تعبیر خواب دستکش – دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب دستکش، تعبیر خواب دستکش چرمی، تعبیر خواب دستکش نایلونی، تعبیر خواب خرید دستکش، تعبیر خواب دستکش بافتنی، تعبیر خواب دستکش سوراخ و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب دستکش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دستکش پوششی است مخصوص دست که از آن در برابر انواع خطرات محافظت می‌کند. همین توضیح کوتاه می‌تواند مبنای تفسیر و تعبیر خواب دستکش قرار گیرد. دست نمادی از برقراری ارتباط و حفظ آن ازخطرات تعبیری به نگهداری روابط دارد. البته معبرین اسلامی تعابیر مختلفی را برای دیدن دستکش در خواب بیان کرده که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

به طور کلی دستکش در رویا به صورت‌های زیر دیده و بینندگان خواب به دنبال اینگونه تعابیر هستند:

 • تعبیر خواب دستکش چرمی
 • تعبیر خواب دستکش پارچه‌ای
 • تعبیر خواب دستکش نایلونی
 • تعبیر خواب دستکش بچه گانه
 • تعبیر خواب خرید دستکش
 • تعبیر خواب دستکش ظرفشویی هدیه گرفتن
 • تعبیر خواب دستکش آشپزخانه
 • و…

 

تعبیر خواب دستکش آشپزخانه - تعبیر خواب دستکش ظرفشویی هدیه گرفتن

 

تعبیر خواب دستکش

پیش از مطالعه تعبیر خواب دستکش دقت داشته باشید که دستکش در زمان قدیم با آنچه که در زمان حال مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت است.

محمد ابن سیرین گوید:

 • اگر مردی بیند دستکش در دست داشت و از آهن است، دلیل که او را قوت و توانائی است، خاصه که از فولاد بود.
 • اگر دستکش زرین است یا سیمین، تاویلش، چون دستبند است.

امام صادق می‌فرمایند:

دیدن دستکش در خواب، بر سه وجه است.

 • قوت و توانایی
 • ظفر یافتن بر دشمن
 • نظام کارها

 

مطیعی تهرانی:

 • دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن متالم می گردد.
 • چون دست و دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می کنیم به شکل دستکش ظاهر می گردد.
 • اگر در خواب ببینیم دستکش داریم خواب ما می گوید کارخیری بوده که انجام نداده ایم یا موردی برای انجام یک نیکی ساده و کوچک پیش می آید که می توانیم صورت عمل به آن ببخشیم.
 • اگر دستکش را نپوشیده باشید خویشتن را مسئول نمی دانید و ارتباطی بین خود و آن موضوع احساس نکرده و فکر می کنید اصلا به شما مربوط نیست ولی اگر پوشیده باشید احساس مسئولیت می کنید.

 

آنلی بیتون گوید:

 • اگر خواب ببینید دستکشی نو در دست دارید، علامت آن است که با اینکه مادی نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می‌کنید. با سختی‌ها و مشکلاتی روبرو می‌شوید، اما به شکل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشکلات و سختی‌ها بر خواهد آمد.
 • اگر مردی خواب ببیند دستکش زنانه‌ای به دست می‌کند، علامت آن است که می‌خواهد از دست زنی بگریزد.
 • اگر خواب ببینید دستکش خود را از دست درمی آورید، علامت آن است که در روابط عاطفی یا در امور کار به توفیقی اندک دست می‌یابید.

 

کتاب سرزمین رویا‌ها:

 • دستکشهایتان را در دست گرفته اید: شادی
 • دیگران دستکش به دست دارند: موفقیت شما در حال حاضر ممکن نیست.
 • دستکش‌های شما کثیف هستند: تنهایی و غم
 • دستکش می‌سازید: به موفقیت اجتماعی بسیار بالائی خواهید رسید.

 

تعبیر خواب دستکش سوراخ

مطیعی تهرانی: اگر دستکش سوراخ باشد خطایی است که مرتکب شده اید یا می شوید.

 

تعبیر خواب رنگ دستکش

مطیعی تهرانی: اهمیت موضوع نیز از رنگ دستکش معلوم می شود. هر چه تیره تر باشد مهم تر است و هر چه روشن تر باشد کم اهمیت تر.

 

تعبیر خواب دستکش کهنه و پاره

کتاب سرزمین رویا‌ها:

 • دستکش‌های کهنه به دست دارید: خوشبختی
 • دستکش‌های پاره به دست دارید: ناکامی‌های متعدد در آینده

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب دستکش کهنه یا پاره‌ای به دست کنید، نشانة آن است که به شما خیانت می‌کنند و متحمل زیان خواهید شد.

 

تعبیر خواب پیدا کردن دستکش

کتاب سرزمین رویا‌ها:

یک جفت دستکش پیدا می‌کنید: شما خیلی جوان ازدواج خواهید کرد.

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب یک جفت دستکش پیدا کنید، علامت آن است که دچار روابط عاطفی می‌شوید و ازدواج می‌کنید.

 

تعبیر خواب گم کردن دستکش

کتاب سرزمین رویا‌ها:

دستکشتان را گم کرده اید: ناکامی در امورمالی

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب دستکش خود را گم کنید، نشانه آن است که بی یار و تنها می‌مانید و باید به تنهایی زندگی خود را اداره کنید.

 

تعبیر خواب دستکش چرمی

 • دیدن دستکش چرمی برای زنان بیانگر خرید لباس است. همچنین این رویا می‌تواند اشاره به تغییری جدید در بیننده خواب داشته باشد.
 • برای افرادی که کار فیزیکی و بدنی انجام می‌دهند دستکش چرمی نمادی از مشکلات و عدم ارتباط مناسب با کارمندانشان است.
 • دیدن دستکش چرمی در خواب برای بازرگانان نشانه موفقیت و عقد قراردادهای سودآور است.

 

تعبیر خواب دستکش بافتنی

 • دستکش پارچه‌ای تعبیری نزدیک به دستکش بافتنی دارد. دستکش بافتنی در خواب نشانه تغییر محل سکونت شماست. این تغییر با هزینه زیادی انجام خواهد شد.
 • دیدن فردی که در خواب دستکش می‌بافد بیانگر رضایت شما از تغییر منزل و محل زندگیتان است.

 

تعبیر خواب دستکش لاستیکی

خواب دیدن دستکش های لاستیکی پزشکی بیانگر احساساتی است که هنگام کنترل یک موقعیت به شما دست می‌دهد. در مقطعی از زندگی خود بسر می‌برید که نیاز به محافظت شدید از خود دارید. آگاهی از چگونگی محافظت به صورت دستکش نایلونی در خواب دیده می‌شود.

 

تعبیر خواب خرید دستکش

خرید دستکش در خواب به این معناست که خبرهای ناخوشی به شما می‌رسد و آرامش خیال نخواهید داشت. شما هر چقدر هم قوی باشید نمی‌توانید کاری انجام دهید، چرا که کاری از دستتان بر نخواهد آمد.

کتاب سرزمین رویا‌ها:

شما دستکش می‌خرید: یک دوست بد نزدیک شماست.

اگر در خواب خود دستکش مشاهده کرده‌اید اما تعبیرخواب بالا جوابگوی شما نیست جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی توسط کارشناسان ستاره داده شود.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo