تعبیر خواب سنجد (میوه، گل و درخت)

با تعبیر خواب سنجد، تعبیر خواب خوردن سنجد، تعبیر خواب درخت سنجد، تعبیر خواب گل سنجد، تعبیر خواب کاشتن درخت سنجد و تعبیر خواب خرید سنجد همراه ما باشید.
تعبیر خواب سنجد

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن سنجد در خواب از دیدگاه تحلیلگران خواب و رویا نشانه عشق ورزیدن به خدا و سپاسگزاری از خالق یکتا بابت نعمت‌هایی است که به ما عطا کرده‌ است. معبرین اسلامی تعبیر خواب سنجد کسب مال با زحمت زیاد می‌دانند. با تفسیر و تعبیر خواب سنجد در مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه ما باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سنجد - تعبیر خواب گرفتن سنجد از مرده - تعبیر خواب سنجد برای زن باردار

 

تعبیر خواب سنجد

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:

دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است.

  •  مال حاصل کردن.
  • مال به دست آوردن.
  • منفعت از مردی بد اخلاق و ناسازگار.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج و زحمت حاصل می شود و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست لیکن مالی است حلال و طیب که داشتن آن به صلاح است و تلاش در جهت تهیه آن هم مقرون به مصلحت بیننده خواب.

محمد ابن سیرین گوید: سنجد درخواب، مال بود که به رنج به دست آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سنجد در خواب بد نیست مگر اینکه طعم و مزه ناخوشایند داشته باشد و شما در خواب از خوردن آن خشنود نشوید.

 

تعبیر خواب خوردن سنجد

جابر مغربی می‌گوید: اگر دید که سنجد می‌خورد، دلیل که مال بر عیال نفقه کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که سنجد می خورید و طعم آن شیرین است همان تعبیر را دارد که گفتم ولی اگر طعم آن مطلوب شما قرار نگرفت و در شما کراهت پدید آورد نیکو نیست و خواب شما می گوید چیزی که به دست می آورید موجب ملال و اندوه شما می شود.

 

تعبیر خواب گل سنجد

معبرین غربی می‌گویند:

  • دیدن گل سنجد در خواب به معنای پرداخت نذر یا صدقه‌ای است که نیت کرده اید.
  • دیدن گل خشک سنجد بیانگر انجام کار خوبی است که مبنای منطقی ندارد.

 

تعبیر خواب جمع کردن سنجد

جابر مغربی می‌گوید: اگر بیند که سنجد از درخت جمع می‌کرد، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که سنجد از زیر درخت یا روی زمین جمع می کنید پولی به دستتان می رسد که اندک است. متفرق است و مجموع نیست. هر دانه سنجد را معبران به سکه ای تعبیر کرده اند و به هر حال اگر هر سنجد در خواب ما یک سکه نباشد باید پراکندگی و تفرق پول را قبول داشته باشیم.

 

تعبیر خواب خریدن سنجد

محمد ابن سیرین گوید: اگر ببینی سنجد خریده‌ای یا کسی به تو داده است، مال حلال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب درخت سنجد

تعبیرگران می‌گویند: دیدن درخت سنجد، مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد

معبرین غربی می‌گویند: دیدن درخت سنجد در خواب به این معنی است که از چشم بد و حسودان در امان خواهید بود. شما فردی درستکار هستید و اعمال بد و نا میمون روی شما تاثیری نخواهد داشت. 

 

تعبیر خواب کاشتن درخت سنجد

معبرین غربی می‌گویند: کاشتن درخت سنجد نشانه خوشبختی، شادی و زندگی پر از آرامش است.

در رویا ممکن است که سنجد به حالت‌های مختلف (درخت سنجد، شکوفه سنجد، گل و …) دیده شود، همچنین این رویا می‌تواند با موضوعاتی مانند گرفتن سنجد از مرده یا سنجد برای زن باردار گره خورده و تفاسیری متفاوت داشته باشد. برای آگاهی از تعبیر خواب سنجد می‌توانید رویای خود را در انتهای همین مطلب ارسال نموده تا کارشناسان ما را آن را تحلیل نمایند.
2 نظر
  1. خواب دیدم درخت سنجد جوانی در اتاق مهمانخانه مان روییده است

    • ابتدا سلام! خوابتان نمایانگر تصویری است که از خودتان به دیگران می نمایانید و روشی است که زندگی تان را پیش می برید. نمایانگر باورهای اولیه تان درباره ی خودتان است و اینکه کی هستید. تعبیر دیگر: نمایانگر آزادی و فضای مخصوص شماست. علامتی از محدوده ی میان خود شخصی تان و خود عمومی تان است. اشیایی که به اتاق نشیمن تعلق ندارد، نمایانگر جنبه های گوناگون زندگی شماست که به فضای شخصی تان تجاوز کرده اند. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور