ویدیوی ناراحتی و اشک های دردناک بهداد سلیمی

بهداد سلیمی پس از حذف ناعادلانه از المپیک نسبت به تصمیم داوران به شدت معترض بود. ویدیو اشک‌های بهداد سلیمی بخاطر تصمیم ناعادلانه داوران.

ستاره
Logo