بازیگر پیشکسوت اسماعیل شنگله دچار سرطان ریه شد

ماجرای سرطان اسماعیل شنگله: بازیگر پیشکسوت اسماعیل شنگله دچار سرطان ریه شده بود. اما در حال حاضر حال او بهتر است.

ستاره
Logo