تعبیر خواب پزشک و دکتر چیست؟

با تعبیر خواب پزشک، تعبیر خواب دکتر، تعبیر خواب دکتر رفتن، تعبیر خواب معاینه دکتر، تعبیر خواب دارو گرفتن از دکتر، تعبیر خواب لباس پزشکی و تعبیر خواب پزشکی قانونی همراه ما باشید.
تعبیر خواب پزشک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن پزشک یا دکتر در خواب همواره با نمادهای مختلفی همراه است. اینکه شما در خواب بر چه اساسی فردی را پزشک یا دکتر در نظر می‌گیرید در تعبیر خواب بسیار موثر است. آیا در مکانی که حضور دارید خون وجود دارد؟ فردی لباس سفید پزشکی به تن کرده است؟ محیط بیمارستان در خواب مشاهده می‌کنید؟ و … همگی از عوامل تاثیر گذار در تعبیر خواب پزشک هستند.

 

تعبیر خواب پزشک - تعبیر خواب دکتر - تعبیر خواب لباس سفید پزشکی

 

تعبیر خواب پزشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر انسان درستکاری باشی و در خواب ببینی که پزشکی و طبابت می‌کنی، تعبیرش راه آخرت و دینداری می‌باشد، ولی اگر بدکردار هستی تعبیرش تندرستی و کسب معیشت زندگانی می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببیند پزشک بیماری کسی را درمان کرده است، کسی را از راه گناه و نافرمانی از خداوند به راه درست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بیماری آن شخص بدتر شود، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

کارل گوستاو یونگ:

 • تعبیر خواب دکتر بودن این است که مشکلاتی وجود دارد که نیاز دارید به آنها رسیدگی کنید (از آنها التیام یابید) یا زخمی عاطفی و احساسی وجود دارد که نیاز دارید آن را بانداژ کنید (آن را درمان کنید).
 • تعبیر دیگر دیدن خواب پزشک بودن این است که شما توانایی دارید دیگران را حمایت کنید.

معبرین غربی گویند:

 • خواب پزشک یا دکتر به وضعیت سلامتی اشاره دارد.
 • تعبیر خواب پزشک همچنین نشانه شنیدن اخبار جدید و همینطور مال و دارایی است.

لیلا برایت می‌گوید:

 • دیدن پزشک در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است.
 • اگر در خواب ببینید که پزشک شده اید، به این معنى است که براى رسیدن به اهدافتان تلاش بسیارى می‌کنید.
 • اگر در خواب ببینید که با پزشکى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام می‌رسند.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دخترى در خواب ببینید که بیمار است و به پزشک مراجعه می‌کند به این معنا است که می‌تواند بر ناراحتى‌های خود غلبه کند.
 • اگر دختری پزشکی به خواب ببیند، نشانه آن است که از زیبایی خود برای خوشگذرانی‌های سبکسرانه استفاده می‌کند. اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد کرد.
 • اگر دختری پزشک پریشان و مضطربی را به خواب ببیند، نشانه آن است که در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد کرد.

برای درک بهتر مفهوم اینگونه رویاها می‌توانید به تعبیر خواب بیمارستان نیز رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب دکتر

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر دکتری را در خواب ببینید، نشانه سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است.
 • اگر دکتری را در خواب میان جمعیت ببینید، نشانه آن است که بابت خدمات یک دکتر پولی پرداخت نمی‌کنید.
 • اگر خواب ببینید با دکتری نامزد شده اید، نشانه آن است که فریب افرادی را خواهید خورد.
 • اگر دکتری را به خواب ببینید که مشغول معالجه بیماران است، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده به بیماریی مأیوس کننده مبتلا خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجود دارد
 • اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک پزشک عیسی دم که در مسیر حیات شما قرار می‌گیرد. همین حالت است

کتاب سرزمین رویاها:

 • شما نزد دکتر می‌روید: اداره خیلی چیز‌ها به دست شما می‌افتد.
 • برای خودتان دکتر خبر می‌کنید: یک زندگی طولانی در پیش است.
 • برای بچه هایتان دکتر خبر می‌کنید: وارد محیط‌های می‌شوید که برایتان بسیار سودمند خواهد بود.
 • یک دکتر بیماران خود را معالجه می‌کند: ثروت
 • اشخاص دیگر دکتر خبر می‌کنند: دردسر و ناراحتی در آینده
 • شما دکتر هستید: پول وشادی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دکتر: مشکلات

 

تعبیر خواب پزشکی قبول شدن - تعبیر خواب طبیب - تعبیر خواب نوبت گرفتن

تعبیر خواب پزشک (دکتر)

 

تعبیر خواب دکتر رفتن

معبرین غربی گویند:

 • تعبیر خواب دکتر رفتن هشدار جدی از یک بیماری است . بهتر است بعد از دیدن این خواب معاینه و چکاپ شوید.
 • اگر خواب دیدید که پزشک را به خانه آوردید تعبیرش این است که منتظرید از یکی از دوستان خود خبری بشنوید. مدت هاست که انتظار او را می کشید.
 • اگر خواب دیدید که به دکتر مراجعه کردید و پزشک با شما رفتار خوب و مهربانی داشت و به شما احترام بسیاری می گذاشت تعبیرش این است که به زودی مال و منفعت زیادی به شما خواهد رسید. اما اگر رفتار پزشک با شما بد بود تعبیرش این است که مشکلات مالی زیادی دارید و بدهکار هستید.
 • اگر در خواب پزشک خود را عصبانی کردید، تعبیرش خشم و نفرت و نزاع و درگیری با خانواده است. اما این نزاع کوتاه مدت است و به زودی تمام خواهد شد.

کارل یونگ می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه به دکتر مراجعه می کنید، بیانگر این است که نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساستان را جلا دهید).
 • تعبیر خواب دکتر رفتن می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تاکید کند. شاید زمان رفتن و یک چکاپ فیزیکی است.
 • خواب دیدن اینکه شما برای چکاپ پزشکی نزد دکتر می روید بیانگر این است که نیاز دارید به کارها و انگیزه هاتان نگاه دقیق تری کنید. تعبیر مستقیم تر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده است که برای چکاپ نزد دکتر روید.

 

تعبیر خواب معاینه دکتر

معبرین غربی گویند:

 • تعبیر خواب معاینه کردن دکتر این است که به زودی از شر مشکلات مالی خلاص خواهید شد.
 • اگر در خواب پزشک تان پس از معاینه خبر بدی در مورد سلامتی تان به شما داد تعبیرش این است که ممکن است دچار مشکلات جسمی و سلامتی شده باشید و اگر برعکس خبر خوبی شنیدید تعبیرش این است که از لحاظ سلامتی و پزشکی مشکلی ندارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب معاینه کردن دکتر آن است که از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است .

 

تعبیر خواب دارو گرفتن از دکتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر از دکتر دارو بگیرید. اگر فقط نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید آن نسخه محتوی دارویی شفابخش است خبری خوش به شما می‌رسد که خوشحالتان می‌کند و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر کرده و مفید بوده است، به مردم علم و دانش می‌گوید و مردم نیز به علم او عمل می‌کنند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر دارو مفید نبود تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

 

تعبیر خواب لباس پزشکی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس پزشکان را پوشیده‌ای، کار تو بهتر می‌شود و در بین مردم به شهرت می‌رسی.

معبرین غربی گویند: تعبیر خواب پوشیدن لباس سفید پزشکی است که مشکلات خانوادگی تان یا درگیری با دوستانتان به زودی به پایان خواهد رسید و اوقات خوشی در انتظارتان خواهد بود.

 

تعبیر خواب پزشکی قانونی

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می‌روید، علامت آن است که خبر مرگ یکی از نزدیکان شما را متحیر خواهد ساخت.
 • دیدن اجساد در پزشکی قانونی، نشانه آن است که نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت.

همانطور که در ابتدا اشاره شد تعبیر خواب پزشک با توجه به همه عوامل دیده شده در خواب تفسیر می‌گردد. پس دقت به جزییات و به خاطر سپردن آن‌ها در آگاهی از فضای کلی خواب بسیار تاثیر گذار است. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo