تعبیر خواب آرد و دیدن آن در خواب

با تعبیر خواب آرد، تعبیر خواب آرد جو، تعبیر خواب آرد گندم، تعبیر خواب خرید و فروش آرد و تعبیر خواب پختن شیرینی با آرد همراه ما باشید.
تعبیر خواب آرد
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آرد از دیدگاه تعبیرگران اسلامی دارای تعبیر و نشانه‌های خوبی است بدین صورت که احتمال می‌رود مال و نعمت حلالی بدون سختی به بیننده خواب می‌رسد. با تعابیر مختلف دیدن آرد در خواب همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب آرد سفید- تعبیر خواب آرد برنج – تعبیر خواب حلوا پختن مرده – تعبیر خواب کیسه برنج

تعبیر خواب آرد

 

تعبیر خواب آرد

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آرد چون برف از هوا می‌آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی‌رنج بدو رسد.

آنلی بیتون می‌گوید: 

  • دیدن آرد در خواب، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی، ولی همراه با شادمانی است.

  • اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد، و زندگی زناشویی او با سختی‌های زیاد سپری خواهد شد. اما تحمل سختی‌ها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.

معبران غربی می‌گویند: دیدن آرد سفید در خواب نشانه سلامتی و نشاط است و دیدن آرد گندم در خواب نشان می‌دهد شما به آنچه به دست آورده اید افتخار می‌کنید زیرا خود را سزاوار آن می‌دانید.

 

تعبیر خواب آرد جو

محمد بن سیرین گوید: آرد جو، به تأویل درستی دین بود.

 

تعبیر خواب آرد گندم

ابن سیرین گوید:

  • آرد گندم، مالی بود از تجار و بسیار فایده بود.

  • آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

 

خرید و فروش آرد در خواب

جابرمغربی گوید: آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

بیتون گوید: اگر خواب ببینید، آرد خرید و فروش می‌کنید، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد.

کتاب سرزمین رویاها: آرد می‌خرید: منفعت بزرگ مالی

 

تعبیر خواب آشپزی کردن با آرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • با آرد آشپزی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.

  • آرد را می‌سوزانید: خطر درپیش است.

  • با آرد شیرنیی می‌پزید: یک زندگی خوشبخت در آینده

  • در قسمت آرد سازی کار می‌کنید: بی گدار به آب نزنید.

 

برگرفته از: checkmydream.com

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo