بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار پارالمپیکی در مسابقه درگذشت

در مسابقات پارالمپیک ریو بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار پارالمپیکی به دلیل سانحه در مسابقه و برهم خوردن تعادلش در شیب تند مسیر درگذشت.

ستاره
Logo