مهرداد اولادی و هادی نوروزی در کنار هم

مهرداد اولادی نیز همانند دیگر بازیکن فوتبال همشهری و هم باشگاهی اش، در سن 30 سالگی در میان بهت جامعه ورزش، در اثر ایست قلبی در گذشت.

ستاره
Logo