طرح پیشنهادی جناب خان برای لباس المپیک!

طرح پیشنهادی جناب خان برای لباس المپیک! ظاهرا جناب خان هم بی کار ننشسته و برای لباس کاروان المپیک طرحی ارائه کرده. طراحی لباس المپیک ریو۲۰۱۶

ستاره
Logo