تعبیر خواب پشه – دیدن پشه زیاد در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب پشه، تعبیر خواب پشه زیاد، تعبیر خواب نیش پشه، تعبیر خواب کشتن پشه و تعبیر خواب فرو رفتن پش داخل گوش و بینی همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پشه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پشه از جمله حشرات موذی است که در خواب به صورت‌های مختلف دیده می‌شود. دیدن پشه‌های زیاد، نیش زدن پشه، فرو رفتن پشه داخل گوش و بینی از خواب‌های متداول این حشره به شمار می‌آیند. با تعبیر خواب پشه همراه همیشگی مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب پشه

ابن سیرین: تعبیر خواب پشه، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند.

منوچهر مطیعی تهرانی: پشه حشره‌ای است بی مقدار و ضعیف، اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز بیماری می‌شود. پشه در خواب‌های ما سمبل انسان‌هایی قرار می‌گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می‌آورند و بسا موجب تباهی انسان می‌گردند. ما معمولا یک پشه در خواب نمی‌بینیم مگر در شرایط خاص. گاه می‌بینیم که اتاق محل زندگی ما پشه دارد یا پشه‌ها در فضای خانه ما وزوز می‌کنند. این نشان دهنده بیم و هراسی است که از بد دهنی و کج اندیشی مردم کوچه بازار داریم. 

آنلی بیتون: تعبیر خواب پشه، نشانه آن است که بیهوده سعی می‌کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید.

لیلا برایت: دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى‌‏گردد.

 

تعبیر خواب پشه زیاد

ابن سیرین: اگر ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد).

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که پشه بسیار به خانه او در آمدند، دلیل که او را غم و اندوه رسد.

مطیعی تهرانی: پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهلان و بی خردان که قدرت ندارند، اما با سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما را فراهم می‌آورند یا کدورت و ملال می‌دهند.

 

تعبیر خواب پشه - تعبیر پشه زیاد در خواب

تعبیر خواب پشه

 

تعبیر خواب پشه داخل بدن

ابن سیرین:
  • اگر ببینی پشه از گلوی تو پایین رفته است، با مردی حقیر و کوچک مشغول انجام کاری حقیر و کوچک می‌شوی و از آن چیز اندکی بدست می‌آوری.
  • اگر ببینی پشه در گوش یا بینی تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.
مطیعی تهرانی:
  • اگر ببینیم پشه‌ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می‌بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می‌شود.
  • اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه‌ای دم گوش ما پرواز می‌کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می‌کند و عمل او موجب ناراحتی می‌شود.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که پشه در بینی او شد و بیرون نیامد، دلیل که در محنت و بلا گرفتار شود.

تعابیر خواب حشرات همچون تعبیر خواب ساس، تعبیر خواب سوسک و … شبیه به یکدیگر بوده و دشمنی کوچک را نمایش می‌دهند.

 

تعبیر خواب جنگ با پشه

ابن سیرین: اگر ببینی با پشه جنگ می‌کنی، با مرد ضعیفی جنگ و دشمنی می‌کنی.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که پشه گان غلبه کردند و درخانه او جمع شدند، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد.

 

تعبیر خواب کشتن پشه

مطیعی تهرانی: اگر پشه‌ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید پشه‌ها را می‌کشید، نشانه آن است که خانواده‌ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت

 

تعبیر خواب نیش پشه

مطیعی تهرانی:
اگر دیدیم پشه یا پشه‌ها ما را می‌گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می‌گویند یا بد قضاوت می‌کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند.

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده، یعنى دشمنى به شما آسیب مى‌رساند.

تعبیر خواب پشه، تفسیری نزدیک به دیدن دیگر تعبیر خواب حشرات موذی دارد. لازم به ذکر است که برای تعبیر یک رویا باید تمام جزئیات خواب در نظر گرفته و همه نمادها مانند یک پازل در کنار یکدیگر قرار گیرند. چنانچه تعبیر خواب مورد نظر خود را دریافت نکردید می‌توانید با ارسال آن برای کارشناسان ما از مفهوم کلی رویا آگاه شوید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo