لیست چاپخانه های تهران دارای مجوز وزارت ارشاد

فهرست زیر شامل لیست چاپخانه های تهران دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد به همراه نام مسئول و ادرس مربوطه است.

طبقه بندی:

ستاره | سرویس عمومی – نیاز به خدمات چاپ و طراحی تبلیغات در شهری مانند شهر تهران بیش از هر نقطه دیگری در کشور احساس می‌شود. در سال‌های اخیر و با پیشرفت تکنولوژی در زمینه چاپ، انتشارات و موسسات چاپ (چاپخانه ها) در تهران رشد قابل توجهی داشته‌اند. اگر شما نیاز به دانستن اطلاعات اینگونه مراکز دارید می‌توانید از فهرست زیر که شمال لیست چاپخانه های تهران به عنوان یکی از اتحادیه‌های صنفی تهران، بهره ببرید. همراه همیشگی ستاره باشید.

 

لیست چاپخانه های تهران

۱. ﺷﻬﻼ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﮋاد ﮐﯿﻮج
نام تجاری: ﺑﺴﺘﺎن
آدرس: ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج- ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۲۰
۲. ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
نام تجاری: آذﯾﻦ
آدرس: ﺷﻬﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ (ﻋﺞ)، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﯿﺪری ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻧﺒﺶ ۱۸ﻣﺘﺮی ﯾﺎﺳﺮ 
۳. اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
نام تجاری: ﺳﺘﺎره ﮐﻮﯾﺮ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از خ ﺳﻤﯿﻪ خ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن
۴. اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ
نام تجاری: ﻧﺎب رﻧﮓ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻔﺪه ﺷﻬﺮﯾﻮر اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻃﻘﯽ
۵. اﺻﻐﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﭼﯿﻤﻪ
نام تجاری: ﻧﺒﺎﺗﯽ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﺟﻨﺐ ﺗﮑﯿﻪ رﺿﺎﻗﻠﯽ ﺧﺎن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
 
 
لیست چاپخانه های تهران
← لیست چاپخانه های تهران →
۶. اﺣﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ
نام تجاری: واژه
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب، ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻣﺸﺎد
۷. ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺣﺼﺎری
نام تجاری: ﺳﻤﯿﻪ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮوردی ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی
۸. ﻋﺒﺎس اﺑﻮاﻟﻔﺘﺤﯿﺎن
نام تجاری: ﻗﺎﺋﻢ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﯿﺮﻣﻌﻈﻢ
۹. ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪﻋﻠﯿﺨﺎن
نام تجاری: اﺣﺴﺎن
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﮑﻨﺪری ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
۱۰. رﺟﺒﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪی
نام تجاری: ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه و اﺑﻮرﯾﺤﺎن، ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺠﻠﯽ
 
 
لیست چاپخانه های تهران
← لیست چاپخانه های تهران →
 
۱۱. ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی
نام تجاری: ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺎدرول ﭘﺎرﺳﯿﺎن
آدرس: ﺷﻬﺮک ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ خ ۶ آﺑﺎن خ ﭼﯿﺘﮕﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ، خ زاﻣﯿﺎد، ﭘﻼک ۲
۱۲. ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﺧﻄﺎری
نام تجاری: ﻣﻬﺪی
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪ زارﻧﻮ، ﭘﺎﺳﺎژوﺣﺪت، زﯾﺮزﻣﯿﻦ
۱۳. ﺷﻤﺲ اﻟﻪ ارﺟﻠﻮ
نام تجاری: ﺑﺎران
آدرس: خ ۱۵ﺧﺮدادﺑﺎزارﭼﻪ ﻋﻮدﻻﺟﺎن
۱۴. راﻣﯿﻦ ارﺟﻤﻨﺪ
نام تجاری: آوا ﻧﻮﯾﻦ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع)، روﺑﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺖ
۱۵. ﺻﺎدق اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮزاﺋﯽ
نام تجاری: ﻧﺎزرﻧﮓ
آدرس: خ ﺧﺎوران خ ذواﻟﻔﻘﺎری 
 
← لیست چاپخانه های تهران →
 
۱۶. اﻣﯿﺮ اﺳﺘﺎدآﻗﺎ
نام تجاری: رﺳﺎﻧﻘﺶ
آدرس: خ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮازﺑﻬﺎرﺷﯿﺮاز ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دوج 
۱۷. اﯾﺮج اﺳﺘﺎدﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ
نام تجاری: ﭘﯿﺸﺮو ﭼﺎپ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری، ﺑﻌﺪاز ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯽ ﺗﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻮﺑﻬﺎر
۱۸. ﻣﻬﺪی اﺳﺘﺎدﻣﯿﺮزاﺋﯽ
نام تجاری: ﺑﺎﻣﺸﺎد ﺳﺒﺰ ﺗﻬﺮان
آدرس: ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۸، ﺧﯿﺎﺑﺎن ۲۲، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼل، ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺒﺰ
۱۹. ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺘﺒﺼﺎری
نام تجاری: اﻣﯿﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮش
۲۰. اﮐﺒﺮ اﺳﺪزاده
نام تجاری: آﯾﯿﻨﻪ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﻮی ﺳﻮم
 

لیست چاپخانه های تهران
← لیست چاپخانه های تهران →

 

۲۱. ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ اﺳﺪی

بنر-هومکا-ستاره

نام تجاری: اﮐﺴﯿﺮ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪآﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪﻣﺤﻤﻮدی 
۲۲. ﻧﺎﺻﺮ اﺳﻔﻨﺪی ﺳﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽ
نام تجاری: اﺳﻔﻨﺪی
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، روﺑﺮوی دﯾﻮار ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﯿﺮواﻧﯽ 
۲۳. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻮﺋﯽ
نام تجاری: اﺳﮑﻮﺋﯽ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎت اﻟﻬﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ
۲۴. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻮﺋﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی
نام تجاری: اﺗﺤﺎد
آدرس: ﻓﺮدوﺳﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮐﻮی ﻃﺒﺲ
۲۵. اﺳﺮاﻓﯿﻞ اﺳﻼم دوﺳﺖ
نام تجاری: ﮐﯿﺎن
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎم، ﺑﺎزارﻋﺒﺎس آﺑﺎد
۲۶. ﻣﻬﺪی اﺳﻤﻌﯿﻞ ﭘﻮراﺳﻼﻣﯽ
نام تجاری: ﭘﻮراﺳﻼﻣﯽ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺷﺮﻗﯽ 
 
← لیست چاپخانه های تهران →
۲۷. اﺣﻤﺪ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺗﺒﺎر
نام تجاری: ﻫﻨﺮﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ
آدرس: ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه، ﺧﯿﺎﺑﺎن ۱۷ ﺷﻬﺮﯾﻮر، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺸﺎد
۲۸. ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ
نام تجاری: ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺎزﮔﺎر
۲۹. ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺷﺮاﻗﯽ
نام تجاری: اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮدا
آدرس: ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس، ﺑﻠﻮار ﺟﺸﻨﻮاره، ﺑﻠﻮار اﺣﺴﺎن، ﻧﺒﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻏﺮﺑﯽ 
۳۰. اﺣﻤﺪ اﺷﺮﻓﯽ
نام تجاری: رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻮ
آدرس: ﭘﻞ ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان، اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن رﺳﺎﻟﺖ، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺑﺴﺘﺎن
۳۱. ﺣﺴﯿﻦ اﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻠﻮر
نام تجاری: ﻧﻤﻮﻧﻪ
آدرس: ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻮادﯾﻪ، ده ﻣﺘﺮی اول

 

کاربران گرامی برای آگاهی از کاملترین لیست چاپخانه های تهران می‌توانند از لینک زیر استفاده کنند. فایل پی دی اف زیر لیست چاپخانه ‌های تهران دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد بوده و به ترتیب حروف الفبا (نام خانوادگی مسئول چاپخانه) می‌باشد.

لیست کامل چاپخانه های تهران

در صورت مشاهده هر گونه تناقض در آدرس و یا اطلاعات ذکر شده آن را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمایید.


ستاره
Logo