تعبیر خواب آبیاری – آب دادن به درخت و باغ چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب آبیاری زمین کشاورزی، تعبیر خواب آبیاری باغ، تعبیر خواب آبیاری گیاهان و تعبیر خواب آبیاری باغچه همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آبیاری
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آبیاری به معنای دادن جانی دوباره به گیاهان و باغ‌هاست و دیدن آن در رویا علاوه بر نیکو بودن رهایی از غم و رنج را در پی خواهد داشت. با تعبیر خواب آبیاری کردن توسط تعبیرگران غربی و اسلامی همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تفسیر رویای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب آبیاری باغ – تعبیر خواب آبیاری توسط مرده – تعبیر خواب آبیاری زمین کشاورزی

 

تعبیر خواب آبیاری کردن باغ

حضرت دانیال گوید: اگر کسی در خواب ببیند که با استفاده از جوی و رودی باغی را آب داد نشانه آن است که به مال و ثروتی دست خواهد یافت و از غم و اندوه رهایی می‌یابد.

لوک اويتنهاو می‌گوید: آبياری گلها نشانه این است که سرگرمی‌های خوشايندی خواهيد داشت.

جابر مغربی می‌گوید:
  • اگر ببینی باغی را آبیاری می‌کنی به این معناست که با مالی که به دست می‌آوری زنی خواهی گرفت و یا کنیزکی به دست می‌آوری.
  • اگر ببینی باغی را به وسیله قنات آبیار می‌کنی به معنای آمیزش با زن خودت خواهد بود.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید گیاه و یا دانه ای را آبیاری می‌کنید نشانه شفا یافتن و نمادی از رشد احساسی است.

 

تعبیر خواب آبیاری زمین کشاورزی

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ :
  • ﺍﮔﺮ ﺁﺑﻴﺎﺭﯼ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺑﻴﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﻼﻕ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮﺩ.
  • ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺟﻮﯼ ﺁﺏ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﺁﺑﻴﺎﺭﯼ می‌کند ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﻬﺮﻫﺎﯼ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺳﺖ می‌یابد ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﻬﺮه‌مند می‌شود.

 

تعبیر خواب آبیاری درخت

معبران غربی عقیده دارند دیدن آبیاری درخت در خواب به این معنی است که امور خیریه‌ای که شما انجام می‌دهید برای بسیاری از نیازمندان مفید و موثر واقع می‌شود و آن‌ها هیچ‌گاه شما را فراموش نخواهند کرد و همیشه درباره شما صحبت می‌کنند.

برگرفته از: dreaminterpretation.co


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo