امیر محمد متقیان و محله گل و بلبل در ماه رمضان

امیر محمد متقیان - امیر محمد و عمو پورنگ - محله گل و بلبل - همکار دارریوش فرضیایی - بازیگران - محله گل و بلبل - بازیگر - محله گل و بلبل.
امیر مجمد متقیان - امیر مجمد و عمو پورنگ - محله گل و بلبل - همکار دارریوش فرضیایی - بازیگران - محله گل و بلبل - بازیگر - محله گل و بلبل


امیر محمد متقیان همکار داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

محله گل و بلبل.
ایام ماه مبارک رمضان.
هر روز حدود ساعت ۱۸ از شبکه دو.


مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo