تعبیر خواب پزشک و دکتر چیست؟

با تعبیر خواب پزشک، تعبیر خواب دکتر، تعبیر خواب دکتر رفتن، تعبیر خواب معاینه دکتر، تعبیر خواب دارو گرفتن از دکتر، تعبیر خواب لباس پزشکی و تعبیر خواب پزشکی قانونی همراه ما باشید.
تعبیر خواب پزشک

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن پزشک یا دکتر در خواب همواره با نمادهای مختلفی همراه است. اینکه شما در خواب بر چه اساسی فردی را پزشک یا دکتر در نظر می‌گیرید در تعبیر خواب بسیار موثر است. آیا در مکانی که حضور دارید خون وجود دارد؟ فردی لباس سفید پزشکی به تن کرده است؟ محیط بیمارستان در خواب مشاهده می‌کنید؟ و … همگی از عوامل تاثیر گذار در تعبیر خواب پزشک هستند.

 

تعبیر خواب پزشک - تعبیر خواب دکتر - تعبیر خواب لباس سفید پزشکی

 

تعبیر خواب پزشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر انسان درستکاری باشی و در خواب ببینی که پزشکی و طبابت می‌کنی، تعبیرش راه آخرت و دینداری می‌باشد، ولی اگر بدکردار هستی تعبیرش تندرستی و کسب معیشت زندگانی می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببیند پزشک بیماری کسی را درمان کرده است، کسی را از راه گناه و نافرمانی از خداوند به راه درست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بیماری آن شخص بدتر شود، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

کارل گوستاو یونگ:

 • تعبیر خواب دکتر بودن این است که مشکلاتی وجود دارد که نیاز دارید به آنها رسیدگی کنید (از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که نیاز دارید آن را بانداژ کنید (آن را درمان کنید).
 • تعبیر دیگر دیدن خواب پزشک بودن این است که شما توانایی دارید دیگران را حمایت کنید.

معبرین غربی گویند:

 • خواب پزشک یا دکتر به وضعیت سلامتی اشاره دارد.
 • تعبیر خواب پزشک همچنین نشانه شنیدن اخبار جدید و همینطور مال و دارایی است.

لیلا برایت می‌گوید:

 • دیدن پزشک در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است.
 • اگر در خواب ببینید که پزشک شده اید، به این معنى است که براى رسیدن به اهدافتان تلاش بسیارى می‌کنید.
 • اگر در خواب ببینید که با پزشکى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام می‌رسند.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دخترى در خواب ببینید که بیمار است و به پزشک مراجعه می‌کند به این معنا است که می‌تواند بر ناراحتى‌های خود غلبه کند.
 • اگر دختری پزشکی به خواب ببیند، نشانه آن است که از زیبایی خود برای خوشگذرانی‌های سبکسرانه استفاده می‌کند. اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد کرد.
 • اگر دختری پزشک پریشان و مضطربی را به خواب ببیند، نشانه آن است که در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد کرد.

برای درک بهتر مفهوم اینگونه رویاها می‌توانید به تعبیر خواب بیمارستان نیز رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب دکتر

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دکتری را در خواب ببینید، نشانه سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است.
 • اگر دکتری را در خواب میان جمعیت ببینید، نشانه آن است که بابت خدمات یک دکتر پولی پرداخت نمی‌کنید.
 • اگر خواب ببینید با دکتری نامزد شده اید، نشانه آن است که فریب افرادی را خواهید خورد.
 • اگر دکتری را به خواب ببینید که مشغول معالجه بیماران است، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده به بیماریی مأیوس کننده مبتلا خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجود دارد
 • اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک پزشک عیسی دم که در مسیر حیات شما قرار می‌گیرد. همین حالت است

کتاب سرزمین رویاها:

 • شما نزد دکتر می‌روید: اداره خیلی چیز‌ها به دست شما می‌افتد.
 • برای خودتان دکتر خبر می‌کنید: یک زندگی طولانی در پیش است.
 • برای بچه هایتان دکتر خبر می‌کنید: وارد محیط‌های می‌شوید که برایتان بسیار سودمند خواهد بود.
 • یک دکتر بیماران خود را معالجه می‌کند: ثروت
 • اشخاص دیگر دکتر خبر می‌کنند: دردسر و ناراحتی در آینده
 • شما دکتر هستید: پول وشادی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دکتر: مشکلات

 

تعبیر خواب پزشکی قبول شدن - تعبیر خواب طبیب - تعبیر خواب نوبت گرفتن

تعبیر خواب پزشک (دکتر)

 

تعبیر خواب دکتر رفتن

معبرین غربی گویند:

 • تعبیر خواب دکتر رفتن هشدار جدی از یک بیماری است . بهتر است بعد از دیدن این خواب معاینه و چکاپ شوید.
 • اگر خواب دیدید که پزشک را به خانه آوردید تعبیرش این است که منتظرید از یکی از دوستان خود خبری بشنوید. مدت هاست که انتظار او را می کشید.
 • اگر خواب دیدید که به دکتر مراجعه کردید و پزشک با شما رفتار خوب و مهربانی داشت و به شما احترام بسیاری می گذاشت تعبیرش این است که به زودی مال و منفعت زیادی به شما خواهد رسید. اما اگر رفتار پزشک با شما بد بود تعبیرش این است که مشکلات مالی زیادی دارید و بدهکار هستید.
 • اگر در خواب پزشک خود را عصبانی کردید، تعبیرش خشم و نفرت و نزاع و درگیری با خانواده است. اما این نزاع کوتاه مدت است و به زودی تمام خواهد شد.

کارل یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه به دکتر مراجعه می کنید، بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساستان را جلا دهید).
 • تعبیر خواب دکتر رفتن می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند. شاید زمان رفتن و یک چکاپ فیزیکی است.
 • خواب دیدن اینکه شما برای چکاپ پزشکی نزد دکتر می روید بیانگر این است که نیاز دارید به کارها و انگیزه هاتان نگاه دقیق تری کنید. تعبیر مستقیم تر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده است که برای چکاپ نزد دکتر روید.

 

تعبیر خواب معاینه دکتر

معبرین غربی گویند:

 • تعبیر خواب معاینه کردن دکتر این است که به زودی از شر مشکلات مالی خلاص خواهید شد.
 • اگر در خواب پزشک تان پس از معاینه خبر بدی در مورد سلامتی تان به شما داد تعبیرش این است که ممکن است دچار مشکلات جسمی و سلامتی شده باشید و اگر برعکس خبر خوبی شنیدید تعبیرش این است که از لحاظ سلامتی و پزشکی مشکلی ندارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب معاینه کردن دکتر آن است که از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است .

 

تعبیر خواب دارو گرفتن از دکتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر از دکتر دارو بگیرید. اگر فقط نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید آن نسخه محتوی دارویی شفابخش است خبری خوش به شما می‌رسد که خوشحالتان می‌کند و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر کرده و مفید بوده است، به مردم علم و دانش می‌گوید و مردم نیز به علم او عمل می‌کنند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر دارو مفید نبود تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

 

تعبیر خواب لباس پزشکی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس پزشکان را پوشیده‌ای، کار تو بهتر می‌شود و در بین مردم به شهرت می‌رسی.

معبرین غربی گویند: تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید پزشکی است که مشکلات خانوادگی تان یا درگیری با دوستانتان به زودی به پایان خواهد رسید و اوقات خوشی در انتظارتان خواهد بود.

 

تعبیر خواب پزشکی قانونی

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می‌روید، علامت آن است که خبر مرگ یکی از نزدیکان شما را متحیر خواهد ساخت.
 • دیدن اجساد در پزشکی قانونی، نشانه آن است که نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت.

همانطور که در ابتدا اشاره شد تعبیر خواب پزشک با توجه به همه عوامل دیده شده در خواب تفسیر می‌گردد. پس دقت به جزییات و به خاطر سپردن آن‌ها در آگاهی از فضای کلی خواب بسیار تاثیر گذار است. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.
12 نظر
 1. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که درون یک جای شبه بیمارستان هستم و پزشکی که لباس آبی پوشیده بود جلوی آینه بود نمیدانم به سرم زد که برم من هم بپوشم ببینم به من هم میآید یا نه در حال پوشیدن به من گفت بپوش‌ تو که در واقعیت پزشک نمی‌شوی من این خواب را دو بار دیدم بعد از بیدار شدن من که به هیچ عنوان نه به پزشکی فکر میکردم و نه دوست داشتم به پزشکی جور دیگری شدم قلبم به تپش میاد و میگم من باید پزشک بشوم من قبل این اتفاق اصلا به پزشکی هم فکر نمی‌کردم در این حد و بگم الان پزشک میبینم یه احساس عجیبی که تو باید پزشک بشی میگیرم تعبیرش رو میگید ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید. نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس تان را جلا دهید). می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه ی فیزیکی است. علامتی از ماهیت حمایتی شماست. تعبیر دیگر: تمایل دارید موقعیتی را تمیز و سترون کنید. شاید حتی می کوشید آن را بپوشانید (سرپوش گذارید). حاکی از حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل تان را برای گریختن ابراز می کنید. ممکنست علامتی از راهنمای معنوی و خوشبینی تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.

 2. سلام

  ادامه ی خوابم:شبیه بیابون بود و محل کار من بود ولی یه طرفش رود ارس بود و خیلی به کشور آذربایجان نزدیک بود منم میترسیدم اونجا کار کنم! رییسمون گفت:اینجا برای مریم(همون همکارم) خیلی مناسب تره منم تند تند سر تکون دادم و گفتم آره آره برا اون مناسب تره اون بهتره اینجا کار کنه! بعدش نمی دونم چی شد که من و مریم برگشتیم به همون محل کار قبلیمون و دیدیم چند نفر اونجان و قایم شدیم تو حموم! خیلی میترسیدیم ازشون دیگه ادامش یادم نمیاد.

  • سلام! در ادامه: نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. نمایانگر درسی از گذشته است که لازمست بیاموزید و در موقعیت فعلی تان به کار برید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دیدیم چند» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام خسته نباشید

  من اخیرا همش خواب می بینم که پزشک شدم و همیشه هم تو خواب ناراحتم..یه بار خواب دیدم کنکور پزشکی قبول شدم و میرم دانشگاه ولی خیلی غمگین بودم…یه بار هم خواب دیدم که رفتم بیمارستان تا درمورد شغل پزشکی تحقیق کنم و میخواستم از دکتری که اونجا بود بپرسم دکتر شدن چطوره؟سخته؟ ولی نتوستم باهاش حرف بزنم،چون دیدم داداشم یونیفرم سفید پزشکی تنش بود و گریه میکرد بعد از کلی گریه و زاری فرار کرد و رفت من خیلی ناراحت بودم ولی مامان بابام گفتن خودش برمیگرده….دیشب هم خواب دیدم دکتر شدم همکلاسی کلاس ششمم دکتر بود بعد یهو یه نفر که رییسمون بود به من گفت:تو دکتر خیاطی!!!!..به اونم گفت:تو دکتر آسمونی! منم خندیدم و به همکارم گفتم:عه یعنی قراره بری تو آسمون دکتر بشی؟!

  بعدش رییسمون ما رو برد یه جایی که شبیه بیابون بود و محل کار من بود ولی یه طرفش رود ارس بود و خیلی به کشور آذربایجان نزدیک بود منم میترسیدم اونجا کار کنم! رییسمون گفت:اینجا برای مریم(همون همکارم) خیلی مناسب تره منم تند تند سر تکون دادم و گفتم آره آره برا اون مناسب تره اون بهتره اینجا کار کنه! بعدش نمی دونم چی شد که من و مریم برگشتیم به همون محل کار قبلیمون و دیدیم چند نفر اونجان و قایم شدیم تو حموم! خیلی میترسیدیم ازشون دیگه ادامش یادم نمیاد..لطفا خواب هامو تعبیر کنید لطفااااا

  پیشاپیش به خاطر جوابتون تشکر می کنم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. نمایانگر مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دیشب هم خواب دیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • سلام مجدد
    دیشب هم خواب دیدم دکتر شدم همکلاسی کلاس ششمم دکتر بود بعد یهو یه نفر که رییسمون بود به من گفت:تو دکتر خیاطی!!!!..به اونم گفت:تو دکتر آسمونی! منم خندیدم و به همکارم گفتم:عه یعنی قراره بری تو آسمون دکتر بشی؟!
    بعدش رییسمون ما رو برد یه جایی که شبیه بیابون بود و محل کار من بود ولی یه طرفش رود ارس بود و خیلی به کشور آذربایجان نزدیک بود منم میترسیدم اونجا کار کنم! رییسمون گفت:اینجا برای مریم(همون همکارم) خیلی مناسب تره منم تند تند سر تکون دادم و گفتم آره آره برا اون مناسب تره اون بهتره اینجا کار کنه! بعدش نمی دونم چی شد که من و مریم برگشتیم به همون محل کار قبلیمون و دیدیم چند نفر اونجان و قایم شدیم تو حموم! خیلی میترسیدیم ازشون دیگه ادامش یادم نمیاد..

    • حمید قارایی آذر 7, 1399 at 5:34 ب.ظ

     سلام! خوابتان یعنی لازمست ارتباطات قدیمی تان را با همکلاسیان پیشین تان به تصویر بکشید تا در رابطه ی فعلی تان به بینش برسید. نمایانگر درسی از گذشته است که آموخته اید و اکنون در جنبه ای از زندگی تان، کارایی دارد. مشکلاتی وجود دارند که لازمست به آنها رسیدگی کنید (از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که لازمست آن را زخمبندی کنید (آن را درمان کنید). تعبیر دیگر: توانایی دارید دیگران را حمایت کنید. لازمست تکلیف مسأله هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه ی آزاد کردن لذت و خوشی است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «شبیه بیابون» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام خسته نباشید ببخشید من خواب دیدم که فرم مخصوص پزشکان و پرستاران را پوشیدم و خودم در خواب حس میکردم پزشک شده ام و حس میکردم یک نفر آشنا در خواب من است و در بیمارستان راه میرفتم انگار که دنبال کسی هستم ولی احساس سردرگمی نداشتم

  • سلام خسته نباشید
   من در خواب دیدم لباس جراحی پوشیدم و خودمو دکتر تصور میکردم و یه جایی تو خیابون ایستاده بودم انگار در نظرم جلوی بیمارستان بود و داشتم با مامانم صحبت میکردم و میخواستم برم سر جراحی
   بعد تو خیابون داییم و زنداییمو دیدم و اونا مثل اینکه تازه فهمیده بودم من دکتر شدم و با تعجب بهم نگاه میکردن بعد اومدن پیشم و با تعجب و خنده بهم سلام کردن حس کردم داییم خوشحال بود اما زنداییم خندش مصنوعی بود
   بعد خودمو توی یه درمانگاه دیدم انگار رفته بودم اونجا برای استخدام و با رئیس اونجا صحبت کردم اون بهم گفت دکتر چی هستی گفتم عمومی و می‌خوام تخصص بگیرم و اون گفت اصلا جا نداریم و نمیتونیم استخدامت کنیم و منم از اونجا اومدم بیرون و انگار ساعت ده بود رو همه جا تاریک بود و هیچکس توی خیابون نبود من خیلی میترسیدم و خیلی سریع دویدم و خودمو به خونه مادر بزرگم رسوندن کوچه اونا هم خیلی تاریک بود در زدم و دیگه چیزی یادم نمیاد
   میشه تعبیر خوابمو بگید

   • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. مشکلاتی وجود دارند که لازمست به آنها رسیدگی کنید (از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که لازمست آن را زخمبندی کنید (آن را درمان کنید). تعبیر دیگر: توانایی دارید دیگران را حمایت کنید. گویای جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. لازمست روی خوب بودن روحی، احساسی یا فیزیکی تان کار کنید. نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «هیچکس توی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی مشکلاتی وجود دارند که لازمست به آنها رسیدگی کنید (از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که لازمست آن را زخمبندی کنید (آن را درمان کنید). تعبیر دیگر: توانایی دارید دیگران را حمایت کنید. علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید. گویای نیازتان به تعلق یا جزئی از گروهی بودن است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که خیلی مطابق باورهای دیگران هستید. بیاموزید به خودتان بیندیشید و خودتان باشید!

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور