تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه (قضیب، عورت) چیست؟

با تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه، تعبیر خواب دیدن عورت مرد توسط زن، تعبیر خواب عورت بزرگ و کوچک مردانه و تعبیر خواب راست شدن آلت تناسلی مرد همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه نشانه فرزند و بزرگی است. خارج شدن حیوان و یا مواد غذایی مانند نان در هر حالت می‌تواند تعبیر جداگانه ای داشته باشد. در ادامه به بررسی تفسیر معبران شرقی و غربی در مورد آلت تناسلی مردانه خواهیم پرداخت.
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن آلت مردانه در رویای مردان نشان از قدرت خودبیانگری، ارائه توانایی‌ها در جهان دنیوی، پرخاشگری مثبت در جهت حفاظت از خانواده و نیروی مردانه دارد. که هر شخص می‌تواند با توجه به شرایط زندگی خود تفسیری متفاوت از اینگونه خواب‌ها داشته باشد. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه (قضیب، ذکر)

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه

حضرت دانیال گوید:
 • دیدن آلت در خواب به بزرگی، شهرت و فرزند تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی آلت تو بریده باشد یا خودت آن را ببری به این معناست که صاحب فرزند نخواهی شد.
 • اگر در خواب ببینی دو آلت و یا بیشتر داری به این معناست که هم صاحب فرزند خواهی شد و هم در بین مردم به بزرگی و منزلت دست می‌یابی.
محمدبن سیرین گوید:
 • آلت تناسلی بزرگ به بزرگی، شهرت و بیماری فرزند تعبیر می‌شود و کوچک بودن آن نشانه حقارت و گم‌نامی است.
 • اگر ببینی از آلت تو مثل شاخه‌های درخت آلت‌های دیگری بیرون آمده است تعبیرش فرزندان زیاد است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بر آلت تناسلیش موی رسته است، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد. اگر در خواب ببینی کسی آلت تو را در دهان دارد و می‌مکد به این معنی است که از تو سودی به او می‌رسد.

جابر مغربی گوید:
 • اگر در خواب ببینی قسمتی از آلت تو بریده است به این معناست که صاحب فرزند کمی خواهی شد و یا اینکه از جاه و مقام تو کم می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی آلت تو بر اثر شکافتگی خونریزی می‌کند به معنای دچار شدن به ضرر و زیان مالی است و یا اینکه فرزندت از دنیا خواهد رفت.
 • اگر ببینی آلت تو جدا شده است به مردن فرزند و یا از دست دادن اموال تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی که بر آلت تو گره‌ای زده‌اند نشانه تباه شدن زندگی و معیشت توست.
 • اگر ببینی که آلت تو در میان تو شده است نشانگر این است که در جایی باید شهادت و گواهی دهی اما از انجام آن خودداری می‌کنی.
 • اگر ببینی آلت تو ورم کرده است به معنای زیاد شدن مال و اموال است. حرکت حردن آلت در خواب به افزایش نعمت و خوشبختی تعبیر می‌شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه بر هفت وجه است:
 1. فرزند.
 2. اهل بیت (خانواده و علم).
 3. مال.
 4. عزت و سربلندی.
 5. بزرگی و مقام.
 6. طاعت (حاجت خواهی).
 7. گرو یافتن (رهن و گرو گرفتن).

 

تعبیر خواب خروج چیزی از آلت تناسلی مردان

محمدبن سیرین گوید:
 • اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود. (تعبیر خواب منی)
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد.
 • اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تأویل دارد.
 • اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد.
 • اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد.
 • اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا.
 • اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.
 • اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود.
 • اگر از آلتش گربه بیرون آید به معنی این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن خواهی شد.
 • اگر از آلت تو چرک بیرون آید به معنای این است که صاحب فرزندی معلول خواهی شد.

حضرت دانیال گوید: بیرون آمدن چرک از آلت در خواب نشانگر این است که صاحب فرزندی می‌شوی که معلول جسمی است.

جابر مغربی: اگر بیند که از سوراخ آلت تناسلی او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل کند که او را فرزند آید عالم پارسا.

 

دیدن خارج شدن خون از آلت تناسلی مردان در خواب

ابن سیرین گوید: اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند.

حضرت دانیال گوید: بیرون آمدن خون به جای ادرار در خواب به معنای این است که صاحب فرزندی ناقص خواهی شد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی که از آلت تو خون بیرون می‌آید به سقط جنین همسرت تعبیر خواهد شد.

 

تعبیر خواب راست شدن آلت تناسلی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آلت تناسلی او راست گردید و سخت شد، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود. اگر بیند که آلت تناسلی او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید.
محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب ببینی که آلت تناستی تو سفت شده است به معنای بهتر شدن بخت و اقبال تو است.
 
آیا می‌دانید تعبیر خواب آلت تناسلی زنانه چیست؟ برای دانستن تعابیر این گونه خواب‌ها همراه ما باشید.
 

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه برای زن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که به جای فرج، آلت مردانه دارد و حامله است، صاحب فرزند پسر می‌شود
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که عورت مردانه دارد، چنانچه حامله باشد صاحب پسری می‌شود، ولی آن پسر نمی‌ماند و از دنیا می‌رود، ولی اگر حامله نباشد و پسر نداشته باشد، مال و اموالش زیادتر می‌شود.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که آلت مردانه دارد به این معناست که حامله است و یا حامله خواهد شد و صاحب فرزند می‌شود. اگر بیند که با آن آمیزش می‌کند به معنای انجام کار زشت است.

 

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه بزرگ

معبرین غربی گویند: تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه بزرگ سمبلی از جنبه خاص از زندگی خودتان است. این جنبه نمایانگر احساس توانگری، قدرت یا رضایت از زندگی است. این خواب نشان دهنده آن است که شما احساس می‌کنید از اطرافیان خود قدرتمندتر و موفق تر هستید.

تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه کوچک

معبرین غربی گویند: تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه کوچک نمادی از احساس ضعیف بودن، ناتوانی یا حتی ناتوانی احساسی است. اگر احساس می‌کنید که در برخی از ابعاد زندگی خود کارآمد یا تاثیرگذار نیستید، دیدن این خواب چندان غیرعادی به شمار نمی‌رود.

آیا احساس می‌کنید که در مقایسه با اطرافیان خود از ارزش کمتری برخوردار هستید یا از آنها ضعیف تر هستید؟ دیدن آلت تناسلی مردانه در خواب نمادی از قدرت و تسلط دیگران بر شما یا مشکلاتی است که بر هر کاری که انجام می‌دهید حاکم هستند.

تعبیر خواب بزرگ شدن آلت تناسلی مردانه همسر

معبرین غربی گویند: دیدن بزرگ تر یا کوچک تر شدن اندازه آلت تناسلی در خواب نشان دهنده به‌دست آوردن یا از دست دادن قدرت و اعتبار است. اگر در خواب ببینید که آلت تناسلی همسرتان بزرگ می‌شود، تعبیر آن است که همسر شما قدرتمندتر می‌شود یا شما دوست دارید که او قدرتمندتر شود. آلت تناسلی بسیار بزرگ در خواب نمادی از شخصیت عالی و فوق العاده است. شاید خواب شما به این معناست که کسی احساسات و عواطف درونی‌اش را برای خودش نگه داشته است.

کلام آخر

دیدن خواب‌هایی با محتوای آلت تناسلی، دیدن عورت مردانه توسط زن و … کاملا به شرایط زندگی فرد بیننده خواب وابسته است. مطالب ذکر شده در تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه تنها بیان کننده نمادی از خواب‌ها بوده و برای تفسیر کامل رویا باید تمامی عوامل تاثیر گذار آن را مانند پازلی در کنار هم چید. اگر نیاز به دریافت مفهوم خواب‌های خود دارید می‌توانید در انتهای همین مطلب آن را با دیگران به اشتراک گذارید.
372 Comments
 1. سلام وقت به خیر من به تازگی با کسی به هم زدم رابطه م رو… و خواهرم خواب دیده که اون فرد آلت تناسلیش رو پخته و در حد سوخته گذاشته توی یه سینی و برام آورده… تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان گویای جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان. حاکی از هزینه ای بی معنا است. لازمست صرفه جوتر باشید. تعبیر دیگر: یعنی از یک علت یا گروه، حمایت می کنید. از نظر احساسی یا مالی از کسی حمایت می کنید. نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می کند.

 2. سلام من چند شب پیش خواب دیدم بعد از نماز صبح تو ماشین کنار دوست پسرم نشستم و یکدفعه التش بلند شد طوری که از شلوارش بیرون زد خیلی بزرگ شد دیدم که التش تکه تکه هستش ولی بهم چسبیده هستش گفت از این بزرگتر میشه و قطرش بیشتر میشه و من ترسیدم و یکدفعه از خواب بیدارشدم تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! خوابتان حاکی از رابطه ای در زندگیتان با دوست پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره اش دارید. گویای هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می کند. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 3. کجا باید جواب تعبیر خوابم رو ببینم؟

 4. سلام دختری 38 ساله مجرد هستم، خواب دیدم آلت تناسلی پسر خواهرم که 9ساله است رو می خورم، آلت تناسلی کوچیک بود. تعبیرش چیه؟ ممنون

  • سلام! خوابتان نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می کند. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نیاز به پرورش احساسی دارید. تمایل دارید از مسئولیت های روزمره تان بگریزید. تعبیر دیگر: خوابتان به عزت نفس پایین و احساس پستی اشاره دارد. ممکنست استعاره ای ازین باشد که آویزان کسی می شوید یا در موقعیتی، مانند زالو هستید.

 5. سلام من سال پیش این خواب رو دیدم
  خواب دیدم خواهرم دراز کشیده و آلت تناسی مردانه داره و داشت اون رو به من نشون میداد (آلتش نعوظ شده بود) ، خواهرم اون دوران باردار بود و هنوز جنسیت بچه مشخص نشده بود، بعد اون موقع تعبیرشو تو گوگل نگاه کردم نوشته بود معنیش اینکه بچه پسری به دنیا میاره ولی باقی تعبیرش تعبیر خوبی نبود، الان خواهرزادم پسره و 7 ماهشه من بخاطر اون خوابی که اون موقع دیدم نگرانشم میشه تعبیر دقیقشو بگین بهم ممنون میشم

  • سلام! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نشانگر میزان جسارت وی است. همچنین ممکنست به معنای این باشد که با او ارتباطی صمیمی داشته باشید که از ترس اعتراف به آن، بپرهیزید.

 6. سلام من خواب یکی از دوستای راهنماییمو دیدم که تو نماز خونه بودیم و میخواستیم نماز بخونیم ولی آلت تناسلیش دراز شده بود خیلی دراز تعبیرش چیه لازم به ذکره که دوستای خیلی صمیمی هم نبودیم و اینکه من 20 سالمه

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست ارتباطات قدیمی تان را با همکلاسیان پیشین تان به تصویر بکشید تا در رابطه ی فعلی تان به بینش برسید. گویای درسی از گذشته است که آموخته اید و اکنون در جنبه ای از زندگی تان، کارایی دارد. به دنبال روشن نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه هایی در گذشته کرده اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف هایتان، دور نگه داشته اند. با حمایت درست تر، دوباره در مسیر درست پا می گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی تان را مورد سؤال قرار می دهید؛ درباره اش و درباره ی اینکه به کجا می رود، بحث می کنید. آنچه می خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. حاکی از حس اجتماعی است. نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است.

 7. با سلام. من دختری مجردم خواب دیدم با پسرخالم هستم که ی دفعه ب التش دست زدم از روی شلوارش و گرفتم تو دستم و لمسش کردم. هیچ کدوم برهنه نبودیم. پسرخالم واکنشی نشون نداد. تعبیرش چی میشه؟؟؟

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. می کوشید احساسات و نیازتان به تماس را به اشتراک گذارید. ممکنست بکوشید موقعیتی را ارزیابی کنید و اطلاعاتی درباره ی محیط تان گردآوری کنید.

 8. با سلام. من دختری مجردم. خواب یک الت کلفت رو دیدم ولی اون شخص رو نمیشناختم. تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان بیانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می کند.

 9. سلام.وقتتون بخیر.
  من خواب دیدم که تو حموم، برهنه هستم و دارم خودم رو تو آیینه نگاه میکنم که میبینم آلت تناسلیم مردانه شده و دوتا هم شده.
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. احساس می کنید فوق العاده پرخاشگر یا جسور هستید. تعبیر دیگر: احساس می کنید بخشی از خود را در محیطی مردمحور از دست می دهید. جنبه ی مردانه ی شخصیت تان را بیان نمی کنید.

 10. با سلام و روز بخیر من ۲۰سالمه خواب دیده بودم که خونه داییم هستم و پسر دایی( خارج اند) از حموم بدون شلوار فقط شورت خیلی خیلی تنگ تنش بود و استغفرالله کمی از بی*ضه*معلوم میشد
  اومد بیرون فقط من تو حیاط بودم رفتم جلو و بهش گفتم چرا شلوار نپوشیدی گفت شلوارم کثیف شد خواهرش توی حیاط بود رفتم جلو و بهش گفتم که بره براش شلوار بیاره تعبیر این خواب چیست من ایشون رو زیاد توی خواب می بینم توی خواب های دیگه ام مثلا هر اتفاقی برای من می افته ایشون اونجا هستن یا به من اعتراف عاشقانه می کنند
  لطفا برام تعبیر کنید.
  با تشکر

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. گویای نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی پوشش بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. از دیدگاه فراروانشناسی: از آنجایی که ایشان را بسیار در خواب می بینید، احتمال دارد ایشان به شما زیاد فکر می کنند.

1 2 3 20

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور