تعبیر خواب آبله و تاول چیست؟

با تعبیر خواب آبله، تعبیر خواب آبله بر بدن، تعبیر خواب آبله امام صادق، تعبیر خواب تاول، تعبیر خواب زگیل و تعبیر خواب آبله مرغان همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
تعبیر خواب آبله
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن هر گونه آسیب بر پوست بیانگر احساسات شما درباره شکست‌هایتان در زندگی است و یا داشتن این احساس که دیگران شما را خوب یا جذاب نمی‌یابند و از شکست‌های شما اطلاع دارند. آبله می‌تواند نشانه خجالتی بودن و دشواری در همراهی با سایر مردمان باشد.

 

تعبیر خواب جوش زدن صورت مرده – تعبیر خواب آبله مرغان – تعبیر خواب آبله صورت

تعبیر خواب آبله صورت

 

تعبیر خواب آبله بر بدن

محمد بن سیرین گوید: 
 • آبله درخواب زیان مال بود. 
 • اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.

امام صادق (ع) می فرماید:

آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:
 1. زیادی مال
 2. زن خواهد
 3. پسرش آید (از سفر یا سربازی یا جای دور)
 4. حاجت روا شدن
 5. از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.

 

تعبیر خواب زگیل، تاول و آبله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می‌باشد مثل تاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تألم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است. در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده. اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می‌گوید. چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای‌ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می‌باشد. 
 
آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می‌آورید. آبله در پا کسالت است و خستگی.
 
لیلا برایت می‌گوید: دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود را عملی کنید.
یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که تاول زده اید نشان دهده یک ناراحتی و یا مسئله کوچک است که به انرژی و زمان شما صدمه می‌زند. تاول زدن بر اثر اتفاقات مختلف تعابیر مختلفی دارند:
 • اگر تاول بر اثر انجام کار سخت باشد بیانگر نیاز شما به تلاش بیشتر برای غلبه بر مشکلات است.
 • تاول زدن در اثر داغی بیانگر نشانگر یک مسئله احساسی است.
 • اگر تاول بر صورت شما باشد نشانه مسئله ای درباره قدرت و شایستگی است. 
 • اگر تاول بر روی صورت شما باشد نشان دهنده مسائلی درباره هویت شماست.

دیدن تبخال در خواب همانند آبله می‌تواند حاوی پیام و نشانه‌ای برای بیننده رویا باشد. برای آگاهی از مفهوم تبخال در رویا به مقاله تعبیر خواب تبخال رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب آبله مرغان

دیدن آبله مرغان در خواب نشانگر وجود مشکلی در زندگی است که تنها راه حل آن صبر و عدم تحرک است. شما ممکن است به مشکلی بر بخورید که از ابتدا تا انتهای آن قادر به انجام کاری نیستید. این خواب می‌تواند به شما هشدار دهد که نیاز دارید تا امورتان را اولویت بندی کنید.

برگرفته از: dreams.metroeve.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo