تعبیر خواب ابر – دیدن ابر سیاه بارانی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب ابر، تعبیر خواب ابر سیاه باران زا، تعبیر خواب هوای بارانی، تعبیر خواب خوردن ابر، تعبیر خواب ابر زرد و ابر قرمز همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا ابرها در آسمان اگر روشن بودند معمولا بیانگر احساسات روحیه بخش، مفرح و یا مذهبی هستند و اگر تیره باشند نمادی از افسردگی یا احساس اینکه بیننده خواب تحت الشعاع چیزی قرار گرفته باشد است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب ابر - تعبیر خواب دیدن ابر سیاه بارانی

 

تعبیر خواب ابر

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود.
 1. حکمت
 2. ریاست
 3. پادشاهی
 4. رحمت
 5. پرهیزکاری
 6. عذاب
 7. قحطی
 8. بلا
 9. فتنه
محمد بن سیرین گوید: 
 • اگر ببینی جهان را ابر پوشانیده است اما بارانی نیامده است تعبیرش بد است.
 • اگر ببینی ابر را از هوا گرفتی و به زمین آوردی به این معنی است که کار تو به نتیجه خوبی می‌رسد و علم کسب می‌کنی.
 • اگر ببینی ابر بر تو سایه انداخته است نمایشگر این است که در آن سال به تو خیر و نعمت زیادی می‌رسد.
 • اگر ببینی از ابر لباس دوختی و پوشیدی نشانگر این است که آنچنان کسب علم و دانش خواهی کرد که دیگر مانند تو پیدا نخواهد شد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی ابر خورشید و ستاره ها را پوشانده است نشانگر شکست پادشاه و لشکرش است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده‌اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود.
 • چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.
جابر مغربی گوید: اگر در خواب ببینی ابر یا چیز دیگری خورشید را پوشانده است به این معنی است که حال پادشاه دگرگون خواهد شد مخصوصا اگر ببینی خورشید کسوف کرده است.
اگر ببینی در خانه تو در محل نشستن تو ابر گسترده شده است به معنای این است که فرزند و خانواده تو به اندازه آن علم و حکمت به دست می‌آورند.

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می‌کند، علامت آن است که پس از کشیدن سختی‌ها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می‌درخشند، نشانه آن است که لذت‌هایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.
حضرت دانیال گوید: اگر در خواب ببینی ابر از بالای سرت رد می‌شود بدان معنیست که بین تو و شخصی که جاه ومقام خوبی دارد مصاحبت ایجاد می‌شود و تو به خواسته خود خواهی رسید.

یونگ گوید: دیدن ابرهای پفی و سفید در خواب نشانگر صلح درونی است و ممکن است یک مسئله در زندگی واقعی شما در حال روشن شدن باشد.

 

تعبیر خواب خوردن ابر

جابر مغربی گوید: اگر بیند که ابر را می‌خورد به این معنی است که تأمین مخارج و مایحتاج تو از راه علم و حکمت می شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ابر را جمع کرد یا برداشت و بخورد، دلیل است که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد.

 

تعبیر خواب ابر سیاه باران زا

اگر ببینی هوا روشن است ولی ابرها ناگهان هوا را تیره و تار کردند به معنای گسترش یافتن مرگ ناگهانی در آن سرزمین خواهد بود.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: ابر سیاه به بیم و ترس و بدبختی تعبیر می‌شود و ابر بارانی به برکت و گشایش تعبیر می‌شود، گاهی تعبیر آن غم و اندوه است.
 
آنلی بیتونگوید: اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.


 یونگ گوید:
دیدن ابرهای سیاه یا طوفانی در خوابتان نمادی از افسردگی یا خشم است. بیانگر این است که به زودی احساساتتان فوران می‌کند. تعبیر دیگر این است که در یک موقعیت، کمی خرد یا سردرگم است. پس خواب ممکن است استعاره‌ای ازین باشد که ذهنتان ابری است.

 

تعبیر خواب ابر بارانی

جابر مغربی گوید: 
 • اگر در خواب ببینی همراه ابر، باران و رعد سختی در گرفت به ترس و خطر نفرین پدر و مادر و یا مسلمانان تعبیر می‌شود.
 • اگر همراه رعد، برق نیز ببینی عذاب شدیدتر خواهد شد.
 • اگر در خواب همراه ابر، صاعقه ببینی عذاب خیلی شدیدتر خواهد شد.

مطلب مرتبط: تعبیر خواب باران

 

تعبیر خواب ابرهای رنگی

حضرت دانیال گوید: 
 • ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک تعبیر بخصوص است.
 • اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.
 • اگر بیند که در زیر ابر زرد بود، دلیل که بیمار شود و بعضی از معبران گفته‌اند: زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد.
 • اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود، زیرا که خدای عزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدی.
 • اگر بیند که بر فراز ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن، فرمانروائی یابد.
 • اگر بیند که ابر بر سر وی می‌گذشت، دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد و مرادش از وی حاصل شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دیدن ابر قرمر به ایجاد فتنه در آن مکان تعبیر می‌شود.

جابر مغربی گوید: اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جایی گسترده بود، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیک‌تر بیند، عذاب حق تعالی نزدیک‌تر بود. 

کارل گوستاو یونگ گوید: دیدن ابرهای پفی و سفید در خوابتان بیانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. یک مساله در زندگی بیداری تان ممکن است در حال روشن شدن باشد.63 Comments
 1. سلام من پدری دارم که بخاطر یک اتفاق سکته کردن وتمامی بدنشون جز گردن به بالا از کار افتاده یک خانم و مادر شوهر ایشون به پدرم توهین کردن و جسد وچندتا حرف دیگه خطابش کردن من دراین شبهای قدر نفرینشون کردم ودیشب که برگشتم خونه دیدم پدرم میگه توکه درو زدی بهم رفتی بیدارشدم یهویی خواب دیدم داری قران میخونی بجزمن خانومای تومجلس صداتو نمیشنون همه به من میگفتن بهش بگو بلتدتر بخونه ماهم بشنویم بهت که میگفتم بلند بخون گفتی باباجان ضامن زنای این مجلس نشو اینا همشون زاده خوک هستن میگه برگشتم نگاهشون کردم دیدم همشون خوکن ولی بدنشون انسانه همشون زبوناشون بیرونه لح لح میزنن تو میخندیدی میگفتی اینا چون روزه میگیرن این شکلی لح لح میزنن میگه من گفتم براشون آب بیار گفتی من بهشون آب نمیدم اینا زاده خوکن میگه همشون داشتن لح لح میکردن خودم بلندشدم به هشون آب دادم میتونستم راه برم
  بعد به پدرم گفتم ماجرا چی بوده وازمن خواست گذشت کنم وحالا میخوام بدونم تعبیر خواب پدرم چیست

  • سلام! خوابتان علامتی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. به توصیه هایی از آن بخش «قرآن» که در خواب بروز یافته اند توجه کنید که باید در زندگی تان به آنها توجه کنید! علامتی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست حاکی از شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می باشد. گویای تصورهایی غلط درباره ی چیزهایی خاص است. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی تان باشد. فکر می کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده اید نیست. خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: نشانگر مردمانی که با شما ظاهرا دوستند است. ایمان تان را تقویت کنید!

 2. سلام من سحربود خوابیدم ودر خواب اول یک حیوان تک چشم دیدم که نیشی داشت به شکل نیش عقرب ودرپی کشتنش بود که نتونستم و فرار کرد زمانی که فرار کرد رو به آسمان کردم در آسمان سر عقاب و لاکپشت و روح یک ادم را دیدم که به شکل ابر نشان داده شدن وغیب شدن

  • سلام! خوابتان حاکی از سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. علامتی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرأت، شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی است. گویای تجدید و احیای فردی و ارتباط تان با جنبه ی روحانی تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید (تا آخرین نفس خواهید جنگید) تا بالاترین جاه طلبی هایتان و بزرگ ترین تمایلات تان را درک و کسب کنید. علامتی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. یعنی لازمست در موقعیت یا رابطه ای در زندگی تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. تعبیر دیگر: خودتان را از واقعیت های زندگی حفظ می کنید. یک مانع خارجی سخت قرار می دهید و به دیگران اجازه ی ورود نمی دهید؛ در نتیجه حس عقب نشینی می کنید. نمایانگر چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید.

 3. سلام و وقت بخیر.
  بنده امروز ظهر خواب دیدم که من و خواهرم و یک مرد آشنا تو یه خانه بزرگ قصر مانندی هستیم و بجای سقف خانه ابرهایی سفید وجود دارند که یواش یواش پایین آمدند و همجا تاریکی محض شد.و ما با نور گوشی همو پیدا میکردیم.و هی تو خواب بخودم میگفتم الان انقد میاد پایین خفه میشیم .طبق عادت مثلا منتظر بودم ابرا رد بشن و فیلمشونو بگیرم.و ترس غریبی هم تو دلم بود.
  تعبیرش چی میتونه باشه استاد؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه ی فعلی تان درگیر عادت است. حاکی از صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله ای در زندگی تان ممکنست در حال روشن شدن باشد. در کاری که برایش می کوشید، شکست می خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته هاست. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 4. سلام.روزتون بخیر

  من دیشب خواب دیدم با همسرم و پسرمون وایسادیم توی تراس خونه و آسمون روشنه و ابرای سفید داره اما یهو یه ابر بزرگ سیاه از دور نزدیک شد که رعد و برق هم نداشت. من ترسیدم و به همسرم گفتم بریم داخل الان بارون میاد خیس میشیم. ما رفتیم داخل و بارون بارید. ممنون میشم بفرمایید تعبیرش چی میتونه باشه

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله های نردبان اجتماعی را یکی یکی بالا می روید. اگر بالکن تمیز باشد، یعنی از نظر دیگران در جایگاه بالایی هستید. اگر بالکن، کهنه باشد، یعنی تصویری که از شما در ذهن مردم جای گرفته است، باید اصلاح شود. تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر دمدمی مزاجی تان در یک موقعیت باشد. حس می کنید که تکه تکه شده اید و نمی توانید تصمیم بگیرید. علامتی از افسردگی یا خشم است؛ یعنی بزودی احساسات تان فوران می کنند. تعبیر دیگر: در موقعیتی، کمی خرد یا سردرگم هستید؛ پس، ممکنست استعاره ای ازین باشد که ذهن تان ابری است. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است.

 5. سلام وقتتون بخیر ببخشید من یه خواب عجیب دیدم دیدم یه خونه ی ویلایی خوشگل یهو وسط ابرای سفید و قرمز پفی تشکیل شد انگار این خونه جلدویی رو ابرا معلق بود منم هاج و واج داشتم با ترس و تعجب نگاهش میکردم تعبیرش چی میتونه باشه ؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه ی فعلی تان درگیر عادت است. نمایانگر صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله ای در زندگی تان ممکنست در حال روشن شدن باشد. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 6. سلام من نزدیکای صبح خواب دیدم توی خونه ی قبلیمون هستیم و روزه

  و من یه لحظه میرم تو حیاط خونه به بالا که نگاه میکنم میبینم آسمان ابریه رنگ ابرهاشم خاکستریه (سیاه نبود) اما باران نمیزد

  بعدش رفتم داخل خونه در و پنجره ها بستم چون قرار بود باران بزنه توی خواب ابرها تازه رسیده بودن

  یه پنجره هم توی خونه داشتیم که توی سقف خونه بود اونم باز بود رفتم زیرش ایستادم

  دیدم دارن نم نم باران میزنه

  تعبیر خوابش چیه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. هشدار ناراحتی و مشکل است. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است.

 7. سلام.خسته نباشید.ممنون واسه تعبیر خواب ها.تعبیر همشون درست بوده.راستش من خواب دیدم تو اتاق نشسته بودم و هی داشتم فکر می کردم چجوری کرونا اومده.که یه دفعه یه صدایی بهم گفت کرونا واسه این اومده که یه سری آدم بد تو جهان نابود شوند.بعد یه دفعه ای ناخواسته رفتم بالا ابرای آسمون که ابر سفید کوچیک دیدم .صدا گفتش تا این ابر تو آسمونه کرونا نمیره.تعبیر خواب من چی می شه؟ممنون می شم بگید.

  • سلام؛ ممنون؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، گویای توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، یعنی حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. گویای پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان یا قلمرو معنوی شماست. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که لازمست دیدگاه‌هایتان را بلندتر ابراز کنید. اندیشه‌هایتان را به زبان آورید. گویای صلح درونی و هماهنگی روانی است. مسأله‌ای در زندگی‌تان ممکنست در حال روشن شدن باشد.

 8. سلام.من نزدیک صبح خواب دیدم که شبه و من از بالا خودم رو،که رو زمین آسفالت ایستاده بودم می دیدم که دارم به حالت معلق در هوا به سمت آسمون میرم و یه ابر سیاه بالای سرمه و دارم به سمت اون میرم دیدم.ولی بارون نمی بارید..

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بازتابی ازین است که در زندگی تان چگونه عمل و رفتار می کنید. آنچه می انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. نمایانگر رضایت، شادی و پذیرش موقعیتی است. مسأله هایتان را رها می کنید بروند و مانع هایتان را جا می گذارید (اوج می گیرید). آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز تازه ای درباره ی چیزها می رسید (چیزها را از زاویه ی دیگر می بینید). هیچ چیز به نظر دشوار یا مدیریت ناپذیر نیست که نشود از پسش برآمد. تعبیر دیگر: یعنی در زندگی، بی هدف پیش می روید. با جریان پیش می روید.

 9. سلام من خواب دیدم با خونوادم نشسته بودم ناگهان آسمون پر از ابر های سیاه همراه با رعد و برق شد مامانم کنار پنجره نشسته بود و من بهش گفتم که بره کنار اونجا خطرناکه و اون رفت یه جا دورتر

  • سلام! خواب‌تان گویای آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص است. تعبیر دیگر: گویای تغییر شوکه‌کننده واقعه‌هاست. خیلی نیروها هستند که از زندگی‌تان حفاظت می‌کنند که ممکنست فرای کنترل‌تان و حتی مخرب باشند. نمادی از افسردگی یا خشم است؛ یعنی بزودی احساسات‌تان فوران می‌کنند. تعبیر دیگر: در موقعیتی، کمی خرد یا سردرگم هستید؛ پس، ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که ذهن‌تان ابری است.

 10. شلام وقتتون بخیر

  من در خواب دیدم ( ببخشید در واقعیت دستشویی خانه پدرم در خیاط خانه است ) من مبخوام برم

  ولی هم از زیر انگار که زمینی نیست و دنیایی مثل آسمان هست ، توده بزرگ و حجیم ابر سیاه که قسمتی رو پوشانده بود و هم دقیقا هم شکلش بالا تو آسمان و روبروی هم قرار دارن

  من میخوام برم دستشویی ولی میترسم از بین این دو ابر رد بشم و هی نگاه میکنم

  بعد انگار بهم گفنه میشه نترس و برو

  ازش بارون میاد نترس

  انگار دیدم یادم نیست که یه مقدار بارون هم زد چند قطره

  رد میشم و میرم ، داخل دستشویی هم یه مقدار دچار عدم طهارت در مورد ایامی که مخصوص خانم هاست میشم ( در بیداری هم وسواس دارم )

  و نمیدونم چطور از حیاط خودم رو پاک کنم

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمادی از افسردگی یا خشم است؛ یعنی بزودی احساسات‌تان فوران می‌کنند. تعبیر دیگر: در موقعیتی، کمی خرد یا سردرگم هستید؛ پس، ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که ذهن‌تان ابری است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! تنش و نگرانی قید و بندداری را رها می‌کنید. پیامی ازین است که به زمان‌های سخت پایان می‌دهید و آرامش را شروع می‌کنید. برخی انرژی‌های خلاق، آزاد یا شناسایی می‌شوند. تعبیر دیگر: جنبه‌ی زنانه‌تان را انکار می‌کنید.

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور