تعبیر خواب آسیاب کردن چیست؟

تعبیر خواب آسیاب کردن با توجه به نوع ماده آسیاب شده کاملا متفاوت است. اگر ذرت آسیاب کردید شانس منتظر شماست.
تعبیر خواب آسیاب کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آسیاب کردن بسته به نوع ماده‌ای که آسیاب می‌کنید متفاوت است به‌طور مثال در کتاب سرزمین رویاها قهوه آسیاب کردن نشانه وجود غم در خانه بیان شده است. برای مشاهده موارد بیشتر می‌توانید به لیست کامل تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه فرمایید. 

 

تعبیر خواب آسیاب – تعبیر خواب آسیاب کردن

 

تعبیر خواب آسیاب

محمد بن سیرین گوید:

 • آسیابان به مردی تعبیر می‌شود که روزی مردم در دست اوست. اگر آسیابان جوان باشد تعبیر نیکویی دارد.

 • اگر در خواب ببینی که در آسیاب هستی نشانگر این است که با کسی جنگ و دشمنی می‌کنی.

 • اگر در خواب ببینی به آسیاب نگاه می‌کنی که چطور می‌چرخد در حالی که غله نداری به معنای این است که به سفر خواهی رفت.

 • اگر هنگام آسیاب کردن، آسیابان صدای گردش آسیاب را بشنود نشانه این است که کار او قوت می‌گیرد و بهتر خواهد شد.

 • اگر جنس آسیاب از مس، آهن و برنج باشد به معنای شروع جنگ و درگیری است و اگر جنس آن از شیشه باشد نشانه جنگ با زنان است.

 • اگر در خواب ببینی که آسیاب را با دست خود می‌چرخانی نشانه این است که با فردی سنگدل شریک خواهی شد که به خاطر او کار تو منظم و روبه راه خواهد شد. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می‌انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می‌شود. اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می‌افتد. اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده‌ای نزدیک ریسک می‌کند ولی در نتیجه سودمند می‌شود. شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام‌آوری تعبیر کرده‌اند. سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است. گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن، در صورت اول تامین می‌یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

تعبیرهای آسیاب عبارتند از:

 1. پادشاه

 2. رئیس

 3. توانگری

 4. مرد دلیر

 5. ناظر و خوانسالار پادشاه

تعبیر جایگاه آسیاب، جای رئیس بزرگ است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی غله (گندم و ذرت و…) را به آسیاب بردی و آرد کرده‌ای به این معنی است که از طرف صاحب آسیاب به تو خیر و منفعت می‌رسد.

 • اگر در خواب ببینی که سنگ آسیاب دزدیده شده است به این معنی است که به صاحب آسیاب سود و منفعت و همچنین ضرر و زیان خواهد رسید.

 • اگر در خواب ببینی سنگ آسیاب شکافته شده به این معناست که در مایحتاج زندگی آسیابان مشکلی ایجاد خواهد شد و اگر سنگ آن شکسته باشد نشانگر نابودی آسیابان است.

لیلا برایت گوید:

دیدن آسیاب نشانه‌ این است که شما جهت کسب مجدد اعتماد به نفس خود سعی و کوشش زیادی می‌کنید. شنیدن صدای آسیاب در خواب ، علامت آن است که شما کار بسیار مفیدی را انجام می‌دهید. اگر دیدید که غلات را آسیاب می‌کنید، بدانید دارایی شما بسیار افزایش پیدا می‌کند. دیدن آسیاب بادی در خواب ، علامت آن است که شما در زندگی روابط بسیار پیچیده و خطرناکی دارید.

هانس کورت گوید: اگر دیدید که آسیاب بی‌آب مانده است، نشانگر آن است که سهام شما به یکباره دچار نزول زیادی خواهد شد. دیدن آسیاب بادی در خواب، نشانه‌ آن است که به یکباره گرفتاری و اندوه زندگی شما را در بر خواهد گرفت .

آنلی بیتون گوید: 

 • اگر خواب ببینید آب زلالی به آسیاب می‌ریزد ، علامت آن است که دست به کارهایی خوشایند خواهید زد، اما اگر خواب ببینید آبی که به آسیاب می‌ریزد گل آلود است، علامت آن است که زیان‌هایی خواهید دید و در هنگامی که انتظار لذت و خوشی دارید، نگرانی‌ها و مشکلات در برابرتان قد علم می‌کنند.

 • اگر خواب ببینید آسیاب، بی آب مانده است، نشانه آن است که ارزش سهام شما کاهش خواهد یافت.

یونگ گوید: دیدن آسیاب در خواب نشان دهنده تجارب گذشته است و اینکه شما می‌خواهید از آن تجارب در موقعیت‌های فعلی خود استفاده کنید. تعبیر دیگر آن ایجاد تحول و دگرگونی است.

 

تعبیر خواب آسیاب آبی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آسیاب آبی : خوشبختی

شما درآسیاب آبی هستید : طلبتان را وصول می‌کنید.

یک معامله‌گر یا سیاستمدار خواب آسیاب آبی ببیند: کارها و معاملات وسعت پیدا می‌کند .

کشاورزان خواب آسیاب آبی ببینند: یک محصول پر برکت و فراوان.

عشاق خواب آسیاب آبی ببینند: ازدواج آن‌ها به خوشبختی می‌انجامد.

متأهل‌ها خواب آسیاب آبی ببینند: زندگی زناشوئی خوبی در پیش دارند.

ثروتمندان خواب آسیاب آبی ببینند: ثروتشان باز هم بیشتر خواهد شد.

یونگ گوید: دیدن آسیاب آبی در خواب نشانگر میزان نیاز شما به منابعی است که در دسترس شما قرار دارد.

 

تعبیر خواب آسیاب بادی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب یک آسیاب بادی: سودهای متعدد ولی کم ارزش.

یک آسیاب بادی خیلی بزرگ : شادی و ثروت.

مسیر پروانه یک آسیاب بادی عوض می‌شود: آدم‌هایی که به آنها اعتماد ندارید اطراف شما را احاطه می‌کنند.

یک آسیاب بی حرکت: از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثی می‌رسد .

یک آسیاب بادی را به کار می‌اندازید: خبرهای ناخوشایند.

پروانه آسیاب، سنگ آسیاب را می‌چرخاند: باید به فکر خیلی چیزها باشید.

متأل‌ها خواب آسیاب بادی ببینند: زن و شوهر به یکدیگر وفادار نیستند.

مجردها خواب آسیاب بادی ببینند: بزودی ازدواج خواهند کرد.

عشاق خواب آسیاب بادی ببینند: آن‌ها بسیار خوشبخت خواهند شد.

یونگ گوید:  دیدن آسیاب بادی در خواب به قدرت ذهنی شما اشاره دارد و بیانگر حالت احساسی است. تعبیر دیگر آن به کاردانی شما اشاره دارد.

 

تعبیر خواب آسیاب کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : 

 1. یک دستگاه آسیاب: پول فراوان.

 2. قهوه آسیاب می‌کنید: غم و دردسر در خانه.

 3. فلفل آسیاب می‌کنید: بیماری و غم.

 4. ذرت آسیاب می‌کنید: شانس. 

 5. سنگهای رنگی آسیاب می‌کنید: امیدهایتان را از دست می‌دهید.

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر خر یا شتر آسیاب را بچرخاند و غله را به خوبی آرد کند نشانه این است که آسیابان خوشبختی و کامیابی به دست خواهد آورد.

 • اگر به جای آرد کردن غله، سنگ و آهن آرد کنی نشانه خصومت و دشمنی با شخص دیگری است.

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo