تفسیر و تعبیر خواب آب دریا چیست؟

با تعبیر خواب آب دریا، تعبیر خواب نوشیدن آب دریا، تعبیر خواب خوردن آب سرد دریا، تعبیر خواب خوردن آب گرم دریا، دیدن آب دریا در خواب با ما همراه باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب آب دریا بهتر است بدانیم که دریا در خواب به طور کلی به پادشاه که نماد قدرت است، تعبیر می‌شود. دیدن آب دریا در خواب دلالت بر شکوه و عظمت دارد که بنابر بر گرمی یا سردی آب دریا تعابیر متفاوتی برای آن بیان شده است. دیدن تصویر دریا در خواب محیط غریبی را نشان می‌دهد که در آن مهارتی برای تکیه به آن و ادامه بقا نداریم. چیزی تازه و نوظهور یا عجیب که رو در روی ما می‌ایستد و آن مرز میان هشیاری و ناخودآگاه است. برای آگاهی از تعابیر کلی خواب و رویا می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب آب دریا

تعبیر خواب آب دریا

در نفایس الفنون نوشته شده است: اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. در جای دیگری نوشته است اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب دریا فراخی روزی بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد و بعضی گویند که تعبیر آب دریا در خواب به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.


جابر مغربی گوید: اگر در خواب ببیند که از آب دریا می‌خورد و هیچ اتفاقی نیفتد نشانه این است که عالمی را خراب کند و اگر آب دریا شور باشد به این معنی است که کسب حرام کند.

تبلیغات در ستاره


از اینکه با مطالعه تعبیر خواب آب دریا همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.ستاره
Logo
تعییر رمز عبور