تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸
کد خبر: ۷۰۱۵
تعداد نظرات: ۱۶ نظر
تعبیر دیدن آب در خواب بیشتر اشاره به چگونگی روابط بیننده رویا با احساساتش دارد. آب نمایانگر عواطفی است که می‌توانند به هر سو که بخواهند بروند. البته معبرین اسلامی و کهن تعابیر مختلفی را بسته به نوع آب (گرم، سرد، زلال و ...) بیان کرده‌اند.
 
تعبیر خواب آب در خانه – تعبیر خواب آبخوردن مرده – تعبیر خواب آب رودخانه – تعبیر خواب شنا در آب

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر آب به ما احساس پاکیزگی و سرحال آمدن می‌بخشد.
آب همچنین نمایانگر توان بالقوه ما برای تجربه عواطف بسیار است، زیرا که آب می‌تواند به هر شکلی درآید و به هر سو برود. چگونگی ارتباط ما با آب چگونگی رویارویی ما با عواطف و حالات مختلف روحی را نشان می‌دهد.

بر فراز آب رفتن

ابن‌سيرين گويد:  اگر بيند كه بر فراز آب همى رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك وى
 

تعبیر خواب آب خوردن

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. 
 • اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.
ابن سیرین گوید:
 • اگر بيند كه از آب صاف خوشگوارى بسيار بخورد، دليل كند كه عمرش دراز بود و معيشت وى خوش بود
 • اگر بيند كه آب شور همى خورد، تأويل به خلاف اين بود و اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همى خورد، دليل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت يابد
 • اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد دليل كند كه پادشاهى همه جهان را گيرد.

دیدن آب گرم در خواب

كرمانى گويد: اگر بيند كه آب گرم همى خورد، دليل بود كه بيمارى و رنج كشد. اگر بيند بر وى آب گرم همى ريختند، چنان كه او را خبر نباشد، دليل كند كه بيمار شود يا غمى سخت بدو رسد و اگر بيند كه در آب بيفتاد، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود و اگر بيند كه آب به جام برداشت، دليل كند كه بر مال و زندگى فريفته شود و اگر بيند كه در كاسه‌ى آبگينه به زن خويش آب داد، و كاسه‌ى آبگينه را نسبت به جوهر زنان كرده‌اند و آب كه در كاسه‌ى آبگينه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادر بود. 

 
مطیعی تهرانی می‌گوید:
 • آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید. 
 • چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود. 
 • جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است. 

تعبیر خواب آب فراوان و کمبود آب

جابر مغربى گويد: آب‌ها كه به وقت زياد شود، دليل كند كه در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب‌هاى بسيار ديد كه به زمين خورد، دليل كند كه مردمان عامه آن سال را سلامت و عافيت بود. 
 

آبیاری باغ 

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوى‌ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگارى از غم و اندوه و آب دادن مردمان را، دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاى نيك و پسنديده.
 

غوطه خوردن و فرو رفتن در آب

امام صادق (ع) غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير می‌کنند.
 • يقين
 • قوت
 • کار صعب و دشوار
 • همدم و هم صحبت کسي شدن
 • در خدمت مقام مهم شهر بودن

تاثیر کیفیت آب در تعبیر آن 

برايت مى‌گويد: ديدن آب در خواب، نشانه‌ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاك و زلال، نشانگر موفقيت و پيروزى شما مى‌باشد. آب كثيف و كدر نيز نشانه‌ى روابط مشكوك و نامطمئن است. 
 

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ى آن است كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد. اگر در خواب ببينيد با ظرفى آب را از درون قايق به سطح دريا خالى مى‌كنيد، علامت آن است كه به بيمارى سختى دچار خواهيد شد و وظايف سنگينى را بر دوش خود خواهيد داشت. اگر در رؤيا خود را مشغول آب بازى با ديگران ببينيد، به معنى آن است كه ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهيد شد.
 

بهترین نوع آب در خواب چیست؟

مطیعی تهرانی می‌گوید: 
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیتی و کمیتی است . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. بخصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم . 
 
آب راکد
 
آب راکد و تاریک اندوه است وغصه و آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان میگیرند. موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید. 
 
آب صاف
 
آب صاف و روشن همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است و این بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی روانست راه بروید چون این کامروایی شما را باز می گوید. تعفن آب و تاریکی آن بیماری است. 
 
آب سیال و روان
 
آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد. اگر درون چنین آبی غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

تعبیر خواب آب ریخته شده

منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید. اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است. 
 

تعبیر خواب ظرف پر از آب

مطیعی تهرانی:
کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
reza
10:13 - 1397/11/12
سلام خواب دیدم داشتم راه میرفتم که جلوی پایم دیدم یه آبی کمی به اندازه یه جوب آب از جلوم داره رد میشه که چیزی ک متعجبم کرد این بود که رنگ آف مثل آب طبیعی نبود(آلبته کدر و تیره هم نبود) ینی رنگی شبیه به آبیه فیروزه ای خیلی روشن داشت که برق میزد
تعبیرشو اکه میشه بگید
آب در تعبیر خواب اشاره به ناخودآگاه و احساسات درونی انسان دارد. رنگ آبی فیروزه ای با مفهوم خرد گره خورده است. این خواب از شما می خواهد تا در زمینه هایی که قدرت اراده ی شما را به چالش کشیده اند از خرد خود استفاده کرده و اجازه ندهید که دیگران عقاید خود را به شما تحمیل کنند.
Ali
12:25 - 1397/10/25
سلام، من خواب دیدم مادرم توی استخری پر از اب افتاد و من صحیح و سالم بیروم کشیدمش، بار دوم هم همین اتفاق افتاد و من دست مادرم رو گرفته بودم و نمیزاشتم غرق بشه چند باری هم دستش از دستم جدا شد ولی دوباره گرفتمش و هی داد میزدم و کمک میخواستم تا این که برادرم رسید و کمک کرد. ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید.
افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. مادر شما سمبل ارزش ها و عقایدی است که از والدین خود به ارث برده اید و این عقاید هم اکنون شما را دچار تنگنا های عاطفی و احساسی کرده اند. آب در تعبیر خواب روان شناسی با مفهوم احساسات مرتبط می باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار چالش آفرین را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.
بدون نام
01:40 - 1397/10/16
سلام من خواب ديدم كه پسر خالم مرده و توي قبرش آب خيلي زلال هست بدون جنازش فقط بالاش اسم پسر خالم نوشته شده شده بود.تعبير اين خواب چيه؟
این خواب از شما می خواهد تا متوجه عادت هایی که در زندگی بیداری مایل به کنار گذاشتن آن ها هستید شده و از قدرت روانی خود برای جایگزین کردن افکار و عقاید جدید استفاده کنید.
faeze
17:39 - 1397/10/12
سلام من خواب ديدم يه پسري كه ميشناسمش رفته حموم من براش ي ليوان اب خنك و ي ليوان اب ولرم بردم ولي اب خنك خورد و كلي تشكر كرد

خواب دومم اين بود رفتم مشهد تو حرم گفتن هركس عكس صورتش تو اب كاسه سفالي ابي بيفته ب مرادش ميرسه عكس صورتم توش افتاد ديدم ولي بعد ي مدت يكم خاك افتاد توش
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه ها و اهداف مختلف خودتان در زندگی بیداری می باشد که هم اکنون در حال بررسی ماهیت آن ها هستید. آب در دو خواب مشترک است. آب در تعبیر خواب روان شناسی سمبل احساسات و ناخودآگاه شناخته شده است. این خواب از شما می خواهد تا به درونیات خود توجه کرده و درمورد خواسته ها و ارزش ها و عقایدتان با خود صادق باشید. این کار به شما کمک می کند تا تصمیمات روشن تری درباره ی آینده ی خود بگیرید.
سوزان
18:09 - 1397/10/11
سلام من چند وقت پیش خواب دیدم که دارم داخل دستشویی هستم و داشتم دست و صورتم را میشستم که صدای آب را شنیدم که داشت با من صحبت می کرد و بهم گفت دعایت می کنیم ممنون میشم که تعبیرش کنید بت آرزوی موفقیت برای شما
این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که متوجه نیاز های درونی خود و احساسات و الهامات خود باشید. اجازه ندهید که افکار روزمره یا انرژی های منفی، ارتباط شما با درونیات مثبتتان را مختل کند. این کار به شما کمک می کند تا با آرامش بیشتری در زندگی مسیر خود را انتخاب کرده و تصمیم گیری کنید.
مهرینا
12:22 - 1397/09/27
سلام من خواب دیدم تو اتاق کار همسرم رفتم واتاق رو تا کمر آب گرفته و آب تمیز و صاقف بود.و داخل آب پر از تراول های پنجاه تومنی بعضی هاش سالم بودن و بعضیش پاره و خورد شده .بعد درآخر دیدم آب ها کم شدن و کف اتاق باز هم پول هست.تعبیر خواب چیست
آب در تعبیر خواب روان شناسی با مفهوم احساسات و ناخودآگاه مرتبط می باشد. پول نیز با مفهوم اعتماد به نفس که همان ثروت درونی انسان است. عدد پنج از شما می خواهد تا اراده ی خود را به کار گرفته و اجازه ندهید که غرق شدن در احساسات شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان باز دارد.
ťářğhôļ
10:56 - 1397/09/21
سلام من خواب دیدم توی دریا دارم شنا میکنم تعبیرش چیه؟
دریا در خواب می تواند استعاره از گستره ی تجارب روانی شما باشد که به شما کمک می کند تا نگاه عمیق تری نسبت به درونیات و استعداد ها و انگیزه های خود پیدا کنید. این خواب می تواند به مهارتی نادیده گرفته شده اشاره داشته باشد که در حال حاضر، فرصت مناسبی برای استفاده از آن و تقویتش فراهم شده است. این خواب از شما می خواهد تا قدرت ریسک پذیری را در خود شناخته و از آن برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
کمیل وند
05:57 - 1397/09/12
سلام
برای تعبیرخوابم چندروزپیش پیام دادم ولی جوابی نگرفتم شاید هم دادید موفق نشدم ببینم
آرشیو جوابها روچگونه ببینم
تشکر
به دلیل حجم بالای خواب‌های ارسالی، پاسخگویی برای تعابیر با تاخیر انجام می‌گیرد. برای دیدن پاسخ خود همراه ستاره باشید.
زهرا
16:16 - 1397/09/11
عالی
@
09:02 - 1397/08/28
سلام بزرگوار. خواب ديدم در حاليكه خواب بودم از خونه همسايه آب وارد خونمون ميشه از ديوار اتاقم سريع پا شدم و رفتيم خونه همسايه و گفتيم طلا مي فروشيم و خرج تعمير رو ميديم فقط زود تعمير كنين البته من موافقم طلا فروختن يا دادن طلا بهشون نبودم ولي تصميم خانواده اين بود. ممنون بابت تعبيرتون
آب در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از ناخودآگاه و احساسات انسان است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که فوران احساسات، باعث از بین رفتن آرامش روانی شما شده و نیروی روانی شما را تضعیف کند.
سارا
10:29 - 1397/08/23
سلام ببخشيد من خواب ديدم كفتر سياه پرواز ميكنه بعد افتاده تو كأسه اب خيليي شفاف اصلا هم تكون نميخوره ممنون ميشم جواب بدين
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در شخصیت خودمان هستند. کبوتر در خواب می تواند به غریزه ی آزادی خواهی و صلح طلبی انسان اشاره داشته باشد. آب در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از ناخودآگاه و احساسات درونی ماست. این خواب از شما می خواهد تا غرایز مرتبط با کبوتر را در زندگی بیداری شناخته و به بروز و ظهور آن ها در شخصیت خود کمک کنید.
مینا
20:15 - 1397/07/24
سلام خواب دیدم زلزله اومده و چند نفر از دنیا رفتن برای اینکه بفهمه چه کسایی مردن رفتم اون دنیا.اونجا مادرم که فوت کردن رو دیدم که آب سرم ریخت و بهم خوش آمد گفت تعبیر خوابم چی هست؟
فضایی که در رویا مشاهده می کنید استعاره از فضای فکری شماست. زلزله در رویا می تواند سمبل اتفاقات ناگهانی و دور از انتظار باشند که باعث از بین رفتن زحمات ما شده و ما را از رسیدن به برخی اهدافمان ناامید می کنند. این رویا از شما می خواهد تا اجازه ندهید که اتفاقات ناراحت کننده ای که در گذشته برای شما رخ داده اند، باعث ناامیدی و دلسردی شما شوند. همچنین این رویا می تواند به دلبستگی شما به آن چه تحققش هم اکنون ناامید کننده به نظر می رسد باشد. آب در تعبیر خواب روانشناسی با احساسات ما گره خورده است. این رویا از شما می خواهد تا ناکامی های گذشته ی خود را پذیرفته و به جای غرق شدن در آن ها، به کمک تجربیاتی که کسب کرده اید، برای پالایش و بازسازی خود استفاده کنید. از جریان زندگی بهره ببرید و فرصت پیش روی خود را بشناسید.
رها
18:45 - 1397/07/15
سلام خواب ديدم ب مادر بزرگم كمك ميكنم ك روي صندلي توي حمام بشينه ك ناگهان شير ابو باز ميكنه اب گرم بود با بخار زيادي هم همراه بود. تشكر
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت شما هستند. مادر بزرگ در رویا می تواند به بخشی از دیدگاه ها و شخصیت شما اشاره داشته باشد که احساس می کنید هم اکنون مدت هاست که شکل گرفته اند و بسیار قابل اعتماد می باشند. این رویا به شما یادآور می شود که گاهی ممکن است افکار قدیمی و ثابت شده ی ما نیز، نیازمند توجه و بازنگری باشند. این به آن معنا نیست که افکار ثابت شده ممکن است از پایه غلط باشند، بلکه به این معناست که شاید لازم باشد تا مورد بازنگری قرار گرفته و ایرادات جزئی آن ها برطرف شود.
بدون نام
11:43 - 1397/03/07
سلام من خواب دیدم روی صورت کسی که میشناسم اب میپاشم لطفا تعبیرش رو بگین
بدون نام
14:30 - 1396/02/02
سلام .عالی بود فک نمیکردم بتونم تعبیر خوابم رو پیدا کنم ولی اینجا تونستم معنی خوابم رو بفهمم. ممنون
پاسخ ها
ستاره
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
خواهش میکنم
مطالب پیشنهادی