تعبیر خواب پرچم و علم

با تعبیر خواب پرچم، تعبیر خواب علم، تعبیر خواب پرچم های رنگی (سبز، سفید، قرمز، سیاه، زرد و ...)، تعبیر خواب بالا بردن پرچم و تعبیر خواب پرچمدار همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پرچم
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پرچم در گذشته بیشتر با نام‌های علم و بیرق شناخته شده و کاربردهای فراوانی داشته است. از پرچم‌های برافراشته در جنگ‌ها گرفته تا نمادهای قبایل و بیرق های عزاداری مانند پرچم سبز هیئت امام حسین، پرچم‌های نوشته شده با ذکر ائمه معصومین (یا ابوالفضل). به طور کلی تعبیر خواب پرچم (علم) به گفته امام صادق (ع) در درجه اول نمادی از ریاست است. برای آشنایی با تعبیر خواب پرچم (علم) همراه ستاره باشید.

 

تعبیر خواب پرچم - تعبیر خواب پرچم یا ابوالفضل - تعبیر خواب پرچم هیئت امام حسین

 

تعبیر خواب پرچم

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دیدن علم به خواب بر چهار وجه است

اول: ریاست و مهتری
دوم: سفر
سوم: جاه ومقام و بزرگی
چهارم: نیکی احوال (خوبی وضع و حال)

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش مسافرت است

ابن سیرین می‌گوید:

 • علم (پرچم) به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی.
 • اگر بیند که علم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد.
 • اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر گری می‌گوید: پرچم در خواب نشان می‌دهد شما جزو گروهی هستید که با اعضای آن علایق و اهداف مشترکی دارید، شما فرد وفاداری و خانواده دوستی هستید، یا این که به خودتان و کارهایتان افتخار می کنید.

آنلی بیتون می‌گوید: شما یک پرچم حمل می‌کنید : احترام و شخصیت شما بالاتر می رود .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

 • پرچم در خواب، بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت می‌کنند.
 • دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر می‌شود.
 • اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت می‌یابد و راه خود را پیدا می‌کند.

 

دیدن پرچم‌های رنگی در خواب

تعبیر خواب پرچم سفید

آنلی بیتون می‌گوید: پرچم سفید :موفقیت در کارها

لیلا برایت می‌گوید: پرچم سفید: نشانه بارش باران

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرچم سفید و بزرگی داری، با شخص ثروتمندی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی و از او سود و منفعت به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب پرچم آبی

آنلی بیتون می‌گوید:

 • پرچم سرمه ای: دیگران باعث خوشبختی شما خواهند شد .
 • پرچم آبی: موفقیت و پیشرفت

 

تعبیر خواب پرچم قرمز

آنلی بیتون می‌گوید: پرچم قرمز : مشاجره و نزاع

لیلا برایت می‌گوید: پرچم قرمز: نشانه جنگ

 

تعبیر خواب پرچم زرد

آنلی بیتون می‌گوید: پرچم زرد : تغییرات مهم درکارها و معاملات .

لیلا برایت می‌گوید: پرچم زرد: نشانه درد و بلا

 

تعبیر خواب پرچم سبز

آنلی بیتون می‌گوید: پرچم سبز : شانس در عشق

لیلا برایت می‌گوید: پرچم سبز: نشانه سفری پرخیر و برکت

 

تعبیر خواب پرچم سیاه

آنلی بیتون می‌گوید: پرچم سیاه : بدشانسی به دنبال شما می آید .

لیلا برایت می‌گوید:

 • دیدن پرچم سیاه در خواب: نشانه‏ توطئه‏ دشمنان است.
 • پرچم سیاه: نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرچم سیاهی داری، قاضی یا خطیب و خطبه خوان می‌شوی

 

تعبیر خواب پرچم قهوه‌ای

آنلی بیتون می‌گوید: پرچم قهوه ای : یک رفاقت پر ارزش

 

تعبیر خواب پرچم طلایی

آنلی بیتون می‌گوید: پرچم طلایی : معامله یا قرارداد با افرادی که خیلی دور از شما قرار دارند.

 

تعبیر خواب بالا بردن پرچم

لیلا برایت می‌گوید: برافراشته کردن پرچم در خواب،نشانه‏ غم و اندوه است.

آنلی بیتون می‌گوید: یک پرچم افراشته : از بدشانسی نجات پیدا می‌کنید و بر رقیبان پیروز می‌شوید.

 

تعبیر خواب پایین آوردن پرچم

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید پرچم را پایین می‌آورید، نشانه آن است که پى به اشتباهات خود خواهید برد.

 

تعبیر خواب پرچمدار

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت می‌کنید.
 • اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‏بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید.

تفسیر و تعبیر خواب پرچم با توجه به نوشته داخل آن می‌تواند تغییر کند. چنانچه رویایی با مضمون پرچم امام حسین، پرچم یا ابلفضل، پرچم امام زمان و … مشاهده کردید می‌توانید برای ما ارسال کرده تا از تعبیر آن آگاه شوید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo