تعبیر خواب چشمه – معنی چشمه آب زلال در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آب چشمه خوردن، تعبیر خواب آب چشمه ابن سیرین، تعبیر خواب جوشیدن چشمه، تعبیر خواب چشمه جوشان و تعبیر خواب خشک شدن چشمه آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن چشمه در خواب بسته به کیفیت و نوع آب تعابیر مختلفی از جوانمردی تا غم و اندوه خواهد داشت. همچنین شدت جوشیدن چشمه و یا خشک شدن آن می‌تواند در شدت غم و اندوه بیبنده خواب اثر گذار باشد. خوانندگان گرامی می‌توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب ستاره و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند.
 • در واقع چشمه نشان دهنده فرآیند حیات، جاری گشتن خود آگاهی به هشیاری، لذت زندگی جمعی و یا بر آورده شدن آرزوهاست.
 • نوشیدن از آب چشمه یا شنا کردن در آن بیانگر تجربه هشیاری وسیع‌تری است که از ناخودآگاه سرچشمه می‌گیرد.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب چشمه - معنی چشمه آب زلال در خواب چیست؟

تعبیر خواب آب چشمه از نظر معبرین (کهن)

 جابر مغربی گوید:
دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد ولی اگر آب چشمه تیره باشد گواه غم و اندوه و بیماری است.

حضرت امام جعفر صادق می‌فرماید: 

دیدن آب چشمه بر پنج وجه است:
 1. بزرگی و جوانمردی
 2. غم و اندوه
 3. مصیبت
 4. بیماری
 5. طول عمر و زندگی
حضرت دانیال می‌گوید: 
 • اگر چشمه ای با آب زلال و گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
 • اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.
 • اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.
 • اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می‌یابد.
 • اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد بالاست.
 • اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم و اندوه گریه آور دچار می‌شود اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
 • اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می‌شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می‌شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می‌شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می‌شود.
 • اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می‌کند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید :
اگر بیند در خانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه. اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست، دلیل که اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگین است، از غم فرج یابد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود. اگر گناهکار است، توبه کند. اگر حج نکرده باشد، حج کند.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: 
چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته‌اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است. مردی که بدون چشم داشت می‌بخشد و محبت می‌کند. از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است. 
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود ، دلیل که انجام وی غم و بیماری است. اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود . اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.
 • اگر در خواب ببینی که از آب چشمه زمزم می‌خوری به این معناست که گمشده خود را پیدا خواهی کرد.
بعضی از معبران گویند: اگر آب چشمه راکد بود به تاویل، دلیلی بر خیر و صلاح دین باشد و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب آب چشمه از نظر معبرین (غربی)

معبران غرب عقیده دارند چشمه سمبل زندگی شیرین است و زندگی خوش نیز به معنای ثروت نیست بلکه به معنای داشتن چشمان پاک و قلبی شیرین است. اگر مردی در خواب چشمه آب ببیند یعنی شادی‌هایش را با دیگران تقسیم خواهد کرد و اگر با قلب ثروتمندش به مردم فقیر کمک کند در تمام دنیا مشهور خواهد شد. اگر زن در خواب خود چشمه آب ببیند به معنای داشتن فرزندهای قوی خواهد بود. اگر چاه آب و یا چشمه آبی برای نوشیدن آب در خواب حفر کنید به معنای خوش شانسی شماست. دیدن چشمه  با آب گل‌آلود در خواب نشان دهنده بدتر شدن روابط بین فردی است. دیدن چشمه جوشان در خواب نیز به خریدن چیزهای ارزان تعبیر می‌شود.


تبلیغات در ستاره

یونگ می‌گوید:

دیدن چشمه در خواب به معنای وارد شدن به یک رابطه جدید است و به طور کلی احساسات مثبت شما افزایش می‌یابد.

آنلی بیتون می‌گوید: 
 • دیدن چشمه ای خشکیده در خواب، علامت مرگ و پایان زندگی است.
 • دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.
 • دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می‌درخشد، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می‌آورید و با لذتی وجدآور به مسافرت‌های لذتبخش می‌روید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: آبی که از زمین می‌جوشد مساوی است با یک خوشحالی غیرمنتظره.
 
برگرفته از: fateclick.com


4 نظر
 1. سلام

  من خواب دیدم که با پسر عمویم و مادرم در تنگه کوهی که ان را میشناختیم بودیم در آن موقعیت آب جاری و زلال و روشن دیدم که که از لای صخره سنگی مثل چشمه خارج و سرازیر میشد پایین ولی مقدار آن کم بود و بعد از آن از تنگه کوه رفتیم بالاتر از دور دیدیم کف تنگه مثل همان آب اولی،آبی زلال و روشن جاری ولی نسبت به اولی خیلی زیاد بود که صدای خروشانش از دور میشنیدیم.

  خیلی ممنون از پاسخ شما

  • سلام! خوابتان یعنی با برخی مانع ها غیر مستقیم کنار می آیید. رویکردی نامستقیم دارید. از سوی دیگر، یعنی در حال پیمایش در خود هستید. محدودیت های خویش را می دانید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. تعبیر دیگر: نمایانگر خوشی، لذت احیاشده یا حساسیت افزایش یافته است. انفجار احساسات مثبت را تجربه می کنید. شاید وارد رابطه یا مرحله ای نو در یک رابطه می شوید. تعبیر دیگر: نشانگر جریان ایده های تازه و عمیق است. همچنین علامتی از جریان احساسات شماست. می تواند نکته ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید.

 2. با سلام من خواب دیدم توی یه حیاطی نشسته بودم گلو میکندم یهو تبدیل به چشمه شد اب زلالی کم کم ازش در امد بعد من پرسیدم این چیه گفتن چشمس چرا دست زدی این روز به روز ابش زیاد تر میشه همون روز خیلی اب گرفت به اندازه یه دریا اب خیلی زلال پشیمون شدم به اب دست زدم یه مردی امد گفت روز به ردز اب چشمه بیشتر میشه که از خواب پریدم میشه اینو تبیرش کنین

  • سلام! خواب‌تان درگیر ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بیداری هستید. این می‌تواند احساسات منفی یا سرکوب‌شده درباره‌ی خودتان باشد. گویای چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. سخت کار می‌کنید تا حقیقتی در مسأله‌ای که دست از سرتان بر نمی‌دارد را نمایان کنید. دارید می‌کوشید چیزی درباره‌ی خودتان، شهرت‌تان و هویت شخصی‌تان بفهمید. تعبیر دیگر: می‌کوشید به ریشه‌ی مسأله‌ای (اصل یک مسأله) دست یابید. بیانگر خوشی، لذت احیاشده یا حساسیت افزایش‌یافته است. انفجار احساسات مثبت را تجربه می‌کنید. شاید وارد رابطه یا مرحله‌ای نو در یک رابطه می‌شوید. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. نشانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور