راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان بیمه تامین اجتماعی

راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان بیمه تامین اجتماعی، احکام افزایش مستمری بگیران
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان بیمه تامین اجتماعی

راھﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارائه خدمات ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان

ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ:

ﺑمنظور ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﺮدن ھﺮ ﺳﻪ آﯾﺘﻢ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﺘﻤﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮراﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

 

تبلیغات در ستاره

فیش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

ﮐﺪ ﻣﻠﯽ را ﺑﺪون ﺧﻂ ﺗﯿﺮه وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﮫﺖ درج ﺷﻤﺎره ﻣﺴﺘﻤﺮی (ده رﻗﻤﯽ) از ﺻﻔﺤﻪ اول دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺶ رﻗﻤﯽ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﻨﯽ، ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﮫﺖ اﺻﻼح اطﻼﻋﺎت ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷید ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺷﻤﺎره ﺷﺶ رﻗﻤﯽ ﺳﺮﯾﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

 

فیش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

 

ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﮕﺎرش ھﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﮐﺴﭙﻠﻮرر Internet Explorer ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮزﯾﻼﻓﺎﯾﺮﻓﮑﺲ Mozilla firefox اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ (http://www2.fishmostameri.tamin.ir/RIPP/navigate.htm?cid=541236) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


 

ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﯿﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی و اﺣﮑﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺎھﺪه اطﻼﻋﺎت ھﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب مشاهده فیش ﯾﺎ مشاهده حکم سالانه آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

فیش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

 

ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﯿﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﺎه ھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل و ﻣﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺠﺪدا روی ﮔﺰﯾﻨﻪ مشاهده فیش ماهانه ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﯿﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎل و ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮطﻪ از ﻗﺴﻤﺖ “ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ” ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺠﺪدا روی ﮔﺰﯾﻨﻪ مشاهده فیش ماهانه ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﯿﺪی ﺳﺎل 1393 ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

فیش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

 

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎھﺪه اﺣﮑﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺒﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ مشاهده حکم سالانه ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اطﻤﯿﻨﺎن ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ورود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ روش ذﯾﻞ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 

فیش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعینظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور