اميرحسين آرمان: از شبکه جم پیشنهاد کار دارم

اميرحسين آرمان: از شبکه جم(GEM) پیشنهاد کار دارم. به من گفته شده که در همین زمانی که سریال "پریا" پخش می‌شود به ترکیه مهاجرت کنم.

امیرحسین آرمان - عکس امیرحسین آرمان - شبکه جم - سریال پریا
 
اميرحسين آرمان گفته است که از شبکه جم پیشنهاد کار دارم. به من گفته شده که در همین زمانی که سریال “پریا” پخش می‌شود، به ترکیه مهاجرت کنم و با آن‌ها هر مبلغی که می‌خواهم،‌ قرارداد ببندم که من نپذیرفتم.
 

ستاره
Logo