تعبیر خواب آبپاش چیست؟

با تعبیر خواب آبپاش، تعبیر خواب آب پاشیدن، تعبیر خواب آب پاشیدن روی زمین، تعبیرخواب آب گرم پاشیدن همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن رویاهایی در مورد آبپاش یا وسایلی به مانند آن به تفسیر تعبیرگران غربی نشانه‌ای از رفتن به جایی خوش آب و هوا دارد. هر چند که بایستی دقت کرد که این‌گونه وسایل در محوریت خواب قرار گرفته باشند تا بتوان تعابیری را برایشان بیان کرد. تعبیر خواب ستاره، شما را با مفاهیم و تفاسیر خواب و رویای خود آشنا می‌سازد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آبپاش – تعبیر خواب آب پاشیدن مرده – تعبیر خواب آب سرد پاشیدن

تعبیر خواب آبپاش

لیلا برایت می‌گوید: دیدن آبپاش به معنی این است که صاحب یک باغ در جایی خوش آب و هوا خواهید شد.

تعبیر خواب آب پاشیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می‌پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

دیدن آب ریختن و پاشیدن روی زمین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.
لوک اویتنهاو می گوید: آب را بر روی زمین پاشیدن و ریختن برابر است با اشتباه.
جابر مغربی می‌گوید: اگر آب‌های بسیار دیدی که به زمین خورد نشانه این است که مردمان عامه در آن سال سلامت خواهند بود.1 Comment
  1. سلام من خواب دیدم که رفتم سر زمین کشاورزیمون که زمین اب بدم و سیستم ابدهی اون هم به صورت قطره بارانی و به وسیله علمک که همون ابپاش بود اما من موفق نشدم! و یکی دیگه اومد اب داد یک اتاق کوچک اونجا بود که کلیدش دست من من بود و من اون کلید توی کمی گل قاطی کردم و پوشوندم و اونو به سقف لوله ای چسبوندم که زیر زمین بود و سرش از زمین زده بود بیرون بعد دوستم بهم زنگ زد و اون کلید خواست و منم خیلی دقیق جاش نشونش دادم

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور