تعبیر خواب شیطان (ابلیس)

با تعبیر خواب شیطان (ابلیس)، تعبیر خواب صحبت با شیطان، تعبیر خواب جنگ با شیطان، تعبیر خواب شیطان در قالب های متفاوت و تعبیر خواب شیطان در بدن انسان همراه ما باشید.
تعبیر خواب شیطان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در قرآن مجید در ۶۳ آیه نام شیطان، در ۱۱ آیه نام ابلیس و در ۱۷ آیه نام شیاطین آمده است. ابلیس انام خاص همان شیطانی است که اغواگر حضرت آدم بود و خدای تعالی در قرآن گاهی با عنوان «ابلیس» و گاهی با عنوان «شیطان» از او تعبیر می‌کند. تعبیر خواب شیطان هم در گفته‌های معبرین اسلامی آمده و هم در کتب تحلیلگران غربی ذکر شده است.

 

تعبیر خواب لعنت فرستادن بر شیطان - تعبیر خواب فرار از شیطان - تعبیر خواب شیطان در قالب بچه

 

تعبیر خواب شیطان (کتب تعبیر خواب)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر‌های شیطان عبارتند از:
 • دیدار دشمن
 • فساد و تباهی در دین
 • شهوت و هوی و هوس نفسانی
 • دوری از طاعت و بندگی خداوند
 • از انسان‌های درستکار دوری کردن
 • مصرف چیزی حرام
 
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شیطان را گرفته‌ای یا شیطان وارد شکم تو شده است، به انجام گناه و فساد مشغول می‌شوی.
یوسف نبی علیه السلام می‌فرماید: دیدن شیطان خلال دین باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با شیطان جنگ کرده‌ای و او را شکست داده‌ای، تعبیرش این است که در دینداری محکم و پایدار هستی.
 
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
 • دیدن شیطان در خواب، به عالمی بدعتگرا یا اقدام به گناه، فریب و نیرنگ، جادوگری، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر می‌شود.
 • اگر کسی ببیند که شیطان، خودش را روی او انداخت، به رباخواری مبتلا می‌شود.
در سرزمین رویا‌ها آمده:
 • خواب شیطان: یک سفرپراز شادی در پیش دارید.
 • یک دختر جوان خواب شیطان ببیند: یک ازدواج خوشبخت در انتظار اوست.
 • یک شخص پیر و بیمار خواب شیطان ببیند: باید منتظر مشکلات فراوان باشد.
 • اشخاص فقیر خواب شیطان ببینند: یک مصیبت بزرگ درانتظار آنهاست.
 • بچه‌ها خواب شیطان ببینند: بیماری
 • شیطان شما را وحشتزده می‌کند: بدشانسی در عشق
 • با شیطان صحبت می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.
 • با شیطان جنگ می‌کنید: خطر بزرگی شما را تهدید می‌کند.
 • شیطان شما را با خود می‌برد: یک فاجعه بزرگ در پیش است.
 • شما شیطان را زخمی می‌کنید: پول براحتی بدست می‌آورید.
 • شیطان شما را دنبال می‌کند و شما از او فرار می‌کنید: مورد تعقیب قضائی قرار می‌گیرید.
 • شما شیطان را هنگام دعاکردن مشاهده می‌کنید: بر وسوسه خود غلبه می‌کنید.
 
تام چت ویندرا می‌گوید: دیدن ابلیس در خواب، به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذت‌بخش و پر سود برسد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شیطان: جستن از خطر
حرف زدن با شیطان: اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

 

تعبیر خواب صحبت با شیطان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی با شیطان ارتباط و مصاحبت برقرار کردی، تعبیرش این است که گناه بزرگی انجام می‌دهی.
اگر ببینی با شیاطین صحبت می‌کنی، با دشمنان افراد درستکار متحد خواهی بود و خداوند شما را به خواسته‌هایتان نمی‌رساند، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّیْطَانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَیْسَ بِضَارِّهِمْ شَیْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللَّهِ… _ نجوی تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا کسانی که ایمان آورده‌اند اندوهگین شوند، ولی هیچ ضرری به ایشان نمی‌زند مگر به اذن خدا… (مجادله-۱۰).

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی شیطان به تو متصل شده و تماس گرفته است، باید از گناه توبه کنی تا دشمنانت تو را شکست ندهند، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ الَّذِینَ اتَّقَواْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُواْ فَاِذَا هُم مُّبْصِرُونَ _ کسانی که پرهیزکاری پیشه کردند، چون با پندار شیطانی برخورد کنند [شیاطین با آن‌ها تماس بگیرند](خدا را) یاد کنند و در دم به بصیرت آیند (اعراف-۲۰۱).

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی همراه با شیطان غذا و نوشیدنی می‌خوری، به گناه گرایش پیدا می‌کنی و از شیطان اطاعت خواهی کرد، ولی اگر بر خلاف این ببینی به راه راست گرایش پیدا می‌کنی و از دستورات دینی پیروی خواهی کرد.

 

تعبیر خواب کشتن شیطان

اب‍راه‍ی‍م ب‍ن ع‍ب‍دال‍ل‍ه ک‍رم‍ان‍ی گوید: کشتن شیطان در خواب، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب شیطان را بکشید، نشانه آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب‌تر در زندگی، دوستان بی قید و بند خود را ترک می‌گویید.

 

تعیبر خواب ابلیس

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن ابلیس در خواب، برای کشاورزان نشانه محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست.
 • برای ورزشکاران نشانه آن است که باید در تمرین‌های خود دست به کار‌های افراطی نزنند. زیرا سلامت آن‌ها در معرض خطر است. برای واعظ نشانه آن است که در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است.
 • اگر خواب ببینید ابلیس چهره‌ای زشت دارد و لباس‌هایی جواهر نشان بر تن کرده است و سعی می‌کند شما را با خود به خانه اش ببرد، علامت آن است که افراد بی قید و بند می‌کوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده کنند. اگر دختران چنین خوابی ببینند، علامت آن است که باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ کنند. احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آن‌ها را بربایند.
 • دیدن شیطان نشانه نومیدی است حتی در رؤیا‌ها نیز باید باز شر ابلیس گریخت.
 • اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه‌ای شما را به سوی خود می‌کشد، نشانه آن است که به دام دشمنان می‌افتید. اگر عاشق چنین خوابی ببینند، علامت آن است که به وسیله فردی عیاش از انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند.

دانیال نبی علیه السلام می‌فرماید:

 • دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد.
 • اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود.
 • اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود.
 • اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می‌کرد و وی را خوش می‌آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد.
 • اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که:» لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد.
 • اگربیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد.
 • اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد.

اب‍راه‍ی‍م ب‍ن ع‍ب‍دال‍ل‍ه ک‍رم‍ان‍ی گوید:

 • اگر بیند که ابلیس رامطیع شد، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد.
 • اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد، اگر آن چیز نیک بود، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود، دلیل بر فساد دین نماید.
 • اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد.
 • اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

ابلیس: همراه بد، همراه ناجور

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن ابلیس در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می‌کنید.
 • اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید، نشانه آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.
 • اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید، نشانه آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.
 • اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می‌کند، علامت آن است که در برابر وسوسه‌های شیطانی تسلیم خواهید شد.
 • اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید، نادیده خواهید گر فت.
 • اگر در خواب احساس کنید می‌خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید، نشانه آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانه خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می‌توانید منصفانه رفتار کنید.

 

تعبیر خواب شیطان (دیدگاه روانشناسی)

شیطان نمادی از شر است، موجودی مخالف خدا، که هیچ خیری در وجودش نیست. مردم اغلب اوقات در مورد شیطان صحبت می‌کنند و گاهی اوقات خوابش را می‌بینند. این خواب‌ها ممکن است در طول روز باعث ایجاد احساس وحشت در شما شوند.
چنین خواب‌هایی می‌توانند نمادی از محدودیت‌های شما، جنبه‌های منفی شخصیتتان و کار‌های غلطتان باشند. آن‌ها می‌توانند حاکی از داشتن افکار منفی یا دیدگاه‌های بدی در مورد چیزی باشند و یا می‌توانند نشان دهنده احساس گناه شما در مورد چیزی باشند؛ به عنوان مثال برخی افکار یا اعمالی که انجام داده اید ممکن است باعث شوند که چنین احساسات ناراحت کننده‌ای داشته باشید و چنین خوابی ببینید.
علاوه بر این این خواب می‌تواند نمادی از بخش‌هایی از شخصیت شما باشد که از آن‌ها آگاهی ندارید یا از آن چشم پوشی نموده و یا آن‌ها را انکار می‌کنید.
شیطان در خواب شما می‌تواند نشان دهنده خطر‌هایی باشد که به زودی زندگیتان را فرا می‌گیرند. این خواب ممکن است درباره کسی که نمی‌توانید به او اعتماد کنید به شما هشدار دهد.
البته چنین رویایی می‌تواند نشان دهنده قضاوت کردن خود به دلیل انجام کاری هم باشد. این خواب می‌تواند اظهار نظر سطحی شما را درباره شخص دیگری نشان دهد. علاوه بر این، این خواب می‌تواند هشداری باشد که به شما نشان می‌دهد باید قضاوت کردن دیگران را کنار بگذارید.
در بعضی موارد، خواب‌های ما درباره شیطان می‌توانند به معنای وجود برخی قدرت‌های منفی در زندگی مان باشند. این خواب‌ها می‌توانند بیانگر وجود ترس، عصبانیت، شیطنت یا حرص و طمع باشند.
شیطان در خواب می‌تواند نشانه زیرکی، فریب، حیله گری و حتی هوش باشد. علاوه بر این چنین خوابی می‌تواند به شما هشدار دهد که به زودی با کسی برخورد خواهید داشت که از پشت به شما خنجر خواهد زد یا کسی که به عمد به شما آزار خواهد رساند. چنین خواب‌هایی می‌تواند نمادی از چیز‌های منفی‌ای باشد که در حال حاضر بر زندگیتان سایه افکنده اند.
بعضی اوقات، خواب‌های ما درباره شیطان می‌تواند به این معنی باشند که فردی شما را نفرین می‌کند یا اینکه فردی شادی شما را خراب خواهد کرد.
در بعضی موارد، این خواب حاکی از وجود برخی مشکلات بزرگ یا مشکلی است که باعث می‌شود زندگیتان به جهنم تبدیل شود، یا ممکن است نمادی از ترس‌هایی باشد که می‌توانند زندگی شما را برای یک مدت طولانی خراب کنند.
این خواب می‌تواند تمایل یا نیاز شما را برای صدمه زدن به دیگران و لذت بردن از انجام این کار نشان دهند. این خواب‌ها می‌توانند نشانه‌ای از احساس خوبی باشند که هنگام خراب شدن شادی دیگران به شما دست می‌دهد.
خواب شما درباره شیطان ممکن است ترس‌های درونی شما را آشکار نمایند. چنین خواب‌هایی ممکن است نشان دهند که شما فرد پرخاشگری هستید. همچنین این خواب می‌تواند به شما نشان دهد که توسط افرادی محاصره شده اید که به آن‌ها اعتماد ندارید یا ممکن است به نوعی به شما آسیب برسانند. در بعضی موارد، این خواب می‌تواند وضعیت بدی را در زندگی شما نشان دهد که باید آن را برطرف کنید.
این خواب می‌تواند بیانگر این امر باشد که باید مشکلات خود را به تنهایی و بدون درخواست کمک حل کنید.
 
← تعبیر خواب شیطان →

تعبیر خواب تبدیل شدن به شیطان

اگر در خواب خود به یک شیطان تبدیل شده اید، چنین خوابی می‌تواند نشان دهنده عدم توانایی شما برای مقاومت در برابر برخی وسوسه‌ها باشد. این خواب ممکن است نشان دهنده مشارکت در برخی فعالیت‌های غیرقانونی باشد که به زودی برملا خواهند شد و ممکن است به خاطر آن‌ها مجازات شوید.

تعبیر خواب تسخیر شدن توسط شیطان

اگر شما در خواب توسط شیطان تسخیر شده باشید، چنین خوابی می‌تواند حاکی از عدم کنترل رفتار‌ها و افکار بد و منفیتان باشد. گاهی اوقات چنین خوابی می‌تواند نشان دهنده وجود استرس بیش از حد در زندگی تان باشد که باید به سرعت از شرش خلاص شوید. علاوه بر این چنین خوابی می‌تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی مشکلات مالی شما به پایان خواهند رسید و در نهایت می‌توانید استراحت کنید و نگرانی مالی نداشته باشید. ممکن است انتظار داشته باشید شخصی که به شما نزدیک است به شما در حل مشکلات مالیتان کمک کند.

تعبیر خواب دیدن شیطان در اتاق

اگر در خواب دیدید که شیطان در داخل اتاق شما بود، چنین خوابی می‌تواند نشان دهنده این باشد که باید در دوستی با بعضی افراد بسیار مراقب باشید و کسی را که می‌خواهید بخشی از زندگیتان باشد خوب ارزیابی کنید. توصیه می‌شود قبل از نزدیک شدن به او، این فرد را خوب بشناسید.

تعبیر دیدن شیطان در لباس مبدل

اگر شیطان را در خواب دیدید، که مانند شخص دیگری لباس پوشیده بود، چنین خوابی اصلا نشانه خوبی نیست. این خواب می‌تواند به شما نشان دهد که با خودتان و دیگران صادق نیستید. در بعضی موارد، این خواب نشان دهنده کسی است که به شما دروغ می‌گوید یا خود را به جای شخص دیگری معرفی می‌کند.

خواب صحبت کردن با شیطان

اگر در خواب خود دیدید که با شیطان صحبت می‌کردید، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می‌تواند نشان دهد که شما یارای مقاومت در برابر وسوسه‌ها را ندارید.
← تعبیر خواب شیطان →

تعبیر رویای خوابیدن کنار شیطان

خواب بودن در کنار شیطان در یک مکان ناشناخته، اگر در یک مکان ناشناخته همراه شیطان بودید، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می‌تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی بیماری به سراغتان خواهد آمد پس بهتر است که توسط پزشک ویزیت شوید.

دیدن این خواب که شیطان رفیق شماست

اگر در خواب دیدید که شیطان دوست شماست، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می‌تواند نشان دهد که شما فردی هستید که به راحتی تحت تأثیر حرف‌ها و سخنان دیگران قرار می‌گیرید و این سخنان بر انجام کار‌های شما تاثیر می‌گذارند.

دیدن خوابی که در آن شیطان در تاریکی به شما نگاه می‌کند

گر در خواب دیدید که شیطان در تاریکی به شما نگاه می‌کند، بدانید که این خواب تفسیر خوبی ندارد و غالباً نشانگر آن است که شخصی که به شما نزدیک است قصد دارد به نوعی به شما صدمه بزند.

دیدن خوابی که در آن شیطان در حال لبخند زدن به شماست

اگر در خواب دیدید که شیطان به شما لبخند می‌زند بدانید که این خواب تفسیر خوبی دارد و اغلب نشان دهنده این امر است که شانس درب خانه شما را خواهد زد.

دیدن خوابی که در آن شیطان خانواده شما را تهدید می‌کند

اگر در خواب دیدید که شیطان به نوعی خانواده شما را تهدید می‌کند، بدانید که مشکلاتی برای اعضای خانوادتان پیش خواهد آمد که شاید نیاز به همدردی شما داشته باشند. در برخی موارد، این خواب واکنش غریزی ناخودآگاه شما را نشان می‌دهد و نشان دهنده این است که خانواده شما در معرض خطر قرار دارند؛ بنابراین عاقلانه است که به اعضای خانواده خود هشدار دهید که مراقب خودشان باشند.
← تعبیر خواب شیطان →

خواب عصبانی شدن شیطان

اگر در خواب دیدید که شیطان عصبانی شده، بدانید که چنین خوابیی می‌تواند نشانه مشکلات و مسایلی باشد که به زودی با آن روبرو خواهید شد.

دیدن خوابی در مورد فرار از دست شیطان

اگر در خواب دیدید که سعی می‌کنید از دست شیطان فرار کنید، چنین خوابی می‌تواند نشان دهنده این امر باشد که به زودی با روسای خود درگیر خواهید شد. علاوه بر این این خواب می‌تواند نشانگر مشارکت شما در برخی مشاغل بحث برانگیز باشد و نشان دهد که برخی اقداماتتان ممکن است شما را به خطر بیاندازند یا شما را با عواقب جدی‌ای روبرو نمایند.
از این خواب به عنوان یک هشدار استفاده کنید تا از قرار گرفتن در چنین شرایطی خودداری نمایید.

دیدن خوابی که در آن شیطان بر سر راه شما قرار گرفته است

اگر در خواب دیدید که شیطان به نوعی بر سر راه شما ایستاده و شما را از انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید نهی می‌کند، این خواب تفسیر خوبی ندارد. این خواب می‌تواند نشان دهنده شخص یا چیزی باشد که مانع پیشرفت شما خواهد شد. شاید شخص یا اشخاصی در زندگی شما باشند که تمام تلاش خود را می‌کنند تا از موفقیت شما جلوگیری نمایند.

خواب نبرد با شیطان

اگر در یک خواب با شیطان در نبرد بودید، چنین خوابیی می‌تواند نشان دهنده نبرد درونی شما با خودتان باشد. این خواب می‌تواند نشانه‌ای از احساسات و تهدیدات ناپایدار در مورد سلامتی جسمیتان باشد. در برخی موارد، این خواب نشان دهنده خطر و تهدید رقبا و دشمنان شما است که فقط منتظر لحظه‌ای مناسب هستند تا از پشت به شما خنجر بزنند یا شما را خراب کنند.

ممکن است شخصی از ترس‌های شما علیه خودتان استفاده کند. بعضی اوقات این خواب می‌تواند نشان دهنده موفقیت شما در شکست دادن دشمنانتان باشد.

خواب کشتن شیطان

اگر در خواب دیدید که شیطان را کشتید، بدانید که چنین خوابی نشانه خوبی است. این خواب می‌تواند نشان دهنده صادق بودن شما و توانایی تان در برخورد با شر باشد. شما احتمالاً دارای ارزش‌ها و اصول محکمی هستید و برای کمک به افراد نیازمند آماده هستید.
← تعبیر خواب شیطان →

دیدن خوابی که در آن شیطان به نوعی به شما کمک می‌کند

اگر در خواب دیدید که شیطان به شما کمک می‌کند تا کار مهمی را انجام دهید، بدانید که چنین خوابی معمولاً پیامی از ناخودآگاه شماست که در آن به شخصیت شما اشاره شده است. ممکن است شما خود را تنها فردی بدانید که همواره کار درست را انجام می‌دهد و همواره نظر دیگران یا توصیه‌های آن‌ها را رد می‌کنید.

خواب رفتن به جهنم با شیطان

اگر در خواب دیدید که با شیطان به جهنم رفتید، چنین خوابی می‌تواند نشانه خوبی باشد. این خواب می‌تواند بهبود وضعیت مالی شما یا افزایش درآمدتان در آینده را نشان دهد. علاوه بر این این خواب می‌تواند نشان دهنده پیشرفت در زندگی عشقیتان باشد.

خوابی در مورد شیطان که لباسی به رنگ سیاه پوشیده شده است

اگر شیطان را در خواب دیدید و دیدید که لباسی به رنگ سیاه پوشیده، چنین خوابی می‌تواند بیانگر برخی از مشکلات شما باشد که به زودی چالش‌های زیادی را برایتان به همراه خواهند داشت.

خواب قربانی کردن چیزی برای شیطان

اگر در خواب دیدید که برای شیطان قربانی می‌کردید، بدانید که چنین خوابی تفسیر خوبی ندارد. این امر می‌تواند به معنای به دست آوردن ثروت و چیز‌های مادی از طریق فریب دادن دیگران و سایر روش‌های نادرست باشد. این خواب به شما یادآوری می‌کند که مراقب باشید، زیرا به زودی ممکن است به همین دلیل گرفتار شده و مجازات شوید.
← تعبیر خواب شیطان →
 

خواب خدمت به شیطان

اگر در خواب دیدید که به شیطان خدمت می‌کنید، چنین خوابی می‌تواند نشان دهنده این باشد که شما فردی هستید که به راحتی می‌توانید تحت تأثیر دیگران قرار بگیرید. این امر می‌تواند نشان دهنده مشارکت در فعالیت‌های غیر اخلاقی یا حتی غیر قانونی و گرفتار شدن در دام وسوسه‌های مختلف باشد.
 
آیا شما تجربه دیدن شیطان در خواب را دارید؟ آیا از درک فضای کلی رویای و تعبیر خواب شیطان نا‌آگاهید؟ چنانچه نیاز به تعبیر خواب خود دارید می‌توانید آن را از طریق قسمت نظرات و پیشنهادات برای ما ارسال نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo