تفسیر و تعبیر خواب پارس سگ

تعبیر خواب پارس سگ (صدا کردن سگ) نشانه فحش و ناسزا است. با تعبیر خواب پارس کردن سگ، تعبیر خواب عوعو کردن سگ و تعبیر خواب زوزه سگ همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب پارس سگ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب سگ در تعابیر اسلامی نمادی از دشمن و در مباحث تحلیلی رویا سمبلی از غرایز درونی است. اینکه سگ در خواب چگونه دیده شود در تفسیر رویای آن بسیار تاثیر گذار است. با تعبیر خواب پارس سگ (صدای سگ) همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب پارس سگ - تعبیر خواب صدای سگ - تعبیر خواب پارس کردن

 

تعبیر خواب پارس سگ (صدای سگ)

آنلی بیتون می‌گوید:

  • تعبیر خواب صدای سگ (اگر سگ در ناراحتی زوزه بکشد) نشانه مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است.
  • اگر در خواب دیدید که سگ زوزه کشید و پارس کرد نشانه فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد.
  • تعبیر خواب شنیدن صدای سگ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می‌سازد.
  • خواب شنیدن پارس سگ‌ها هنگام جنگیدن با هم، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد.
  • خواب شنیدن صدای خرخر و پارس سگ نشانه آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد.

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب صدای سگ نشانه آنست که از دشمنی بزرگ، سخنانی زشت و ناسزا خواهید شنید.

یوسف نبی علیه السلام گوید: خواب صدای سگ نشانه گرفتاری و به زحمت افتادن است

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • صدای عوعوی سگ در خواب به این معنی است که باید به اعلان خطر آدم‌های خیر خواه گوش کنید
  • صدای عوعوی سگ در خواب احتمال دزدی یا خطر آتش سوزی را نشان میدهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خواب صدای سگ نشانه بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خواب سگی که پارس می‌کند نشانه شادمانی است.

 

برای درک فضای کلی خواب، تنها بررسی یک نماد کافی نیست. شما باید تمام اجزای خوابتان را همچون پازل در کنار هم چیده و از تفسیر هر نماد بهره ببرید. اگر در تعبیر خواب پارس سگ دچار مشکل شده‌اید می‌توانید با ارسال آن برای کارشناسان ستاره از تعبیر خواب خود آگاه شوید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo