تعبیر خواب آغوش گرفتن

با تعبیر خواب آغوش گرفتن، تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده، تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق، تعبیر خواب بغل کردن نوزاد و تعبیر خواب در آغوش گرفته شدن همراه ما باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن آغوش و بغل کردن نزدیکان در خواب بر اساس گفته‌های تعبیر گران اسلامی نشانه غم و اندوه است. در این مقاله با تعابیر مختلف بغل کردن و در آغوش گرفتن آشنا شوید. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب در آغوش گرفته شدن – تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق – تعبیر خواب بغل کردن مرد نامحرم

 

در آغوش گرفتن مرده

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.

 

تعبیر خواب آغوش گرفتن و بغل کردن

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را در آغوش کشیدن: نیکبختی در عشق.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.

 

تعبیر خواب در آغوش گرفته شدن

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید کسی شما را در آغوش می‌کشد به این معنی است که شما باید کمی خود را رها کنید و احساساتتان را بیشتر بروز دهید. 

 

در آغوش کشیدن خانواده و یا افراد آشنا

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد. اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد. 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • فامیل‌های نزدیکتان را در آغوش می‌کشید: مراقب خیانتکاران باشید.

 • زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری

 • شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.

 • در آغوش گرفتن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.

 • اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که خود را در آغوش می‌گیرید نشانه عشق ورزیدن به خود است. خواب دیدن اینکه کس دیگری را در آغوش می‌گیرید نشانگر این است که نیاز دارید تا عشق بیشتری از خود نشان دهید و مهربان‌تر باشید. معنای واقعی این خواب نشانه کشش و تمایل شما به شخصی است که او را در خواب در آغوش کشیده‌اید. 

 

در آغوش گرفتن کودک

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌هایتان را درآغوش می‌کشید: شادی بزرگ در پیش است.

مطیعی تهرانی: اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.

 

بغل کردن فرد ناآشنا

مطیعی تهرانی: اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه‌ای ناآشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید. اگر کسی از پشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید. 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی زن آشنایی را بغل می‌کنی و آن زن درستکار و با حجاب است به این معنی است که از او چیزی دینی به تو خواهد رسید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

تبلیغات در ستاره


 • دیگران شما را درآغوش می‌کشند: پول

 • یک غریبه را درآغوش می‌کشید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.

 • غریبه‌ها شما را درآغوش می‌کشند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب در آغوش گرفتن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد.

 • اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته‌اید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.

 

آغوش گرفتن حیوانات

ابراهیم کرمانی گوید:

 •  اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

 • اگر در خواب ببینی شیری را در آغوش گرفته‌ای به صلح با دشمن تعبیر می‌شود.

مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید. در آغوش گرفتن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید. در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

جابر مغربی گوید: اگر در خواب ببینی شیری را بغل گرفته ای به این معناست که مطرب و نوازنده پادشاه خواهی شد.

طبقه بندی:

 1. سلام واحترام
  خواب دیدم که آقایی که دو فرزند داره همسرش رو از دست داده برای شرکت در مراسم رفتم منزل شون بهم گفت نگهداری بچه ها سخت ه اون خانم که اسمش راحله ست و ۳۵ ساله رو برای زندگی انتخاب کردم گفتم چرا من نه؟ بعد دور از چشم اون آقا یکبار رفتم منزل شون اون خانم خیلی با من خوب بود بعد که بچه ها اومدن منزل من پنهانی خارج شدم و رفتم یه جایی که خیلی بالا و میوه فروشی بود سپس هرکاری کردم نتونستم پایین بیام بعد دیدم که در کنار اون مرد هستم به شدت همدیگر رو عاشقانه می بوسیدیم اون خانم ما رو نگاه می کرد و بعد خیلی آرام از منزل رفت
  اینو بگم رابطه ی اون دو فرزند آقا بخصوص پسر کوچکش با من خیلی خوب بود
  مرسی از لطف تون
  تعبیر کنید

  • سلام بر شما! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. حاکی از شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. خیلی درگیر زندگی شخصی و رابطه های شخصی کس دیگری هستید. لازمست یک فضا و فاصله قائل شوید.

 2. سلام، خواب دیدم سه تا فرزند دارم یه دختر که بزرگتر بود و دوتا پسر که دوقلو بودن و رفتم پسر های کوچولوم و بغل کردم و یکیشون با ذوق زیادی به من چسپیده بود و از بغلم نمیرفت منم خیلی حس خوبی داشتم و توی بغلم بود که خوابم برد. در واقعیت من مجردم ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایت آذر 8, 1399 at 7:44 ق.ظ

   سلام! خوابتان مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است.

 3. خواب دیدم که یه جایی ایستادم و یه اقایی هست که میشناسمش و در واقعیتم عاشق ایشونم اما خب نمیدونه… این آقا یه جورایی دست انداخت پشت کمرم و این حس کوتاه نبود احساس امنیت بهم دست داد و برای من یه نامه نوشت و رفت تو نامش نوشته بود … به کسی نگید همینش یادمه و یه شعریو قبل رفتن زمزمه میکرد ک فقط از این شعر یادمه میگفت دست خدا رو سرمه =)… خب این یعنی چی؟؟؟؟؟؟

  • مدیر سایت آذر 1, 1399 at 7:44 ق.ظ

   ابتدا سلام! خوابتان نمایانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. نمایانگر فرصت یا چالش جدید است. تعبیر دیگر: نمایانگر پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شماست. محتوایش ممکنست به شما راهنمایی ای درباره ی موقعیت فعلی کند. تعبیر دیگر: لازمست با کسی از حال یا گذشته تان دوباره ارتباط برقرار کنید. ممکنست نمایانگر پیغامی از ضمیر ناخودآگاه یا شهودتان باشد. نمایانگر الهام و گفته های آرمانی است. یعنی لازمست خطوط ارتباطی تان را با کسی بهبود بخشید.

 4. سلام خسته نباشید. خواب دیدم که دوست صمیمی ام که شبش یکم با هم جر و بحث داشتیم توی بقلم خوابیده. هردو هم دختر هستیم و به گفته خودش من رو خیلی خیلی دوست داره

  توی خواب هر دو خوشحال بودیم بنظرتون تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست خصوصیتی خاص که بهترین دوست تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. از خودتان بپرسید چه چیز(هایی)، بهترین دوست تان را به بهترین دوست تان تبدیل کرده است و لازمست چگونه روی این مورد(ها) در خودتان کار کنید؟ تعبیر دیگر: نمایانگر اخبار مثبت است. بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می گوید ممکنست درباره ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، می بندید.

 5. سلام خسته نباشید. من خواب دیدم ی شاهزاده با لباس مشکلی منو در اغوش گرفته و موهامو لمس میکنه و ازم تعریف خوب میکنه و میگه منو دوس داره چهرش آشنا نبود

  • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 7:44 ق.ظ

   سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی با افتخار و وجهه هستید. بخاطر یک وظیفه شناخته خواهید شد. تعبیر دیگر: بسوی مسأله‌های رمانتیک تمایل دارید. شاید منتظر شاهزاده‌ای سوار بر اسب خودتان هستید. نشانگر تمایل‌تان برای چیزهای خوب‌تر در زندگی است. تعبیر دیگر: نمایانگر اشتراک‌ها و عقیده‌های تازه‌ایست که با آنها روبرو شده‌اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی‌اطلاع‌اید. خواب‌تان می‌خواهد تا اهمیت این موقعیت‌های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت‌هایتان در زمینه‌های گوناگون زندگی استفاده کنید. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی‌تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). آماده‌اید عشق را در زندگی‌تان بپذیرید.

 6. سلام،، خواب دیدم که معشوقه ام توخونه ماست و باهم صحبت میکنیم بعد من از دلتنگی اونو در اغوش کشیدم وسرمو گذاشتم روی شونه اش، بعد احساس کردم کسی داره میاد بهش گفتم برو تا ندیدنت ،، تعبیرش چیه؟ مرسی

  • سلام! خواب‌تان گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که لازمست مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. گویای تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است. می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید.

 7. سلام خسته نباشید من خواب دیدم یه جایی مثل رو مبل نشستم دوستمم همراهم بود یه پسری هم که ازش خوشم میاد هم کنارم نشسته بود دوستم سمت راستم نشسته بود و اون پسره سمت چپم بعد پسره دستشو گذاشت رو پشتم بعد آروم آروم هی موهامو ناز میکرد بعد چند دقیقه دستشو برد سمت موهای دوستم ولی واسه اونو فقط مرتب کرد

  درکل رفتارش باهام یه حالتی شده بود انگار بهم علاقه داشت تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای اینست درباره‌ی خودتان و خانواده‌تان چه احساسی دارید. به رابطه‌تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی‌تان متناسب می‌شوند، اشاره دارد. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.نمایانگر اشتراک‌ها و عقیده‌های تازه‌ایست که با آنها روبرو شده‌اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی‌اطلاع‌اید. خواب‌تان می‌خواهد تا اهمیت این موقعیت‌های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت‌هایتان در زمینه‌های گوناگون زندگی استفاده کنید.

 8. من خواب دیدم که سارا پلی همونی که داخل قصه های جزیره بود رو به آعوش کشیدم اون هم از خوشحالی گریع کرد

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال خوشی و لذت هستید. تحسین‌تان از دیدن شخص مشهور خاص ممکنست به این تمایل منجر شود که ویژگی‌های شخصیتی یا فیزیکی او را داشته باشید. این ممکنست ویژگی‌های شخصیتیی باشند که لازمست در وجودتان داشته باشید. تعبیر دیگر: مربوط به نقشی است که بازی می‌کند. اگرچه ممکنست او را شخصا و از نظر شخصیتی نشناسید، درکی ازین می‌آفریند که چگونه به شما مربوط می‌شود. نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که لازمست مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. گویای تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است.

 9. سلام من هروقت بخوابم شب و روزش فرق نداره همش خواب می بینم نمیدونم خوابام چی رو میخان بهم بگن،

  دیشب خواب دیدم رفتم تویه اموزشگاه یه آقایی که قبلا مدرسم بودن و بهم مشاوره مالی میداد بهم ابرازعلاقه میکنه ومن بهش میگم تو‌متاهلی اونم میگه من فقط خرج این خانم و بچشو میدم رابطه احساسی ندارم باهاش،من تودلم خوشحال میشم چون از خودش خیلی وقته خوشم میومده بعد میرم توی سالن اموزشگاه اونم میاد روی مبل کنارمنو منشیش می شینه من اون لحظه خوابم میبره وبالمس سینه چپم بیدارمیشم منشی که بین منو ایشون نشسته بود اخم میکنه وبلندمیشه میره ولی اونم بهم نزدیکترمیشه و محکم منو بغل میکنه منم توخواب حس دوس داشتن بهش داشتم

  • سلام! خواب‌تان یعنی یک درس زندگی مهم می‌آموزید. تعبیر دیگر: نمادی از رشد شخصی است. چیزی را درباره‌ی خودتان می‌آموزید. به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می‌گذارید و آماده‌اید که الگو بگیرید یا از تجربه‌ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی‌تان شوید که حس می‌کنید مثل یک دانش‌آموز با شما رفتار می‌شود یا حس می‌کنید در معرض آزمون قرار می‌گیرید. نشانگر تمایل‌تان برای چیزهای خوب‌تر در زندگی است. آماده‌اید عشق را در زندگی‌تان بپذیرید. گویای مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «می‌شینه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 10. سلام دیشب خواب دیدم که یه شخص که قبلن بهم علاقه داشتیم رو بغل کردم اونم منو سفت بغل کرده بود

  • سلام! خواب‌تان گویای بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که لازمست مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. گویای تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی‌تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).

1 2 3 4

ستاره
Logo