بررسی مفهوم و معنی حکایت سفر (معرفت این است که من در آنم)

برای بررسی مفهوم و معنی حکایت سفر (معرفت این است که من در آنم) که در کتاب فارسی و ادبیات نهم آمده است، باید معنی واژگان و تاریخ ادبیات درباره اسرار التوحید را نیز بدانیم. سپس محتوای حکایت و منظور و مفهوم آن را درک کنیم.
حکایت سفر فارسی نهم

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – حکایت سفر (معرفت این است که من در آنم)  حکایتی کوتاه و آموزنده از کتاب اسرارالتوحید است که در کتاب فارسی نهم آمده است. بررسی معنی حکایت سفر (معرفت این است که من در آنم) را در این مطلب به طور کامل می خوانید. 

 

متن حکایت سفر

روزی پیر ما، با جمعی از همراهان به در آسیابی رسید. سر اسب کشید و ساعتی درنگ کرد؛ سپس به همراهان گفت: «می دانید که این آسیاب چه می‌گوید؟ می‌گوید: معرفت این است که من در آنم. گِرد خویش می‌گردم و پیوسته در خود سفر می‌کنم تا هر چه نباید از خود دور گردانم!»

 

معنی کلمات حکایت معرفت این است که من در آنم

 • پیر: شیخ، مرشد، مراد
 • ساعتی: یک ساعت، مدتی
 • درنگ: توقف
 • آسیاب: دستگاهی که گندم و دیگر غلات را آرد می‌کند.
 • معرفت: شناخت
 • در آنم: مشغول آن هستم، در حال پرداختن به آن کار هستم.
 • گرد خویش گشتن: توجه به خویش، با خود اندیشیدن، به کار خود توجه کردن
 • پیوسته: مدام، همیشه
 • در خود سفر کردن: جستجو در باطن و درون خود

 

بررسی معنی و مفهوم حکایت سفر (معرفت این است که من در آنم)

 

بررسی معنی حکایت سفر (معرفت این است که من در آنم)

معنی حکایت

روزی راهنما و مرشد ما، (شیخ ابوسعید ابوالخیر) با گروهی از همراهانش به در آسیابی رسید . افسار اسب را کشید و مدتی آنجا توقف کرد؛ سپس به دوستانش گفت: آیا می دانید که این آسیاب دارد چه چیزی می گوید و چه پیامی به ما می‌دهد؟

می‌گوید: شناخت حقیقی آن کاری است که من در مشغول انجام آن هستم. به دور خود می چرخم و همیشه در وجود خود سفر می کنم، تا هر چیزی را که شایستۀ من نیست از خود دور کنم.

مفهوم اصلی حکایت

تاکید بر خودشناسی.
معرفت و شناخت واقعی، همان شناخت وجود خود ( خویشتن شناسی) است.

 

ابیات مشابه با مفهوم حکایت سفر (قرابت معنایی)

 • به چشم بصیرت بــه خود در نگر / تو را تا در آیینه زنگار نیست
 • آنچه در علم بیش می‌یابد/ دانش ذات خویش می‌یابد
 • در زندگی مطالعۀ دل غنیمت است / خواهی بخوان و خواه نخوان ما نوشته‌ایم

 

تاریخ ادبیات حکایت سفر

اسرار التوحید فی مقامات ابوسعید: کتابی است در احوال شیخ ابوسعید ابی الخیر که محمد بن منور ( یکی از نوادگان ابو سعید) آن را در قرن ششم نگاشته است.


ستاره
Logo