تعبیر خواب آسایش و ثروت چیست؟

تعبیر خواب آسایش و ثروت بیانگر آن است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذت های حقیقی و قابل اطمینان خواهید رفت.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آسایش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن آسایش و ثروت در خواب به معنای رفتن به سمت کارهای مورد علاقه بیننده خواب و در عین حال پر خطر است. برای یافتن تعابیر کلی خواب و رویای خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.

 

تعبیر خواب آسایش و ثروت

 

تعبیر خواب آسایش و ثروت

بيتون مى‌گويد: اگر ديديد كه به آسايش و ثروت رسيده‌ايد، نشانگر آن است كه شما در زندگى به كارهايى كه دوست داريد و بسيار پر خطراند دست مى‌زنيد و با مردى كه بسيار شاد و سرزنده مى‌باشد، همنشين خواهيد شد. اگر زنى خواب ببيند كه در رفاه و ثروت است، دليل بر آن دارد كه به لذت‌هاى زودگذر و بسيار ناپايدار دست مى‌يابد. 

 

تعبیر خواب زندگی با ثروت و آسایش

آنلی بیتون می‌گوید : اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می‌کند علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد شد و اگر دختری خواب ببیند در سایه ثروت و آسایشی واقعی به سر می برد، علامت آن است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذت های حقیقی و قابل اطمینان خواهد رفت.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo