو صورتم ریخت و در ادامش داداشم اومد دید عصبانیم بچه رو برد دسشویی و اومد بیرون منم ناراحت شدم چرا سرش داد زدم داشتم ازش دلجویی میکردم که پسر خوب باید بره دسشویی ولی تو خواب بعد اینکه اومد بیرون عصبانی نبودم و کثیفم نبودم و تمام
خواب‌تان بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. گویای حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید بیانگر این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. بار عاطفی برادرزاده‌تان را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
ریحانه
۲ ماه پیش
سلام و عرض ادب
حدود یکسال هست که همسرم اجازه نمی دهد پسرم راببینم در خواب دیدم در خانه کنار همسرم هستم و پسرم جیش دارد و با هسرم دنبال دستشوئی می گردیم تا اینکه دستشوئی را پیدا کردیم ولی پسرم دیگه طاقت نیاورد و به صورت فواره ای و خیلی زیاد روی فرش خانه جیش کرد و به هر طرف می پاشید و بازی می کرد به پسرم گفتم این کار را نکن همسرم گفت ولش کن باید فرش ها را بشوریم.
خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آینه‌ی زندگی‌تان باشد. بیانگر احساساتی است که رد کرده‌اید.
شيما
۲ ماه پیش
سلام. خواب ديدم حسابي خودمو خيس كردم. به سختي نذاشتم كساني كه اون جا بودند نفهمن و رفتم حموم و لباسمو هم شستم.
خواب‌تان یعنی می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. در آستانه‌ی طغیان و انفجار احساسی هستید. مستأصل هستید که همه‌ی احساساتی که درون‌تان نگه داشته‌اید و به نقطه‌ی اوجش رسیده است را آزاد کنید.
Mah
۲ ماه پیش
سلام روزتون بخیر...من خواب دیدم که در خانه خودمان هستم و پدرم یک سری پرنده رنگی کوچک اورده در همین حین که با جعبه ای که پرنده ها دران هاهستند بازی میکردم چند بچه را دیدم ک پشت جعبه های قایم شدند و بیرون امدند یکی از انها وقتی از جعبه بیرون افتاد ادرار کرده بود و تمام لباس ها و وسایلش خیس شده بود و من سعی داشتم ب او بفهمانم ک باید برود لباسش راعوض کند اما با پدرم دعوایم شد(پدرومادرم و چند نفری ک نمیشناختم درحال خوردن غذا بودند) و به گریه کردن و داد زدن من منجر شد عمویم و یک نفردیگر وقتی از کنارم رد شدند یک سری ایه های قرانی می خواندند ومن سعی میکردم ک بفهمانم باید این بچه را ببرند ازاینجا وقتی ظرف غذایم را ک دست نزده بود ب اشپزخانه بردم بچه دیگری دیدم ک باترس نگاه من میکرد به او گفتم ک من ادم بدی نیستم و می تواند مشکلی دارد ب من بگوید ک رنگ نگاهش تغییر کرد حالت شیطانی ب خود گرفت وقتی ب سویش رفتم از خواب پریدم...میخاستم ببینم تعبیرخوابم چیست...ممنون از شما
خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از خودتان و ویژگی‌های بچگانه‌تان است. ممکنست به حالت بچگانه‌تان برگردید و مشتاق گذشته‌تان باشید. می‌کوشید تمایلات سرکوب‌شده و امیدهای به جایی نرسیده‌تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون‌تان بگذارید! تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر بی‌گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی‌خیال‌تان باشد.
Bn
۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
من خواب دیدم که رفتم به سرویس بهداشتی و بعد سرجای خود را خیس کردم و کنترل بر روی ادرارم نداشتم و وقتی که می خواستم ببینم مشکل از کجاست فهمیدم که از سرم دارد ادرار می آید. تعبیرش چیست؟ لطفا برایم ایمیل کنید
خواب‌تان نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره‌ی مثانه‌ای پر باشد و می‌کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. یعنی روی زندگی‌تان کنترل ندارید. نگرانی‌های زیادی دارید. ممکنست نگران این باشید که بخاطر باورها یا رفتارهایتان مقبول واقع نشوید. همچنین بیانگر احساساتی است که رد کرده‌اید.
صدراله
۲ ماه پیش
سلام پدرم چندسالی است فوت کرده و چندروز پیش درخواب دیدم که درکنار جاده دریک منطقه ایستاده و حالش زیاد خوب نبود بعد درحالیکه ایستاده بود ادرار کرد و ادارارش ازشلوار به بیرون می ریخت لطفا بفرمایید تعبیرش چیست
خواب‌تان به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از سفر زندگی‌تان است. همچنین بیانگر احساساتی است که رد کرده‌اید.
فاطمه
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که خواهرشوهرم اومده خونمون و روی تشک من و همسرم ادرار کرد.من ازش پرسیدم که چرا روی تشک من و شوهرم ادرار کردی و اون جواب داد ببخشید حواسم نبود.ممنونم تعبیرش رو بهم بگید
خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. دیدن خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه ادرار می‌کند یعنی، بار عاطفی او را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید. تشک، بیانگر سیستم حمایتی شماست. تعبیر دیگر: مسئولیت‌ها و وظیفه‌های تازه‌ای دارید که نیاز به زمان و توجهتان خواهند داشت.
K-R
۴ ماه پیش
سلام ، من خواب دیدم که من و همه خاله ها و دایی هام و خانواده ام خونه یکی از خاله هام جمع شدیم من رفتم پسر داییم که نوزاد هستش بغل کردم اما همش تو بغلم تکون می خورد و میخواست بره پیش‌بقیه بچها که داشتن داخل آشپزخونه شیطونی می کردن منم بهش گفتم الان میبرمت پیش بچها و دوباره بغلش کردم ... وقتی رسیدم آشپز خونه دیدم شلوارش خیسه و پیش کرده و به شلوار و بلیط من هم مالیده شده ... بقیش رو دقیق یادم نیست .

میشه بگید تعبیرش چیه؟
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه مهمان هستید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. خاله‌تان، بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. همچنین می‌تواند بعنوان جایگزین مادر دیده شود. دایی، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اینکه بچه‌ای در بغل دارید، مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.
مینا
۴ ماه پیش
سلام و عرض ادب. صبح شما بخیر

دیشب خواب دیدم که یه برادر نوزاد دارم که تازه به دنیا اومده!!! و تپلی هست و عضو جدید خانواده شده در حالی که سن پدر ومادر من در حاضر طوری نیست که بخوان صاحب فرزند بشن...
بعد من بغلش کردم و روی لباسام ادرار کرد
تعبیرش رو لطف میکنید؟
عرض کنم خدمت شما من یکی دوهفته دیگه یه آزمون مهم دارم ممکنه به این موضوع ربط داشته باشه؟؟
سپاسگزارم
خواب دیدن نوزاد، بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. همچنین بچه، نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. اینکه بچه‌ای در بغل دارید، مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی‌تان را در آغوش کشیده‌اید؛ بخشی که حس می‌کردید وابسته‌تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. اینکه رویتان ادرار می‌کند یعنی، بار عاطفی او را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید.
باران
۴ ماه پیش
سلام خواب پاشیدن ادرار اسب بر روی انسان چه تعبیری دارد
خواب دیدن اسب، نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. نیاز دارید نیروهای وحشی درون‌تان را رام کنید. تعبیر دیگر: نیاز دارید کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ دیدن ادرار، بیانگر احساساتی است که رد کرده‌اید. اینکه رویتان ادرار می‌کند یعنی، بار عاطفی کسی را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید.
گل پری
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که روی نان ادرار میکنم و برف هم میبارد
میشه تعبیر شو بگین ممنون
خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید، نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب‌شده است. بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از اینست که روی زندگی‌تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. به معنای واقعی کلمه، عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید. دیدن ادرار، بیانگر احساساتی است که رد کرده‌اید. نان، بیانگر نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که در این سفر زندگی (طی عمرتان)، آموخته‌اید. تعبیر دیگر: نیاز دارید بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. برف، بیانگر مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. نیاز دارید این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. تماشای بارش برف، بیانگر شروعی تمیز و چشم‌اندازی تازه است. بیانگر صلح و آرامش معنوی است.
...
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید ، من خواب دیدم خاستگارم در خواب به من میگوید که شب ادراری دارد و در تلاش است که خود را معالجه کند ، تعبیرش چیست؟
از آنجایی که شب‌ادراری ایشان را مشاهده نکرده‌اید، نمی‌توان برایش تعبیری را آورد؛ همچنین خواب‌تان ناقص است.
اویا
۵ ماه پیش
سلام .امروز بعد از ظهر خواب دیدم ،تو سالن اجتماعات مدرسه نشسته بویدم .توی اون سالن یکی از دوستام که با من قهره هم بود .من یه پسر عموی کوچیک دارم که وقتی تو( واقعیت) با هم دوست بودیم ،تعریف اون پسر عموی کوچیکم رو برای دوستم کرده بودم و دوستم پسر عموم رو می‌شناخت .بعد تو خواب دیدم که من بلند شدم و رفتم بیرون از سالن .وقتی برگشتم دیدم پسر عموم دو جا رو با ادرارش کثیف کرده بود که نزدیک همون دوستم بود که با من قهره .بعد دختر عموم رو صدا زدیم و اومد بردش بچه رو . ایا امکانش هست تعبیرش دوستی دوباره با دوستم باشه؟اصلا خواب بعد از ظهرم تعبیر داره ؟؟؟؟؟؟؟!ممنون از سایت عالیتون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا موانع فکری ای که باعث عدم ارتباط شما با دیگران می شوند را شناخته و اجازه ندهید که احساس موذب بودن شما را دچار انزوا کند. بهتر است در روابط خود با دیگران تجدید نظری داشته باشید و بقیه را با رفتارتان از خود دور نکنید
كياوش
۵ ماه پیش
سلام
من خواب ديدم با چند نفر كه باهاشون قهر هستم دعوام ميشه
بعد دعوا همه ما روي زمين ميافتيم بعد من پا ميشم روي اونا ادرار ميكنم
با تشكر
سلام؛ خواب دیدن اینکه با آشنایی بحث می‌کنید، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که رد می‌کنید. پذیرفتن چیزهای خاص درباره‌ی خودتان را رد می‌کنید. اینکه با ایشان دعوا و بحث می‌کنید، به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی بیداری‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ نیاز دارید آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: بیانگر تلاطمی است که از دورن، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. اینکه می‌افتید و نترسیده‌اید، یعنی بر سختی‌هایتان به آسانی غلبه خواهید کرد. اینکه می‌ایستید، یعی خودتان را اثبات می‌کنید و افکار و احساسات‌تان را می‌شناسانید. غرور داشته باشید. نیاز دارید که خودی بنمایانید. تعبیر دیگر: از محیط پیرامون‌تان جدا هستید. اینکه ادرار می‌کنید، نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب‌شده است. بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از اینست که روی زندگی‌تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید.
Sania
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم حامله ام و در خواب دختر خاله ام دخترش را به من میدهند اما به جای اینکه دختر باشه پسر بود و در حیاط خانه پر از درخت سبز بود و ان بچه روی درخت و من ادرار کرد طوریکه انگار بارون باریده
خواب دیدن اینکه شما حامله هستید نمادی از جنبه ای از خودتان یا جنبه ای از زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. شما ممکن است آماده ی صحبت در مورد آن یا اقدام کردن در مورد آن نباشید. حامله بودن در خوابتان ممکن است بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف جدید باشد. حیاط بیانگر چیزی است که انتخاب می کنید که دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. شرایط حیاط و هر چیزی که در حیاط است را در نظر بگیرید. درختان سبز و باشکوه، نمادی از امیدهای جدید، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. شما روی توسعه ی خودتان و فردیت خودتان تمرکز می کنید. اینکه کسی روی شما ادرار می کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید.
ستاره
۶ ماه پیش
سلام من مجرد هستم و شغلی هم ندارم. خواب دیدم در محلی شبیه مسجد نشسته ام و کنارم دایی ام نشسته یک پسر یک ساله بغلم بود و یک دختر یک ساله بغل ایشان. دیدم دختر بچه رو داد به من و پسر رو گرفت دختر بعل من که نشست ادرار کرد و عورت من نمایان بود البته به جز خودم کسی ندید و ادرارش روی عورت و لباس های من ریخت که لباسام سفید بود بعد بچه رو یکی ازم گرفت و من شروع به تمیز کردن لباسام کردم تعبیر چی میشه؟
اینکه شما داخل مسجد هستید بیانگر این است که به دنبال روشن نگری و راهنمایی روحی هستید. چشمتان به این است که به طریقی خود را بالا بکشید. شاید شما اشتباهات گذشته ای کرده اید که شما را در مسیر رسیدن به اهدافتان، دور نگه داشته است. با حمایت درست تر، شما دوباره در مسیر درست پا می گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما مسیر زندگی تان را مورد سوال قرار می دهید، در موردش و در مورد اینکه به کجا می رود، بحث می کنید. شما چیزی را که می خواهید انجام دهید دوباره ارزیابی می کنید. دایی، نمادی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. بچه ها نمادی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. اینکه روی شما ادرار می کند به این معنی است که شما، بار عاطفی شخصی را روی دوشتان حس می کنید. شخصی، احساساتش را روی شما آزاد می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید. اینکه عورت شما نمایان شد، نمایانگر این است که می بایست بیشتر مراقب عملکرتان باشید.
حسین
۶ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم در بالای لبه ی یک کوه یا تپه و در معرض دید دیگران در حال ادرار کردن هستم
اگر شما در بالای کوه هستید، بیانگر این است که شما به اهداف خود دست یافته و آنها را درک کرده اید. شما ظرفیت کامل خود را شناسایی کرده اید. تعبیر دیگر این است که کوه بیانگر قلمرو بالاتر آگاهی، دانش و حقیقت روحانی است. اینکه شما جلوی جمع ادرار می کنید، نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله ی شخصی است. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که تلاش می کنید محدوده تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید.
m
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم نامزدم با یک دختر در حال خیانت بمن هستند وقتی اعتراض کردم روی من ادرار کرد نامزدم
خواب دیدن اینکه شما مورد خیانت واقع شده اید بیانگر سوظن شما به یک فرد خاص، رابطه یا موقعیت خاص است. این خواب وقتی که شما حس نا امنی دارید و با تعهدات مهم زندگی تان در این زمان مواجه شده اید، اتفاق می افتد. خواب دیدن اینکه شما در اعتراض هستید بیانگر این است که نیاز دارید برای خودتان و حقوقتان صحبت کنید. خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از این است که حس ارزشمند بودن ندارید.
امیر
۶ ماه پیش
با سلام ببخشید من خواب دیدم که پیشه دوستان مدرسه ام هستم و یکی از بچه های مدرسه که من باهاش رابطه ی دوستی ندارم همش شروع میکند ادرار کردن و برای بار دومش ادرارش تصادفی روی من میریزد و من با اب خودم را کمی میشورم ممنون میشم اگه تعبیرش کنید . خسته نباشید .
دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه‌های شخصیت شما است که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی‌ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص که بهترین دوستتان دارد را در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید که چه چیز، بهترین دوستتان را به بهترین دوستتان تبدیل می‌کند و نیاز دارید که چگونه روی این موارد در خودتان کار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن یک دوست بیانگر اخبار مثبت است. خواب دیدن ادرار کردن، به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوش‌تان حس می‌کنید. آنها، احساساتشان را روی شما آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از این است که حس ارزشمند بودن ندارید. خواب دیدن اینکه شما خودتان را می‌شویید بیانگر این است که به زندگی اجتماعی و تلاش‌های شخصی‌تان افتخار می‌کنید. شما ممکن است حتی شناخت (اینکه دیگران شما را بشناسند) و پرستیژ دریافت کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که همه‌ی تجارب ناشاد یا احساسات فراموش‌شده در زندگی‌تان را می‌شویید می‌رود. شما آماده‌اید که شروع تازه و جدیدی داشته باشید.
مهران
۶ ماه پیش
دستشویی خونه داداشم نشسته بودم و علی رقم شدت ادرار داشتن، اجتناب میکردم و حس میکردم تو دستشویی دوربین مخفی کار گذاشتن و به زور جلوگیری میکردم
این خواب، گویا بیانگر این است که غم و غصه‌هایی را دارید که نمی‌توانید آنها را از خودتان دور کنید و نمی‌توانید در مورد آنها با کسی صحبت کنید؛ همچنین به کسی اعتماد ندارید و در واقع، نسبت به افراد، سوء ظن دارید. ممکن است شما حس می‌کنید که مورد بررسی و موشکافی قرار می‌گیرید و بخاطر کارها یا رفتارتان قضاوت می‌شوید. به صورت مستقیم‌تر، خواب به نبود حریم شخصی شما اشاره دارد (حریم شخصی ندارید). شما حس می‌کنید که همه‌ی چشم‌ها روی شما هستند.
میرزایی
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو یه راهی بودیم بعد رفتم سرویس بهداشتی سرویساش جوری بود ک درو باز میکردی دیوار بینشون نبود و همه همو میدیدین منکه این وضعو دیدم نتونستم برم اونجا رفتم یجایی پیدا کردم چند نفرم اونجا بودن همشونو بیرون کردم و درارو بستم چون جایی نبود مجبور شدم تو پلاستیک ادرار کنم
این خواب، بیانگر این است که شما از اینکه حریم خصوصی کافی مخصوص به خود را داشته باشید، ناامید می‌شوید. شما همیشه دیگران و رفع نیازهاشان را ارجح‌تر از خود و نیازهاتان می‌دانید. در نتیجه، شما حس این را ندارید که حریم خصوصی دارید یا فضای مخصوص به خود را دارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با این مسأله مشکل دارید که احساسات قبلی‌تان را رها کنید. شما می‌ترسید که اگر این احساسات را رها کنید، پس دیگران که اطراف شما هستند، شما را قضاوت خواهند کرد و به نقد خواهند گذاشت.
فریبا حسینی
۶ ماه پیش
سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم مادربزرگم که فوت شده زندس، و مثل همیشه که با هم مسافرت می‌رفتیم با ما اومده و روی ویلچر نشسته و من هم مسولیت جابجایی اونو داشتم ، با تموم محبتی که بهش داشتم همش ابراز محبت میکردم بهش، جایی از خواب دیدم که نتونسته خودشو کنترل کنه و ادرار کرده و بقدری زیاد بود که هم خودش و هم ویلچر خیس هست و از صندلی می‌ریزه، همش توی ذهنم تمیز کردنش بود بدون اینکه به عزت نفس مادربزرگم خدشه ایی وارد بشه، و اون هم راغب بود که من پاکش کنم در دنبال فضایی بودم برای تمیز کردن که پدرم اومد و خودش این کار رو کرد، یادمه که حتی از ادرارش روی من هم ریخته شد ولی من بیشتر بفکر مادربزرگم و راحتیش بودم، ممنون میشم بفرمایید تعبیر این خواب چی میتونه باشه.
این خواب، بیانگر علاقه‌ی شما نسبت به آن مرحوم است که بشدت در ذهن شما استوار است. خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می‌کند به این معنا است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوش‌تان حس می‌کنید. تعبیر دیگر، این است که خواب، نمادی از این است که حس ارزشمند بودن ندارید. همچنین این خواب، نشان می‌دهد که گویا در برخی از جنبه‌های زندگی‌تان ضعیف هستید و نیازمند کمک می‌باشید. به هر صورت، بهتر است بیشتر به شناخت خویش بپردازید و از نقطه‌های ضعف و قوت خویش بیشتر آگاه شوید! موفق باشید!‍
K-R
۶ ماه پیش
سلام،
من خواب دیدم من و پدرم داریم از هم دیگه طلاق میگیریم و تو خواب برام سوال شده بود که مگه پدر و دختر هم می تونن از هم دیگه طلاق بگیرن ...
وقتی از هم طلاق گرفتیم یادم نیست دقیق چه اتفاقی افتاد که پدرم شروع کرد به ادرار کردن و ادرارش پاشید روی گوشم و صورتم و کمی هم داخل دهنم رفت که حالم بد شد و افتادم زمین.
میشه بگید تعبیرش ش چیه؟
این خواب، بیانگر این است که نیاز دارید بین چیزهای زندگی‌تان تفاوت قائل شوید و آنها را اولویت‌بندی کنید. شاید شما نیاز دارید خودتان را از یک مسأله یا جنبه‌ای از خودتان مجزا کنید. تعبیر دیگر، این است که شما از جدایی می‌ترسید یا از تنها شدن می‌هراسید. ممکن است رابطه‌ی فعلی‌تان با پدرتان باعث خشنودی‌تان نشود. خواب‌های در مورد طلاق، بازتابی از حادثه‌های زندگی واقعی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. شما ممکن است فکر کنید که در موقعیت یا تصمیمی، اشتباه کرده‌اید. خواب‌های طلاق، بیانگر یک مرحله‌ی تحول است. زمان آن رسیده که عادت‌های قدیمی‌تان را تغییر دهید!‍ دیدن پدرتان در خواب‌تان نمادی از اختیارها و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه‌ی بیداری‌تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه‌هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد! بسته به محتوای خواب‌تان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگی‌تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید. خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می‌کند به این معنا است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوش‌تان حس می‌کنید. آنها، احساسات‌شان را روی شما آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب، نمادی از این است که حس ارزشمند بودن ندارید. اینکه غش می‌کنید، بیانگر این است که توانایی ندارید با مسائل ناخودآگاه یا احساسات ناخودآگاه روبرو شوید. شما نیاز دارید که ازین احساسات، آگاه‌تر باشد و آنها را تأیید کنید! پس به طوری که اشاره شد، شما می‌بایست به اصلاح اندیشه‌ها و ذهنیت خویش بپردازید که إن‌شاءالله مسائل فکری شما حل و فصل شوند! موفق باشید!
محمود
۷ ماه پیش
سلام و عرض ادب
از اینکه تعبیر خواب بنده را انجام دادید متشکرم و اینکه دوباره با ظرافت تمام تعبیر خواب را انجام دادید متحیر گشتم.
بیشتر از تعبیر خواب خود از نحوه تعبیر خواب لذت بردم دقیق،دقت به همه زوایا و دور از ظاهر خواب و وقتی تعبیر می شود اسرار خواب ظاهر می شود.دوباره شگفت زده شدم.
تعبیر خواب شما ان شاء الله قوت قلبی بشه تا دوباره در مسیر درست قرار بگیرم.
حتما اگه لایق باشم دعا می کنم.التماس دعا
تشکر بابت زحماتتان
ممنون از لطف شما؛ موفق باشید!
محمود
۷ ماه پیش
ببخشید در بخش بالایی فراموش کردم بگم محتویات پلاستیک که جمع شد فقط ادرار بود.
دوست عزیز! تعبیر شما انجام شده است.
محمود
۷ ماه پیش
با عرض سلام و خدا قوت
خواب دیدم که در درون مسجد مشغول نماز هستیم که نماز ظهر است که به جای دو تا چهار رکعت عصر و عشا قرار است که چندتا نماز دو رکعتی خوانده شود که رو به قبله هم بود فکر می کنم در نماز سوم دو رکعتی خوابم برد که در حال تشهد به سمت عقب کشیده شدم که حالتی عمیق تر از چرت بود وقتی از کناریم پرسیدم او هم تاکید کرد که خوابیدم و رفتم به سمت دستشویی که دوباره وضو بگیرم که احساس دستشویی به دست داد که به دنبال دستشویی گشتم که اکثر دستشویی ها خراب بودن که یکی از دستشویی ها سالم بود که نشستم وبه زیر که نگاه کردم دیدم یک پلاستیک مشکی پهن کرده اند که انتهای آن به روزنه ای که به بیرون ختم شد که بریزد ناگهان بعد از ادار دیدم که پلاستیک را با محتویات ادرار جمع کردند.
دوست عزیز! این خواب، نشان می‌دهد که گویا شما از مسائل ناپاک و امور شبهه‌ناک که برایتان در زندگی پیش آمده بوده است، رهایی خواهید یافت و اعتقاد شما قوی‌تر از گذشته خواهد شد. این خواب، بسیار معنای خوبی دارد و مژده از پذیرش شما به درگاه الهی دارد. پس، آن را با جان و دل بپذیرید که به نفع شما خواهد بود. شکرگذاری را فراموش نکنید! دعا را از یاد نبرید که به امید خدا به مرادهای خویش خواهید رسید! ما را هم از دعای خیرتان بی‌بهره نگذارید! موفق و پیروز و سربلند باشید!
سارا
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم خونمون تعمیرات هیچی توش اثاثیه نیست و بعد منو مادرم میایم و پدرن اونجاس،بین پدر و مادرم بحث میشه بعد توی خونه یه اتاق خالی تاریکه پدرم میره یه گنج دیوار و ادار میکنهو من خیلی ترسیدم
ممنون میشم تعبیرش زو بگین
دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و در اصل خود شما هستید. اتاق‌های خاصی در خانه بیانگر جنبه‌ی خاصی از روان شماست. اگر خانه خالی است، بیانگر حس نا امنی شما است . حال خواب دیدن اینکه کسی ادرار می‌کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می‌کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می‌کنند .
هما
۷ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم دارم توی یک مکان ناشناس روی زمین ادرار میکنم اونم در حجم خیلی زیاد که بعد همه شروع کردن به سرزنش کردن من که چرا اونجا این کارو کردم مخصوصا خواهرم مدام منو سرزنش میکرد.ممنون از تعبیرتون
این خواب، نشان می‌دهد که اگر دارای قرضی بوده‌اید، ادا می‌شود؛ در صورتی که دارای اندوهی بوده‌اید، اندوهتان از میان می‌رود؛ در صورتی که دارای بیماری بوده‌اید، از بیماری‌تان شفا خواهید یافت. و به طور کلی، در صورتی که دارای مشکلی بوده‌اید، این مشکل برایتان حل خواهد شد و جای هیچ نگرانی و دلواپسی وجود ندارد. اما در صورتی که اینچنین نبود، برعکس تعبیر می‌شود. یعنی مقروض، اندوهگین، بیمار، یا دارای مسأله‌ای خواهید شد که این باعث می‌شود دیگران شما را سرزنش کنند.
احسان
۷ ماه پیش
با سلام من دم صبح خواب دیدم که دسشویی دارم و ی کاسه برداشتم توش ادرار کردمو خیلی پر شد بخودم گفتم او چقدر ادرار داشتم اومدم ببرم بریزمش بیرون ی زرش ریخت رو دستمو منم مالیدمش به شلوارمو یکمم ریخت رو شلوارم
خواب دم صبح، تعبیر ندارد.
arezoo
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که در مدرسه هستم،معلممون میخواد خون بده بخوریم(خون خودش نیست ولی خون انسانه)بعدش من و شش هفت نفر دیگه داوطلب میشیم که خون بخوریم.خونو که خوردم متوجه مزه‌ی فوق‌العاده بدش شدم.بعدش یهو مکان تغییر کرد ولی جوری بودیم که انگار اتفاقی نیفتاده.اونجا ما موش آزمایشگاهی شده بودیم.(یعنی هی به ما خون انسان میدادن بخوریم)بعدش ما هی التماس میکردیم که«تروخدا بزارید بریم»،«ولمون کنید» یا از اینجور حرفا.هی گریه میکردیم ولی ولمون نمیکردن.دوباره میخواستن به زور بهمون خون بدن بخوریم که از خواب بیدار شدم.

لطفا تعبیرش کنید برام مهمه.
این خواب، نشان می‌دهد که گویا شما را فریب به خوردن مالی حرام خواهند کرد که آن را نیز شما کسب می‌کنید؛ امّا بسرعت متوجّه اشتباهتان می‌شوید؛ ولی کار از کار گذشته است. مراقب افرادی که به شما پیشنهاد می‌دهند باشید و بدون مشورت، عملی را انجام ندهید که منجر به پشیمانی‌تان شود! گاهی ورود به برخی حیطه‌ها بازگشتی سخت را به دنبال خواهند داشت و گاهی این بازگشت، نشدنی خواهد بود. توکّل به خدا کنید و دل را به حضرت حق بسپارید که إن‌شاءالله امدادهای غیبی او شما را یاری خواهند داد!
zeynab
۷ ماه پیش
با سلام
من خواب دیدم که در مدرسه در کلاس درس ادرار کردم.بعدش همه گفتن که من ش*ا*ش کردم.سپس من هم از شدت خجالت و حقارت غش کردم.
لطفا بگید تعبیرش چیه،میترسم واقعا سر کلاس اینجوری بشه.
خواب شما نوید خبری خوب را برایتان به ارمغان آورده است که منتظرش بوده‌اید یا خواهید بود. پس، نگران نباشید که اگر بیمار، گرفتار، ناخوش، و ... هستید، إن‌شاءالله گشایشی برایش فراهم خواهد شد.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام.خواب دیدم تو بیمارستان راه می رم و تمام بیماران ادرار کردن.ومردی بچه ش رو به شوخی سمت من گرفت و بچه روی من ادرار کرد.لطفا بفرمائید تعبیر خوابم چیه؟
این خواب، خبر از کسالت برایتان دارد. باید مراقب سلامتی خود باشید! امّا این کسالت، آنچنان هم خطرناک نیست و جای نگرانی ندارد. گویا این کسالت از شخصی به شما سرایت خواهد کرد.
مزدک
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که با پدرم تو یه کوچه باریک راه میرفتیم بعد جلو درب یه خونه قدیمی بابام گفت اینجا قبلا خونه ما بود و یه نشونه که از قدیم اونجا گذاشته بودم هنوز همونجا بود بعد با هم رفتیم پارک سر کوچه دستشویی اول بابام رفت و وقتی که برگشت من کتشو بهش دادم که من برم ولی دیدم دستشویش به قدری کوچیکه که من اصلا نمیتونستم توش بشینم این در حالی بود که بابام خیییلللییی از من چاقتر بود ولی به راحتی رفت و اون تو نشست ولی من نتونستم بشینم به همین دلیل مجبور شدم جلو درب وایسم و سر پا بشاشم که یهو یه نفر اومد منو دید و شروع کرد به آبروریزی کردن حالا ادرار من هم اصلا بند نمیومد و به اندازه ای بود که کل کف دستشویی اونجا رو پر کرد و وقتی که کارم تموم شد یه شیلنگ اونجا بود که برداشتم و همه جارو شستم وقتی که اومدم بیرون همه مردم اونجا جمع شده بودن و زیر لب با هم پچ پچ میکردن
ممنون میشم تعبیر بفرمایید
خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می‌کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله‌ی شخصی است . تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید محدوده‌تان را ایجاد و قلمروتان را مشخص کنید.
احمد
۸ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم در مکان نامعلوم یبودم انجا گودالی بود و من در در داخل ان شروع به ادرار کردم و همزمان با این کار از صورت من عرق شدیدی مانند باران میریخت در حدی که به همراه ادرار من باعث ‍شد گودال پربشه !! بعد روی گودال را من با خاک پوشاندم به اندازه ای که یک تپه کوچک روی گودال درست شد!!
لطفا بفرمایید تعبیر خواب من چی میشه
با تشکر
اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هایی که دارید از بین می‌رود. این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است.
امیر۷۰
۸ ماه پیش
با سلام
۳ شبه پشت سرهم خوابای مختلف درمورد ادرار میبینم.شب اول خواب دیدم روی بدنه آلتم چند سوراخ دیگه هم وجود داره و به اطراف میپاشه و در خواب خیلی حول کرده بودم ک چرا اینجوریه
شب دوم در خواب در شلوار خود بی اختیار ادرار کردم و متعجب بودم چرا ب دستشویی نرفتم
شب سوم خواب دیدم چاه دستشویی وسط سالن خونه مادر بزرگمه و فامیل هم بودن و منو میدیدن عموم در حال نماز بود و من از شدت ادرار مجبور شدم همون وسط ادرار کنم اما احساس کردم ک عفونت ادراری دارم چون از قسمت سر آلت ب صورت چند شاخه میومد و ب اطراف میپاشید و خیلی زیاد بود.
اینم بگم ک چند روز قبل واقعا احساس کردم احتمالا کمی عفونت ادراری دارم و در موارد احساسی هم کمی درگیری ذهنی در یک رابطه دارم. حالا نمیدونم کدومش باید درنظر گرفته بشه
ممنون میشم توضیح مفیدی بدید
ادرار کردن در خواب اشاره به فراغت شما از ناراحتی ها و غم هایی است که این روزها درگیرش هستید. هرچه ادرار بیشتر باشد فراغت شما نیز بیشتر خواهد بود. از طرفی دیگر عفونت در خواب به درگیری های فکری شما در این روزها اشاره دارد. شما از آنچه نگران و ناراحت هستید رها خواهید شد.
الی
۹ ماه پیش
سلام خواب دیدم ادرارم خونی بود و یهو‌متعجب شدم وترسیدم ولی بعدش گفتم اشکال نداره سنگ کلیه ام دفع شده احتمالا ( در واقعیت سنگ‌کلیه دارم و زحمت زیادی برای دفعش کشیدم و ،،،)
ادرار کردن در خواب اشاره به فراغت شما از ناراحتی ها و غم هایی است که این روزها درگیرش هستید. هرچه ادرار بیشتر باشد فراغت شما نیز بیشتر خواهد بود. از طرفی دیگر خون در خواب به درگیری های فکری شما در این روزها اشاره دارد. شما از آنچه نگران و ناراحت هستید رها خواهید شد.
شهاب
۹ ماه پیش
درحال راه رفتن ادرار می کردم تعبیر خواب چیست ممنون میشم به ایمیلم جواب بدین
راه رفتن در خواب اشاره به حرکت شما در جهت خواسته ها و علایق تان است. این خواسته های شما مربوط به افکار و اهداف این روزهای شماست. ادرار کردن حین راه رفتن در خواب نماد رهایی از مشکلات و ناراحتی های شما در پرداختن به این اهداف تان است.
یوسف
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم به حرم حضرت یوسف رفتم با پسر خالم و وقتی وارد حرم شدیم جلوی حرم سرویس بود که اول پسر خالم رفت ادرار کرد و بعد من بعد که میخواستیم زیارت کنیم کسی اومد که می خواست ما رو تو حرم زندانی کنه که فرار کردیم ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید
زیارت حضرت یوسف در خواب به رهایی از مشکلات مادی شما اشاره دارد و ادرار کردن در خواب نماد رهایی از ناراحتی های فکری شما و آنچه موجب سرکوب تان میشود است. این خواب به شما میگوید بعد از رهایی و عبور از مشکلات فکری به رهایی از مشکلات مادی خواهید رسید.
مريم
۹ ماه پیش
سلام من خواب ديدم روي لباس نمازم كه تنم بود ادرار ميكنم
بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
مانیا
۹ ماه پیش
سلام
خواب دیدم ک جایی هستیم مامانم و مامان بزرگمم هستن بعد من دستشویی داشتم جوری ک نمیتونستم خودمو کنترل کنم همونجا بین مامانم و مامان بزرگم نشستم و ادرار کردم انقد زیاد بود ک بند نمیومد خیلی بود جوری ک خودمم تو عالم خواب میگفتم چرا بندنمیاد

لطفا تعبیر کنید
با سلام اگر دیدید که خودتان ادرار می کنید از غم ان شا الله فارغ می شوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می رود و این با مقدار ادراری که می کنید بستگی مستقیم دارد هرچه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است
شکیب
۹ ماه پیش
خواب دیدم در دستشویی بزرگی در حضور خواهرزاده خود ادرار زیاد میکنم و البته فبل ازآن هر چه سعی میکردم درب دستشویی را ببندم ولی باز داخل دستشویی پیدا بود
در حین ادرار خواهرزاده ام وارد شد و همان جا ایستاد و شاهد ادرار من بود تا اینکه به او گفتم خارج شود
لطفا تعبیر کنید
ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید. این احساس معذب بودن یا نوعی خجالت، میتواند چیزی شبیه رفتارهای خواهرزاده تان باشد. یا اینکه برخی رفتارهای او میتواند اشاره به راه حلی برای حل این مسئله باشد.
سیروان
۱۰ ماه پیش
با سلام
در خواب دیدم که با پسرداییم در دستشویی هستیم. من بدون خجالت جلو او شروع به ادرار می کنم او هم همین کار را انجام می دهد. و ادرار من بسیار زیاد بود و بر روی پاهای خودم و او می پاشید. البته با توجه به پاسخ شما به کامنت های قبلی باید بگم که اولین چیزی که از فکر کردن به پسرداییم به ذهنم میرسه مجرد بودن او با وجود سن بالاش است. لطفا تعبیرش را بفرمایید.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. که این افکار موجب غافل ماندن شما از مسئولیت ها و دیگر اهداف تان خواهد شد. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید. آنچه از پسر خاله تان بیان کردید بی ارتباط با این مسئله نیست.
Sanaz
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با یه آقایی( که قبلا تو زندگیم رابطه داشتم)رابطه داشتم و اون رو بدن من ادرار کرد خودش هم متوجه نشد بعد دیدیم که ادراره میشه بگید تعبیرش چیه؟
ممنون
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
sera
۱۰ ماه پیش
با سلام
چند وقت پیش خواب دیدم که وارد حرم حضرت ابوالفضل شدم از ورودی باب القبله، یکی دو متر که جلو رفتم متوجه شدم که وضو ندارم وبرگشتم و وارد سرویس بهداشت کنار حرم شدم کهبسیار تمیز تر از واقیت موجود بود. به همراه دوستم از سنگ توالت های استفاده کردیم که در یک اتاق بزرگ بود و هردو روبه روی هم قرار گرفته بودیم .و بعد از استفاده از سرویس در حال عجله برای وضو گرفتن و رفتن به حرم از خواب بیدار شدم
ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید
این خواب به موقیتی در زندگی شما اشاره دارد که احساس سختی میکنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
Z
۱۰ ماه پیش
سلام
بنده خوابیدیدم که تعبیر ان را از شما میخواهم
بنده خواب دیدم که ادرار کردم اما سبز رنگ بود
و کمی هم جامد
تعبید این خواب چی میتواند باشد
این خواب به رهایی از غم و ناراحتی هایی که موجب معذب بودن شما بوده است اشاره دارد. رنگ سبز آن اشاره به خرمی و منفعتی است که از این موقعیت بدست خواهید آورد. و جامد بودنش بیانگر بزرگی این موقعیت.
امیر
۱۱ ماه پیش
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم، بنده خوابی دیدم که خواهشمندم تعبیر فرمایید.
من و شریکم مدتی هست کاری را شروع کردیم .
در خواب دیدم که داخل تپه از کود گوسفندی که داخل آن مغز پسته مخلوط شده است و من در حال ادرار روی آن بودم.
با تشکر از همه عزیزیان و سروران گرامی
این خواب به سود و منفعتی در موقعیتی از زندگی شما اشاره دارد که همراه با سختی ها و مشقت بدست خواهد آمد اما برخی از اهداف و افکار شما نسبت به این موقعیت موجب کاهش بهره وری از این فرصت خواهد شد. افکاری که خودتان هم از ابرازش شرم دارید. یا به نوعی در حال سانسور آن هستید که حس معذب بودن نیز خواهید کرد.
مهدی
۱۱ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
بنده خواب دیدم با اقوام(داداشم و دایی و شوهرخاله) بیرون هستیم تو خیابان و یکی از اونها چیزی خواست از من در رابطه با دوستان من تو خارج و من گفتم اجازه بده برم توالت و بیام و راه رفتم سمت توالت که یه مقداری دور بود و صدای تظاهرات میومد و ملت ریخته بودن برای تظاهرات اونجا من خواستم وارد توالت بشم پلیس نمیزاشت اما من و یه شخص دیگه ای وارد شدیم که نمی‌شناختمش اون شخص به محض رسیدن به توالت بدون اینکه وارد بشه فورا شلوارش و کشید پایین و ایستاده جلوی در توالت شروع به ادرار کرد کم مونده بود منو کثیف کنه و اعتراض کردم و نزاشتم روی من ادرار کنه خودم وارد توالت شدم خواستم ادرار کنم دیدم جا مناسب نیست و احتمال کثیف کاری است داخل لیوان ادرار کردم دو تا لیوان پر شد اما دیدم ادرارم زیاده بقیه رو تو توالت ادرار کردم در این حین هم پلیس ها و نگهبانا میومدن و میگفتن سریع تر ادرار کن و...بعد اتمام رفتم بیرون باز تظاهرات و... بود و رفتم خونه... منون میشم تعبیرش رو بفرمایید
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
ی آدمیزاد
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو ی کلاس شلوارم خیس شد مطمعنم ادرار بود وقتی پامو یکم باز کردم دیدم اصلا ادرار نیومده تعدادی افراد تو کلاس بودن ولی نفهمیدن
این خواب به رفتارهایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که خودتان را انجامشان سرزش میکنید. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
تیلا
۱۱ ماه پیش
سلام .خواب دیدم مادر همسرم که سه ساله فوت شده، نمرده و زنده شده و در ظرفی بزرگ ادرار کرده و من اون ظرف ادرار رو به قصد خارج کردن از اتاق دیدم برداشتم .و ادرار رو دیدم .میشه تعبیرش رو بگید
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. ادرار کردن در خواب نیز بیانگر خروج از تنگناها و راحت شدن از سختی ها در موقعیتی خاص است.
میثم
۱۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم‌تو کوه هستم وادرارم بند اومده ی پزشک اومد میل بزنه تا خوب بشم و ادرارم بیاد.میشه تفسیرش کنید.خیلی برام‌مهمه‌
تشکر از لطفتون.
این خواب به موقیتی در زندگی شما اشاره دارد که احساس سختی میکنید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
ناشناس
۱ سال پیش
سلام خواهرم خواب دیدن که توی ی خونه ی خیلی بزرگ بودن ولی میدونستن مال خودشون نبوده بعد دختربزرگشون بچه شده بوده توی خواب که سریه فرش داخل این خونه جیش کرده بوده بعد ایشون که میخواسته لباسشو عوض کنه بچه لج کرده بوده و هرچی باهاش حرف میزده لباس رو در نمیاورده ..محکم میگفته نمیخوام و همه اطرفیان داشتن نگاه میکردن از این حرکت دخترش
پری
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که روی جای داداشم ادرار میکنم و ادرارم هم خیلی زیاده و خجالت میکشیدم و از بقیه قایمش میکردم

میشه راهنمایی کنید تعبیر کنید لطفا
سلام. برادر شما در خواب نماد بخشی از شخصیت شماست که توجه لازم باید در آن داشت. تا از استعدادها و مهارت های درونی خود به نحو بهتری استفاده کنید. به برادتان فکر کنید و آن حس و نوع عاطفی که در ذهنتان تداعی شد، بیانگر راهنمای شما درخواب برای رسیدن به موقعیت های جدید در زندگی واقعی است.
ننننن
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم رفتم دسشویی نشستم ادرار کنم کاسه توالت پر آب زلال بود ادرار که کردم ادرارم قرمز خونی بود ادرارم که با آب زلال قاطی میشد خونی نمیشد زلال میشد ینی یه مقدار آبی رنگ میشد بعد آخر چند قطره از ادرارم رو شلوارم ریخت تعبیرش فرزند ناقص میشه ؟
سلام. به طور کلی تعبیر هیچ خوابی معنای بدی نخواهد داشت اگر به راهنمایی و نشانه های آن خواب توجه کافی داشته باشید. لازم است تا حدی از توانایی و استعداد ها خود را بدون نگرانی به معرض شکوفایی برسانید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الناز
۱ سال پیش
درود
دوشب پیش.توخواب دیدم.خوابیده بودم ک از خیسی لباسم بیدار شدم.دیدم فرش همه خیس شده بصورت خیلی عجیب خییییلی زیاد ک من اصلا متوجه نشدم چطور ادرار کردم ولی لباسم خیس بود فرش و انداختم تو حیاط و شستم.ولی دیشب خواب دیدم تو یه خونه ک مهمونی بودبزرگ و اتاقهای زیادی داشت یه مردی ک نمیشناختمش حواسش بمن بود و انگار تو خواب یه ارتباطی بامن داشت.توبغلم ی بچه 6یا7ماهه بود ک حس مادرانه ای بهش داشتم اونم همبنطور انگار ک من مادرش بودم اروم با لالاییم میخوابید تو بغلم و خیلی دوسش داشتم اونم خیلی وابسته بهم بود خودشو خیس کرد منم لباس و بدنم خیس شداصلا ناراحت نشدم فقط تو کمد دنبال لباس بودم ک لباس تمیز بپوشم.ولی انگارامانت بود دستم.خیلی مواظبش بودم(مجردم)تاحالاخواب ادرارندیده بودم. برام عجیبه دوشب پشت هم ازاین خوابا دیدم.
پیشاپیش از پاسخگوییتون متشکرم
بچه در خواب نماد مسئولیت و فرصت های جدید در زندگی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. که این افکار موجب غافل ماندن شما از مسئولیت ها و دیگر اهداف تان خواهد شد. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب ديدم روي جا نمازي (سجاده)ادرار كردم تعبيرش چيه
بهزاد
۱ سال پیش
من خواب دیدم به همراه عشقم که الان از هم جدا شدیم و من هنوز نتونستم فراموشش کنم رفتیم دسشویی اون گفت اول تو ادرار کن منم قبول کردم در حال ادرار بودم که اونم نگاه میکرد بعد رفت بیرون منم درب رو قفل کردم مقداری ادرار روی لباس و کفشم ریخت و در ضمن خیلی ادرار کردم وقتی اومدم بیرون داشتیم کت و شلوار میپوشیدیم که بریم مهمونی من خواستم از عشقم نظر بپرسم که از خواب پریدم و اونم خیلی دور ایستاده بود
علی
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم در کوچه ی که خونمون داخلشه هستیم بعد انگار که کنترلم دست خودم نباشه درب خونه همسایه روبه رویمان ادرار زیادی کردم ولی خودمو نگه داشتم بلند شدم ولی باز ادرار داشتم خونه ی کناریش هم جلوی دربش ادرار کردم بعد سریع برگشتم خونه پشت در وایساده بودم دیدم صدای یکی درامد به خاطر همون حرکت ولی تو خواب کسی از همسایه ها منو ندید منم ترسیدم نکنه فهمیده باشن کار منه میشه لطف کنید و تعبیرشو بگید ممنون می‌شم
بانو
۱ سال پیش
سلام .وقتتون بخیر.من دیشب خواب یک نفر که الان زندان هستن درون مطبخی میخواهد بخوابد ومن به اون مطبخ رفتم ودرآنجا ادرار کردم وبا آب خودم وطهارت کردم وبیرون آمدم .لطفا تعبیرش روبرام بگین..ممنون میشم
مریم
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که داخل یه گودلی که تو خونه های قدیمی اصولا کنارش همه کاراشون میکردن رفتم و از جنس سنگ بود داشتم ادرار میکردم و خواهرزادمم اون بالا مشغول شستن میوه بود کمی از ادرارم روی دامنم ریخت گفتم شلنگ بده خودم بشورم بدتر خیس شدم.لطفا تعبیرش کنی
سامیه
۱ سال پیش
سلام. وقت بخیر
من خواب دیدم ی جنازه اوردن توی خونه ام بعد همه بهم میگن جنازه امام جعفر صادق از توی تابوت ب هم یه چیزی میدن ب من یک بسته پول 500تومانی دادن بعد اونجا یهو خواهرم و زنداداشمو دیدم ک ب اونا چیزی نرسیده من بسته پولمو نصف کردم نصفشو دادم ب خواهرم و یدونه دادم ب زنداداشم، یهو بهم گفتن نیاید چیزایی ک بهتون دادن ب کسی دیگه بدبد چون دیگه چیزی نسیبتون نمیشه، پول خواهرمو نگرفتم، اما پولی ک ب زنداداشم داده بودم گرفتم، فقط هم زیر لب دعا میکردم میگفتم ب حق اما جعفر بخت خواهرم بلز بشه

میشه راهنمایی کنید و تعبیرشو بگید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا استعداد ها و مهارت های خود را دست کم نگرفته و از آن ها برای ایجاد تغییرات مثبت استفاده کنید.
Agahi90.iR
۱ سال پیش
زمان خواب دیدن در خواب و زمان آن در بیداری بسیار مهم است
مسعود ۶/۱/۹۸
۱ سال پیش
با سلام و خدا قوت،من خواب دیدم که خیلی ادرار دارم و نتونستم خودمو کنترل کنم و تا رسیدن به دستشویی خونه ادرار به شلوارم ریخت و جلوی شلوارم خیس شد و بقیه ادرار رو توی دستشویی دفع کردم در ضمن تمام تین اتفاقات داخل خونه ی خودم اتفاق افتاد. اگه امکان داره برام تفسیرش کنید
با تشکر فراوان
این خواب نشان دهنده ی موقعیت های جدیدی است که پذیرش آن ها می تواند برای شما تنگنا یا احساس اضطراب ایجاد کند. مثل قبول درخواست هایی که در روابط دوستانه بر خلاف میل باطنی تان مطرح می شوند.
فرحناز
۱ سال پیش
من در خواب دیدم که پدر بزرگم که فوت کرده ادرارش روی لباسام ریخته و یک بچه کوچک هم که در خواب بچه خواهرم بود ولی هم شباهت به من داشت هم به خواهرم اون هم روی من ادرار میکنه. تعبیرش رو میفرمایید؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن در زندگی بیداری، مانع شما برای بیان ناراحتی ها و نظرات واقعی تان به دیگران شود یا باعث شود تا به خودسانسوری بپردازید.
الی
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم یه قابلمه برداشتم و میخوام چیزی رو پوست بگیرم و روی زمین بی فرش بدونی که از کارم دست بردارم شلوارمو در آوردم و همونجا ادرار کردم بعد مادرم اومد و منم گفتم مامان ببخشید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن، زندگی روزمره ی شما را محدود و مختل کند.
سیمین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که دختر همسایمون که ۳ سالشه اومده خونمون و روی فرشمون ادرار میکنه منم خیلی ناراحت میشم و تو گوش اون بچه میزنم دائم هم درحال جلوگیری بودم که این کارو انجام نده مامانش میاد میبینه من او رو زدم ولی چیزی نمیگه چون میدونه کار بچش بد بوده..در ضمن اون بچه دختره ولی من تو خواب براش آلت مردونه میدیدم و ادرارش رو فرش و دیوار میریخت و ب حرف منم گوش نمیکرد...اینم بگم که در واقعیت من اون بچه رو خیلی دوست دارم و کتک زدن و اینجور چیزا با رفتار من جور در نمیاد ..تعبیرش چیه؟؟و ممنون ک همیشه تعبیر خواب ها رو جواب میدید سایتتون درجه یکه.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن آرامش شما را مختل کرده و برای شما درگیری های فکری یا احساس سرزنش ایجاد کند.
پانته آ
۱ سال پیش
سلام‌ من خواب دیدم در یک قبرستان داخل یک جنگل هستم و روی هر قبری یک مرد برهنه سرپا ایستاده و درحال ادرار برروی آن قبر است. ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید فکر کردن به رفتار هایی که در گذشته داشته اید در شما احساس سرزنش یا درگیری فکری ایجاد کند. ادرار در خواب، یعنی این رفتار ها صرفا به علت معذب بودن از شما سرزده اند و در این زمینه شما مقصر نبوده اید.
زویا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که توی توالت ادرار میکنم ولی ادرارم خیلی زیاد و بلند بود که با فشار زیاد به فاصله دور میریخت و من هرچی سعی میکردم نمیتونستم کنترلش کنم و ادرارم به دیوار روبه رو و اطراف میریخت و بعد به اطراف پاشیده میشد..تمامی هم نداشت یعنی انقدر طولانی شد که از خواب بیدار شدم
توالت و سمبل های مرتبط با آن اشاره به افکار زائدی دارند که لازم است آن ها را دور بریزیم. اما این خواب نشان می دهد که شما در این زمینه دچار چالش های فکری شده اید. مانند زمانی که احساس معذب بودن به حالت افراطی در شما ایجاد شده است و مانع از آن می شود که به گونه ای موثر با دیگران ارتباط بر قرار کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن احساسات منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
احسان
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر من خواب دیدم تو ی کوچه ای هستم بعد دسشوییم میگیره میرم در حالت ایستاده تو ی گوشه خیابون با خیال راحت ادرار میکنم دستامم تو جیبیم بعد سرمو اوردم پایین دیدم ادارم داره میخوره گوشه پاچه شلوارم از روش رد میشه میره رو کفشمو بعد میره تو کوچه باز ادامه دادم تا تموم شد بعد رفتم کفشمو آب کشیدم.
ممنون میشم تو تعبییرش راهنماییم کنین پیشاپیش تشکر فراوان
این خواب اشاره به افکاری دارد که باعث می شود در روابط روزمره ی خود با احساس معذب بودن پیش بروید و برای خود نوعی تنگناهای خود خواسته را ایجاد کنید. لازم است تا منشا این افکار سرکوب کننده را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.
م
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم دختر بچه ۳سالم مدام در خانه ادرار میکنه ووقتی ک تو خونه جیش میکنه بعد مبگه مامان جیشم ریخت من هم همش تنبیه ش میکردم و چهار بار همینطور این تو خونه ادرار کرد حتی یه جا من خیلی وسواسیت نشون میدادم ک نَشینم جای نجس اخرش هم نشستم .ممنون از پاسخگویی تون
کودک شما زمانی که در خواب ظاهر می شود می تواند اشاره به وظایفی داشته باشد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید و ممکن است در این زمان احساس کنید که در رسیدگی به این وظایف دچار مشکل شده اید. این خواب از شما می خواهد تا پیش از هر تصمیمی، آرامش روانی خود را بازیابی کرده و اجازه ندهید که تداوم این افکار، قوای روانی شما را از بین ببرد.
Behnam
۱ سال پیش
سلام.من خواب دیدم توی توالت منزل خودمون هستم هرچقدر ادرار میکنم تموم نمیشه ادرارم بنفش رنگ بود اصلا تموم نمیشد.میخواستم ببینم تعبیرش چیه
توالت در خواب اشاره به آن دسته افکاری دارد که در زندگی بیداری در شما احساس موذب بودن ایجاد کرده اند. رنگ بنفش می تواند با مفاهیم شهودی مرتبط باشد و این خواب اشاره به زوائد فکری ای دارد که در زمینه ی مطالعه درباره ی شهود یا مسائل و ترس های مرتبط با متافیزیک در شما ایجاد شده است. این خواب از شما می خواهد تا تاثیر انرژی های منفی را شناخته و از آن ها رها شوید.
حميد رضا زماني
۱ سال پیش
خواب ديدم در كنار عورت من سوراخي هست كه از اونجا براحتي ادار كردم
این خواب از شما می خواهد تا از قدرت خود برای رها شدن از افکار و ناراحتی هایی استفاده کنید که در طول روز و در حین انجام کار های روزمره، برای شما ناراحتی ایجاد می کنند.
سامیه
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم رفتم توی حموم ادرار کردم، مقدار ادلر هم زیاد بود
این خواب از شما می خواهد تا ذهن خود را به طور مداوم از زوائد و افکاری که شما را از مسیر و اهداف زندگی تان منحرف می کنند یا در شما احساس اضطراب را ایجاد می کنند پاک کنید و به این وسیله قدرت روانی خود را افزایش دهید.
Maryam1379
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که مادرشوهرم توی پله های خونمون...یعنی پله هایی که به خونه ی ما ختم میشه ادرار میکنه
اول از راهروی خونمون شروع شد...نشست ادراد کرد...بعد بلند شد رفت پله های پایین دوباره ادرار کرد...یعنی به اینصورت بود که پله هارو پایین میرفت و مینشت ادرار میکرد و بلند میشد بعد دوباده پایین تر مینشست ادرار میکرد...من هم دم در واحدمون داشتم نگاهش میکردم


اینم بگم که اولین ادرارش توی راهروی خونمون بود.
ممنون میشم زود جواب بدید چون استرس دارم.
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا موانع فکری ای که باعث عدم ارتباط شما با دیگران می شوند را شناخته و اجازه ندهید که سرکوب و احساس موذب بودن شما را دچار انزوا کند.
ممد
۱ سال پیش
سلام من خاب دیدم که تو اتاقم همه‌ی خانوادم نشستن بعد من توالت فرنگی رو برمی‌دارم میرم گوشه اتاق ادرار میکنم کارم که تموم میشه یه نگاه میندازم به توالت میبینم خیلی زیاد ادرار کردم بعد از چن ثانیه میبینم توالت فرنگی سوراخ شده و ادرار پخش شده و کفشم هم خیس بعد خودمو میزنم به نفهمی میرم گوشه سفره می‌شینم بعد بابام منو نگاه می‌کنه حواسش نیست و قاشقش رو میزنه به ادرار و میخوردش منم هیچی نمیگم بقیه هم فکر کردن بابام قیمه خورده چون رنگش قهوه‌ای بود.. ممنون میشم تعبیرشو بگین
این خواب به ترس درونی شما از بیان افکار و عقایدتان در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان دچار نوعی افراط و تفریط در دیدگاه های خود در مورد روابط اجتماعی شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا معذوریت ها و ترس ها یا نگرانی های خود را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار، موجب بروز رفتار هایی از شما شود که موجب آزار و عدم آرامشتان می شود.
چنار
۱ سال پیش
در خواب دیدم خانه پسرعمویم هستم من از کمر به بالا لخت بودم من هراندازه تلاش می کردم نمی تونستم خودموبپوشونم لباسهای جلوی درحمام پسر پسرعموم که بزرگ هم هست می خواست ادرار کند که قسمت زیادی از ادراش روی لباسهای من و مادرش ریخته شد جوری که وقتی دست زدن کاملا خیس بود تو خواب از این موضوع شکایت می کردم
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل دغدغه ها و ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که زوائد فکری و چالش های احساسی، موجب ایجاد حس سرزنش یا خودخوری در درون شما شود و خود را مقصر به وجود آمدن اتفاقاتی مشاهده کنید که هیچ ارتباطی با عملکرد شما ندارند.
سامیه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم در حال عبور از خیابون یه مکث کوچیک کردم وسط خیابون سرپا بدون اینکه لباسمو در بیارم ادرار کردم بعد راه خودم ادامه دادم چند تا خانوم بودن اما هیچکس چیزی نگفت اصلا توجه نکردن
ادرار کردن در خواب می تواند به مسائلی اشاره داشته باشد که ذهن شما را به خود مشغول کرده و باعث ایجاد احساس بی قراری یا حالت های عصبی در شما می شود. این خواب از شما می خواهد تا این افکار را شناخته و در موقعیت های مناسب و با تمرکز از آن ها جدا شوید و اجازه ندهید که تداوم این افکار در طول روز، باعث اختلال در روابط اجتماعی شما شود.
کورش
۱ سال پیش
با سلام؛ من خواب دیدم که از خانه ای که در خواب متعلق به من بود بیرون آمدم و در کنار خانه رودی از ادرار بود که البته عمقش کم بود ولی عریض بود مثلا حدود ده متر اگر بخواهم درکی از آن داده باشم، جاهیایی هم سفید رنگ بود و مثل این بود که شبیه سنگهای آهکی که یعنی به مرور ادار روی آن ته نشین شده ، بخشی از کفشهایم توی آن رود ادراد به ادراد آلوده شد، برگشتم ببینم که این رود ادراد از سمت در خروجی خانه روان است یا از سمت در ورودی، خانه در جایی شبیه روستا بود و این رود از سمت بالا می آمد و از کنار خانه می گذشت، ممنون می شوم اگر بتوانید تعبیر آن را ارسال فرمایید، با تشکر
محیطی که در رویا مشاهده می کنید استعاره ای از فضای فکری شماست. خانه ای در روستا می تواند به فضا و افکاری اشاره داشته باشد که برای شما ایجاد آرامش و راحتی می کنند. ادرار در رویا می تواند اشاره به زوائد فکری و نگرانی های روزمره ای داشته باشد که ممکن است به محدوده ی آرامش شما راه پیدا کرده باشند. همه ی انسان ها در برخورد با روزمره و چالش های آن دچار زوائد فکری می شوند. زمانی که افکار و دیدگاه های مختلف از دیگران را دریافت می کنیم، بخشی از آن ها را که به نظر نامناسب و آلوده هستند را دور میریزیم. این رویا از شما می خواهد تا این زوائد را شناخته و اجازه ندهید که در شرایطی که نیاز به آرامش دارید، به افکار شما نفوذ کرده و آرامش شما را مختل کنند.
_مهدی
۱ سال پیش
من تو خواب دیدم روی سجاده ظرفی است و من در ان ادرار میکنم و مقداری روی سجاده و فرش میریزد من سریع از روی خجالت رفتم ظرف را خالی کردم و جا نماز رو شستم ولی آثار ادرار روی فرش مانده بود ومن استرس داشتم چطوری پاکش کنم از خواب که بیدار شدم دیدم ۱۵دقیقه مونده تا نمازم قضا بشه بعدشم که خدا میدونه .ممنون میشم اگه نظری دارید در این مورد برام توضیح بدید
این رویا می تواند به نگرانی شما درباره ی مشکلات فکری و چالش های روانی و تاثیر آن ها بر روند رسیدن شما به اهدافتان در زندگی بیداری اشاره دارد. شما در حال تجربه ی تنش هایی در طول روز هستید که ممکن است آن ها را بیهوده انگاشته یا نادیده بگیرید. این رویا از شما میخواهد تا دلیل این نگرانی را بررسی کرده و از خودتان بپرسید که چه ایراداتی را در نحوه ی کنش رفتاری خود در موقعیت های حساس مشاهده میکنید؟ به طور مثال ممکن است خود را دچار مشکل روانی خاصی احساس کنید در حالی که سلامت بوده یا واقعا مشکل شما جدی نباشد. این رویا از شما می خواهد تا به توانایی ها و راه حل هایی که در چالش های مختلف دارید اعتماد کرده و اجازه ندهید که نگرانی درباره ی بروز یک مشکل ناگهانی، در شرایط مختلف شما را تعقیب کند.
ابراهیم
۱ سال پیش
سلام من یه خواب دیدم که نتونستم معنیش رو بفهمم
خوابم رو شب 28 تم که خوابیدم دیدم .
دو قسمت بود ولی بینش از خواب بیدار نشدم
اول خواب دیدم تو یه اتوبوس نشستم و از فشار مجبور شدم ادرار کنم و گرفتم به دیوار کنار اتوبوس و ادرار کردم اونجا 2 نفر هم بودن ولی واکنششون زیاد منفی نبود .خیلی هم ادرار کردم .بعد با تاخیر نمیدونم ادامه همون ادار بود یا نه ولی دیدم بعد از ادرارم وایسادم سره پا و التم رو تگاه کردم 2 تا سر داشت از سر سمت چپی بعد ادرار کمی خون اومد خیلی کم
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین
قسمت اول رویا مسیر زندگی شما را نشان می‌دهد. در این مسیر سعی در تخلیه خود از غم‌ها دارید تا به آرامش برسید و نگاه دیگران چندان اهمیتی برایتان ندارد. به تعبیر معبرین اسلامی دو قسمت شدن آلت تناسلی به معنای بزرگی و خون خارج شدن از آن رابطه با شخصی است. در مجموع شما بایستی بر اساس زندگی شخصی و شرایطی که در آن هستید خواب خود را تفسیر نمایید و تعابیر گفته شده کلی هستند.
ناشناس
۱ سال پیش
سلام من تو خواب دیدم که یک بچه پسر دارم یهو تو خونه ادرار کرد فرش موکت همه جارو کثیف کرد معنایش چیه
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۶
در انتظار بررسی: ۰
ahmad
۳ روز پیش
سلام
خواب دیدم خیلی شدید دستشویی دارم رفتم دستشویی دیدم ادرارم خیلی شدید داره میاد بعضی جاهاش توش خون بود خیلی ادرارم شدید و زیاد بود پسر خاله ام هم داشت منو نگاه میکرد و من هم داد میزدم مامان ادرارم خونیه از محسن بپرس دببداره میبینه میشه تعبیرشو بگید
ممنونم
سلام! خواب‌تان نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. بیانگر احساساتی است که رد کرده‌اید. نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب‌شده است. بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از اینست که روی زندگی‌تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. به معنای واقعی کلمه، عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از نبود حریم خصوصی درباره‌ی مسأله‌ای شخصی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید محدوده‌تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید. نمادی از ناامیدی می‌باشد.
زهرا
۱۷ روز پیش
سلام خواب دیدم که همسایمون باپسرش که حدود پنج سالش بود اومدن خونمون انگاردعوتی اومده بودن اون پسره روی من ادارکرد طوری که گردن و سینه ام انگارشسته شده بودم من خیلی ناراحت شدم ولی هیچکس براش مهم نبود که اینقدرادارروی من ریخته رفتم حمام خودمو شستم لباسامو عوض کردم دوباره اومدم نشستم دیدم ایستاد روی فرش ادارکرد اونم خیلی زیاد
سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بار عاطفی کسی را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید. نمادی از نبود حریم خصوصی درباره‌ی مسأله‌ای شخصی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید محدوده‌تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید. بیانگر پاکسازی درون و بیرون‌تان است. زمان‌هایی که بهتان سخت گذشته است را می‌شویید و دور می‌ریزید. نمادی از اینست که از ایده‌های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه‌های قدیمی و منفی، رها می‌شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد.
عزیزاله
۱ ماه پیش
۱،خواب وسط روز تعبیر دارد
۲،ارخواب که بیدار میشی شلوارت راحتی ات اگه های خیس داره،که ادرار است و شخصی اون را می بینه بهت میگه،و من قصد انکار و تعویض شلوار راحتی را داری
اول سلام! ۱- بستگی به مؤلفه‌های بسیاری دارد. ۲- متوجه خواب‌تان نشدم. لطفا در انشای واژه‌ها دقت کنید!
امین
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم بالای پشت بوم وایستادم دارم تو یه حیاطی ادرار میکنم یعنی انقدر زیاد بوددکه کلا خیس کرده بود حیاط رو مثل بارون بوددکه داشت خیس میشد زمین میشه بگین تعبیرش چیه خودمم تو بند هستم و گرفتار
سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب‌شده است. بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از اینست که روی زندگی‌تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. به معنای واقعی کلمه، عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید. گویای احساساتی است که رد کرده‌اید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام و عرض تشکر
من در خواب پدربزرگم که فوت شده را دیدم که سوار ماشین همسرم شده با هم جایی رفتیم و موقع پیاده شدن متوجه شدیم که روی صندلی ماشین ما ادرار کرده عمه ام گفت مریض شده بی اختیاری ادرار گرفته منم اظطراب داشتم که ماشین و چطوری تمیز کنیم.
سلام؛ خواب‌تان بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی‌تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب‌شده، احساسات بیان‌نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می‌شود. یعنی مسئولیت‌های بسیاری را به دوش می‌کشید. گویای احساساتی است که رد کرده‌اید. ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید.
معصومه
۱ ماه پیش
سلام تعبیر خواب فرستادم درباره ادرار پسر بچه یعنی کاملا توضیح دادم ولی اینجا نیست
سلام؛ تعبیر خواب‌تان در همین صفحه است. ↓
معصومه
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خونه قدیمی که چند سال پیش اونجا بودیم هستم و دم در دسشویی و برادرزادم که پسر هست تو خواب سنش کمتر به نظر میومد که مثلا ۴یا ۵ ساله هستش دسشویی داشت ولی نمیرفت و منم هی اصرار میکردم بره دسشویی و عصبانی شده بودم از دستش اونم رو من ادرار کرد و رو صورتم ریخت و در ادامش داداشم اومد دید عصبانیم بچه رو برد دسشویی و اومد بیرون منم ناراحت شدم چرا سرش داد زدم داشتم ازش دلجویی میکردم که پسر خوب باید بره دسشویی ولی تو خواب بعد اینکه اومد بیرون عصبانی نبودم و کثیفم نبودم و تمام
خواب‌تان بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. گویای حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید بیانگر این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. بار عاطفی برادرزاده‌تان را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
ریحانه
۲ ماه پیش
سلام و عرض ادب
حدود یکسال هست که همسرم اجازه نمی دهد پسرم راببینم در خواب دیدم در خانه کنار همسرم هستم و پسرم جیش دارد و با هسرم دنبال دستشوئی می گردیم تا اینکه دستشوئی را پیدا کردیم ولی پسرم دیگه طاقت نیاورد و به صورت فواره ای و خیلی زیاد روی فرش خانه جیش کرد و به هر طرف می پاشید و بازی می کرد به پسرم گفتم این کار را نکن همسرم گفت ولش کن باید فرش ها را بشوریم.
خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آینه‌ی زندگی‌تان باشد. بیانگر احساساتی است که رد کرده‌اید.
شيما
۲ ماه پیش
سلام. خواب ديدم حسابي خودمو خيس كردم. به سختي نذاشتم كساني كه اون جا بودند نفهمن و رفتم حموم و لباسمو هم شستم.
خواب‌تان یعنی می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. در آستانه‌ی طغیان و انفجار احساسی هستید. مستأصل هستید که همه‌ی احساساتی که درون‌تان نگه داشته‌اید و به نقطه‌ی اوجش رسیده است را آزاد کنید.
Mah
۲ ماه پیش
سلام روزتون بخیر...من خواب دیدم که در خانه خودمان هستم و پدرم یک سری پرنده رنگی کوچک اورده در همین حین که با جعبه ای که پرنده ها دران هاهستند بازی میکردم چند بچه را دیدم ک پشت جعبه های قایم شدند و بیرون امدند یکی از انها وقتی از جعبه بیرون افتاد ادرار کرده بود و تمام لباس ها و وسایلش خیس شده بود و من سعی داشتم ب او بفهمانم ک باید برود لباسش راعوض کند اما با پدرم دعوایم شد(پدرومادرم و چند نفری ک نمیشناختم درحال خوردن غذا بودند) و به گریه کردن و داد زدن من منجر شد عمویم و یک نفردیگر وقتی از کنارم رد شدند یک سری ایه های قرانی می خواندند ومن سعی میکردم ک بفهمانم باید این بچه را ببرند ازاینجا وقتی ظرف غذایم را ک دست نزده بود ب اشپزخانه بردم بچه دیگری دیدم ک باترس نگاه من میکرد به او گفتم ک من ادم بدی نیستم و می تواند مشکلی دارد ب من بگوید ک رنگ نگاهش تغییر کرد حالت شیطانی ب خود گرفت وقتی ب سویش رفتم از خواب پریدم...میخاستم ببینم تعبیرخوابم چیست...ممنون از شما