مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹
کد خبر: ۷۱۰۷
تعداد نظرات: ۴۷ نظر
با تعبیر خواب نگاه در آینه، تعبیر خواب آینه شکسته، تعبیر خواب دیدن دیگری در آینه و تعبیر خواب دیدن خود در آینه در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب آینه بزرگ - تعبیر خواب خریدن آینه - تعبیر خواب هدیه گرفتن آینه - تعبیر خواب آینه و شمعدان
 
ستاره | سرویس سرگرمی - آیینه در رویا نمادی از دغدغه‌های فرد از تصوری که دیگران از او دارند است، محک زدن خود یا دوست داشتن خود می‌تواند به صورت رویای آینه دیده شوند. این خواب تنها در صورتی بار منفی دارد که فرد دوستی‌اش را از دیگران دریغ کند، اضطراب تغییرات و پیری، دیدگاه شخص از خویشتن، خود شیفتگی، خودآگاه به معنای یافتن بصیرت و شناختی از رفتار یا خصوصیات شخصیت از دیگر نمادهایی است که می‌توان برای دیدن آینه در خواب بیان کرد. آینه به آب شباهت دارد و می‌تواند نگریستن به ناخودآگاه و دریافتن امر که فرد به راستی کیست را به تصویر بکشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آینه

محمد بن سیرین گوید:
 • آیینه به جاه و مقام و حکومت تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی آیینه‌ای به کسی دادی بدان معناست که مال و اموال خود را پیش کسی می‌گذاری.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر مردی غریب در خوابش آینه‌ای ببیند بدان معناست که ازدواج کرده و بزرگی و عظمت بدست می‌آورد.
 • دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.
 1. زن
 2. پسر
 3. جاه و فرمان
 4. یار و دوست
 5. شریک
 6. کار روشن
لوک اویتنهاو می‌گوید: آینه: خبرهای ناخوشایند، اتفاقات شوم
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.
اچ میلر می‌گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‌ی روربروی شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض می‌کنید. اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را می‌دهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما می‌باشد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب آینه کوچک: خیانت
آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن است که بزودی با صحنه‌هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.
یونگ می‌گوید:
 • دیدن آینه در خواب نشانگر کسی است که او را دوست دارید و سمبل دوست خوب است.
 • دیدن آینه غبار آلود نشانه این است که شما هویت خود را تشخیص نمی دهید و نمی دانید چه کسی هستید و در رابطه با اهداف خود سردرگم هستید.

تعبیر دیدن خود در آینه

ابن سیرین گوید: نگاه کردن در آیینه نقره‌ای ناخوشایند است و نشانه این است که از جاه و مقامی که داری به تو ناراحتی و کراهت خواهد رسید.
جابر مغربی گوید: اگر در خواب چهره خودت را در آیینه ببینی به معنای این است که کار تو خوب می‌شود.
ابراهیم کرمانی گوید: 
 • اگر مردی در خواب ببیند که در آینه آهنی نگاه می‌کند و زن او حامله باشد نشانگر این است که پسری به دنیا می‌آورد که خصوصیاتش همانند پدرش است..
 • اگر زن حامله در آینه آهنی نگاه کند نشانه زاییدن دختری است که خصوصیات او مانند مادرش است و اگر زن حامله نباشد این خواب اینگونه تعبیر می‌شود که شوهرش او را طلاق داده است و با شخص دیگری ازدواج می‌کند، زن نیز با مرد دیگری ازدواج خواهد کرد.
 • اگر پسری در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند به معنای این است که صاحب برادر خواهد شد و اگر دختر این خواب را ببیند صاحب خواهر خواهد شد.
 • اگر پادشاه و یا مسئولی در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند به این معناست که از کار برکنار می‌شود و کس دیگری به جای او می‌نشیند.
 
امام صادق می‌فرمایند: 

اگر در خواب ببینی که مرد غریبه‌ای به تو آیینه‌ای داده است و تو در آن نگاه کرده‌ای به معنای این است که از دیدن دوستی که همیشه غایب بوده است خوشحال خواهی شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنانچه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالباً باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند به او سود می‌رسد و محبتی چشمگیر می‌شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می‌کنید یا موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می‌رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می‌شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته‌اند. عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می‌دانند.

یونگ می‌گوید: 
 • دیدن بازتاب خود در آینه به این معنی است که چگونه خودتان را در می‌یابید و دیگران چگونه شما را می‌بینند. شما ممکن است برخی از ویژگی‌های شخصیتی خود را تغییر دهید.
 • خواب دیدن اینکه شما بازتاب تصویر خود را در آینه نمی‌بینید یعنی شما هویت خود را از دست داده‌اید. ممکن است به خاطر دیگران خود را تغییر داده باشید تا جایی که اصلا خود را نمی‌شناسید.
 • اگر شما در یک آینه دوطرفه تماشا شوید بدان معنی است که احساس می‌کنید مورد بررسی قرار گرفته‌اید و نقد می‌شوید.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در آینه‌ای به خود می‌نگرید، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.
 • یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.
 • یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.
 • یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.
 • یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.
 • یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو می‌گوید: شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.
 • اگر دختری ببیند آینه‌ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: آینه می‌شکند: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.
یونگ می‌گوید: شکستن آیینه در خواب نشانگر این است که تصوی قدیمی خود را می‌شکنید، در واقع ممکن است شما به یک عادت قدیمی پایان دهید.
 

دیدن دیگران در آینه

بیتون می‌گوید:
 • دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.
 • دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی است.
 • اگر دختری در خواب چهره رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۷
در انتظار بررسی: ۰
دلارام
۱ ماه پیش
با سلام خواب دیدم که میخوام از طریق یکی از سایتا آیینه سفارش بدم و عنوان آینه جادویی من ب خودش جذب میکنه آیینه خوشگلی ام بود آدرس نوشته بود برای حضوری میرم که حضوری آینه رو از نزدیک ببینم آینه رو آوردن و من خودم با کسی که دوستش دارم تو خواب دیدم(فکر میکنم بدونم تو واقعیت اون شخص کیه)ودیدم تو آینه جفتمون لبخند روی لب داریم؛یه آقایی اومد و گفت این آینه جادوییه چون درونی ترین خواسته هاو نیازهامون بهمون نشون میده،گفت خوشبخت ترین آدم روی زمین به این آینه نگاه کنه فقط خودش میبینه.بار دیگه به آیینه نگاه کردم و خودم تو آیینه سرویس بهداشتی خونه امون دیدم فقط خودم توآینه بودم درحالی که لبخند به لب داشتم
سلام! خوابتان یعنی لازمست با شبکه ی بزرگ تر از افراد ارتباط برقرار کنید. ممکنست روی اهمیت شبکه سازی تکیه کند. نوع یا نام های وبگاه هایی که به آنها نگاه می کنید را در نظر گیرید، مهم است! علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.
فاطمه
۲ ماه پیش
سلام
من خواب ديدم يه ايينه خريدم كه نه كوچيكه نه بزرگ بعد اومدم گفتم مامان درسته ايينه قدى نخريدم ولى اين ايينه كه خريدم خيلى خوشگله رنگشم فيروزه اى بود بعد نميدونم ديگه چى خريده بودم ولى ايينه و بقيه چيزا رو داشتم ميبردم تو اتاقم
سلام! خواب‌تان علامتی از قدرت شفا، مکافات و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی درباره‌ی فیروزه‌ای دارید، پس، یعنی احساسات‌تان را خفه می‌کنید و اجازه نمی‌دهید مردم به شما نزدیک شوند. از تغییر می‌هراسید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات‌تان است. نمایانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است.
ماه
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که ی آیینه قدی که داریم خرد شده و شکسته و من اون رو عوض میکنم
سلام! خواب‌تان علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. نمایانگر تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر: به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید.
بدون نام
۲ ماه پیش
منوخواب ديدم خواهر شوهرم ميز توالت را برگردوند وايينه شكست اما بلافاثله يك ايينه بزرگتر را به جاي ايينه سكسته رو ميز توالت نصب شدالبته ايينه كدر بود اما من به اطرافيان گفتم حسابي پاكش كنيد
تعبيرش چيه؟
اول سلام! خواب‌تان گویای ویژگی‌های ایشان است که در خودتان می‌یابید. رابطه‌تان را با ایشان در نظر گیرید! اگر ببینید با ایشان بحث می‌کنید، یعنی از تأیید یا قبول ویژگی‌های خاصی از ایشان سر باز می‌زنید. گویای تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر: به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید. نشانگر مفهوم مبهم از اینست که چکسی هستید و گویای سردرگمی درباره‌ی هدف‌های زندگی‌تان است. شفافیت و هدف ندارید و هویت‌تان را زیر سؤال می‌برید.
احمد
۲ ماه پیش
با سلا م . خواب دیدم درجلوی یک آینه هستم ودرکنارم یک بچه کوچک ناشناس هم هست ودارد به اینه نگاه می کند. تعبییرش چیه
سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.
النا
۳ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم که روبه روی آینه دارم موهامو کوتاه میکنم و موهامو کوتاه کوتاه میکنم مث پسرا و اینکه احساس میردم بدنم خیلی قوی و ماهیچه ای هست مث مردا .سایت خیلی خوبی دارین ممنون
سلام! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرت‌تان را از دست می‌دهید). ممکنست حس کنید که کسی می‌کوشد سانسورتان کند. تعبیر دیگر: ممکنست تفکر یا آرزوهایتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و اندیشه‌ها یا عادت‌های ناخواسته را حذف می‌کنید.
Zahra
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با مادر و خالم در شب مغازه ای رو دیدیم که پر از آینه بود آینه های کوچک و بزرگ ولی کدر و قدیمی بودن و تصویر خودمونو داخل اینه نمیدیدیم در نهایت شیشه مغازه رو شکستیم و رفتیم داخل...
سلام! خواب‌تان گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. گویای ناامیدی و تغییرهای منفی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از جنبه‌ای از زندگی‌تان باشد که تکه‌تکه شده است. رابطه یا موقعیتی که ناگهانی پایان یافته است. لازمست از موقعیتی دوری کنید (ارتباط‌تان را قطع کنید) و جهتی که زندگی‌تان به آنسو می‌رود را تغییر دهید. تعبیر دیگر: لازمست چیزها را آرام‌تر پیش ببرید و نفسی بکشید.
هانیه
۴ ماه پیش
سلام
ممنون میشم این خواب تعبیر کنید
خوابی که دیده شده به این صورت بود که دونفر از افراد خانواده داشتن اطراف ی کشوچندطبقه پایه دار تمیز میکردن که با تکان دادن اون متوجه شدن آیینه قدی بالای اون قرارداره که بعداز لرزشی وتکانی که زمان تمیز کردن ایجاد شد اینه افتاد و کاملا خوردشد و روی یکی از خواهرم که داشت تمیز میکرد افتاد وکامل خورد شد و منی که تماشا میکردم خیلی ترسیدم وگفتم وااای خواهرم بعدش یادم نمیاد چی شد حالش خوب بود یا نه فقط میدونم اینه خیلی خوردشده بود
سلام! در مورد خواب‌تان بسته به رابطه‌تان با خانواده، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. تصویر قدیمی خودتان را می‌زدایید. ممکنست به یک عادت قدیمی، پایان دهید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! تعبیر دیگر: بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
زهرا
۴ ماه پیش
تشکر بابت سایت خوبتون و پاسخگویی به موقع .
بعد من میرم اشپز خانه چون مادرم منو فرستاده دنبال چیزی، وقتی اشپزخانه میرم یه قسمتی از اونجا یک در میبینم که کمی نیمه بازه داخل میرم و اونجا یه اینه بزرگ میبینم که جلوش یه اینه کوچیکتر هستش توی اون اینه خودمو بالباس سیاه میبینم و اینکه یه شنل بلند سیاه هم دارم، کمی میترسم و محل رو ترک میکنم ولی یه انرژی من رو عقب میکشه و بعدم من توسط همون انرژی به بالا کشیده میشم و میبینم یه چیزی مثل دستبند غیر عادی گِلی توی دستم هستش ولی وقتی دارم بالا کشیده میشم به سقفی برخورد میکنم که گنبدی هست و حفره هایی داره، منم از شدت ترس خواهر بزرگمو صدا میزنم و اون با مادرم میان و یادم نیست که چطور پایین میام. بعدش مادرم من رو سرزنش میکنه که حرفاش اصلا یادم نیست.
خواهش می‌کنم! در ادامه: نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. لازمست به غریزه و نیروی درونی‌تان گوش فرا سپارید. بیانگر فرصت‌های تازه‌ای است که در برابرتان می‌باشند. وارد مرحله‌ای نو از زندگی‌تان می‌شوید و از یک سطح خودآگاه به سطح دیگر می‌روید.
زهرا
۴ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که خانه مان را عوض کردیم و وقتی در قسمت حمام میرم، میبینم که چند تا ایینه دارد و من از اون شکلی که خودم در واقعیت هستم کمی زیباتر میبینم خودمو، بعد من میرم اشپز خانه چون مادرم منو فرستاده دنبال چیزی، وقتی اشپزخانه میرم یه قسمتی از اونجا در میبینم که کمی نیمه بازه داخل میرم و اونجا یه اینه بزرگ میبینم که جلوش یه اینه کوچیکتر هستش توی اون اینه خودمو بالباس سیاه میبینم و اینکه یه شنل بلند سیاه هم دارم، کمی میترسم و محل رو ترک میکنم ولی یه انرژی من رو عقب میکشه و بعدم من توسط همون انرژی به بالا کشیده میشم و میبینم یه چیزی مثل دستبند غیر عادی گِلی توی دستم هستش ولی وقتی دارم بالا کشیده میشم به سقفی برخورد میکنم که گنبدی هست و حفره هایی داره، منم از شدت ترس خواهر بزرگمو صدا میزنم و اون با مادرم میان و یادم نیست که چطور پایین میام. بعدش مادرم من رو سرزنش میکنه که حرفاش اصلا یادم نیست
ممنونم
سلام! خواب‌تان یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «آشپزخانه» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام در اکثر خواب هایی که میبینم اکثر اوقات به یک اینه نگاه میکنم و همیشه انعکاسم توی خواب از قیافه ی عادیم خیلی خیلی خوشگلتره تعبیرش چیمیشه؟
سلام! خواب‌تان به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره‌ی خودتان اذعان داشته‌اید یا درگیرش شده‌اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. بازتابی ازین است که در زندگی‌تان چگونه عمل و رفتار می‌کنید. آنچه می‌انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است.
M ...h
۴ ماه پیش
خواب دیدم که سرزده رفتیم یه جا یه زمین خشک بود ودورش خونه بود یه سفر عقد اون وسط پهن بود ومیگفتند که برای یکی از پسرای فامیلمونه یه عقد الکی براش گرفته بودند وداشتند عکس میگرفتند ولی عروس نبود،تو سفره عقد آیینه افتاده بود یادم نیست شکسته بود یانه،بعد که ما رفتیم خانوادم منو نشوندن سرسفره عقد وبا اون پسره عقد کنیم بعدم که حلقه دست کردیم از پسره اندازش بود ولی ازمن خیلی بزرگ وکشیده بود،بعدشم منو بردند با پسره بریم مسافرت من که اومدم برم تو ماشینش مامانم یه کاسه چوبی بهم داد توش کاهو بود.برای خرید لباس عقدهم رفتیم.
ابتدا سلام! خواب‌تان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره‌ی وضعیت فعلی زندگی‌تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی‌تان می‌باشید. نمادی از رحم و حس امنیت است. ممکنست نشانه‌هایی ازین باشد که درباره‌ی اینکه در رابطه‌ای خاص با شما رفتار می‌شود، چه حسی دارید (حس‌تان را بیان می‌کند، درباره‌ی طرز رفتار طرف مقابل‌تان در رابطه‌ای با شما). بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله‌ی توسعه‌ی مهم را در زندگی‌تان در دست دارید. ممکنست بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده‌اند؛ بویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه‌ی خودتان.
سـانــاز
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم ی آینه نقره ای رنگ حالت بود اما خودم و داخل آینه ندیدم یکی دیگه جلوی آینه وایساده بود پسر بودد( کسی ک خیلی خیلی دوسش دارم )
اونو تو آینده دیدم ک داشت بهم نگا میکرد و لبخند میزد تعبیرش چیه
من از کنار داشتم نگا میکردم اصن خودم و داخل آینه ندیدم ی آینه نسبتا بزرگی بود
سلام! خواب‌تان بیانگر عدالت و خلوص است. نمادی از انرژی حمایتگر است. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. هویت شخصی‌تان را از دست داده‌اید. شاید بخاطر دیگران تغییر کرده‌اید (به نفع دیگران کنار کشیده‌اید)؛ چنانکه دیگر نمی‌دانید کی هستید. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.
آرام
۵ ماه پیش
با سلام ،در خواب دیدم آینه ای کوچک داشتم با قاب چوبی که انگار قابش کمی خراب شده بود جوانی از فامیل آینه را از من گرفت و قابش را با چوب (انگار چوب بستنی بود )درست کرد و به من داد.
سلام! خواب‌تان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است.
Shakiba
۵ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر.من خواب دیدم ک توی جلوی آینه نشستم و دارم ب خودم میرسم ک آینه ی توی اتاقم سه تاییه و زیرش چوبیه.هرسه تاش همزمان مثه اینکه لیز بخورن وبیان سمتم.دقیقا اونطوری ب سمتم میان و خیلی ترک برمیدارن.ولی بعد ک هلشون میدم سر جاشون.همه چی سرجاش قرارمیگیره ولی ترکاش مشخصن.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
و البته ممنون از مطالب مفیدتون⁦^_^⁩
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. تصویر قدیمی خودتان را می‌شکنید. ممکنست به یک عادت قدیمی، پایان دهید.
Ghazall
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید. من خواب دیدم ک می خوام برم بیرون و با اینکه عجله دارم سعی میکنم جلو ایینه مقنعه سفیدی سرم کنم و بعدش همش درستش میکنمو اینا واصلا شبیه الانم نبودم و یه نفر دیگه بودم انگار. خوشکل هم اصلا نبودم و حجابمو رعایت میکردم و رفتم بیرون و فک کنم داشت بارون میومد. ممنو
سلام؛ ممنون! خواب‌تان ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی آنچه می‌خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. بیانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید! به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. گویای شخصیتی است که به دنیا بجای خود واقعی‌تان می‌نمایانید. ممکنست به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسأله‌ها و مشکل‌های زندگی‌تان روبرو می‌شوید.
رضا
۵ ماه پیش
درود خسته نباشید من خواب دیدم توی یه آینه خودمو دارم نگاه میکنم موهام یکم ژولیده بود البته موهام خودش فرفریه بعدش انقد از صورتم لذت بردم ک میخاستم از خودم عکس سلفی بگیرم چون ی حس خودشیفتگی خاصی داشتم
درود بر شما؛ ممنون! خواب‌تان یعنی رویکردی جدی و نو درباره‌ی مسأله‌ای از زندگی‌تان به کار می‌گیرید. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.
Ghazal fy
۶ ماه پیش
خواب میدیدم ک تو خونه دوست پسرم هستم و همه خانوادشم اونجان و سلام کردم رفتم داخل رو تخت خوابیده بود من داشتم تو اینه موهامو مرتب میکردم و میگفتم بدون آرایش چقد خوب هستم و همش به اینه خیره شده بودم
خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. از دیدن مسأله‌ای در این رابطه خودداری می‌کنید. می‌هراسید با مسأله روبرو شوید یا مسأله را مطرح کنید. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.
ابوالفضل
۷ ماه پیش
سلام.خواب دیدم درکربلا هستم.یک هیأت عزاداری در صحن حرم بود من هم جلوی هیأت بودم ویک پرچم بزرگ به دستم بود ودست دیگرم روی سینه بود ودربرابر ضریح تعظیم کرده بودم ولی ضریح پنجره نداشت همش آیینه های بزرگ داشت ومن روبروی ضریح ایستاده بودم.میخاستم لطف کنید برایم تعبیرش کنید ممنون میشوم.من یک مشکل بزرگ دارم میخاستم تعبیر کنید شاید به مشکل من ربط داشته باشد بازهم ممنون.
خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. یعنی توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است.
نسترن
۷ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم که رفتم به سمت آینه اتاقم که وضع ظاهری ام رو چک کنم . یک لباس مشکی ساده و آستین بلند تن من بود و روسری نداشتم . یک دفعه از آینه دیدم .پسری که دوستش دارم ( اما اون از علاقه من اطلاعی ندارد ) توی اتاق من نشسته همراه با چند نفر دیگر , آن چند نفر سرشان زیر بود و فقط پسر مورد علاقه ام سرش بالا بود .توی خوابم پسر مورد علاقه ام و کسانی که دورش بودند و به نظرم آنها مرد بودند یک پیراهن مشکی پوشیده بودند . من برنگشتم و فقط از آینه نگاهش میکردم . اون نگاهی به من کرد و لبخند زد من هم به او لبخند زدم و احساس خوبی داشتم به هم دیگه فقط از آینه نگاه میکردیم
وبعد من از اتاق رفتم بیرون
ممنون میشم در مورد تعبیر خواب من را راهنمایی نمایید
خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. یعنی بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.
مینا
۸ ماه پیش
سلام من د خواب دیدم یه اینه در اتاق خانه قدیمی پدرم هست که شکسته بود وبه دیوار چسبیده بود ومن رو سرم یه محلولی می ریزم وبعد از مدتی خواهرم یه محلولی تو دستش جلو اینه بود و اینه سالم بود و خودشو نگاه میکرد وبعد من احساس کردم خودمو تو آینه میبینم ممنون میشم راهنمایی کنید
خواب دیدن خانه‌ی پدریتان یا خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. دیدن آینه‌ی شکسته، بیانگر تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر: به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید. چون مشخص نیست که محلول چه بوده است، تعبیر ندارد اما ممکنست نمادی از فراموش کردن گذشته‌ها باشد. خواهرتان، نمادی از خودتان است. دیدن خودتان در آینه، یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.
بدون نام
۹ ماه پیش
با سلام من دیشب خواب دیدم مهمون داشتیم موقع بدرقه اوناچشمم به آینه قدی کنار درب ورودیکه قابش چوبی هستش افتاد خودم رو تو آینه که دیدم یادم افتاد کرم ب صورتم زدم سفیدی کرم رو لبام هم نشسته بود رفتم آرایشم رو کامل کردم روژ زدم صورتم خ شاداب و جذاب شد اینو هم بگم که نامزدم باتشکر
سلام؛ خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. دیدن خودتان در آینه، یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. اینکه آرایش می‌کنید، یعنی می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس اعتمادبنفس‌تان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که نیاز دارید رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. زدن رژ لب، یعنی درباره‌ی چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به لب‌هایتان است. شاید نیاز دارید که درباره‌ی آنچه شما می‌گویید یا کس دیگری می‌گوید، مراقب باشید.
معصومه
۱۰ ماه پیش
سلا من خواب دیدم از یه کوچه ای رد میشدم که یهو خودمو تویه ایینه بزرگ دیدم خیلی تعجب کردم چون خیلی قشنگ افتاده بودم همین طوری که داشتم خودم وتوایینه نگاه می کردم یکی از دوستام اومدو گفت بایدبریم
با سلام کاربر گرامی آینه ا در خواب به تلاش شما برای نقد خودتان اشاره دارد. ما غالبا از طرف دیگران نقد می شویم و این موضوع باعث می شود تا در مورد رفتار های خودمان حساس تر شویم این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و اجازه ندهید که شرایط، شما را نسبت به ویژگی های رفتاری تان بدبین یا دلسرد کند. شما همواره بهترین منتقد نسبت به رفتار های خود هستید.
Elham
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یه میز آینه که کناره هاش شکسته و من بهش نزدیک میشم بعد میبینم دهنم پر خورده شیشه آینه هس و من سعی کردم بیرون بریزمشون
دیدن یک میز در خوابتان بیانگر وحدت اجتماعی و ارتباطات خانوادگی است. میز شکسته، بیانگر اختلاف در گروه است. ممکن است به حس عدم امنیت اشاره کند. شاید چیزی هست که نمی توانید دیگر درونتان نگه دارید و نیاز دارید که آن را بیرون بریزید. دیدن آینه، نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. خرده آینه در دهانتان، یعنی روی آسیب پذیری، سردرگمی و سستی تأکید دارد. شما ممکن است در ابراز افکارتان و استفاده از کلمات درست برای ایجاد ارتباط، مشکل داشته باشید. تعبیر دیگر این است که ممکن است نمادی از نظرات برنده و نیش و کنایه شما باشد (زبانتان تند و تیز است). شاید شما با چیزی که کسی گفته است، آسیب دیده اید یا ناامید شده اید. یا نیاز دارید که مراقب این باشید که چگونه چیزها را بیان می کنید یا مراقب ریسک آزار دادن دیگران با کلامتان باشید. مراقب کلامتان نسبت به دیگران باشید که باعث رنجش کسی نشوید!
fsd
۱۰ ماه پیش
من تو خواب دیدم داشتم زیاد گریه میکردم به حدی که سطح میز روبروم پر از اب اشکم شده بود.بعد این اشک ها اومدن بالای سرم و اونقد شفاف شدن که حس کردم اینه است و یه لحظه خودمو دیدم که یه لکه ی کمرنگ قرمز روی چونم افتاده بود. بعد همون یک لحظه، دیگه تار شد و ندیدم. میشه بگین تعبیرش چیه؟
بیانگر این است که از احساسات منفی رها شده اید و این به خاطر یک موقعیت در بیداری تان است. خواب شما، راهی است که تعادل احساسی را باز یابید و ترس ها و نا امیدی هاتان را به صورتی ایمن، رها کنید. در زندگی روزمره تان، تمایل دارید که احساسات خود را رد کنید، انکار کنید یا سرکوب کنید. اما در حالت خوابتان، سازوکار دفاعی شما، دیگر ایمن نیست و احساساتی که در طول روز سرکوب شده است، رها می شود. اینکه شما اشک می ریزید بیانگر این است که در یک دوره شفا در زندگی تان هستید. اشک نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر این است که اشک بیانگر درد است. دیدن قطره اشک در خوابتان بیانگر خرد قبلی است که یاد گرفته اید یا به خاطر آورده اید. شما در حال شناخت باطن خویش هستید و این بشدت برای هر شخصی عالی است.
snz
۱۰ ماه پیش
سلام،خواب دیدم با گروهی به سفر رفتم سر پل روی یه رودخونه گیر افتادیم اونجا ابش خیلی زیاد بود من یه راه نجات برای گروه پیدا کردم و کمک کردم رد شیم رفتیم یه خونه قدیمی پیدا کردیم رفتیم داخل ،اون دوستی که همراهمون بود گف بچها چون معلوم نیس صاحب خونه اش کیه از حموم استفاده نکنید ،لباسمو در اوردم دوتا از هم گروهی های دختر تو اتاق بودن با لباس زیر رفتم جلو اینه اما تو اینه قدی نه صورت مال خودم بود نه اندام من بود تعبیر خواب من چیه
خواب دیدن اینکه به سفر می‌روید بیانگر سود، کشف خود یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست الآن در حال تجربه کردنش باشید. همچنین بیانگر اینست که به تغییر منظره نیاز دارید. حس می‌کنید خیلی کار می‌کنید و نیاز دارید زمانی برای خودتان بگذارید و خوشی و استراحت کنید. تعبیر دیگر: به دنبال کشف جنبه‌ی متفاوتی از خودتان هستید. پل، نمایانگر دوره‌ای گذار در زندگی‌تان است. به مرحله‌ی جدیدی پا خواهید گذاشت. اگر پل روی آب باشد، یعنی دوره‌ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. تعبیر دیگر: پل ممکنست بیانگر این باشد که می‌کوشید دو چیز را باهم ارتباط دهید یا بین‌شان پل بزنید. اینکه به کسی کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. یک خانه‌ی قدیمی، بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: خانه‌ی قدیمی ممکنست نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اینکه بازتاب (تصویر) خود را در آینه نمی‌بینید، یعنی هویت شخصی خود را از دست داده‌اید. شاید بخاطر دیگران تغییر کرده‌اید (به نفع دیگران کنار کشیده‌اید)، چنانکه دیگر نمی‌دانید کی هستید.
دخی
۱۱ ماه پیش
سلام خوب هستین من خواب دیدم آینه سر میز بود همینطور ک داشتم نگاش میکردم (صورت خودم رو نگاه نمیکردم)پرترک شد و توی خودش شکست یعنی شکستگی هاش بیرون نریخت ممنون میشم جواب بدین
خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. دیدن آینه‌ی شکسته یا ترک‌خورده در خوابتان بیانگر تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر این است که به معنی این است که شما به عادات و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید.
ناشناس
۱۰ ماه پیش
واقعا ممنونم تعبیرتون درستو حقیقت هست
ندا
۱۱ ماه پیش
سلام، خواب دیدم که ما ی آینه ای(معمولی وبا قاب فلزی طلایی) داشتیم و اون رو هدیه به خانواده برادرم داده بودیم(آینه قدیمی و من اصلا اونو به یاد نداشتم وقتی بیدار شدم و کلی فکر کردم یادم افتاد واقعا همچین اینه ای داشتیم) و آینه رو زده بودن به دیوار، توی خواب رفتیم خونشون و روبوسی با زنداداشم رو یادمه، من رفتم توی آینه خودم رو‌نگاه کنم یهو فهمیدم خود آینه نیستش و جن اونو برده، فقط ی طرف قاب و صفحه پشتش مونده بود(به رنگ طلایی) من به همه میگفتم: دیدید من گفتم خونتون جن داره، بعد رفتم تو اتاق و دیدم پسر برادرم از ترس جن وسط دوتا خواهرام خوابیده بود، خونشون واقعا جن داشت نامرئی و کسی نمیدونست و‌باور نمیکرد،،
خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. همچنین دیدن آینه در خوابتان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. از آنجایی که شما جن را ندیده‌اید، تعبیری ندارد. خواب دیدن برادرزاده‌تان بیانگر جنبه‌ای از شماست که نیاز دارید در خودتان تأییدش کنید یا بشناسیدش. دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل‌نشده با خواهرتان یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد.
ندا
۱۱ ماه پیش
ممنون از تعبیرتون، ولی من آینه رو هم ندیدم، یعنی وقتی رفتم سراغ آینه، بقایای آینه بود یعنی یکم از چهارچوب قاب و مقوای پشت آینه،.
خواهش می‌کنم. پس، نمی‌توان برای آینه تعبیری آورد چون آن را مشاهده نکرده‌اید. خواب‌تان از بعد از تعبیر جن، صحیح می‌باشد. اما باقی افکارتان در مورد آینه و جن، در ناخودآگاه ذهن‌تان وجود دارد که نشانگر برخی مسائل منفی در ذهن‌تان است. پس، مثبت‌اندیش‌تر باشید!
فاطمه
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که مهمون داریم و من اومدم جلوی آینه ی گردی که دارم و اندازش کمی از صورتم بزرگتر بود و توی آینه به خودم نگاه میکردم و گفتم که باید موهام و صورتم رو مرتب کنم چون مهمون داریم و توی آینه داشتم خودم رو نگاه میکردم و موهامو مرتب میکردم.ممنونم تعبیرش رو بهم بگید
دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش‌ها و علایق جدید در زندگی‌تان است. شما برای ماجراجویی آماده‌اید. خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. اگر موهاتان گوله و گوله یا درهم باشند، نمادی از عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی‌تان است. شما ممکن است قادر به تفکر مستقیم نباشید. اگر خواب ببینید که تغییر شدید در مدل مویتان می‌دهید، به این معنی است که شما یک رویکرد جدی، جدید در مورد یک مسأله از زندگی بیداری‌تان به کار می‌گیرید.
غزل
۱۱ ماه پیش
من در خواب دیدم که خانه در آب گل آلود فرو رفته است
دیدن خانه‌تان در خواب بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌ها است. بویژه دیدن خانه‌ی کودکی‌تان، زادگاهتان یا خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن گل و لای در خوابتان بیانگر این است که شما درگیر موقعیتی درهم و برهم و چسبنده هستید. بیانگر این است که نیاز است روح‌تان را تر و تمیز کنید. دیدنش در خوابتان بیانگر احساسات شرم‌آور یا رد شده‌ی شما است. همچنین نمادی از اعتماد به نفس پایین است. منبع و رنگ لجن را در نظر گیرید، نشان‌دهنده‌ی این است که خوابتان به چه احساسی تأکید دارد. گویا در هچل گرفتار شده‌اید.
زهرا
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دارم تو آینه نگاه میکنم بعد میبینم موهام طلاین تو خواب بعد تو خواب میگم من که موهام طلای نبودن
خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شما است. اینکه موهای شما طلایی شده‌اند نمایانگر شادی برای شما می‌باشد.
هلن
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که با دوستام داریم حرف میزنیم و میخندیدیم که یه یه لحظه همشون جمع میشن و تغییر شکل میدن به چهره هایی که من میشناسمشون ولی اون چهره ها صمیم نبود همون لحظه یه آینه جلو من ظاهر شد که وقتی بهش نگاه کردم اون افراد رو دیدم که با لبخند از توی آیینه به من نگاه میکنن ولی چهره هاشون از توی آینه چهره های وحشتناکی بود انگار که ذات اصلی آنها رو آیینه نشون میداد
انسان هایی که در خواب به هر ترتیب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا از خرد و توانایی روانی خود برای مقابله با موقعیت هایی استفاده کنید که احساس می کنید دیگران شما را دست کم گرفته یا برای شما ارزشی قائل نمی شوند. همچنین این خواب اشاره به رفتارها و عاداتی در شما دارد که به همان وحشتناکی که در خواب دیده اید در شما وجود دارد. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
نسی
۱ سال پیش
سلام. من خاب دید داخل مدرسم
عموم ب من ی ایننه میده و من اون اینه رو میشکونم :(
آیینه در رویا نمادی از دغدغه‌های شما از تصوری که دیگران در باره شما دارند است، محک زدن خود یا دوست داشتن خود می‌تواند به صورت رویای آینه دیده شوند.
سوری
۱ سال پیش
سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم عروسیم هست و من یه لباس عروس خوشگل پوشیدم و جلو آینه ایستادم و خودمو نگاه میکنم قبل از پوشیدن لباس خیلی نگران بودمو غم داشتم اصلا نمیخواستم بپوشم اما وقتی پوشیدم شادی عجیبی اومد توی دلم.
اگر شما مجرد هستید و خواب می‌بینید که شما یک عروس هستید، پس بیانگر تمایلات شما به ازدواج است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر ویژگی‌های زنانه در مورد خودتان باشد. خواب ممکن است نمادی از ویژگی‌های خلوص و بکر باشد. پوشیدن لباس عروس در خوابتان بیانگر این است که رابطه‌ی شخصی‌تان را ارزیابی می‌کنید. خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. خواب دیدن اینکه شما نگران چیزی یا کسی هستید، بیانگر این است که حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن بیشتر در یک موقعیت در زندگی بیداری‌تان می‌کنید. نگرانیی که در خوابتان دارید، ممکن است چیزی باشد که باید به آن توجه بکنید و آن را تأیید نمایید.
صبا
۱ سال پیش
خواب دیدم تو یه اتاق تاریک نشستم که خواهرم اومد تو اتاق و یه آینه گذاشت رو زمین یه دفعه آینه مثل یه چراغ نور داشت اتاق رو روشن کرد
خواب دیدن اینکه شما در اتاق هستید، بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. خواب‌ها در مورد اتاق‌های مرتبط، معمولا مربوط به نواحی نهفته‌ی ذهن خودآگاه شما و جنبه‌های مختلف شخصیت شما هستند. اگر شما اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، بیانگر این است که حس می‌کنید در یک موقعیت گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل‌نشده با خواهرتان یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد! دیدن آینه در خوابتان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. دیدن نور در خوابتان بیانگر چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مسأله‌ای گنگ و نامعلوم را روشن می‌کند. شما حقیقت یک موقعیت یا پاسخ یک مسأله را یافته‌اید. رنگ نور را در نظر گیرید، مهم است! اگر نور خیلی روشن باشد، بیانگر این است که نیاز دارید به سطح بالاتری از آگاهی و احساس برسید.
صبا
۱ سال پیش
تو خواب دیدم که توی یه اتاق تاریک نشستم خواهرم یه آینه آورد گزاشت تو اتاق آینه مثل چراغ اتاق رو روشن کرد تعبیر چیه
م.ناشناس
۱ سال پیش
سلام
من به فاصله زمانی کمتر از یک هفته خواب آینه دیدم، در هر دو نوبت به یه دلیل خاصی به آینه نگاه کردم، بار اول داشتم به پوست صورتم نگاه میکردم که یهویی منافذ پوستم شروع کرد به بزرگ شدن و سمت راست صورتم شدتش بیشتر بود خالت اسید ریختن رو یه جسم جامد رو داشت مه پوستم به رنگ سفید در اومده بود و صدای جاز ولز سوختگی میداد، اما من تو خواب از این اتفاق غمگین نبودم به این فکر میکردم که بعد از اینکه این پوست رو جدا کنم پوست شفافی جاش میاد.
خواب دوم: روبروی آینه بودم و از چشمانم جای اشک یخ بیرون می اومد و من از روی چشمانم جداش میکردم، اشک من از روی ناراحتی نبود، صرفا آب داخل چشمم خود به خود تبدیل به یه چیزای شیشه ای میشد که اولش فک میکردم یخه، بعد که خواستم به مادرم نشون بدم تعدادیشون رو داخل کیفم گذاشتم و خیال میکردم ممکنه آب شده باشن ازونجایی که فک کردم یخ هستن، اما بعد که از کیفم درآوردم دیدم که پودر نمک دوروبرش ریخته و آب نشده انگار که نمک هستن! بعد همون لحظه به مادرم جلو آینه اشاره کردم که یکی دیگه داره رو چشمم میاد، این آخری سراسر چشمم رو گرفت اما با این حال میتونستم ببینم باهاش.
این خواب نشان دهنده ی مسائلی است که موجب خود کم بینی یا ضعف شما در زمینه های احساسی یا مدیریتی می شوند و لازم است با این افکار منفی، به شیوه ای منطقی مبارزه کنید.
Eliiiii
۱ سال پیش
خواب دیدم با چادر مشکی تازه جلو اینه قدی صورتمو نگاه میکردم مکان نااشنا بود من دختر مجرد هستم تعبیرش چی میتونه باشه
آینه در تعبیر خواب، بازنمایی احساسی است که در مورد شخصیت و رفتار خودمان داریم. این خواب از شما می خواهد تا آگاهانه در مورد ارزش های خود تصمیم گرفته و به بیان احساسات و عواطف درونی خود بپردازید.
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیدم که بیرون بودم و آینه ای که همیشه همرامه رو از کیفم در اوردم تا خودمو نگاه کنم ولی آینه م شکسته بود.
آینه اشاره به تلاش شما برای نقد خودتان اشاره دارد. ما غالبا از طرف دیگران نقد می شویم و این موضوع باعث می شود تا در مورد رفتار های خودمان حساس تر باشیم. اما شکسته بودن آینه به نگرانی شما درباره ی نحوه ی قضاوت دیگران اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و اجازه ندهید که شرایط، شما را نسبت به ویژگی های رفتاری تان بدبین یا دلسرد کند. شما همواره بهترین منتقد نسبت به رفتار های خود هستید.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم خانه داداشم به هم ریخته بود که یک دفعه یک چیز محکم خورد در آیینه بزرگ داداشم و شکست
خانه در خواب می تواند با مفهوم آرامش فکری و شخصی رویابین اشاره داشته باشد. این خواب تصویرگر فضای ذهنی خودتان است. ممکن است در این زمان احساس کنید که ترس هایی ناشناخته در حال مخدوش کردن دیدگاه هایی هستند که سابقا نسبت به خودتان داشته اید. دیدگاه هایی که روشن و امیدوار کننده بوده اند در اثر حضور در جمع های جدید یا کسب شناختی جدید در حال از بین رفتن هستند و ممکن است به نوعی آرامش روانی شما را مختل کرده باشند. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منفی را شناخته و به شیوه ای منطقی به بازنگری آن ها بپردزید و اجازه ندهید که این افکار، آرامش روانی شما را از بین ببرند.
hamedd
۱ سال پیش
خواب دیدم جلوی آینه بزرگ باشگاه در حالی ک هم تیمی هام جلوی آینه خابیدن و دارن چرت میزنن من تمرین میکنم و بعضی وقتام جلوی آینه فیگور میگیرم:/ تعبیری داره؟!
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان های درون خواب سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا در شرایطی که به نظر می رسد تلاش و پیگیری بی نتیجه یا احمقانه است، و احساس انفعال در حال غلبه بر محیط است، مثل محیط شغلی یا جامعه، نیروی درونی خود را به کار گرفته و برای به ثمر رساندن اهداف خود تلاش کنید.
زهرا
۱ سال پیش
سلام خسته ناشید.من خواب دیدم ک در زک آینه ی بزرگ خودم رو نگاه میکردم ولی ی دفعه چهره ی یک پیرمرد جای چهره ی منو گرفت و من خیالم راحت شد ک بقیه دیگ منو ب عنوان اون پیرمرد میبینند چون من در یک مکان مردانه بودم(در واقع در جایگاه درستی نبودم)
انسان هایی که در خواب به هر ترتیب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا از خرد و توانایی روانی خود برای مقابله با موقعیت هایی استفاده کنید که احساس می کنید دیگران شما را دست کم گرفته یا برای شما ارزشی قائل نمی شوند. در واقع پیرمردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل خرد درونی و رفتار بالای شماست که آن را دست کم گرفته اید.
P
۲ سال پیش
اگه زنی خواب ببینه که آیینه ازدست کسی بشکنه تعبیرش چیه؟؟
آینه در رویا می تواند با صادق بودن و راستگویی مرتبط باشد. انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف شخصیت خوده ما هستند. زمانی که آینه شکسته می شود، ممکن است به بدبینی فرد نسبت به برخی حقایق اشاره داشته باشد. مانند فردی بدبین که نسبت به ارزش های پیشین خود دچار شک و تردید شده یا احساس بدبینی نسبت به دیگران پیدا کرده است. آیینه می تواند تصویرگر نگاه ما به خودمان باشد. زمانی که آینه شکسته می شود، یعنی فرد در حال حاضر دست از قضاوت درباره ی خود کشیده و به نگاه دیگران درباره ی خود چشم دوخته است. این رویا از رویابین می خواهد تا به نظرات دیگران درباره ی شخصیت خودش اهمیت نداده و معیار ها و ارزش های شخصیت خود را در نظر بگیرد. اهمیت بیش از حد به نگاه و نظرات دیگران می تواند به روان ما آسیب رسانده و نگرانی هایی را در ما ایجاد کند.
Negar
۲ سال پیش
خواب دیدم به شدت گریه میکنم و مادرم سعی تو آروم کردنم داره من سرم و به سمت دیگه ای چرخاندم و خودم رو تو آیینه دیدم و صورتم خیس از اشک بود و ناراحت
خواب دیدن اینکه گریه می‌کنید بیانگر این است که از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر یک موقعیت در بیداری‌تان است. خواب شما، راهی است که تعادل احساسی را بازیابید و ترس‌ها و ناامیدی‌هاتان را به صورتی ایمن، رها کنید. در زندگی روزمره‌تان، تمایل دارید که احساسات خود را رد کنید، انکار کنید یا سرکوب کنید. اما در حالت خوابتان، سازوکار دفاعی شما، دیگر ایمن نیست و احساساتی که در طول روز سرکوب شده‌اند، رها می‌شوند. دیدن مادرتان در خواب بیانگر جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می‌کند. برخی مردم ممکن است مشکلاتی دارند که خودشان را از مادرانشان طرد می‌کنند و به دنبال فردیت و توسعه هستند. خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. خواب دیدن اینکه شما اشک می‌ریزید بیانگر این است که در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. اشک، نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر این است که اشک، بیانگر درد است.
....ر
۲ سال پیش
اگر خواب ببینیم که با دوستمون داخل آینه قدی با لباس یه شکل نگاه میکنیم ..تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟؟؟
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۷
در انتظار بررسی: ۰
دلارام
۱ ماه پیش
با سلام خواب دیدم که میخوام از طریق یکی از سایتا آیینه سفارش بدم و عنوان آینه جادویی من ب خودش جذب میکنه آیینه خوشگلی ام بود آدرس نوشته بود برای حضوری میرم که حضوری آینه رو از نزدیک ببینم آینه رو آوردن و من خودم با کسی که دوستش دارم تو خواب دیدم(فکر میکنم بدونم تو واقعیت اون شخص کیه)ودیدم تو آینه جفتمون لبخند روی لب داریم؛یه آقایی اومد و گفت این آینه جادوییه چون درونی ترین خواسته هاو نیازهامون بهمون نشون میده،گفت خوشبخت ترین آدم روی زمین به این آینه نگاه کنه فقط خودش میبینه.بار دیگه به آیینه نگاه کردم و خودم تو آیینه سرویس بهداشتی خونه امون دیدم فقط خودم توآینه بودم درحالی که لبخند به لب داشتم
سلام! خوابتان یعنی لازمست با شبکه ی بزرگ تر از افراد ارتباط برقرار کنید. ممکنست روی اهمیت شبکه سازی تکیه کند. نوع یا نام های وبگاه هایی که به آنها نگاه می کنید را در نظر گیرید، مهم است! علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.
فاطمه
۲ ماه پیش
سلام
من خواب ديدم يه ايينه خريدم كه نه كوچيكه نه بزرگ بعد اومدم گفتم مامان درسته ايينه قدى نخريدم ولى اين ايينه كه خريدم خيلى خوشگله رنگشم فيروزه اى بود بعد نميدونم ديگه چى خريده بودم ولى ايينه و بقيه چيزا رو داشتم ميبردم تو اتاقم
سلام! خواب‌تان علامتی از قدرت شفا، مکافات و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی درباره‌ی فیروزه‌ای دارید، پس، یعنی احساسات‌تان را خفه می‌کنید و اجازه نمی‌دهید مردم به شما نزدیک شوند. از تغییر می‌هراسید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات‌تان است. نمایانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است.
ماه
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که ی آیینه قدی که داریم خرد شده و شکسته و من اون رو عوض میکنم
سلام! خواب‌تان علامت کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. نمایانگر تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر: به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید.
بدون نام
۲ ماه پیش
منوخواب ديدم خواهر شوهرم ميز توالت را برگردوند وايينه شكست اما بلافاثله يك ايينه بزرگتر را به جاي ايينه سكسته رو ميز توالت نصب شدالبته ايينه كدر بود اما من به اطرافيان گفتم حسابي پاكش كنيد
تعبيرش چيه؟
اول سلام! خواب‌تان گویای ویژگی‌های ایشان است که در خودتان می‌یابید. رابطه‌تان را با ایشان در نظر گیرید! اگر ببینید با ایشان بحث می‌کنید، یعنی از تأیید یا قبول ویژگی‌های خاصی از ایشان سر باز می‌زنید. گویای تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر: به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید. نشانگر مفهوم مبهم از اینست که چکسی هستید و گویای سردرگمی درباره‌ی هدف‌های زندگی‌تان است. شفافیت و هدف ندارید و هویت‌تان را زیر سؤال می‌برید.
احمد
۲ ماه پیش
با سلا م . خواب دیدم درجلوی یک آینه هستم ودرکنارم یک بچه کوچک ناشناس هم هست ودارد به اینه نگاه می کند. تعبییرش چیه
سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.
النا
۳ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم که روبه روی آینه دارم موهامو کوتاه میکنم و موهامو کوتاه کوتاه میکنم مث پسرا و اینکه احساس میردم بدنم خیلی قوی و ماهیچه ای هست مث مردا .سایت خیلی خوبی دارین ممنون
سلام! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرت‌تان را از دست می‌دهید). ممکنست حس کنید که کسی می‌کوشد سانسورتان کند. تعبیر دیگر: ممکنست تفکر یا آرزوهایتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و اندیشه‌ها یا عادت‌های ناخواسته را حذف می‌کنید.
Zahra
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با مادر و خالم در شب مغازه ای رو دیدیم که پر از آینه بود آینه های کوچک و بزرگ ولی کدر و قدیمی بودن و تصویر خودمونو داخل اینه نمیدیدیم در نهایت شیشه مغازه رو شکستیم و رفتیم داخل...
سلام! خواب‌تان گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. گویای ناامیدی و تغییرهای منفی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از جنبه‌ای از زندگی‌تان باشد که تکه‌تکه شده است. رابطه یا موقعیتی که ناگهانی پایان یافته است. لازمست از موقعیتی دوری کنید (ارتباط‌تان را قطع کنید) و جهتی که زندگی‌تان به آنسو می‌رود را تغییر دهید. تعبیر دیگر: لازمست چیزها را آرام‌تر پیش ببرید و نفسی بکشید.
هانیه
۴ ماه پیش
سلام
ممنون میشم این خواب تعبیر کنید
خوابی که دیده شده به این صورت بود که دونفر از افراد خانواده داشتن اطراف ی کشوچندطبقه پایه دار تمیز میکردن که با تکان دادن اون متوجه شدن آیینه قدی بالای اون قرارداره که بعداز لرزشی وتکانی که زمان تمیز کردن ایجاد شد اینه افتاد و کاملا خوردشد و روی یکی از خواهرم که داشت تمیز میکرد افتاد وکامل خورد شد و منی که تماشا میکردم خیلی ترسیدم وگفتم وااای خواهرم بعدش یادم نمیاد چی شد حالش خوب بود یا نه فقط میدونم اینه خیلی خوردشده بود
سلام! در مورد خواب‌تان بسته به رابطه‌تان با خانواده، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. تصویر قدیمی خودتان را می‌زدایید. ممکنست به یک عادت قدیمی، پایان دهید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! تعبیر دیگر: بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
زهرا
۴ ماه پیش
تشکر بابت سایت خوبتون و پاسخگویی به موقع .
بعد من میرم اشپز خانه چون مادرم منو فرستاده دنبال چیزی، وقتی اشپزخانه میرم یه قسمتی از اونجا یک در میبینم که کمی نیمه بازه داخل میرم و اونجا یه اینه بزرگ میبینم که جلوش یه اینه کوچیکتر هستش توی اون اینه خودمو بالباس سیاه میبینم و اینکه یه شنل بلند سیاه هم دارم، کمی میترسم و محل رو ترک میکنم ولی یه انرژی من رو عقب میکشه و بعدم من توسط همون انرژی به بالا کشیده میشم و میبینم یه چیزی مثل دستبند غیر عادی گِلی توی دستم هستش ولی وقتی دارم بالا کشیده میشم به سقفی برخورد میکنم که گنبدی هست و حفره هایی داره، منم از شدت ترس خواهر بزرگمو صدا میزنم و اون با مادرم میان و یادم نیست که چطور پایین میام. بعدش مادرم من رو سرزنش میکنه که حرفاش اصلا یادم نیست.
خواهش می‌کنم! در ادامه: نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. لازمست به غریزه و نیروی درونی‌تان گوش فرا سپارید. بیانگر فرصت‌های تازه‌ای است که در برابرتان می‌باشند. وارد مرحله‌ای نو از زندگی‌تان می‌شوید و از یک سطح خودآگاه به سطح دیگر می‌روید.
زهرا
۴ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که خانه مان را عوض کردیم و وقتی در قسمت حمام میرم، میبینم که چند تا ایینه دارد و من از اون شکلی که خودم در واقعیت هستم کمی زیباتر میبینم خودمو، بعد من میرم اشپز خانه چون مادرم منو فرستاده دنبال چیزی، وقتی اشپزخانه میرم یه قسمتی از اونجا در میبینم که کمی نیمه بازه داخل میرم و اونجا یه اینه بزرگ میبینم که جلوش یه اینه کوچیکتر هستش توی اون اینه خودمو بالباس سیاه میبینم و اینکه یه شنل بلند سیاه هم دارم، کمی میترسم و محل رو ترک میکنم ولی یه انرژی من رو عقب میکشه و بعدم من توسط همون انرژی به بالا کشیده میشم و میبینم یه چیزی مثل دستبند غیر عادی گِلی توی دستم هستش ولی وقتی دارم بالا کشیده میشم به سقفی برخورد میکنم که گنبدی هست و حفره هایی داره، منم از شدت ترس خواهر بزرگمو صدا میزنم و اون با مادرم میان و یادم نیست که چطور پایین میام. بعدش مادرم من رو سرزنش میکنه که حرفاش اصلا یادم نیست
ممنونم
سلام! خواب‌تان یعنی به مرحله‌ای تازه یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید. به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «آشپزخانه» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام در اکثر خواب هایی که میبینم اکثر اوقات به یک اینه نگاه میکنم و همیشه انعکاسم توی خواب از قیافه ی عادیم خیلی خیلی خوشگلتره تعبیرش چیمیشه؟
سلام! خواب‌تان به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره‌ی خودتان اذعان داشته‌اید یا درگیرش شده‌اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. بازتابی ازین است که در زندگی‌تان چگونه عمل و رفتار می‌کنید. آنچه می‌انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است.
M ...h
۴ ماه پیش
خواب دیدم که سرزده رفتیم یه جا یه زمین خشک بود ودورش خونه بود یه سفر عقد اون وسط پهن بود ومیگفتند که برای یکی از پسرای فامیلمونه یه عقد الکی براش گرفته بودند وداشتند عکس میگرفتند ولی عروس نبود،تو سفره عقد آیینه افتاده بود یادم نیست شکسته بود یانه،بعد که ما رفتیم خانوادم منو نشوندن سرسفره عقد وبا اون پسره عقد کنیم بعدم که حلقه دست کردیم از پسره اندازش بود ولی ازمن خیلی بزرگ وکشیده بود،بعدشم منو بردند با پسره بریم مسافرت من که اومدم برم تو ماشینش مامانم یه کاسه چوبی بهم داد توش کاهو بود.برای خرید لباس عقدهم رفتیم.
ابتدا سلام! خواب‌تان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره‌ی وضعیت فعلی زندگی‌تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی‌تان می‌باشید. نمادی از رحم و حس امنیت است. ممکنست نشانه‌هایی ازین باشد که درباره‌ی اینکه در رابطه‌ای خاص با شما رفتار می‌شود، چه حسی دارید (حس‌تان را بیان می‌کند، درباره‌ی طرز رفتار طرف مقابل‌تان در رابطه‌ای با شما). بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله‌ی توسعه‌ی مهم را در زندگی‌تان در دست دارید. ممکنست بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده‌اند؛ بویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه‌ی خودتان.
سـانــاز
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم ی آینه نقره ای رنگ حالت بود اما خودم و داخل آینه ندیدم یکی دیگه جلوی آینه وایساده بود پسر بودد( کسی ک خیلی خیلی دوسش دارم )
اونو تو آینده دیدم ک داشت بهم نگا میکرد و لبخند میزد تعبیرش چیه
من از کنار داشتم نگا میکردم اصن خودم و داخل آینه ندیدم ی آینه نسبتا بزرگی بود
سلام! خواب‌تان بیانگر عدالت و خلوص است. نمادی از انرژی حمایتگر است. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. هویت شخصی‌تان را از دست داده‌اید. شاید بخاطر دیگران تغییر کرده‌اید (به نفع دیگران کنار کشیده‌اید)؛ چنانکه دیگر نمی‌دانید کی هستید. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.
آرام
۵ ماه پیش
با سلام ،در خواب دیدم آینه ای کوچک داشتم با قاب چوبی که انگار قابش کمی خراب شده بود جوانی از فامیل آینه را از من گرفت و قابش را با چوب (انگار چوب بستنی بود )درست کرد و به من داد.
سلام! خواب‌تان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است.
Shakiba
۵ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر.من خواب دیدم ک توی جلوی آینه نشستم و دارم ب خودم میرسم ک آینه ی توی اتاقم سه تاییه و زیرش چوبیه.هرسه تاش همزمان مثه اینکه لیز بخورن وبیان سمتم.دقیقا اونطوری ب سمتم میان و خیلی ترک برمیدارن.ولی بعد ک هلشون میدم سر جاشون.همه چی سرجاش قرارمیگیره ولی ترکاش مشخصن.
ممنون میشم راهنماییم کنید.
و البته ممنون از مطالب مفیدتون⁦^_^⁩
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. تصویر قدیمی خودتان را می‌شکنید. ممکنست به یک عادت قدیمی، پایان دهید.
Ghazall
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید. من خواب دیدم ک می خوام برم بیرون و با اینکه عجله دارم سعی میکنم جلو ایینه مقنعه سفیدی سرم کنم و بعدش همش درستش میکنمو اینا واصلا شبیه الانم نبودم و یه نفر دیگه بودم انگار. خوشکل هم اصلا نبودم و حجابمو رعایت میکردم و رفتم بیرون و فک کنم داشت بارون میومد. ممنو
سلام؛ ممنون! خواب‌تان ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه‌ریزی‌تان درباره‌ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می‌کنید در باغ نیستید. ممکنست بازتاب تحت‌اللفظی روزمره‌تان باشد که حس می‌کنید همیشه عجله دارید و زمان کافی برای انجام همه‌ی آنچه می‌خواهید بینجامید را ندارید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان‌تان را بهتر مدیریت کنید. بیانگر فشاریست که روی خودتان قرار می‌دهید. یعنی سرعت‌تان را بکاهید! به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. گویای شخصیتی است که به دنیا بجای خود واقعی‌تان می‌نمایانید. ممکنست به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسأله‌ها و مشکل‌های زندگی‌تان روبرو می‌شوید.
رضا
۵ ماه پیش
درود خسته نباشید من خواب دیدم توی یه آینه خودمو دارم نگاه میکنم موهام یکم ژولیده بود البته موهام خودش فرفریه بعدش انقد از صورتم لذت بردم ک میخاستم از خودم عکس سلفی بگیرم چون ی حس خودشیفتگی خاصی داشتم
درود بر شما؛ ممنون! خواب‌تان یعنی رویکردی جدی و نو درباره‌ی مسأله‌ای از زندگی‌تان به کار می‌گیرید. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.
Ghazal fy
۶ ماه پیش
خواب میدیدم ک تو خونه دوست پسرم هستم و همه خانوادشم اونجان و سلام کردم رفتم داخل رو تخت خوابیده بود من داشتم تو اینه موهامو مرتب میکردم و میگفتم بدون آرایش چقد خوب هستم و همش به اینه خیره شده بودم
خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. از دیدن مسأله‌ای در این رابطه خودداری می‌کنید. می‌هراسید با مسأله روبرو شوید یا مسأله را مطرح کنید. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.
ابوالفضل
۷ ماه پیش
سلام.خواب دیدم درکربلا هستم.یک هیأت عزاداری در صحن حرم بود من هم جلوی هیأت بودم ویک پرچم بزرگ به دستم بود ودست دیگرم روی سینه بود ودربرابر ضریح تعظیم کرده بودم ولی ضریح پنجره نداشت همش آیینه های بزرگ داشت ومن روبروی ضریح ایستاده بودم.میخاستم لطف کنید برایم تعبیرش کنید ممنون میشوم.من یک مشکل بزرگ دارم میخاستم تعبیر کنید شاید به مشکل من ربط داشته باشد بازهم ممنون.
خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. یعنی توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است.
نسترن
۷ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم که رفتم به سمت آینه اتاقم که وضع ظاهری ام رو چک کنم . یک لباس مشکی ساده و آستین بلند تن من بود و روسری نداشتم . یک دفعه از آینه دیدم .پسری که دوستش دارم ( اما اون از علاقه من اطلاعی ندارد ) توی اتاق من نشسته همراه با چند نفر دیگر , آن چند نفر سرشان زیر بود و فقط پسر مورد علاقه ام سرش بالا بود .توی خوابم پسر مورد علاقه ام و کسانی که دورش بودند و به نظرم آنها مرد بودند یک پیراهن مشکی پوشیده بودند . من برنگشتم و فقط از آینه نگاهش میکردم . اون نگاهی به من کرد و لبخند زد من هم به او لبخند زدم و احساس خوبی داشتم به هم دیگه فقط از آینه نگاه میکردیم
وبعد من از اتاق رفتم بیرون
ممنون میشم در مورد تعبیر خواب من را راهنمایی نمایید
خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. یعنی بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد.
مینا
۸ ماه پیش
سلام من د خواب دیدم یه اینه در اتاق خانه قدیمی پدرم هست که شکسته بود وبه دیوار چسبیده بود ومن رو سرم یه محلولی می ریزم وبعد از مدتی خواهرم یه محلولی تو دستش جلو اینه بود و اینه سالم بود و خودشو نگاه میکرد وبعد من احساس کردم خودمو تو آینه میبینم ممنون میشم راهنمایی کنید
خواب دیدن خانه‌ی پدریتان یا خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید، بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. دیدن آینه‌ی شکسته، بیانگر تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر: به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید. چون مشخص نیست که محلول چه بوده است، تعبیر ندارد اما ممکنست نمادی از فراموش کردن گذشته‌ها باشد. خواهرتان، نمادی از خودتان است. دیدن خودتان در آینه، یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.
بدون نام
۹ ماه پیش
با سلام من دیشب خواب دیدم مهمون داشتیم موقع بدرقه اوناچشمم به آینه قدی کنار درب ورودیکه قابش چوبی هستش افتاد خودم رو تو آینه که دیدم یادم افتاد کرم ب صورتم زدم سفیدی کرم رو لبام هم نشسته بود رفتم آرایشم رو کامل کردم روژ زدم صورتم خ شاداب و جذاب شد اینو هم بگم که نامزدم باتشکر
سلام؛ خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. دیدن خودتان در آینه، یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. اینکه آرایش می‌کنید، یعنی می‌کوشید جنبه‌ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می‌گیرید. می‌کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس اعتمادبنفس‌تان را بیفزایید. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که نیاز دارید رابطه‌تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. زدن رژ لب، یعنی درباره‌ی چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به لب‌هایتان است. شاید نیاز دارید که درباره‌ی آنچه شما می‌گویید یا کس دیگری می‌گوید، مراقب باشید.
معصومه
۱۰ ماه پیش
سلا من خواب دیدم از یه کوچه ای رد میشدم که یهو خودمو تویه ایینه بزرگ دیدم خیلی تعجب کردم چون خیلی قشنگ افتاده بودم همین طوری که داشتم خودم وتوایینه نگاه می کردم یکی از دوستام اومدو گفت بایدبریم
با سلام کاربر گرامی آینه ا در خواب به تلاش شما برای نقد خودتان اشاره دارد. ما غالبا از طرف دیگران نقد می شویم و این موضوع باعث می شود تا در مورد رفتار های خودمان حساس تر شویم این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و اجازه ندهید که شرایط، شما را نسبت به ویژگی های رفتاری تان بدبین یا دلسرد کند. شما همواره بهترین منتقد نسبت به رفتار های خود هستید.
Elham
۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که یه میز آینه که کناره هاش شکسته و من بهش نزدیک میشم بعد میبینم دهنم پر خورده شیشه آینه هس و من سعی کردم بیرون بریزمشون
دیدن یک میز در خوابتان بیانگر وحدت اجتماعی و ارتباطات خانوادگی است. میز شکسته، بیانگر اختلاف در گروه است. ممکن است به حس عدم امنیت اشاره کند. شاید چیزی هست که نمی توانید دیگر درونتان نگه دارید و نیاز دارید که آن را بیرون بریزید. دیدن آینه، نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. خرده آینه در دهانتان، یعنی روی آسیب پذیری، سردرگمی و سستی تأکید دارد. شما ممکن است در ابراز افکارتان و استفاده از کلمات درست برای ایجاد ارتباط، مشکل داشته باشید. تعبیر دیگر این است که ممکن است نمادی از نظرات برنده و نیش و کنایه شما باشد (زبانتان تند و تیز است). شاید شما با چیزی که کسی گفته است، آسیب دیده اید یا ناامید شده اید. یا نیاز دارید که مراقب این باشید که چگونه چیزها را بیان می کنید یا مراقب ریسک آزار دادن دیگران با کلامتان باشید. مراقب کلامتان نسبت به دیگران باشید که باعث رنجش کسی نشوید!
fsd
۱۰ ماه پیش
من تو خواب دیدم داشتم زیاد گریه میکردم به حدی که سطح میز روبروم پر از اب اشکم شده بود.بعد این اشک ها اومدن بالای سرم و اونقد شفاف شدن که حس کردم اینه است و یه لحظه خودمو دیدم که یه لکه ی کمرنگ قرمز روی چونم افتاده بود. بعد همون یک لحظه، دیگه تار شد و ندیدم. میشه بگین تعبیرش چیه؟
بیانگر این است که از احساسات منفی رها شده اید و این به خاطر یک موقعیت در بیداری تان است. خواب شما، راهی است که تعادل احساسی را باز یابید و ترس ها و نا امیدی هاتان را به صورتی ایمن، رها کنید. در زندگی روزمره تان، تمایل دارید که احساسات خود را رد کنید، انکار کنید یا سرکوب کنید. اما در حالت خوابتان، سازوکار دفاعی شما، دیگر ایمن نیست و احساساتی که در طول روز سرکوب شده است، رها می شود. اینکه شما اشک می ریزید بیانگر این است که در یک دوره شفا در زندگی تان هستید. اشک نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر این است که اشک بیانگر درد است. دیدن قطره اشک در خوابتان بیانگر خرد قبلی است که یاد گرفته اید یا به خاطر آورده اید. شما در حال شناخت باطن خویش هستید و این بشدت برای هر شخصی عالی است.
snz
۱۰ ماه پیش
سلام،خواب دیدم با گروهی به سفر رفتم سر پل روی یه رودخونه گیر افتادیم اونجا ابش خیلی زیاد بود من یه راه نجات برای گروه پیدا کردم و کمک کردم رد شیم رفتیم یه خونه قدیمی پیدا کردیم رفتیم داخل ،اون دوستی که همراهمون بود گف بچها چون معلوم نیس صاحب خونه اش کیه از حموم استفاده نکنید ،لباسمو در اوردم دوتا از هم گروهی های دختر تو اتاق بودن با لباس زیر رفتم جلو اینه اما تو اینه قدی نه صورت مال خودم بود نه اندام من بود تعبیر خواب من چیه
خواب دیدن اینکه به سفر می‌روید بیانگر سود، کشف خود یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان بیانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست الآن در حال تجربه کردنش باشید. همچنین بیانگر اینست که به تغییر منظره نیاز دارید. حس می‌کنید خیلی کار می‌کنید و نیاز دارید زمانی برای خودتان بگذارید و خوشی و استراحت کنید. تعبیر دیگر: به دنبال کشف جنبه‌ی متفاوتی از خودتان هستید. پل، نمایانگر دوره‌ای گذار در زندگی‌تان است. به مرحله‌ی جدیدی پا خواهید گذاشت. اگر پل روی آب باشد، یعنی دوره‌ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. تعبیر دیگر: پل ممکنست بیانگر این باشد که می‌کوشید دو چیز را باهم ارتباط دهید یا بین‌شان پل بزنید. اینکه به کسی کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. یک خانه‌ی قدیمی، بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: خانه‌ی قدیمی ممکنست نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. اینکه بازتاب (تصویر) خود را در آینه نمی‌بینید، یعنی هویت شخصی خود را از دست داده‌اید. شاید بخاطر دیگران تغییر کرده‌اید (به نفع دیگران کنار کشیده‌اید)، چنانکه دیگر نمی‌دانید کی هستید.
دخی
۱۱ ماه پیش
سلام خوب هستین من خواب دیدم آینه سر میز بود همینطور ک داشتم نگاش میکردم (صورت خودم رو نگاه نمیکردم)پرترک شد و توی خودش شکست یعنی شکستگی هاش بیرون نریخت ممنون میشم جواب بدین
خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. دیدن آینه‌ی شکسته یا ترک‌خورده در خوابتان بیانگر تصویر ضعیف یا تحریف‌شده است. تعبیر دیگر این است که به معنی این است که شما به عادات و روش‌های قدیمی‌تان پایان می‌دهید.
ناشناس
۱۰ ماه پیش
واقعا ممنونم تعبیرتون درستو حقیقت هست
ندا
۱۱ ماه پیش
سلام، خواب دیدم که ما ی آینه ای(معمولی وبا قاب فلزی طلایی) داشتیم و اون رو هدیه به خانواده برادرم داده بودیم(آینه قدیمی و من اصلا اونو به یاد نداشتم وقتی بیدار شدم و کلی فکر کردم یادم افتاد واقعا همچین اینه ای داشتیم) و آینه رو زده بودن به دیوار، توی خواب رفتیم خونشون و روبوسی با زنداداشم رو یادمه، من رفتم توی آینه خودم رو‌نگاه کنم یهو فهمیدم خود آینه نیستش و جن اونو برده، فقط ی طرف قاب و صفحه پشتش مونده بود(به رنگ طلایی) من به همه میگفتم: دیدید من گفتم خونتون جن داره، بعد رفتم تو اتاق و دیدم پسر برادرم از ترس جن وسط دوتا خواهرام خوابیده بود، خونشون واقعا جن داشت نامرئی و کسی نمیدونست و‌باور نمیکرد،،
خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. همچنین دیدن آینه در خوابتان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. از آنجایی که شما جن را ندیده‌اید، تعبیری ندارد. خواب دیدن برادرزاده‌تان بیانگر جنبه‌ای از شماست که نیاز دارید در خودتان تأییدش کنید یا بشناسیدش. دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل‌نشده با خواهرتان یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید به آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد.
ندا
۱۱ ماه پیش
ممنون از تعبیرتون، ولی من آینه رو هم ندیدم، یعنی وقتی رفتم سراغ آینه، بقایای آینه بود یعنی یکم از چهارچوب قاب و مقوای پشت آینه،.
خواهش می‌کنم. پس، نمی‌توان برای آینه تعبیری آورد چون آن را مشاهده نکرده‌اید. خواب‌تان از بعد از تعبیر جن، صحیح می‌باشد. اما باقی افکارتان در مورد آینه و جن، در ناخودآگاه ذهن‌تان وجود دارد که نشانگر برخی مسائل منفی در ذهن‌تان است. پس، مثبت‌اندیش‌تر باشید!
فاطمه
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که مهمون داریم و من اومدم جلوی آینه ی گردی که دارم و اندازش کمی از صورتم بزرگتر بود و توی آینه به خودم نگاه میکردم و گفتم که باید موهام و صورتم رو مرتب کنم چون مهمون داریم و توی آینه داشتم خودم رو نگاه میکردم و موهامو مرتب میکردم.ممنونم تعبیرش رو بهم بگید
دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش‌ها و علایق جدید در زندگی‌تان است. شما برای ماجراجویی آماده‌اید. خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شماست. اگر موهاتان گوله و گوله یا درهم باشند، نمادی از عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی‌تان است. شما ممکن است قادر به تفکر مستقیم نباشید. اگر خواب ببینید که تغییر شدید در مدل مویتان می‌دهید، به این معنی است که شما یک رویکرد جدی، جدید در مورد یک مسأله از زندگی بیداری‌تان به کار می‌گیرید.
غزل
۱۱ ماه پیش
من در خواب دیدم که خانه در آب گل آلود فرو رفته است
دیدن خانه‌تان در خواب بیانگر امنیت، نیازهای اولیه و ارزش‌ها است. بویژه دیدن خانه‌ی کودکی‌تان، زادگاهتان یا خانه‌ای که پیشتر در آن زندگی کرده‌اید بیانگر تمایل شما برای ساخت خانه و خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طول زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. شما ممکن است احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تفکر قدیمی شما باشد. دیدن گل و لای در خوابتان بیانگر این است که شما درگیر موقعیتی درهم و برهم و چسبنده هستید. بیانگر این است که نیاز است روح‌تان را تر و تمیز کنید. دیدنش در خوابتان بیانگر احساسات شرم‌آور یا رد شده‌ی شما است. همچنین نمادی از اعتماد به نفس پایین است. منبع و رنگ لجن را در نظر گیرید، نشان‌دهنده‌ی این است که خوابتان به چه احساسی تأکید دارد. گویا در هچل گرفتار شده‌اید.
زهرا
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دارم تو آینه نگاه میکنم بعد میبینم موهام طلاین تو خواب بعد تو خواب میگم من که موهام طلای نبودن
خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش‌های شما است. اینکه موهای شما طلایی شده‌اند نمایانگر شادی برای شما می‌باشد.
هلن
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که با دوستام داریم حرف میزنیم و میخندیدیم که یه یه لحظه همشون جمع میشن و تغییر شکل میدن به چهره هایی که من میشناسمشون ولی اون چهره ها صمیم نبود همون لحظه یه آینه جلو من ظاهر شد که وقتی بهش نگاه کردم اون افراد رو دیدم که با لبخند از توی آیینه به من نگاه میکنن ولی چهره هاشون از توی آینه چهره های وحشتناکی بود انگار که ذات اصلی آنها رو آیینه نشون میداد
انسان هایی که در خواب به هر ترتیب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا از خرد و توانایی روانی خود برای مقابله با موقعیت هایی استفاده کنید که احساس می کنید دیگران شما را دست کم گرفته یا برای شما ارزشی قائل نمی شوند. همچنین این خواب اشاره به رفتارها و عاداتی در شما دارد که به همان وحشتناکی که در خواب دیده اید در شما وجود دارد. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
نسی
۱ سال پیش
سلام. من خاب دید داخل مدرسم
عموم ب من ی ایننه میده و من اون اینه رو میشکونم :(
آیینه در رویا نمادی از دغدغه‌های شما از تصوری که دیگران در باره شما دارند است، محک زدن خود یا دوست داشتن خود می‌تواند به صورت رویای آینه دیده شوند.
سوری
۱ سال پیش
سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم عروسیم هست و من یه لباس عروس خوشگل پوشیدم و جلو آینه ایستادم و خودمو نگاه میکنم قبل از پوشیدن لباس خیلی نگران بودمو غم داشتم اصلا نمیخواستم بپوشم اما وقتی پوشیدم شادی عجیبی اومد توی دلم.
اگر شما مجرد هستید و خواب می‌بینید که شما یک عروس هستید، پس بیانگر تمایلات شما به ازدواج است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر ویژگی‌های زنانه در مورد خودتان باشد. خواب ممکن است نمادی از ویژگی‌های خلوص و بکر باشد. پوشیدن لباس عروس در خوابتان بیانگر این است که رابطه‌ی شخصی‌تان را ارزیابی می‌کنید. خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی‌تان می‌اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را در می‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. خواب دیدن اینکه شما نگران چیزی یا کسی هستید، بیانگر این است که حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن بیشتر در یک موقعیت در زندگی بیداری‌تان می‌کنید. نگرانیی که در خوابتان دارید، ممکن است چیزی باشد که باید به آن توجه بکنید و آن را تأیید نمایید.
صبا
۱ سال پیش
خواب دیدم تو یه اتاق تاریک نشستم که خواهرم اومد تو اتاق و یه آینه گذاشت رو زمین یه دفعه آینه مثل یه چراغ نور داشت اتاق رو روشن کرد
خواب دیدن اینکه شما در اتاق هستید، بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. خواب‌ها در مورد اتاق‌های مرتبط، معمولا مربوط به نواحی نهفته‌ی ذهن خودآگاه شما و جنبه‌های مختلف شخصیت شما هستند. اگر شما اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، بیانگر این است که حس می‌کنید در یک موقعیت گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل‌نشده با خواهرتان یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد! دیدن آینه در خوابتان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. دیدن نور در خوابتان بیانگر چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مسأله‌ای گنگ و نامعلوم را روشن می‌کند. شما حقیقت یک موقعیت یا پاسخ یک مسأله را یافته‌اید. رنگ نور را در نظر گیرید، مهم است! اگر نور خیلی روشن باشد، بیانگر این است که نیاز دارید به سطح بالاتری از آگاهی و احساس برسید.
صبا
۱ سال پیش
تو خواب دیدم که توی یه اتاق تاریک نشستم خواهرم یه آینه آورد گزاشت تو اتاق آینه مثل چراغ اتاق رو روشن کرد تعبیر چیه
م.ناشناس
۱ سال پیش
سلام
من به فاصله زمانی کمتر از یک هفته خواب آینه دیدم، در هر دو نوبت به یه دلیل خاصی به آینه نگاه کردم، بار اول داشتم به پوست صورتم نگاه میکردم که یهویی منافذ پوستم شروع کرد به بزرگ شدن و سمت راست صورتم شدتش بیشتر بود خالت اسید ریختن رو یه جسم جامد رو داشت مه پوستم به رنگ سفید در اومده بود و صدای جاز ولز سوختگی میداد، اما من تو خواب از این اتفاق غمگین نبودم به این فکر میکردم که بعد از اینکه این پوست رو جدا کنم پوست شفافی جاش میاد.
خواب دوم: روبروی آینه بودم و از چشمانم جای اشک یخ بیرون می اومد و من از روی چشمانم جداش میکردم، اشک من از روی ناراحتی نبود، صرفا آب داخل چشمم خود به خود تبدیل به یه چیزای شیشه ای میشد که اولش فک میکردم یخه، بعد که خواستم به مادرم نشون بدم تعدادیشون رو داخل کیفم گذاشتم و خیال میکردم ممکنه آب شده باشن ازونجایی که فک کردم یخ هستن، اما بعد که از کیفم درآوردم دیدم که پودر نمک دوروبرش ریخته و آب نشده انگار که نمک هستن! بعد همون لحظه به مادرم جلو آینه اشاره کردم که یکی دیگه داره رو چشمم میاد، این آخری سراسر چشمم رو گرفت اما با این حال میتونستم ببینم باهاش.
این خواب نشان دهنده ی مسائلی است که موجب خود کم بینی یا ضعف شما در زمینه های احساسی یا مدیریتی می شوند و لازم است با این افکار منفی، به شیوه ای منطقی مبارزه کنید.
Eliiiii
۱ سال پیش
خواب دیدم با چادر مشکی تازه جلو اینه قدی صورتمو نگاه میکردم مکان نااشنا بود من دختر مجرد هستم تعبیرش چی میتونه باشه
آینه در تعبیر خواب، بازنمایی احساسی است که در مورد شخصیت و رفتار خودمان داریم. این خواب از شما می خواهد تا آگاهانه در مورد ارزش های خود تصمیم گرفته و به بیان احساسات و عواطف درونی خود بپردازید.
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیدم که بیرون بودم و آینه ای که همیشه همرامه رو از کیفم در اوردم تا خودمو نگاه کنم ولی آینه م شکسته بود.
آینه اشاره به تلاش شما برای نقد خودتان اشاره دارد. ما غالبا از طرف دیگران نقد می شویم و این موضوع باعث می شود تا در مورد رفتار های خودمان حساس تر باشیم. اما شکسته بودن آینه به نگرانی شما درباره ی نحوه ی قضاوت دیگران اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و اجازه ندهید که شرایط، شما را نسبت به ویژگی های رفتاری تان بدبین یا دلسرد کند. شما همواره بهترین منتقد نسبت به رفتار های خود هستید.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم خانه داداشم به هم ریخته بود که یک دفعه یک چیز محکم خورد در آیینه بزرگ داداشم و شکست
خانه در خواب می تواند با مفهوم آرامش فکری و شخصی رویابین اشاره داشته باشد. این خواب تصویرگر فضای ذهنی خودتان است. ممکن است در این زمان احساس کنید که ترس هایی ناشناخته در حال مخدوش کردن دیدگاه هایی هستند که سابقا نسبت به خودتان داشته اید. دیدگاه هایی که روشن و امیدوار کننده بوده اند در اثر حضور در جمع های جدید یا کسب شناختی جدید در حال از بین رفتن هستند و ممکن است به نوعی آرامش روانی شما را مختل کرده باشند. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منفی را شناخته و به شیوه ای منطقی به بازنگری آن ها بپردزید و اجازه ندهید که این افکار، آرامش روانی شما را از بین ببرند.
hamedd