تعبیر خواب پابند (خلخال) چیست؟

با تعبیر خواب پابند، تعبیر خواب خلخال، تعبیر خواب طوق، تعبیر خواب هدیه گرفتن پابند، تعبیر خواب پاره شدن پابند و تعبیر خواب پای اورنجن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پابند
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پابند یا به طور کلی زیور آلات پا تعابیری یکسان و نزدیک بهم دارند. این زیور تزیینی در طول تاریخ با اسامی مختلفی همچون خلخال، طوق (مخصوص مچ پا)، پای اورنجن و … شناخته شده است.

 

تعبیر خواب پابند - دیدن پابند در خواب

 

تعبیر خواب پابند

معبرین غربی گویند: دیدن پابند در خواب اشاره به گرفتن تصمیمی صحیح دارد. شما بهترین فرد برای گرفتن تصمیم‌های زندگیتان هستید. 

ابن سیرین گوید:

 • پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد.
 • اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است به قدر آن که دیده.
 • اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد.
 • اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع شد، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند، یا از وی ضایع گردد.

 

تعبیر خواب پابند هدیه گرفتن

معبرین غربی گویند: هدیه گرفتن پابند در خواب نیاز شما به مشاوره گرفتن از دیگران را بیان می‌کند.

 

تعبیر خواب پاره شدن پابند

معبرین غربی گویند:

 • اگر در خواب دیدید که پابندتان پاره شد نگران نباشید. شما از شکست‌های کوچکی که در زندگی رخ می‌دهد درس خواهید گرفت. 
 • اگر در خواب به صورت عمدی خودتان پابندتان را پاره کردید به این معناست که شما دوست ندارید دستورهای دیگران را انجام دهید.

 

تعبیر خواب پای اورنجن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • تعبیر خلخال برای زن‌ها، شوهر می‌باشد و در کل تعبیر خوبی برای آن‌ها دارد.
 • اگر زنی ببیند خلخال را از پای خودش درآورده یا اینکه آنرا از دست داده است، شوهرش از او رنجیده و ناراحت می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند در پایش خلخال دارد، دچار رنج و سختی می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر خلخال نقره باشد، رنج و سختی‌اش کمتر خواهد بود

 

تعبیر خواب پا ابرنج

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: هرکس پا ابرنجی از طلا یا نقره را در خواب ببیند به مصیبت یا اندوهی دچار می‌شود یا به زندان میافتد و هر آنچه زن از بدی یا خوبی در پا ابرنجش،در خواب میبیند، برای شوهرش تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب خلخال

معبرین می‌گویند:

 • اگر زنی در خواب ببیند که خلخال طلا و نقره بر پای دارد، شوهری نیکو خصلت خواهد داشت و اگر دوشیزه است، شوهر آینده اش هم خوش اخلاق خواهد بود هم برایش زیور آلات تهیه خواهد کرد.
 • اگر زنی ببیند که خلخال از پای خود بیرون آورد یا گم کرد، موجب دلسردی و آزردگی شوهرش می شود.
 • اگر مردی خلخال از هر فلزی چه گرانبها و یا چه ارزان بر پای داشت، از او کارهایی سر می زند که در میان مردم پسندیده نیست.

 

تعبیر خواب طوق

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • داشتن خلخال در خواب نشانه آن است که دارنده آن مجبور می شود جایی که دوست ندارد بماند و به زبان دیگر مجبور به اقامت می شود که هم از اقامت اجباری ناخشنود می‌شود و هم محلی را که باید در آن جا بماند دوست نمی دارد.
 • دختر زیبایی در خواب دید که خلخال سنگینی از طلا به پای دارد که به وقت راه رفتن حلقه های زرین روی هم می خورند و صدا ایجاد می کنند و او سنگینی آن همه طلا را احساس می نماید.

از اینکه با تعبیر خواب پابند همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا رویاهای دیده شده با این مضمون را با ما و دیگر کاربران به اشتراک گذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo