تعبیر خواب کبریت و روشن کردن آن

با تعبیر خواب کبریت، تعبیر خواب چوب کبریت، تعبیر خواب روشن کردن کبریت، تعبیر خواب روشن کردن شمع، تعبیر خواب کبریت زدن در تاریکی و تعبیر خواب چوب کبریت زیاد همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب کبریت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – معمولا از کبریت برای تهیه آتش یا روشن کردن وسایل گازسوز استفاده می‌شود و بنابراین دیدن آن در خواب چندان دور از ذهن نیست. البته لازم به ذکر است که همواره نمی‌توان به تعبیر خواب کبریت رجوع کرد. تنها در صورتی که چوب کبریت یا جعبه کبریت آنقدر فضای رویا را تحت تاثیر قرار دهد که در محوریت خواب قرار گیرد می‌توان از تفاسیر گفته شده برای کبریت بهره برد.

 

تعبی خواب جعبه کبریت، تعبیر خواب خریدن بسته کبریت - عبیر خواب کبریت سوخته

 

تعبیر خواب کبریت

معبین غربی گویند:

  • اگر در رویای خود کبریتی را مشاهده کردید ممکن است لازم باشد در زندگی بیداری خود چیزی را شعله ور و زنده کنید. این مورد می‌تواند رابطه یا علاقه‌ای درون شما باشد که آن را مخفی کرده‌اید.
  • اگر در خواب از روشن کردن کبریت بهراسید به این معناست که نسبت به تلف شدن استعدادهایتان نگران هستید.
  • روشن کردن کبریت در تاریکی نشانه رو کردن بخت و شانس به شماست. هنوز کورسوی امیدی برای پیشرفت وجود دارد.

منوچهر مطیعی گوید:

  • چوب کبریت بر خلاف چوب پنبه، آدمی است کوچک ولی مفید و موثر که با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد خیلی کارها می تواند انجام دهد و کاربرد زیاد و ارزنده دارد.
  • چنانچه در خواب چوب کبریت را بدون سیگار یا دیگر ابزار تدخین ببینید خوب است و نشان می دهد که عاملی کارگشا در اختیارتان قرار می گیرد که به کمک او می توانید بسیاری از مشکلات را از میان بردارید

آنلی بیتون می گوید: دیدن چوب کبریت در خواب ، علامت آن است که به هنگام درماندگی و نومیدی کامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد کرد.

لوک اویتنهاو می گوید:

کبریت: گنج

 

تعبیر خواب کبریت به همراه دخانیات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن چوب کبریت با وسایل تدخین مثل سیگار و قلیان و چپق و پیپ خوب نیست چون عاملی است تند و تیز که در خدمت غم و اندوه قرار می گیرد و نا آگاهانه زحمت افزا می شود.

 

تعبیر خواب روشن کردن شمع با کبریت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر با چوب کبریت شمع یا چراغی را روشن کنید خوب است و نشان می دهد که شادی و فرج به شما می رسد و آینده ای روشن خواهید داشت.

 

تعبیر خواب چوب کبریت زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن مقدار زیادی چوب کبریت یا کبریتی که چوب های آن را خالی کرده باشید گویای آن است که امکانات زیادی در اختیارتان قرار می گیرد.

 

تعبیر خواب روشن کردن کبریت

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در تاریکی کبریت روشن می‌کنید ، علامت آن است که به طرز غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید:

روشن کردنش: سورپریز

آیا در رویای خود چوب کبریت مشاهده کرده‌اید؟ آیا روشن کردن آتش با کبریت در خواب با هدف خاصی انجام شده است؟ هنگام روشن کردن کبریت چه احساسی داشتید؟ به طور کلی دیدن قوطی کبریت، جعبه کبریت، چوب کبریت در خواب به معنایی یکسان دارند. برای آگاهی از تعبیر خواب کبریت می‌توانید رویای خود را در قسمت نظرات برای کارشناسان ستاره ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo