تعبیر خواب آبستنی (حاملگی)

با تعبیر خواب آبستنی (حاملگی)‌ مرد، آبستنی زن، آبستن بودن، آبستنی دختر باکره، ،آبستنی دختر مجرد، آبستنی دیگران همراه ما باشید.
تعبیر خواب آبستنی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن رویای آبستنی و بارداری برای زنان رویایی رایج و متداول است. تعبیر خواب آبستنی نمایانگر ایجاد و گسترش بخش جدیدی از توانایی‌های بالقوه یا شخصیت بیننده خواب است. افزایش شناخت از ناخودآگاه که محیط جدیدی از تجربه را فراهم می‌کند یا هنوز ابراز نشده و در حال گسترش است می‌تواند خود را به صورت رویای بارداری و آبستنی نشان دهد. مجموعه تعبیر خواب ستاره این امکان را فراهم کرده تا از تعابیر تمامی خواب‌هایتان آگاه شوید.

 

تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد- تعبیر خواب بارداری – تعبیر خواب آبستنی مرده

 

تعبیر خواب آبستنی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب آبستنی (زن آبستن در خواب) مواجه با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان آبستن شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان آبستن شده اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد . 

 

تعبیر خواب آبستن بودن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه شكم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دليل كند كه او را مال و نعمت دنيا حاصل گردد و هر چند كه شكم بزرگ‌تر بيند، مال دنيا بيشتر بود.
 
تام چت ویندرا گوید: تعبیر آبستنی زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی آبستن ببیند ویا خواب بیننده زن خود را آبستن ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن آبستن به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که آبستن است، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .
 
كرمانى گويد: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بيند، دليل كه اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بيننده‌ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود. 
 
آنلی بیتون می‌گوید:
  1. اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.
  2. اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
  3. اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است ، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که حامله هستید نشانه جنبه‌ ای از خودتان و یا زندگی شما است که در حال رشد و توسعه است. این خواب همچنین می‌تواند نشانه ای برای تولد یک ایده و یا هدف جدید باشد. اگر شما در دنیای واقعی اقدامی برای باردار شدن نمی‌کنید اما خواب می‌بینید که حامله هستید نشان می‌دهد شما از پذیرفتن مسئولیت‌های بزرگ می‌ترسید. 


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo