تعبیر خواب آلت تناسلی زن (فرج)

با تعبیر خواب آلت تناسلی زنانه، تعبیر خواب اندام تناسلی مرد برای زن، تعبیر خواب واژن، تعبیر خواب خارج شدن مار از آلت تناسلی زن آشنا شوید.
تعبیر خواب آلت تناسلی زنانه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا تعبیر خواب آلت تناسلی زنانه را در ارتباط با غرایز و فرآیندهای وجود زنانه که شالوده شخصیت او در دنیای بیداری هستند می‌داند. توانایی زایش، احساس هم ذات پنداری و ارتباط با سایر زنان، موجودات مونث و مفاهیم مونث طبیعت همگی از نمادهایی است که می‌توان برای تفسیر رویاهای آلت تناسلی زنانه استفاده کرد. این رویا ممکن است با خلاقیت خاص زنانه که از گسترش غریزه زاد و ولد حاصل آمده است، آبستنی و ترس از بچه دار شدن و پرورش نوزاد نیز در ارتباط باشد. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب آلت تناسلی زن

تعبیر خواب آلت تناسلی زن

 

تعبیر خواب آلت تناسلی زن

اگر مردی به خواب دید که  آلت تناسلی زنانه داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسی با وی نزدیکی نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک آلت تناسلی  بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند.

حضرت دانیال (ع) می فرماید:

 • اگر در خواب ببینی که فرج تو ورم کرده است به به دست آوردن مال و اموال تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی که شخصی فرج تو را دیده است به این معناست که آن شخص به تو منفعت می‌رساند.
 • اگر زنی در خواب ببیند که فرج او مو در آورده است به معنای این است که برای فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر زنی درخواب بیند که آلت تناسلی  او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مرادها ناامید شود.
 • اگر مردی بیند آلت تناسلی زنش از پشت بود، دلیل است که آن مرد اهل لواط است.
 • اگر آلت تناسلی  خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.
آیا می‌دانید تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه چیست و دیدن آن در خواب و رویا چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب خارج شدن خون و آب از واژن

جابر مغربی گوید: اگر بیند که از آلت تناسلی او خون بیرون آمد، دلیل است در هنگام قاعدگی شوهر با او نزدیکی کند. اگر زنی به خواب بیند که از آلت تناسلی او دیو بیرون آمد، دلیل که فرزند او معلم بود، اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید صالح. اگر آب تیره، به خلاف این است.

 

تعبیر خواب اندام تناسلی مرد برای زن

جابر مغربی: اگر زنی بیند که او را آلت تناسلی مردانه بود، اگر باردار است پسری آورد، لیکن آن پسر نماند. اگر باردار نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود.

دانیال نبی گوید: اگر به جای آلت تناسلی زنانه آلت مردانه بود و آن زن حامله بود، دلیل که پسری آورد.

 

خارج شدن اشیا مختلف از آلت تناسلی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر زنی بیند که از آلت تناسلی او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد.

جابر مغربی گوید:

 • اگر بیند نان بیرون آمد، دلیل که مفلس شود.
 • اگر زنی بیند که کنجد از آلت تناسلی  او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد.
 • اگر زن در خواب ببیند که ماهی از آلت او بیرون می‌آید به این معناست که صاحب فرزند دختر می‌شود.
 • اگر خواب ببیند موش از آلتش بیرون می‌آید به معنای این است که صاحب فرزند دختر بدکردار می‌شود.
 • اگر در خواب ببیند که گربه از آلتش بیرون می‌آید نشانه این است که صاحب فرزند دزد می‌شود.
 • اگر در خواب بیند که از آلتش مار یا عقرب بیرون آید نشانه به دنیا آوردن فرزندی است که با او دشمن خواهد شد.

حضرت دانیال گوید: اگر زنی بیند که از آلت تناسلی  او آتشی بیرون آمد، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo