تعبیر خواب چشمه – معنی چشمه آب زلال در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آب چشمه خوردن، تعبیر خواب آب چشمه ابن سیرین، تعبیر خواب جوشیدن چشمه، تعبیر خواب چشمه جوشان و تعبیر خواب خشک شدن چشمه آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب چشمه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن چشمه در خواب بسته به کیفیت و نوع آب تعابیر مختلفی از جوانمردی تا غم و اندوه خواهد داشت. همچنین شدت جوشیدن چشمه و یا خشک شدن آن می‌تواند در شدت غم و اندوه بیبنده خواب اثر گذار باشد. خوانندگان گرامی می‌توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب ستاره و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند.

 • در واقع چشمه نشان دهنده فرآیند حیات، جاری گشتن خود آگاهی به هشیاری، لذت زندگی جمعی و یا بر آورده شدن آرزوهاست.
 • نوشیدن از آب چشمه یا شنا کردن در آن بیانگر تجربه هشیاری وسیع‌تری است که از ناخودآگاه سرچشمه می‌گیرد.

 

تعبیر خواب چشمه - معنی چشمه آب زلال در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب چشمه (اسلامی)

 جابر مغربی گوید:
دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد ولی اگر آب چشمه تیره باشد گواه غم و اندوه و بیماری است.

حضرت امام جعفر صادق می‌فرماید: 

دیدن آب چشمه بر پنج وجه است:
 1. بزرگی و جوانمردی
 2. غم و اندوه
 3. مصیبت
 4. بیماری
 5. طول عمر و زندگی
حضرت دانیال می‌گوید: 
 • اگر چشمه ای با آب زلال و گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
 • اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.
 • اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.
 • اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می‌یابد.
 • اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد بالاست.
 • اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم و اندوه گریه آور دچار می‌شود اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
 • اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می‌شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می‌شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می‌شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می‌شود.
 • اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می‌کند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید :
اگر بیند در خانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه. اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست، دلیل که اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگین است، از غم فرج یابد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود. اگر گناهکار است، توبه کند. اگر حج نکرده باشد، حج کند.
منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: 
چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته‌اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است. مردی که بدون چشم داشت می‌بخشد و محبت می‌کند. از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است. 
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود ، دلیل که انجام وی غم و بیماری است. اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود . اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.
 • اگر در خواب ببینی که از آب چشمه زمزم می‌خوری به این معناست که گمشده خود را پیدا خواهی کرد.
بعضی از معبران گویند: اگر آب چشمه راکد بود به تاویل، دلیلی بر خیر و صلاح دین باشد و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب چشمه (غربی)

معبران غرب عقیده دارند چشمه سمبل زندگی شیرین است و زندگی خوش نیز به معنای ثروت نیست بلکه به معنای داشتن چشمان پاک و قلبی شیرین است. اگر مردی در خواب چشمه آب ببیند یعنی شادی‌هایش را با دیگران تقسیم خواهد کرد و اگر با قلب ثروتمندش به مردم فقیر کمک کند در تمام دنیا مشهور خواهد شد. اگر زن در خواب خود چشمه آب ببیند به معنای داشتن فرزندهای قوی خواهد بود. اگر چاه آب و یا چشمه آبی برای نوشیدن آب در خواب حفر کنید به معنای خوش شانسی شماست. دیدن چشمه  با آب گل‌آلود در خواب نشان دهنده بدتر شدن روابط بین فردی است. دیدن چشمه جوشان در خواب نیز به خریدن چیزهای ارزان تعبیر می‌شود.

یونگ می‌گوید:

دیدن چشمه در خواب به معنای وارد شدن به یک رابطه جدید است و به طور کلی احساسات مثبت شما افزایش می‌یابد.

آنلی بیتون می‌گوید: 
 • دیدن چشمه ای خشکیده در خواب، علامت مرگ و پایان زندگی است.
 • دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.
 • دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می‌درخشد، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می‌آورید و با لذتی وجدآور به مسافرت‌های لذتبخش می‌روید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: آبی که از زمین می‌جوشد مساوی است با یک خوشحالی غیرمنتظره.
 
برگرفته از: fateclick.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo