تعبیر خواب آب دهان – آب دهان انداختن به کسی چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب آب دهان انداختن، تعبیر خواب آب دهان سگ، تعبیر خواب تف انداختن، دیدن آب دهان در خواب و تعبیر خواب خلط دهان همراه ما باشید.
تعبیر خواب آب دهان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب آب دهان بدین صورت است که اگر آب دهان دیده شده در خواب سرد بود نشانه غم و اندوه است و اگر زرد بود دلیل مرگ است. آب دهان انداختن یا تف کردن عملی است که در بیداری همواره مورد نکوهش واقع می‌گردد ولی در رویا بیانگر و گویای بسیاری از هشدارهاست. تعبیرگران اسلامی برای تف یا آب دهان بسته به رنگ دیده شده در خواب تفاسیر مختلفی بیان کرده‌اند. به طور مثال رنگ زرد که از دیدگاه تعبیر اسلامی همیشه مصداقی از بیماری و رنج است برای آبی دهان نیز به کاربرده شده و دیدن آن تاویلی بر بیماری و رنج و عذاب رویا بین است. با تعابیر مختلف آب دهان و تف همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب آب دهان مرده – تعبیر خواب آب دهان گربه – تعبیر خواب آب دهان بچه

 

تعبیر خواب آب دهان ( تف کردن)

معبران غربی می‌گویند:

 • تف کردن در خواب نشانه انزجار است و علاوه بر آن نشانه فروتنی و تسلیم شدن نیز می‌باشد. تف کردن در خواب نیاز شما را به احساسات در زندگی واقعی بیان می‌کند.
 • اگر در خواب ببینید کسی آب دهن خود را بر روی شما می‌ریزد نشانه این است که به مردم حسود اطرافتان بیش از حد توجه می‌کنید.
ابن سیرین گوید:
 • اگر کسی در خواب ببیند که در مسجد آب دهان می‌انداخت بیانگر این است که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید.
 • اگر ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.
 • اگر آب دهان به دیوار بیندازد، نشانه آن است که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.

 

تعبیر خواب آب دهان سگ

محمدبن سیرین گوید: اگر فردی در خواب دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. 

 

تعبیر خواب آب دهان انداختن به کسی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می‌اندازید، نشانه‌ی آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‌گیرد.

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد.

جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.

 

دیدن انواع آب دهان در خواب و تعابیر آن

ابراهیم کرمانی گوید: 
 • اگر آب دهان گرم باشد، دلیل بر درازی عمر بیننده خواب است.
 • اگر سرد بود، دلیل مرگ است. 
 • اگر سیاه بود غم و اندوه است.
 • اگر آب دهان زرد بود دلیل بیماری است.
 • اگر آب دهان خشک بود دلیل درویشی است.
 • اگر بیمار خلط سرد و تر از دهان به زمین افکند، دلیل که از بیماری شفا یابد.
 • اگر دید خلط سرد و تر (بلغم) از گلو بیرون آور و به آستین بگرفت، اموال خود را صرف همسرش می‌گرداند.
 • اگر آب دهانت خونی باشد به معنای این است که حرف دروغ و باطل می‌زنی.
جابر مغربی: اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود ، دلیل که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • دیدن آب دهان، نشانگر روابط بی‌ارزش و از دست دادن کار خودتان است. 

برگرفته از: auntyflo.com

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo