حرکت عجیب جهانگیری پس از پیروزی بایدن!

معاون اول رئیس جمهور کلیپی از خوشحالی پس از پیروزی بایدن را ریتوییت کرد.

ستاره
Logo