تفسیر و تعبیر خواب آشتی کردن

تعبیر خواب آشتی کردن دلالت بر درازی عمر، قوت و نیرومندی و نشانه سیرت و اعتقاد پسندیده شخص بیننده خواب است.
تعبیر خواب آشتی کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آشتی کردن در زندگی روزمره همواره اثرات مفید و مثبتی را بر فرد خواهد گذاشت. دیدن اینگونه رویاها معمولا در زمان‌هایی رخ می‌دهد که بیننده خواب در فشار استرس و اضطراب جدایی از دوست یا نزدیکان خویش قرار گرفته باشد. تعبیرگران اسلامی و کهن رویای آشتی کردن را دلیلی بر درازی عمر رویا بین دانسته و در حالت کلی نتیجه آن را نیکو می‌دانند. کاربران گرامی می‌توانند برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.

 

تعبیر خواب آشتی با دوست ، تعبیر خواب آشتی با دشمن ، تعبیر خواب آشتی با شوهر

 

تعبیر خواب آشتی کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که با کسی آشتی کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتی، کسی را به فساد دین خواند، دلیل که وی را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند که درخشم کسی را به صلاح دین می‌خواند، دلیل که وی را به فساد و راه شر خواند.

 

تعبیر خواب آشتی کردن به روایت امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید: آشتی در خواب، دلیل کند بر سه وجه است.

  • بر درازی عمر

  • بر قوت و نیرومندی

  • بر سیرت و اعتقاد پسندیده

 

تعبیر خواب آشتی کردن با دوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و مؤثر واقع شوید. اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند.

 

تعبیر خواب آشتی کردن (بیننده خواب زن باشد)

لیلا برات: آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد.

بیتون می‌گوید: اگر زنی چنین خوابی ببیند، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری ناامید خواهد شد.

 

تعبیر خواب آشتی کردن تاجر

لیلا برات: اگر تاجری چنین خوابی را ببیند، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌روند.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • خواب آشتی کردن نشانه محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است.

  • اگر تاجری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد کرد و اگر جوانان خواب آشتی ببینند، نشانه وصال و نزدیکی است.

  • اگر خواب ببینید کسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می‌ریزد، نشانه آن است که در اثر بی توجهی به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافکنده‌اید.

 

تعبیر خواب قهر کردن

معبران غربی بر این باورند اگر در خواب ببینید که به شریک زندگی و یا دوست خود گفته‌اید که می‌خواهید با او قهر کنید نشانگر این است که هرچقدر هم برای شما سخت باشد می‌خواهید از چیزی دست بکشید زیرا نوعی عادت به شمار می‌آید و یا شاید برای شما ضرر داشته باشد، مثل وقتی که زیاد غذا می‌خورید و می‌خواهید از این عادت دوری کنید. گاهی نیز این خواب به حالت واقعی شما نزدیک است و شما در واقعیت نیز می‌خواهید با شریک خود قهر کنید زیرا از رابطه خود رضایت ندارید و یا شریک خود را دوست ندارید.

اگر در خواب ببینید که شریک زندگی شما با شما قهر کرده است نشانه خوبی است و اینگونه تعبیر می‌شود که صمیمیت و نزدیکی بین شما افزایش می‌یابد و ممکن است به مرحله بعدی رابطه خود وارد شوید، مثلا اگر نامزد هستید ازدواج خواهید کرد. 

برگرفته از: dreamastromeanings.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo