تعبیر خواب آبپاش چیست؟

با تعبیر خواب آبپاش، تعبیر خواب آب پاشیدن، تعبیر خواب آب پاشیدن روی زمین، تعبیرخواب آب گرم پاشیدن همراه ما باشید.
تعبیر خواب آبپاش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن رویاهایی در مورد آبپاش یا وسایلی به مانند آن به تفسیر تعبیرگران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد. هر چند که بایستی دقت کرد که این‌گونه وسایل در محوریت خواب قرار گرفته باشند تا بتوان تعابیری را برایشان بیان کرد. تعبیر خواب ستاره، شما را با مفاهیم و تفاسیر خواب و رویای خود آشنا می‌سازد.

 

تعبیر خواب آبپاش – تعبیر خواب آب پاشیدن مرده – تعبیر خواب آب سرد پاشیدن

 

تعبیر خواب آبپاش

لیلا برایت می‌گوید: دیدن آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد.

تعبیر خواب آب پاشیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می‌پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

 

دیدن آب ریختن و پاشیدن روی زمین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.
لوک اویتنهاو می گوید: آب را بر روی زمین پاشیدن و ریختن برابر است با اشتباه.
جابر مغربی می‌گوید: اگر آب‌های بسیار دیدی که به زمین خورد نشانه این است که مردمان عامه در آن سال سلامت خواهند بود.

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo