مهدى ماهانى دچار ناراحتى قلبى شده و فردا عمل می‌شود

مهدى ماهانى هنرمند جوان دچار ناراحتى قلبى شد. مهدى ماهانى بازیگر تلويزيون به دليل ناراحتى قلبى، فردا عمل قلب خواهد داشت.

مهدى ماهانى - عکس مهدى ماهانى - بازیگران - چهره ها
مهدى ماهانى هنرمند جوان دچار ناراحتى قلبى شد. مهدى ماهانى هنرمند جوان تلويزيون به دليل ناراحتى قلبى، فردا عمل قلب خواهد داشت.
 

ستاره
Logo