تفسیر و تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر خواب آروغ زدن، تعبیر خواب آروغ زدن همراه با بیرون دادن غذا و تعبیر خواب آروغ زدن و دود از دهان خارج شدن به چه معنایی است؟
تعبیر خواب آروغ زدن
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آروغ زدن به معنای گفتن و یا بیان کردن سخنی بی‌جا و نابهنگام است و اگر آروغ زدن در خواب همراه با غذا باشد اجل فرد رویابین نزدیک است. برای آگاهی از تعابیر و مفاهیم کلی خواب خویش به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آروغ زدن بچه – تعبیر خواب آروغ زدن مرده – تعبیر خواب آروغ زدن با غذا

 

تعبیر خواب آروغ زدن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی ببیند که در خواب آروغ (باد گلو) عفن و بد طعم و مزه می زند نشان آنست که در آینده نزدیک سخنی بی جا و نابهنگام و بدون رعایت سود و زیان خویش یا دیگران بر زبان می‌آورد که موجب سرافکندگی و شرمزدگی می‌شود.
 
یونگ گوید:
  • اگر در خواب ببینید که آروغ می‌زنید نشانه هشداری از سمت ضمیر ناخودآگاه شماست که تغییراتی را پیش‌بینی می‌کند به این معنی که هرچه بزرگتر شوید تغییرات بیشتری در میزان آگاهی شما ایجاد می‌شود.
  • شنیدن صدای آروغ در خواب بیانگر این است که توانایی غلبه بر مشکلاتی که بر سر راهتان ایجاد می‌شود را دارید.

 

تعبیر خواب آروغ زدن به همراه غذا

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند که اجلش نزدیک بود.
 
مطیعی تهرانی گوید: اگر کسی ببیند که آروغ زد و به جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش جای گرفت به هیچ وجه سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خوابی برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در خواب نشان فرا رسیدن اجل است. البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد. استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می‌شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است.

 

دیدن آروغ همراه با دود در خواب

محمد بن سیرین گوید:
  • اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، دلیل کند که سخنی گوید که از آن مضرت و خطر بیند.
  • اگر دید که آروغ همچون دود برآورد، دلیل کند که بی هنگام سخنی گوید، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشیمانی خورد.
مطیعی تهرانی: اگر بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده نزدیک سخنانش موجب ملال و ملالت می‌شود و در نهایت به زیان او تمام می‌شود و شایستگی سرزنش و شماتت می‌یابد.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور