تعبیر خواب ادرار کردن چیست؟

تعبیر خواب ادرار کردن تعابیر گسترده‌ای از دیدگاه معبرین اسلامی و غربی دارد. تعابیر دیدن ادرار کردن بچه در خواب، ادرار کردن مرده، ادرار خونی و... را در این بخش بخوانید.
تعبیر خواب ادرار
ستاره | سرویس سرگرمی – بنابر تفسیر برخی از معبرین دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند. البته در نظر داشته باشید که مطیعی تهرانی دیدن ادرار کردن را دارای نشانه‌های خوبی هم برای بیننده خواب می‌داند و هم برای فرد دیده شده در خواب. با تعبیر خواب ادرار همراه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شاشیدن

 

تعبیر خواب ادرار 

در این بخش تعبیر خواب ادرار کردن به تفسیر معبرین معروف اسلامی و غربی را می‌خوانید.  
 
مطیعی تهرانی: دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا می‌بیند که دیگری ادرار می‌کند. به هر حال دیدن ادرار در خواب بد نیست.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در خانه خویش به موضعش ادرار می‌کرد، دلیل کند که مال و ثروت و دارایی خویش بر عیال خویش هزینه و خرج کند، لیکن عوض آن جبران شده بازآید.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب ادرار: مورد تحقیر قرار می‌گیرید.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه جایتان را خیس می‌کنید، بیانگر این است که روی زندگی خود کنترل ندارید. شما نگرانی‌های زیادی دارید. شما ممکن است نگران این باشید که به خاطر باور‌ها یا رفتار هاتان مقبول واقع نشوید.
 • دیدن ادرار در خوابتان بیانگر احساساتی است که رد کرده اید.
 • خواب دیدن اینکه ادرار می‌کنید نمادی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است.
 • بسته به محتوای خوابتان، ادرار، نمادی از این است که روی زندگیتان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. شما به معنای واقعی کلمه عصبانی هستید و خودتان را به شیوه‌ای مثبت یا سازنده ابراز نمی‌کنید.
 • اگر خواب ببینید که تصادفا خودتان را خیس می‌کنید (در شلوارتان ادرار می‌کنید)، بیانگر این است که در آستانه‌ی طغیان و انفجار احساسی هستید. شما مستاصل هستید که همه‌ی احساساتی که درون خود نگه داشته اید و به نقطه‌ی اوج خود رسیده است را آزاد کنید.
معبران غربی می‌گویند: ادرار کردن در خواب نشانه این است که احساسات خود را رها کنید و تعبیر دیگر آن خرج کردن مقدار زیادی پول است. اگر در خواب ادرار خود را ببینی به این معناست که بعضی از مسائل در زندگی خارج از کنترل توست.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشواری‌هایی خواهید داشت. 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‌ی آن است که از مریضی نجات پیدا خواهید کرد.

 

 

تعبیر خواب ادرار از نظر امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
ادرار کردن در خواب به موقع خویش. به مرد توانگری رسد اما آنکه درویش باشد.
 • بنده را آزادی بود
 • بیمار را شفا بود
 • محبوس را فرج بود
 • مسافر را باز آمدن بود
 • عامل را معزولی بود
 • خلیفه را مرگ بود
 • قاضی را عزل بود
 • بازرگان را زیان باشد در تجارت

 

تعبیر خواب ادرار بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌ها ادرار می‌کنند: علامت سلامتی
 
معبران غربی می‌گویند:
 • اگر در خواب ببینی که بچه ادرار می‌کند نشانه تجدید حیات و شروعی جدید است. این خواب معمولا زمانی دیده می‌شود که شما احساس می‌کنید نمی‌توانید به اهداف خود دست یابید. این خواب به شما هشدار می‌دهد که ذهن خود را از احساسات و نگرش منفی رها سازید. اگر در خواب پسر بچه‌ای را ببینید که در هوا ادرار می‌کند به معنای خوشحالی و راحتی شما در آینده است.
 • به تعبیر معبرین غربی مشاهده ادرار کردن پسر بچه در خواب بدان معناست که در آینده ای نزدیک راحتی و شادی به شما روی خواهد آورد و شما از شرایطی که در آن قرار خواهید گرفت لذت خواهید برد. اگر در خواب خود بچه ای لخت را در حال ادرار کردن دیدید بدان معناست که خبری از جانب یکی از اعضای خانواده، شما را شگفت زده خواهد کرد.
 • دیدن ادرار کردن بچه روی انسان در خواب به فعالیت‌های اجتماعی‌تان بستگی دارد. ممکن است بیننده خواب مدتی باشد که دوستان قدیم خود را فراموش کرده است.

 

تعبیر خواب ادرار زن

تعبیر دیدن ادرار کردن زن در خواب بدان معناست که لازم است روی حس زنانه خود کار کنید و به آن اهمیت دهید. این خواب همچنین می‌تواند بیانگر حس اضطراب در شما باشد. اگر زنی در خواب خود، ادرار کردن زن دیگری را ببیند به احساسات زنانه او باز می گردد. اگر مردی خواب ادرار کردن زنی را ببیند، از دیدگاه فروید بدان معناست که از لحاظ جنسی نا امید است.

 

تعبیر خواب ادرار مرده

خواب درباره اینکه مرده ادرار می‌کند بد و هشداری برای شما است. این خواب بدان معناست که شما فاقد جنبه‌های لازم برای دوست داشتن هستید. این خواب همچنین می تواند به معنای احتیاج شما به مراقبت بیشتر، پیش از قرار گرفتن در شرایط و موقعیت خاص باشد. مشاهده ادرار کردن مرده در خواب نشان دهنده بنیاد متزلزل شما در زندگی است. این خواب همچنین می تواند از اخباری بد نظیر بیماری یا مرگ به شما آگاهی دهد.

 

تعبیر خواب ادرار سگ

دیدن ادرار سگ در خواب نشانه بیماری است که سلامت شما را به خطر خواهد انداخت. اگر شما در دنیای واقعی از بیماری رنج میبرید، این خواب به شما می‌گوید که بیماری‌تان تشدید خواهد شد و باید بسیار مراقب باشید.

 

تعبیر خواب ادرار زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هایی که دارید از بین می‌رود. این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می‌کند نیک است. 

 

تعبیر خواب ادرار خونی

حضرت دانیال گوید: اگر در خواب به جای ادرار، خون ببینی نشانگر این است که صاحب فرزندی ناقص خواهی شد و اگر به جای ادرار چرک بیرون آید نشانه این است که صاحب فرزندی معلول خواهی شد.

 

تعبیر خواب ادرار کردن جلوی دیگران

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما جلوی جمع ادرار می‌کنید نمادی از نبود حریم خصوصی در مورد یک مساله‌ی شخصی است.
 • تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید محدوده‌تان را ایجاد و قلمروتان را مشخص کنید.

 

تعبیر خواب ادرار کردن در محلی به غیر از مستراح

محمد بن سیرین گوید: اگر ببینی در مکانی به غیر از مستراح ادرار می‌کنی، اگر غمگین و بدهکار هستی به این معناست که از غم رهایی یابی و بدهی تو پرداخت خواهد شد اما اگر ثروتمند هستی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر در توالت ادرار و مدفوع کنی به معنای خرج کردن مال و اموالت است.
حضرت دانیال گوید: اگر در خواب ببینی در جایی ادرار کرده‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای به این معناست که با زنی ازدواج خواهی کرد و یا کنیزکی به دست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی گوید: 
 • اگر در خواب ببینی که در چاهی ادرار کرده‌ای نشانه کسب مال و اموال حلال است.
 • اگر ببینی مردم از ادرار تو مسح می‌کنند نشانگر این است که صاحب فرزندی عالم می‌شوی که مردم از او پیروی خواهند کرد. 
 • اگر در خواب ببینی که به طور کامل ادرار نکردی و مقداری را نگه داشته‌ای به این معناست که مقداری از مال و اموال و غم و انروه تو از بین خواهد رفت.
کتاب سرزمین رویاها:
 • در تخت خود ادرار می‌کنید: منفعت‌های عالی در کار
 • به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط به کار شکل می‌گیرد.
 • یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.
اما تعبیر خواب توالت، دستشویی و یا مستراح در خواب چیست؟
 
معبران غربی می‌گویند: اگر در خواب ببینید که در خیابان ادرار می‌کنید به این معناست که باید حریم شخصی خود را در زندگی حفظ کنید.

 

تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه وی به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
بعضی از معبران گفته‌اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همی خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.

 

تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران

مطیعی تهرانی گوید: چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده‌اید ادرار می‌کند. اگر دیدید دیگری ادرار می‌کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می‌کنید که رفع می‌شود. 
بیتون گوید: دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیماری، دوستان از شما دور می‌شوند.
کتاب سرزمین رویاها: دیگران به دیوار ادرار می‌کنند: رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.
 
کارل گوستاو یونگ:‌ خواب دیدن اینکه کسی روی شما ادرار می‌کند به این معنی است که شما، بار عاطفی این فرد را روی دوشتان حس می‌کنید. آنها، احساساتشان را روی شما ازاد می‌کنند. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی ازاین است که حس ارزشمند بودن ندارید.
معبران غربی می‌گویند: اگر در خواب ببینی که سگ ادرار می‌کند نشان دهنده این است که دوست صمیمی و یا یکی از اعضای خانواده شما در آینده نزدیک با شما وقت می‌گذراند.

 

تعبیر خواب پاشیدن ادرار

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می‌ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.
برگرفته از: auntyflo.com234 نظر
 1. سلام خواب دیدم خونه ی قبلیمون بودم به شدت دستشویی داشتم برای همین روی فرش با شدت زیادی ادرار کردم و میگفتم اشکال نداره فرشم باید شسته بشه تمیز نیست و در حین ادرار دیدم پسر خواهرم اومد و منو دید که دارم اونجا ادرار میکنم

  • سلام! خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. نمایانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید. علامتی از نبود حریم خصوصی درباره ی مسأله ای شخصی است. تعبیر دیگر: می کوشید محدوده تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد.

 2. سلام خواب دیدم خاله ام وسایل آشپزخانه مثل ظرف و قابلمه و غیره رو آورد و به من گفت روی اون ها ادرار کنم منم این کارو بدون واهمه کردم و اون آلت منو دید در حالی که خودشو هنگامی که داشتم ادرار میکردم به اون راه زده بود که مثلا نمیبینه و بعد از اینکه کلی ادرار کردم روی اونا، وسایلی توی روزنامه پیچید طوری که انگار براش مهمه با خودش برد. لازمه بگم دانشجو هستم و شریف درس میخونم، و تمکن مالی خوبی ندارم

  • سلام! خوابتان حاکی از ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. گویای ایده، مفاهیم و نگرش است. به نگرش تان درباره ی موقعیتی خاص اشاره دارد و اینکه در جناح خاصی ایستاده اید. ممکنست نمایانگر نقد، عصبانیت یا ناامیدی نهفته باشد. باشد. قصد انجام کاری را دارید. علامتی از نبود حریم خصوصی درباره ی مسأله ای شخصی است. تعبیر دیگر: می کوشید محدوده تان را ایجاد کنید و قلمروتان را مشخص کنید. بیانگر اینست که شناخت و بینش تازه ای در مورد مسأله ای که ذهن شما را خسته می کند، پدید می آید. به دنبال دانش و پاسخ به یک مشکل هستید. خوابتان ممکن است راه حلی ارائه دهد. از سوی دیگر، به این معناست که باید صدای بیشتری داشته باشید! خود را باید بیان کنید! وقت آنست که خود را بالا بکشید!

 3. سلام خسته نباشید من یه دختر کنکوری هستم که از لحاظ درسی و هم از لحاظ خانوادگی خیلی مسکلات دارم و تو فشارم و وضعیت خوبی ندارم…اینارو گفتم چون فک کردم شاید روی تعبیر خوابم تاثیر دارن.حدود ساعت ۷ صبح بود ک داشتم درس میخوندم گفتم یکم بخوابم وقتی خوابیدم خواب دیدم که دارم رو یکی از کتابام ادرار میکنم و ادرار هم خیلی زیاد بود بعد اینکه ادرار کردم رفتم کتابمو شستم …لطفا میشه تعبیرش بگید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی هنوز چیزهای زیادی دارید که بیاموزید و دانش زیادی مانده است که باید کسب کنید. علامتی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است. بسته به محتوای خوابتان، علامتی از اینست که روی زندگی تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. به معنای واقعی کلمه، عصبانی هستید و خودتان را به شیوه ای مثبت یا سازنده ابراز نمی کنید. حاکی از احساساتی است که رد کرده اید.

 4. سلام..من خواب دیدم برهنه توی حمام بودم زیر دوش نشستم و ادرار کردم بعد یکی از دوستام وارد حمام شد(دوستم ساداته)
  لازم به ذکره که آلت تناسلی من برای اون دیده نمیشد چون با پای نیمه بسته سعی میکردم نبینه و ادرار میکردم😢

  • سلام! خوابتان حاکی از هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. گویای پاکسازی درون و بیرون تان است. زمان هایی که بهتان سخت گذشته است را می شویید و دور می ریزید. علامتی از اینست که از ایده های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه های قدیمی و منفی، رها می شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد. علامتی از تمیز کردن و رها کردن احساسات منفی یا سرکوب شده است. بسته به محتوای خوابتان، علامتی از اینست که روی زندگی تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید. به معنای واقعی کلمه، عصبانی هستید و خودتان را به شیوه ای مثبت یا سازنده ابراز نمی کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است.

 5. سلام وقت بخیر، خواب دیدم تو یه خونه ی بزرگی زندگی میکنیم بعد یه پرنده انگار داخل قفس تو این خونه بود بعد انگار پرواز کرده بود رفته بود همه دنبالش می‌گشتن یکم بعد برگشت به خونه بابام آورد که من و مادرم ببینیمش انگار تو خواب می‌گفتیم طوطی یا قناریه، بعد یکم با ترس نوازش کردیم
  یهو رفت تو هوا روی من ادرار کرد مدفوع نبود فقط ادرار کرد و به من پاشید و ی کمم به دیگران منم رفتم حمام. ممنون از تعبیرتون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه ی فعلی تان درگیر عادت است. حس می کنید در بیان تان محدود می شوید و ناگهان آزادی تان را از دست می دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست حاکی از این باشد که حس پرنده ای زندانی را دارید. بار عاطفی کسی یا چیزی را روی دوش تان حس می کنید. ایشان احساسات شان را رویتان آزاد می کنند. تعبیر دیگر: علامتی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید.

 6. سلام من خواب دیدم مادربزرگم که مرده تو خونه بود بعد میخواست بره دسشویی مامانم دراز کشیده بود به من گفت برم کمکش کنم (قبلن مامانم کمکش میکرد خودشو بشوره) ولی مامانم تو خواب خووش پا نشد به من گفت بعد منم یه چیزی برداشتم که کمکش کنم(یه چی مثه دستگاه اصن نفهمیدم چیه) بعد خب من از این کار بدم میومد سعی میکردم از زیرش در برم رفتم سمت خونه همسایه که دیدم مامانبزرگمم اومده بود دنبالم تو دسشویی اونا داشت جلو چشم من جیش میکرد و خودشو میشست و منم عصلن کمکش نکردم بعدم من رفتم تو خونه همسایمون به خاهرم و دوستاش انگار جشن داشتن گفتم جشنتون تموم شد. چشنشون تموم شده بود و خیلیا رفته بودن اخرش ک ماعم داشتیم درمیومدیم از خونه اومدم همون وسیله رو که قرار بود باهاش کمک مامانبزرگم کنم بردارم ک از دهنم پرید به همسایه گفتم اومده تو دسشویی شما جیش کرده که اونم خوشش نیومد (تو واقعی همسایمون مستجر ما هستن یجورایی)

  بعد یادمه موهای بلند و نازی داشتم رو موهامم یه تور سفید کوچیک بود.

  میشه فقط بگید تعبیر اینکه مامانبزرگم اومده بود جلو چشمم داشت جیش میکرد و خودشو میشست چی بود من توی واقعیت ازش بدم میومد الانم ازش بدم میاد

  • سلام! خوابتان یعنی ممکنست می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. نمایانگر احساساتی است که رد کرده اید. پیش از گرفتن تصمیم، خیلی زیاد و بادقت فکر می کنید. روی نقشه یا موقعیتی تمرکز می کنید. ممکنست دیدگاه هایتان را به دیگران تحمیل می کنید. (شاید حتی بدون قصد) موجب آزار دیگران می شوید.

 7. سلام ،خسته نباشید،من مامانم دیشب خواب دیده که یه مرد قوی هیکل امده داخل حیاط خونه ما ،وقتی مامانم پرسیده شما کی هستید در جواب مامانم گفته شوهرتان گفته بیام پله هایتان را درست کنم و مقداری شن و سیمان را با هم قاطی کرده و روی پله ها ریخته (در صورتی که پله ها درست هستند و مشکلی ندارند چه در خواب و چه در بیداری) ،و بعد اون مرد مقدار زیادی هیزم ( سایز هیزم ها بزرگ بود و اندازه تنه درخت بود)که با خودش آورده بود را داخل حیاط ما روشن کرد و چادر نماز سفید گلدار مادرم روی دیوار حیاط بود که آتش گرفت و مادرم در حالی که با داد میگفت چادرم سوخت سمت چادر رفت که چادر رو برداره که اون مرد چادر رو از داخل آتش برداشت و چادر مادرم کاملا سوخته بود ،و اون آتشی که مامانم در خواب دیده دود نداشت و فقط شعله بود و مادرم این خواب رو از ساعت ۷ صبح به بعد دیده ،و ممنون میشم خواب مادرم رو تعبیر کنید و ممنون به خاطر وقتی که میزارید.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نمایانگر تغییر در چشم انداز یا تغییر در نگرش شماست. در زندگی تان حس تعادل ندارید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نشانگر گرما و همبستگی/همدلی است. همچنین ممکنست نشانگر سوءتفاهم در رابطه ای باشد. از سوی دیگر، در مورد کار سخت و سختکوشی است. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. نمایانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد.

 8. سلام من خواب دیدم به دستشویی میرم و شلوارمو پایین کشیدم ولی قبل از اینکه بشینم ادرارمو نتونستم نگه دارم و سرپا ادرار کردم که به شدت خونی بود(فک کنم پریود بودم تو خواب) پاشید به شلوارم واونو خونی کرد بعدش ادرار خونی به دستام هم پاشید و وقتی بیرون رفتم رفتم زیر یه پتو وبعدش فهمیدم پتو در اثر برخورد با شلوار نجس من نجس شدع و من قسمتی از دستامو که ادرار پاشیده اب نکشیدم به همه جا زدم و همه چیو نجس کردم

  • سلام! خوابتان علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. در آستانه ی طغیان و انفجار احساسی هستید. مستأصل هستید که همه ی احساساتی که درون تان نگه داشته اید و به نقطه ی اوجش رسیده است را آزاد کنید. از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست نمایانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. تعبیر دیگر: نمایانگر احساساتی است که رد کرده اید. علامتی از گرمی، عشق، امنیت و حمایت است. ممکنست به دنبال پناهی از دنیای بیرون باشید. ممکنست توجهتان را به این سمت جلب کند که سرپوشی روی موقعیت یا روندی در زندگی تان بگذارید.

 9. سلام..خواب دیدم یه جایی هستیم و همسرم ادرار داشتن و من به همسرم گفتم که خودشو نگه داره ولی دستشویی پیدا نشد همسرم ادار کرد و منم دنبال آب بودم تا همسرم خودشو د دستاشو بشوره..اگه تعبیر سنتی هم داره بگید لطفا

  • سلام! خوابتان گویای رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. گویای احساساتی است که رد کرده اید. لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل مسأله ای می باشد.

 10. سلام خواب دیدم نوزاد پسری میخواد ادرار کنه و من روی التش دست گذاشتم که ادرارش نپاشه و نجس کنه اطرافو تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. نمایانگر احساساتی است که رد کرده اید.

1 2 3 12

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور