تعبیر خواب خورشید (آفتاب) چیست؟

با تعبیر خواب خورشید و آفتاب، تعبیر خواب تابیدن آفتاب، تعبیر خواب نور آفتاب، تعبیر خواب شعاع آفتاب، انفجار خورشید، طلوع و غروب خورشید و دیدن آفتاب در خواب همراه ما باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – بیشترین آفتاب یا خورشید از جمله رویاهایی است که دیدن آن‌ها بسیار متداول است. بنا به گفته تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا خورشید نمادی از گرما، ارزش و اعتبار، نفس، منبع انرژی حیات فرد است. نور آفتاب سمبلی از هوشیار بودن، گرما، احساسات مثبت در جسم و ذهن، آرامش و سلامتی بوده و در معرض آفتاب قرار داشتن بیانگر یافتن انرژی‌های درونی فرد و مسرت حاصل از آن است. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته‌است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 
تعبیر خواب خورشید (آفتاب) | معنی دیدن خورشید در خواب

 

تعبیر خواب خورشید و آفتاب

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: خورشید در خواب، پادشاه است، يا خليفه‌ى بزرگوار. اگر بيند كه آفتاب را از آسمان فراگرفت، يا وى را به ملك خويش گرفت، دليل كه پادشاهى و بزرگى يابد، يا دوست و مقرب پادشاه گردد.
 
محمد بن سيرين گويد:
 • خورشید در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزير او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبير پادشاه و مريخ، پهلوان پادشاه و ستارگان ديگر لشگر او بود. 
 • دیدن اینکه خورشید می‌لرزد نشانه این است که پادشاه دچار ضرر و زیان می‌شود.
 
جابر مغربى گويد:
 • آفتاب در خواب، پدر بود و ماه در خواب مادر بود و ستارگان ديگر لشگر پادشاه بود. هر زيادت و نقصان كه در آفتاب و ماه بيند، دليل بر پدر و مادر و برادران بود. اگر بيند كه آفتاب روشن و پاكيزه برآمد و در خانه وى تاخت، دليل كند كه از خويشان خود زن خواهد.
 • اگر ببینی در اسطرلاب به خورشید نگاه می‌کنی نشانگر این است که از پادشاهان و بزرگان به تو خیر و منفعت خواهد رسید.
 
مطیعی تهرانی گوید: در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی بلکه سطحی دارند به این صورت که برخی آفتاب را در عالم خواب پادشاه می‌دانند و دسته‌ای دیگر پدر و مادر می‌شناسند. عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می‌یابد و با استدلالی که می‌کند هم می‌تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر.
 
اسماعیل بن اشعث گوید:
 • اگر کسی ببیند که بر روی فلک نشسته است و به آفتاب نگاه می‌کند و سپس از آن رو بر می‌گرداند به این معناست که در ابتدا کافر بوده است و سپس مسلمان می‌شود اما دوباره کافر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی که خورشید با تو حرف می‌زند به رسیدن به جاه و مقام از طرف پادشاه تعبیر می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی خورشید می‌لرزد به این معناست که پادشاه آن سرزمین از جایی که فکرش را نمی‌کند دچار غم و رنج می‌شود.

یوسف نبی (ع) گويد:

 • دیدن خورشید و ماه و ستاره در خواب به این معناست که از سمت خویشان به او حرمت می‌رسد و یا خداوند به او فرزندی عطا می‌کند که از او خیر ببیند.
 • اگر در خواب خورشید را به تنهایی ببیند نشانگر این است که از پادشاه به او نفع می‌رسد.

آنلی بیتون گويد: اگر خورشید را از لابلای ابرها به خواب ببینید، نشانه آن است که مشکلات و سختی‌ها کم‌رنگ می‌شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود .

لوک اویتنهاو گويد:

 • دیدن خورشید منور به نیک‌بختی در برنامه‌هایی که برای خود ریخته‌اید و افزون کردن مال و منال تعبیر می‌شود.
 • دیدن کسوف در خواب به سستی زودگذر تعبیر می‌شود.
كرمانى گويد:
 • اگر بيند كه در ميان آفتاب، نقطه‌ى سياهى بود، دليل كند كه پادشاه از جهت ملك دل مشغول بود. اگر بيند كه آفتاب و زمين هيچ نور نداشت، دليل بود كه پادشاه آن ديار معزول گردد و از مملكت بى‌بهره ماند.
 • اگر در خواب ببینی که خورشید به سوراخی رفت و ناپدید شد به این معناست که پادشاه از دنیا می‌رود و مردم دچار غم و اندوه می‌شوند. 
 
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: تأويل ديدن آفتاب بر هشت وجه بود. اول: خليفه. دوم: سلطان بزرگ. سوم: رئيس. چارم: عاملى بر زاد. پنجم: عدل پادشاه. ششم: منفعت رعيت. هفتم: مرد را زن و زن را شوى. هشتم: كار روشن و نيكو. و هم او گويد: اگر بيند كه آفتاب را سجده كردى، دليل كه سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و كار وى بالا گيرد و عدل و انصاف و امير آن ديار پديد آيد. و شعاع آفتاب به خواب ديدن، ضد آن بود كه گفتم. 
 
در نفایس الفنون نیز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می شود. برخی از معبران نوشته اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است می تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می گیرد و اگر جوان هستید گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده غمی پیدا می شود که شما را می آزارد.
یونگ گويد:
 • دیدن خورشید در خواب نمادی از صلح و آرامش درونی، حسن نیت و بینش و روشنگری است. خورشید همچنین بیانگر انرژی و قدرتی از سمت خداست. به طور کلی دیدن خورشید در خواب نشانه مثبتی است به خصوص اگر درخشنده باشد.
 • اگر در خواب تابش خورشید بسیار خیره کننده باشد نشانگر مسئله‌ای سخت و جدی در زندگی شماست زیرا خورشید در کل تعبیرش نیکو است اما اگر اختلالی در ظاهر آن به وجود آید به هرج و مرج در زندگی واقعی تعبیر می‌شود. 

 

تعبیر خواب منفجر شدن خورشید

یونگ گويد: اگر در خواب ببینید که خورشید منفجر شده است نشانگر پایانی ویرانگر در مورد یک واقعیت و یا رابطه است به گونه‌ای که شما احساس می‌کنید بخشی از زندگی خود را از دست داده اید.

 

تعبیر خواب پرستیدن خورشید

كرمانى گويد: اگر در خواب ببینی خورشید را می‌پرستی به این معناست که از نزدیکان پادشاه خواهی شد.

حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: اگر در خواب به خورشید سجده کردی به معنای این است که پادشاه تو را مورد لطف خویش قرار می‌دهد و تو را به خود نزدیک می‌کند، اما اگر بر نور و شعاع آفتاب سجده کنی تعبیرش خلاف این است.

 

دیدن خود فرد به صورت خورشید

نفایس الفنون می‌گوید: اگر بیننده خواب ببیند که خورشید را گرفته و به مالکیت خویش در آورده به جاه و مقام بالا می‌رسد و از این بهتر وقتی است که ببیند خودش به خورشید مبدل گردیده و نور افشانی می‌کند. 
 
دانیال نبی می‌گوید:
 •  اگر در خواب ببینی که به خورشید تبدیل شده‌ای به اندازه همان آفتاب که به آن تبدیل شده‌ای پادشاه خواهی شد اما اگر از آن اهل نباشی به اندازه خودت به قدرت و منزلت خواهی رسید.
 • اگر در محل خورشید قرار داشته باشی به معنای پادشاه شدن توست.

 

جنگیدن با خورشید در خواب

نفایس الفنون: چنان چه ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می گیرد و کارش به مبارزه و جدال می رسد. اگر ببیند که خورشید کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج می شود.
 
دانیال نبی: اگر بيند كه با آفتاب به جنگ بود، دليل است كه پادشاه با او جنگ و خصومت نمايد. 
 
ابراهیم کرمانی: اگر بيند كه دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دليل كه دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد.

 

تعبیر خواب گرفتن خورشید

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد:

 • اگر در خواب ببینی که خورشید را از آسمان گرفته‌ای و یا صاحب آن شده‌ای به این معناست که مقام و بزرگی به دست خواهی آورد و یا از نزدیکان و دوستان پادشاه خواهی شد.
 • اگر ببینی خورشید را از جایی غیر از آسمان به دست آورده‌ای که نور و روشنایی ندارد و تیره و تار نیز نمی‌باشد به این معناست که از غم و اندوه رهایی می‌یابی.

جابر مغربى گويد:

 • اگر ببینی آفتاب و ماه و ستاره ها همه در یک جا جمع شده‌اند و تو نیز همه آن‌ها و نورشان را گرفته‌ای نشانگر این است که پادشاه کل جهان خواهی شد و همه مطیع تو خواهند شد.
 • اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را گرفته‌ای و همه تیره و سیاه هستند به این معنی است که هلاک و نابود خواهی شد.
 • اگر در خواب ببینی که طناب و یا رشته‌ای را که از خورشید آویزان شده است را گرفته‌ای به این معناست که از پادشاه به تو قدرت و منزلت می‌رسد و اگر آن طناب پاره شود یعنی احترام و منزلت تو از بین می‌رود.

 

تعبیر خواب طلوع و غروب خورشید

تعبیر گری گويد: طلوع خورشید به برآورده شدن حاجت و خواسته تعبیر می‌شود و غروب خورشید خلاف آن تعبیر می‌شود.

جابر مغربى گويد: اگر ببینی آفتاب صاف و روشنی طلوع کرده و بر خانه تو تابیده است به معنی ازدواج تو با زنی از بستگانت خواهد بود.

آنلی بیتون گويد:

دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانه آن است که آینده وعده‌ روزهایی شعف انگیز را خواهد داد.

دیدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانه آن است که به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت.

دیدن غروب خورشید در خواب، نشانه آن است که لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطه اوج خود خواهد رسید. دیدن غروب خورشید، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید.

لوک اویتنهاو گويد: طلوع آفتاب : زندگی آرام.

 

تعبیر خواب آفتاب گرفتن

یونگ گويد:

 • اگر در خواب ببینید که آفتاب گرفته و برنزه شدید نشانه غرایز اولیه و احساسات طبیعی شماست. این خواب نشانه سخت کوشی نیز هست.
 • اگر ببینید که کس دیگری آفتاب می‌گیرد و برنزه است یعنی شما جنبه‌ای از آن فرد را در خودتان نمی‌شناسید و تأیید نمی‌کنید.46 نظر
 1. ولی چون بسنه بود رد شدیم و رفتیم به سمت بلا کوه،اون بلا یه ساختمون برای مطالعه بود (پانسیون که الان دارم در اونجا درس میخونم در واقعیت)
  بعدهمه میخواستن طلوع خورشیدو ببینن،بچه ها گروه گروه شدن که از اتاق های رو به اسمون طلوع رو ببینن،من همراه یکی از بچه ها رفتیم طلوع خورشیدو ببینم،خورشید سرخ رنگ تقریبا با چند تا ابر کنارش که یکم از خورشیدو پوشونده بودن خیلی کم و از پشت کوه انگار داشت میومد بالا

  • در ادامه: در ادامه: عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطراف تان را کنترل کنید. آیا هی تندتند دستور می دهید؟ تعبیر دیگر: می تواند حاکی از مجمع های غیر دوستانه باشد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 2. سلام
  من خواب دیدم از یک جا شبیه کوه بالا میرم که طلوع خورشید را بببینم ،یک سگ رو در راه بسته بودن بزرگ بود و چون هوا تاریک بود انگار رنگش تیره بود ،وقتی از نزدیکش رد شدم پارس کرد و من ترسیدم،ولی چون بسنه بود رد شدیم و رفتیم به سمت بلا کوه،اون بلا یه ساختمون برای مطالعه بود (پانسیون که الان دارم در اونجا درس میخونم در واقعیت)
  بعدهمه میخواستن طلوع خورشیدو ببینن،بچه ها گروه گروه شدن که از اتاق های رو به اسمون طلوع رو ببینن،من همراه یکی از بچه ها رفتیم طلوع خورشیدو ببینم،خورشید سرخ رنگ تقریبا با چند تا ابر کنارش که یکم از خورشیدو پوشونده بودن خیلی کم و از پشت کوه انگار داشت میومد بالا

  • سلام! خوابتان حاکی از عزم و جاه طلبی شماست. علامتی از صلح ذهنی، روشنگری، آرامش، شانس، حسن نیت و بینش است. گویای انرژی درخشنده و قدرت الهی است. در کل، نشانه ی خوبی است؛ بویژه اگر می درخشد. تعبیر دیگر: نمایانگر شروع تازه، احیای زندگی، انرژی و رسیدن به هدف هایتان است. یک ماجراجویی جدید در زندگی شخصی تان شروع می کنید. علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: نشانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «از نزدیکش رد شدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. با سلام و روز بخیر خواب دیدم که با یک سلبریتی آقایی که خیلی دوسشون دارم توی ماشینی که خیلی بزرگ بود دراز کشیده بودیم و آفتاب روی چشم من می زد من دستم رو جلوی آفتاب گرفتم و سرم رو خم کردم رو روی شانه ی اون آقا گذاشتم و خوابم برد .
  تعبیر این خواب چیست ؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر ترس شما در مورد از دست دادن دوستی و وفاداری کسی است. تعبیر دیگر: بیانگر الگوی آرمانی کسی است که در زندگیتان می شناسیدش. شاید امید دارید که یک دوست در زندگی واقعی، می تواند بیشتر شبیه یک فرد مشهور خاص عمل کند. ویژگیهایی که در این فرد مشهور می بینید و اینکه چگونه می خواهید دوستان تان این ویژگیها را داشته باشند، در نظر گیرید! تعبیر دیگر: عدم خودباوری شما را می نمایاند. می خواهید از واقعیت خود فرار کنید و در سطح بالایی از زندگی، سپری کنید. می خواهید خود را با آن متناسب کنید (خودتان را تا آنجا بالا بکشید). نوعی پیشرف غیرمنتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. در مسیری درست پیش رفته اید. حاکی از آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه های پیرامون تان را نادیده می گیرید.

 4. سلام سال نو مبارک خواب دیدم لبه دریا با دختری که دوستش دارم هستم و غمگین بعد اون با خوشحالی غروب افتابو بهم نشون داد اسممو صدا کرد گفت ببین چه زیباست درست متوجه نشدم طلوعه یا غروبه ولی از لایه ابرا مشخص بود.

  • سلام؛ ممنون؛ همچنین! خوابتان حاکی از ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. بیانگر تغییرات بزرگ و ناشناخته ای است که در زندگی تان اتفاق می افتند. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «با خوشحالی غروب» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • با سلام دوباره سرم پایین بود ناراحت بعد دختری که دوسش دارم اسممو صدا کرد با خوشحالی گفت ببین چه زیباست بعد من نگاه کردم دیدم از لایه ابرا که با ردهایه قرمز بود نور خورشید میتابه نفهمیدم آفتاب داره غروب می‌کنه یا طلوع بعدش از خواب بیدار شدم اگه بشه یه مکالمه با شما داشته باشم خیلی خوب میشه

    • سلام! در ادامه: با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. نوعی پیشرف غیرمنتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. در مسیری درست پیش رفته اید. حاکی از زمانی است که انرژی تان را خوب استفاده می کنید. از تجربه ها و درس های گذشته تان بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از روشن کردن موقعیتی است.

 5. خواب دیدم گله حیوانات دارن از دور به سرعت میان فیل آهو همه چی انگار بود و با قدرت می‌دویدند در غرب آفتاب زیبا در پهنه ی یک زمین وسیع

  در یک روز دو بار خواب دویدن و به سمت من اومدن گله حیوانات مختلف دیدم

 6. سلام صبحتدن بخیر و خسته نباشین

  من خواب دیدم دوستپسرم توی خواب بهم نور افتاب که افتاده بود روی دیوار خونه رو تشون داد گفت ببین ادمها که میمیرن تبدیل به نور میشن،بعد از نظر فیزیک و علم بهم توضیح داد چون سرعت نور بالاست اونها در واقع نمردن ما قادر نیستیم ببینیمشون به شکل نور میبینیمشون. در بیداری ازین حرفها نمیزنه. تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین؛ ممنون! خواب‌تان گویای رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. نوعی پیشرف غیرمنتظره‌ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می‌کنید. در مسیری درست پیش رفته‌اید.

 7. سلام، روزتون بخیر.

  من خواب دیدم که خونه یکی اقوام بودم و دیدیم خورشید از آسمون اومد پایین و به بعضی از کوچه ها یه گلوله آتیش میزد و اون منطقه منفجر میشد، بعد یهو داشت میومد سمت خونه ای که ما توش بودیم من یه بچه که توی خونه بود رو بغل گرفتم و دویدم طرف پشت حیاط هرچی به بقیه گفتم شما هم بیاین گفتن تا بیاد ببینیم چی میشه، من رفتم و اونا نیومدن، خورشید هم اومد و دقیقا روبروی در خونه ایستاد یه گلوله آتیش زد توی خونه…. ممنون میشم بگید تعبیرش چیه، هیچ سایتی نمیدونه

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامتی از صلح ذهنی، روشنگری، آرامش، شانس، حسن نیت و بینش است. نمایانگر انرژی درخشنده و قدرت الهی است. در کل، نشانه ی خوبی است؛ بویژه اگر می درخشد. علامتی از خشم سرکوب شده تان است. خشمی که درون تان نگه داشته اید، به شیوه ای خشن و بد، بروز داده می شود. ضمیر ناخود آگاهتان می کوشد توجهتان را جلب کند. تعبیر دیگر: تحت فشار و استرس زیادی هستید. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. می تواند علامتی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی ترسید و تحت کنترل تان است یا در یک منطقه در دست تان است، علامتی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکارتان و دیدگاه هایتان تغییر می کنند.

 8. سلام وقتتون بخیر

  ببخشید خواب دیدم از خونه مادربزرگم (ایشون به رحمت خدا رفتن) یک چرخ خیاطی برداشتم و خواستم از در حیاط بیام بیرون ولی یهو پشت سرم رو نگاه کردم دیدم از پنجره ای پشت سرم با شیشه های رنگی و شفاف و تمیز نور خورشید خیلی زیبا و درخشان تابید و کلا پشت سرم را روشن کرده بود و همه جا تمیز بود انگار همه جا را اب و جارو کرده بودند. تشکر از شما.

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. صرفه‌جویی و اقتصادی رفتار کردن به شما در زمان‌های سخت، کمک خواهد کرد. لازمست صرفه‌جوتر باشید! نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای گنجایش شماست که هنوز رها نشده است. بیانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. نوعی پیشرف غیرمنتظره‌ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می‌کنید. در مسیری درست پیش رفته‌اید.

 9. سلام .من خواب دیدم عازم سفر به خورشید هستم.و خورشید درخشان و تابنده رو هم توی خواب دیدم.تعبیرش چی میشه لطفا؟

  • سلام! خواب‌تان گویای گنجایش شماست که هنوز رها نشده است. نمادی از صلح ذهنی، روشنگری، آرامش، شانس، حسن نیت و بینش است. گویای انرژی درخشنده و قدرت الهی است. در کل، نشانه‌ی خوبی است؛ بویژه اگر می‌درخشد. نمادی از ذهن خلاق شماست. گویای سفر معنوی به ناشناخته‌هاست و نشانه‌ای از توسعه و آگاهی شخصی است. تعبیر دیگر: لازمست چشم‌انداز متفاوتی را در پیش گیرید؛ مهم نیست چقدر عجیب یا نامعمول ممکنست باشد.

 10. سلام وقت بخیر

  من خواب دیدم که شب بود حدود ساعت۲۳ ولی خورشید در اسمان بود و مطمئن بودم که شب هست و بعدش متوجه شدم که اسمان کامل از ابر خاکستری پر شده ولی نور خورشید هر لحظه بیشتر میشد.میشه لطفا این خوابو تعبیر کنید؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمادی از صلح ذهنی، روشنگری، آرامش، شانس، حسن نیت و بینش است. گویای انرژی درخشنده و قدرت الهی است. در کل، نشانه‌ی خوبی است؛ بویژه اگر می‌درخشد. نوعی پیشرف غیرمنتظره‌ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می‌کنید. در مسیری درست پیش رفته‌اید. هشدار ناراحتی و مشکل است.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور