کاریکاتور لباس کاروان المپیک بر تن احسان روزبهانی و مهسا جاور!

کاریکاتور لباس کاروان المپیک بر تن احسان روزبهانی و مهسا جاور. لباس المپیک، کامران بختیاری، طراحی لباس المپیک ریو۲۰۱۶

ستاره
Logo